stamboomforum

Forum logoActualiteit en nieuws » Deelnemers gevraagd voor het Project Genetische Genealogie in Nederland


Profiel afbeelding
Vrijwel iedereen, die genealogisch onderzoek doet naar zijn of haar (mannelijke) voorouders, krijgt vroeg of laat te maken met ‘puzzels’ die vaak moeilijk op te lossen zijn. Men heeft bijvoorbeeld duidelijk aanwijzingen om de opgebouwde stamreeks met nog enige generaties verder terug de tijd in te brengen, maar er ontbreekt bewijsvoering over het bestaan van één generatie een zogenaamde ‘missing link’. Of er zijn een paar families met dezelfde weinig voorkomende achternaam (die soms vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen) en waarbij het de vraag is of zij wel of niet een gemeenschappelijke voorouder hebben. Ook is het mogelijk dat in een bepaalde streek families voorkomen die van oudsher hetzelfde (erfelijke) wapen voeren, maar waarbij een familieband in de mannelijke lijn oorkondelijk niet te bewijzen valt. En ook als er geen aanwijzingen zijn van verwantschap bijvoorbeeld door het voeren van verschillende achternamen kunnen families uit een bepaalde regio wel degelijk tot hetzelfde geslacht behoren, maar hoe is dat aan te tonen? Dergelijke hardnekkige ‘puzzels’ of open vragen kunnen nu mogelijk opgelost worden met behulp van DNA-techniek. We zullen de toepassing van deze techniek in het vervolg ‘ Genetische Genealogie’ noemen.

Als u met een dergelijk hardnekkige puzzel zit, dan is het ‘Project Genetische Genealogie in Nederland’ wellicht uw redder in de nood. Bovendien geeft genetische genealogie antwoord op de interessante vraag welke route uw verre voorouders hebben gevolgd in de afgelopen duizenden jaren om daar terecht te komen waar u ze in de bronnen uiteindelijk tegenkwam. Dit onderzoek geeft tevens antwoord op de vraag tot welke ‘grotere stam’ van de menselijke familie u behoort.

De Nederlands Genealogische Vereniging en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ werken beiden mee aan het landelijke ‘Project Genetische Genealogie in Nederland’. Het project is een initiatief van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in het kader van de viering van haar 125-jarig bestaan volgend jaar 2008.

Sinds enige jaren is er sprake van een duidelijke toename in de belangstelling voor genetische genealogie, die enerzijds gegenereerd wordt door de uitbreiding van het aanbod van wat genetisch onderzoek kan opleveren en die anderzijds ook zelf die uitbreiding van het aanbod genereert.

Het belang van een betrouwbaar inzicht in het in Nederland voorkomend genetisch materiaal wordt al sinds geruime tijd door diverse disciplines onderschreven. De genetische genealogie belooft de horizon van genealogisch onderzoek op termijn aanzienlijk te verbreden.

Genetische genealogie biedt de mogelijkheid familierelaties vast te stellen die niet via archiefonderzoek vastgesteld kunnen worden en biedt tevens de mogelijkheid om die familierelaties die wel via geschreven bronnen vastgesteld kunnen worden biologisch te bevestigen.

Het project zal bestaan uit het verzamelen van zowel genetisch als genealogisch materiaal van enige honderden Nederlanders via het afnemen van wangslijm (middels het eenvoudig schrapen met een stokje van de binnenkant van de wang). Daarbij is gekozen voor het verzamelen van de erfelijke informatie over het Y-chromosoom. Het Y-chromosoom is altijd van de vader afkomstig en wordt in principe één op één doorgegeven. Kortom het Y-chromosoom van een vader en zoon zijn op zijn minst bijna geheel identiek. Ook over meerdere generaties blijft het Y-chromosoom vele gelijke kenmerken houden. De kleine mutaties die optreden helpen de ‘stamboom’ op te bouwen. Dit maakt het onderzoek naar het Y-chromosoom bij uitstek geschikt om gekoppeld te worden aan genealogisch onderzoek.

