stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Nieuwe wet Hergebruik van Overheidsinformatie: inzien/downloaden scans v.a. 5 okt. gratis = [opgelos


Profiel afbeelding

Geachte ,

Namens het Zeeuws Archief, Het Utrechts Archief en het Noord-Hollands Archief informeren wij u over het volgende.

In verband met de nieuwe wet Hergebruik van Overheidsinformatie is besloten dat het inzien en downloaden van scans vanaf 5 oktober 2015 gratis is.

U heeft op Archieven.nl, de website van het Zeeuws ArchiefHet Utrechts Archief of het Noord-Hollands Archief credits gekocht voor het inzien en downloaden van scans.
De credits die u in bezit heeft, kunt u tot 5 oktober blijven gebruiken. Ook blijft het tot die datum mogelijk nieuwe credits te kopen.

Heeft u op 5 oktober credits over dan kunt u het saldo hiervan terugvragen. U ontvangt rond 1 oktober op dit mailadres een bericht waarin wordt aangegeven hoe u dit kunt doen.

Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan rechtstreeks contact op met één van de archiefdiensten: info@noord-hollandsarchief.nlinlichtingen@hetutrechtsarchief.nl ofinfo@zeeuwsarchief.nl

Met vriendelijke groet,
Zeeuws Archief, Het Utrechts Archief en het Noord-Hollands Archief

Pauwel

Nog even geduld dus! Ik heb er ng wel een paar op mijn wensenlijstje zo hier en daar.

Annemarie57

Ik blijk nog vier credits over te hebben... heb er al drie opgemaakt, zo heb ik dan in elk geval de aktes een maand eerder ;-)

Overigens, als er nog andere archieven met dergelijke mededelingen komen hoor ik het graag.

Maarten Krips

Goed nieuws!
(Wel even afwachten hoe e.e.a. uitpakt)
 

"
Stb. 2015, 271 Hergebruik van overheidsinformatie

De wet treedt in werking m.i.v. 18-07-2015.

  1. De reikwijdte van de richtlijn is uitgebreid naar archieven, musea en bibliotheken (waaronder ook universiteitsbibliotheken) wegens het grote potentieel dat de verzamelingen van cultureel erfgoed en de daarmee samenhangende metagegevens in zich dragen. Wel krijgen deze instellingen op onderdelen een enigszins afwijkende positie.
  2. De keuzevrijheid om hergebruik al dan niet toe te staan, vervalt. Een verzoek om hergebruik moet worden ingewilligd, tenzij sprake is van één van de limitatief omschreven uitzonderingen. Musea, bibliotheken en archieven hebben daarnaast de bevoegdheid een verzoek af te wijzen als het informatie betreft waarvan zij over de auteursrechten beschikken.
  3. Indien instellingen vergoedingen vragen voor het beschikbaar stellenvan informatie voor hergebruik, geldt hiervoor een maximum, met enkele uitzonderingen.
  4. Instellingen kunnen niet langer volstaan met het langs elektronische weg beschikbaar stellen van de informatie maar hebben een inspanningsverplichting om de informatie in een open en machine-leesbaar formaat aan te bieden en gebruik te maken van open standaarden.
    "

"
Met dit voorstel moeten archieven, musea en (universiteits)bibliotheken meewerken aan het hergebruik van overheidsinformatie. Ook moet een verzoek om hergebruik altijd, behalve als er sprake is van een uitzonderingssituatie, worden ingewilligd. De hoogte van een eventuele vergoeding voor het beschikbaar stellen van de informatie mag niet hoger zijn dat de daadwerkelijke kosten. Organisaties die kostendekkend moeten werken zoals het Kadaster, de Dienst Wegverkeer (RDW) en de Kamer van Koophandel mogen wel hogere tarieven vragen. Tenslotte moet digitale informatie voortaan in een open en machineleesbaar formaat aangeboden worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
"
 

Jan_K.

Zou dit ook gevolgen hebben voor de het raadplegen van de archiefbank van het Stadsarchief Amsterdam?

Mvg

Bas Lems

Dat vroeg ik mij ook al af Bas, wat gaan archieven als die in Amsterdam en Den Bosch nu doen? En wat te denken van het kleine kapitaal dat de vrienden van het Nationaal Archief per kopie vragen?.. De tekst die Jan hierboven doorgeeft duidt er in elk geval op dat er iets als een maximum vergoeding komen moet. Interessante ontwikkeling.