Een hieruit voortvloeiend nadeel is dat het onderzoek naar het Y-chromosoom alleen maar gedaan kan worden met behulp van mannelijke donoren. Dat houdt in dat vrouwen, die informatie over de genetische stamboom van hun vaders familie willen ontvangen, een mannelijk familielid bereid moeten vinden als donor op te treden. Mannen en vrouwen, die deze informatie willen ontvangen over bijvoorbeeld hun moeders familie, dienen een mannelijk lid van de moeders familie bereid zien te vinden als donor op te treden.
Door middel van dit onderzoek wordt de haplogroep van de deelnemer vastgesteld; het grotere familieverband, de ‘stam’, waar de familie uit afkomstig is. Zo kan ook min of meer vastgesteld worden welk traject over de wereld de voorouders in de stamreeks in de afgelopen duizenden jaren hebben afgelegd. De 16 markers op het Y-chromosoom die worden onderzocht geven aan welke andere families tot dezelfde familie of mannelijke stamreeks behoren.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Forensisch Laboratorium van de Rijksuniversiteit Leiden onder leiding van Professor Peter de Knijff. De werkgroep ‘Projectgroep Genetische Genealogie in Nederland’ heeft voor dit instituut gekozen vanwege de hoogstaande kwaliteit van het onderzoek. Daarnaast zal het Laboratorium het DNA van de deelnemers ook vergelijken met het DNA dat bij het laboratorium al bekend is uit archeologisch onderzoek. Te noemen de Graven van Holland, de opgraving van het middeleeuwse kerkhof te Eindhoven, het verzamelde materiaal voor de zoektocht naar de ‘Oer-Vlaardinger’ e.d.

Het is de bedoeling om de eerste resultaten medio 2008 aan de deelnemers mee te delen. Tijdens het congres dat in oktober 2008 zal worden gehouden, zullen de bereikte resultaten naar buiten worden gebracht. Deelnemers hebben de mogelijk te kiezen voor openbaarheid van de gegevens of niet. De eerste 300 deelnemers, die zich aanmelden, krijgen de mogelijkheid de resultaten (eventueel) gekoppeld aan een (geïllustreerde) stamreeks, te publiceren in een boek. Dit boek zal onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, de Nederlands Genealogische Vereniging en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ worden uitgegeven.

Vanzelfsprekend dienen de deelnemers zich ervan bewust te zijn dat het biologische erfelijke materiaal in niet alle gevallen 100% gelijk hoeft te zijn aan dat wat het ‘papieren’ onderzoek aan genealogisch materiaal heeft opgeleverd.

Het DNA-onderzoek blijft beperkt tot 16 markers, die voor de genealogie van belang zijn. Het onderzochte materiaal zal nergens anders voor gebruikt worden. Erfelijke ziekten kunnen en zullen bijvoorbeeld hier niet uit aangetoond worden. Het materiaal blijft alleen bewaard voor dit onderzoek wat contractueel vastgelegd wordt tussen de deelnemende verenigingen en het Forensisch Laboratorium.

Een dergelijk onderzoek met de door de werkgroep gewenste kwaliteit (haplogroep en 16 markers) en zorgvuldigheid zal bij een deelname van minstens 400 personen per persoon € 155,- bedragen.
Deelnemers aan dit hoogst interessante project, dat een nieuwe fase inluidt in het genealogisch onderzoek in Nederland, kunnen zich bij ons per e-mail of schriftelijk aanmelden of verdere inlichtingen verkrijgen bij L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, email: [e-mailadres verborgen] of 043-4087772, Gloriet 1, 6247 BB Gronsveld.

Degenen, die zich opgegeven hebben als deelnemer, worden uitgenodigd om op 24 januari 2008 aanwezig te zijn op de ‘innamedag’ te Leiden. Op deze dag zal een lezing gehouden worden over genetische genealogie en worden de monstersetjes uitgedeeld en kunnen na het afnemen van het wangschraapsel weer worden ingeleverd. Voorts zullen alle deelnemers worden gevraagd – indien voorhanden - een goed uitgewerkte stamreeks in te leveren.

Locatie: zaal 028 in het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1 2311 BD Leiden.
Tijd: 13.30-15.00 uur, 24 januari 2008.