Maarten Krips

Fijn dat sommige instellingen hier iets mee gaan doen, maar volgens mij hoeven ze helemaal niets op grond van dit wetsbesluit. Dit kwam ik tegen in een vraag- en antwoord artikel rondom de nieuwe wet:

'Ook geldt een uitzondering voor archieven, musea en bibliotheken. Deze instellingen zijn voor hun voortbestaan deels afhankelijk van deze inkomsten. Daarom mogen zij de kosten in rekening brengen die zij maken voor de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, conservering en vereffening van rechten, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen.'

Als het dus gaat om het doorberekenen van kosten, juist en zeker als (flinke) kosten worden gemaakt voor digitalisering en doorzoekbaarheid, kunnen archieven het huidige beleid handhaven. Mis ik iets?

Gerrit Ambachtsheer

Beste mensen, allerlei verhalen uit de tweede hand zijn natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar wat heeft u nou geleerd (en afgeleerd) als enigszins serieuze genealoog?

- Wat geldt àltijd, in uw héle leven, bij allerlei verhalen, nieuwtjes, geklaag, marketing, gejammer, geroddel en gezeur van andere mensen?  Juist: zoek meerdere informatiebronnen voor hetzelfde gegeven; maak een scheiding tussen feiten en allerlei meningen, reclame, gebrabbel, interpretaties, angsthazerij, moeilijkdoenerij enz. uit de tweede hand; neem nooit klakkeloos iets aan, zeker niet zonder eigen grondig onderzoek !

Ga àltijd zelf op zoek naar de bron!

Wet Hergebruik van Overheidsinformatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/geldigheidsdatum_06-09-2015 (Staatsblad 2015, 271) ; informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/geldigheidsdatum_06-09-2015/informatie , waaruit o.a. blijkt: inwerkingtreding 18-07-2015 (Staatsblad 2015, 299; koninklijk besluit: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-299.html)

...en waaronder u ook leest: "Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling: [...] Archiefwet 1995, artikel 2b [...]." , citaat: "Artikel 2b. Hergebruik [...]  2. De Wet hergebruik van overheidsinformatie is niet van toepassing op het ter beschikking stellen van naar een archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden voor gebruik, tenzij bij deze wet anders is bepaald."

Wat is dus interessant, relevant en belangrijk voor genealogen?  Kijkt u in de wettekst òf, en zoja waar, "anders is bepaald", met andere woorden: dat die wet wèl op zulke archiefstukken van toepassing is. OK?

- En heeft u een vraag: doe iets! Ga niet als een luie "forum-leecher" járen zitten wachten tot er misschien iemand anders uit z'n stoel komt om aan de slag te gaan met waar-u-mee-zit. U vraagt zich af òf, hoe en wanneer het Stadsarchief Amsterdam die wet gaat toepassen? Vráág dat dan aan het archief! We zitten hier niet in Rusland: de Nederlandse overheid is er voor u allemaal, is transparant en open, dus ook archieven; ze "bijten niet", en in de meeste gevallen wordt uw vraag ook deskundig, snel en vriendelijk beantwoord.

Met andere woorden, zoals ze in het leger zeggen: "Regel dat!" http://stadsarchief.amsterdam.nl/stadsarchief/praktische_informatie/contact/index.nl.html#sqZq

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

Ik heb inmiddels een e-mail betreffende het onderwerp van deze string naar stadsarchief Amsterdam gestuurd en hen gevraagd om een reactie. 

mvg-Ben

Ben Wegman

Het in werking treden van de Wet hergebruik overheidsinformatie (WHO) en gewijzigde Archiefwet (AW) is niet alleen voor genealogie/onderzoekers nieuw, ook voor archiefinstellingen is het nieuw, zij waren (helaas) niet betrokken bij de totstandkoming. Dus ook archiefinstellingen zullen nu (stuk voor stuk) kijken wat deze wet betekent voor het beleid, vragen van gebruikers in deze zullen zeker helpen.

Enerzijds zal er gekeken worden naar de "letter van de wet", wat betekent het (de interpretatie). Het door Dimitri aangehaalde tekstdeel uit Artikel 2b. Hergebruik (AW) spreekt bijvoorbeeld over een uitzondering van  archiefbescheiden. In dezelfde wet wordt uitgelegd wat een archiefbescheiden is, denk hierbij bijvoorbeeld aan de historische akten BS. Maar de scans van deze akten (die geen reproducties zijn omdat het niet om vervanging gaat) en de nadere toegang op de akten (de index) zijn geen archiefbescheiden, oftewel de WHO is mijns inziens wel van toepassing op deze data.

Anderzijds zal er gekeken worden naar de "geest van de wet", er wordt met de WHO beoogd om hergebruik van informatie te stimuleren. Informatie die bij overheidsorganisaties beschikbaar is (enkele dataverzamelingen uitgezonderd, zoals KVK), kun je niet zo maar "verkopen" aan burgers/hergebruikers, er is namenlijk al door ons burgers voor betaald. Let op, dit betekent niet dat alles gratis is, archiefinstellingen mogen de "marginale kosten" die ze maken voor het ter beschikking stellen door berekenen. Hier geldt dan wel weer het discriminatie verbod, dus als informatie gratis is verstrekt aan één partij dan moeten ze dit gratis aan alle partijen verstrekken.

Ik hoop vooral dat archiefinstellingen veel informatie als voor hergebruik beschikbaar gaan stellen omdat dit innovatie stimuleert. Ik probeer dit - voor archieven en onderzoekers - aan te tonen met Open Archieven dat werkt op basis van data die door archieven en onderzoekers voor hergebruik beschikbaar zijn gesteld.

mvg,
Bob Coret

Bob Coret

N.a.v. mijn mail naar het stadsarchief Amsterdam betreffende deze nieuwe wet heeft de  heer Hans Visser, Hoofd Dienstverlening Stadsarchief Amsterdam mij bericht dat hij zal proberen deze week nog een reactie te geven.

mvg-Ben

Ben Wegman

Onderstaand de reactie van Hans Visser, Hoofd Dienstverlening Stadsarchief Amsterdam op het item in deze string aangekaart. Waarvoor mijn hartelijke dank.

Hierbij de reactie van het Stadsarchief Amsterdam, die ook mag worden geplaatst bij de discussie op het Stamboomforum.

In de Wet Hergebruik Overheidsinformatie wordt aangegeven dat de marginale kosten in rekening kunnen worden gebracht. Dat sluit ook aan bij de Archiefwet. De tarieven voor de scans zijn een onderdeel van de gemeentelijke legesverordening van Amsterdam en worden ieder jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Het Stadsarchief Amsterdam ziet dan ook geen reden voor het gratis leveren van scans uit de Archiefbank. De nieuwe wet wil het (her)gebruik van overheidsinformatie stimuleren en voor de beschikbaarheid daarvan de drempels laag leggen. Het Stadsarchief Amsterdam is het daar van harte mee eens en draagt daartoe met het systeem van scanning on demand en het maken van indexen al vele jaren bij. In de Archiefbank zijn op deze wijze inmiddels bijna 15 miljoen scans voor onderzoek beschikbaar gekomen in een periode van acht jaar.

Met vriendelijke groet,

Hans Visser

met vriendelijke groet,

Ben

Ben Wegman

Ik wacht eigenlijk op nog meer reacties van andere archieven. Behalve de archieven die vermeld staan aan het begin van dit forum is het stil in archievenland.

En nou niet zeggen, ga vragen (zoals aan stadsarchief Amsterdam) want dat is al gebeurt en dat leert ons dat, hoor je niks van de archieven kun je er amen op zeggen dat ze gewoon de prijs van een scan blijven hanteren als voorheen.

De meerwaarde van die wet is dat tot nu toe sommige archieven de scans al gratis leveren.

ien lejeune

De Gemeentelijke Legesverordening van Amsterdam is te vinden op: http://www.regelgeving.amsterdam.nl/verordening_op_de_heffing_en_invordering_van_leges_2015

Bruno A.J. Klappe


Ik vermoed sterk dat Den Bosch een scan inlaad zodra een persoon de akte gekocht heeft. De kosten zijn dan immers gedekt. Veel scans zijn namelijk gratis te downloaden maar nog niet allemaal. Ik vermoed dat dit is wat de heer Visser met 'scanning on demand' bedoeld.

Dit heeft ook het grappige gevolg dat je weet dat een (verre) neef of nicht al eens iets heeft gezocht en dat er dus iemand is in je stamboom die ook op zoek is geweest naar deze voorouder! Lachend (helaas weet je alleen niet wie, dat zou helemaal leuk zijn geweest, dan had je die ook meteen te pakken).

Uitgeschreven lidPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!