Nationale Werkgroep Genetische Genealogie

Hans Aeijelts Averink
Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn
Toon van Gestel
Ben de Keijzer
Marcel Kemp
Jan Willem Koten
Christoph ten Houte de Lange
Frans Plooij

Uitgeschreven lid

Hier lopen we weer tegen het dilemma op. Wat is nu de juiste definitie van genealogie ? Is deze (hulp)wetenschap gebaseerd op wat er in akten en eerdere geschriften vermeld staat of moet de afstamming eerst middels DNA worden vastgesteld ?
Ik ben bang dat als we de DNA theorie aanhangen er heel veel uitgezocht werk foutief blijkt te zijn.
We staan op de splitsing van twee genealogie takken, nl. akten-genealogie en DNA-genealogie. Ik heb persoonlijk voor de eerste gekozen en heb voorshands geen behoefte aan de tweede.

Piet Henderson

Ook ik zie niet in hoe deze techniek me kan helpen in het "ouderwetse bronnenonderzoek".
Drie punten:
Als ik een missing link heb en ik vind DNA overeenkomsten met de generatie ervoor kan die ook op een andere manier (buitenechtelijke relaties op een ander moment in de tijd) tot stand gekomen zijn. Dus wat bewijst dat?

Ik ben niet geïnteresseerd met welke mensen van nu ik DNA deel. Ik doe stamboomonderzoek omdat ikgeïnteresseerd ben in geschiedenis. Op de geschiedkundige vragen kan DNA techniek me geen antwoord geven.

Dan een laatste punt van kritiek: gooien we de matriarchale lijn maar helemaal overboord want dat valt dan niet meer te bewijzen. Jammer voor de Joden onder ons.... Ik ben vooral geïnteresseerd in het volgen van mijn voornaam van oma op oma.

Zwenny

Aan de Stichting STOEH ( Erfelijkheidsonderzoek voor familiaire Cholesterolafwijking) heb ik indertijd een afstamming gestuurd vanaf 1832 , met alle adressen van mij bekende familieleden. Daaruit heeft de stichting een onderzoek opgestart, waaruit gebleken is dat diverse familieleden een erfelijke afwijking hadden, waarbij op jeugdige leeftijd een hartfalen kan voorkomen. Het belang hier van was mij duidelijk na-
dat mijn moeder en di verse ooms en neven tot in de derde generatie waren overleden.Het onderzoek is vooral belangrijk voor mensen met kleine kinderen.
De stiching heeft iedereen benaderd en onderzoek gedaan en de diverse familieleden opgeroepen bloed af te staan. Er is sindsdien minder onrust in de familie. Waarvan acte.Dat mijn kleinkinderen nu aan de
preventieve medicijnen zijn gezet, is een hele geruststelling.
Gaarne vertrouwelijke behandeling van dit schrijven.Met groeten Fred Wijburg

Uitgeschreven lid

Beste Fred,

Het is fijn dat je goede ervaringen hebt met het opsporen van erfelijke ziekten in de familie. Toch zou ik zelf heel erg huiverig zijn voor het doorgeven van informatie wat betreft familiebanden,ook al zou ik daar toestemming voor hebben. Je kunt andere mensen daarmee voor het blok zetten: ofwel dat hun vader hun vader niet is, of dat ze nietsvermoedend een erfelijke ziekte met zich meedragen. Wat wij vinden hoe zij zouden moeten reageren en doen doet er eigenlijk niet zoveel toe.
Dus, voor mij blijft het een oninteressant gegeven. Ik zie het eerder als balast dan als iets positiefs. Dat bedoel ik niet als kritiek op mensen die er anders over denken en dit soort info anders waarderen. Iedereen heeft ten slotte zijn of haar eigen moraal en motieven.

Zwenny

Beste Piet
Ik geloof niet, dat de genetische genealogie in strijd is met de culturele/sociale/geschiedkundige- of zoals je zegt akten-genealogie. Afgezien van lichamelijke overeenkomsten, die men heeft met zijn voorouders, is het verbijsterend te zien hoe dezelfde karaktertrekken, houdingen, bewegingen en talenten dikwijls aan volgende generaties worden doorgegeven. Dit is ontegenzeggelijk een van de faktoren, die de genealogie juist zo boeiend maken. Bovendien, of een kind al dan niet is voortgesproten uit overspel is ook een geschiedkundig feit en de ware genealoog verbloemt niets. De meeste genealogen zullen dan ook een onderscheid willen maken tussen natuurlijke en geadopteerde kinderen, ook al zijn zij opgegroeid in dezelfde cultuur en hebben zij (tegenwoordig) dezelfde erfrechten.
Frans van Pallander

Frans van Pallander

Ik zou zeggen zowel akte als DNA genealogie zijn uitermate interessant en belangrijk voor genealogie. Dus waarom niet allebei tegelijk, maar goed als iemand alleen maar interesse heeft in een methode, dan moet hij dat doen. Echter we moeten niet beginnen met verklaringen dat akte genealogie het enige echte ware geloof is voor genealogisch onderzoek.

Met DNA genealogie hoop ik de volgende antwoorden te krijgen, die met akte genealogie niet of moeilijk te verkrijgen zijn :
1. Stamt mijn verre voorvader af van de Friezen of de Franken. In het vroege Hollandse graafschap maakte dat een groot verschil uit in de economische en politieke positie van een persoon.
2. In mijn familie is er een tak waar de man de achternaam van zijn vrouw heeft aangenomen. Met DNA kan een huidig persoon meteen te weten komen of hij bij de eigenlijke of oneigenlijke tak thuis hoort.

Verder ben ik van mening dat door of met het Meertens Instituut een gezamelijk Naamkunde/DNA onderzoek gestart wordt.

-AA-

Anton Ammerlaan

Ik heb al een Y-DNA test laten doen bij Family Tree DNA. Resultaat : 37 markers en R1b Haplo groep. Mijn Vaderslijn, stamreeks, gaat terug tot voor 1500. Als een kopie van deze gegevens voor U waardevol kan zijn, kan ik die opsturen.
Ik volg met veel belangstelling de ontwikkeling van het GenGenNed Project.

-AA-

Anton Ammerlaan

Ik heb reeds jaren geleden een DNA Y chromozoom projekt opgezet (bij Familily tree DNA-FTDNA in de US) om gemeenschappelijk voorvader(s() op te sporen van mannelijke naamdragers van bepaalde achternaam . Er zijn zo'n 20 tal deelnemers verspreid over de gehele wereld, karakteristiek voor de hun eigen spelling van die achternaam.Dit heeft tot verassende resultaten geleid, en mijn eigen genealogisch onderzoek op een nieuw geographisch spoor gezet. Dus dit was nuttig. Tevens werden enkele andere 'takken' met elkaar vewrbonden, tot vreugde van de verloren gewaande takken in Amerika of in NL. Er was duidelijk een doelstelling, namelijk het testen van afstammingshypthesen, en het al dan niet vinden van gemeenschappelijke voorvaders.

Maar het bovenstaande project heeft geen nut. In het wilde weg schieten naar genetische overeenkomsten tussen willekeurige deelnemers, met allerlei verschillende achternamen, om zo uiteindelijk tot een een flink aantal niet gerelateerde voorvaders te komen is zinloos, met hooguit enkele meevallers voor mensen met zeldzame achternamen. Het verbaasd me dat het Forensisch Laboratorium te Leiden o.l.v. Peter de Knijff zich voor zo een ongenuanceerd project laat lenen, of liever gezegd, laat inkopen. Het draagt natuurlijk wel bij om de Datase van het Laboratoprium met een flink aantal DNA proeven te verhogen. Misschien is dat een beweegreden.

Tevens is de deelname vreselijk duur ad 155 Euro.. Bij een amerikaaans bedrijf kan dat veel goedkoper , voor zo'n 90 Dollar (nu zo'n 60 Euro) per persoon voor 12 markers , voor groeps onderzoek tarief. 12 markers zijn voldoende om de ene persoon van de andere te onderscheiden wat gemeenschappelijk voorvader betreft.
Komen die 12 markers overeen, dan moet je toch al snel naar 25, 37 of meer markers gaan om te evalueren / schatten hoevele generaties terug de gemeenschapppelijke voorvader is.

Uit de omschrijving van bovenstaand projekt is duidelijk dat geen enkele van de 8 personen van deze Werkgroep ooit een genetisch genealogisch projekt heeft opgezet heeft of er aktief aan meegedaan heeft. Anders zouden de doelstellingen van het projekt veel beter omlijnd zijn en zeker niet zo algemeen zijn opgesteld.


De de verwijzing naar archeologisch onderzoek als hulpmiddel voor afstamming is misleidend : daar gaat het om mitochondriaal DNA, niet Y chromozoom DNA . Immers, allleen het Y chromozoom wordt van vader op zoon doorgegeven, maar wordt niet makkelijk bewaard in botten en haren of tanden, het verderft te snel. Dit in in tegenstelling to mitochondriaal DNA, dat wel uit archeologische resten nog gebruikt kan worden, maar dat alleen in de vrouwelijke generatie op generatie doorgegegeven wordt. Dus geen botten van Karel de Grote of Graaf Floris zouden het benodigde Y chromozoom met de huidige stand van de techniek kunnen opleveren.

De grote lijnen van volkverhuizingen en migraties wordt al onderzocht, door National Geographics Projekt, Sorensen, etc., daar hoeft Leiden echt geen eigen project voor op te zetten en Dr de Knijff weet dat best. Weggegooid geld dus.


Ik heb nu ook weer zo'n gevoel van déjà vu, zo van een beetje achter de trend aan hollen met vertraging. In de geest van : de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt..
.
Helaas, zo bedrijft met geen genetische genealogie, die moet toch echt van een bepaald familieonderzoeker komen om een bepaalde geslachtsnaam te onderzoeken, met wel gedefiniëerde doelstellingen, en ditto deelnemers.

Nee, dit projekt kan ik niet aanbevelen, zelfs niet met die ondersteuning van OV, NGV KNGGW...De Uitgever zal het weinig kunnen schelen, daar is het alleen een commerciëel project voor.

En voor diegenen die willen weten of ze van een Fries of een Frank afstammen, of tot welke haplogroep ze behoren, laat je testen bij FTDNA, daar zijn dit soort projekten al meer dan een jaar in omloop.Pieter Cramwinckel

Pieter Johan Cramwinckel

Geachte Heer Cramwinckel,

Ik zal slechts kort op Uw reactie reageren. Onder de leden van de projectgroep bevinden zich drie professioneel met de genetica werkzame personen. U heeft beslist ongelijk wanneer U stelt dat archeologisch Y-chromosoom materiaal niet gebruikt wordt. Integendeel: het zojuist afgeronde project 'de oer-Vlaardinger' van Prof. Peter de Knijff behelst een onderzoek naar het Y-chromosoom. Ook het onderzoek naar de menselijke resten uit het middeleeuwse kerkhof in Eindhoven is gebaseerd op het Y-chromosoom. Op dit ogenblik wordt gewerkt aan het DNA-profiel op basis van het Y-chromossom van de graven van Holland van het oude huis, waarbij de botten van die heren wel degelijk gebruikt zijn.
Zelf werk ik intensief samen met FTDNA, maar ook zij weten dat er een groot tekort is aan vergelijkingsmateriaal uit de Lage Landen, ook zijn de resultaten die via FTDNA worden gepresenteerd heel Amerikaans ´optimistisch´ en op commercie gebaseerd. Redenen genoeg voor ons om in Nederland zelf een kwalitatief hoogwaardig bestand op te bouwen. Wij schieten niet zo maar in het wilde weg. Wij gaan werken met ten minste 400 personen, waarbij een bestand wordt gevoegd van al 2000 bekende Nederlandse profielen. In ons kleine land geeft dat een aardig goede dekking. Wat de prijs betreft is dit de beste prijs-KWALITEIT aanbieding die wij internationaal konden vinden.

Met vriendelijke groet.

Uitgeschreven lid

Family Tree DNA is een typische Anglo (US+UK) operatie. In Europa doet FTDNA heel weinig en ik zie geen tekenen dat daar spoedig verandering in gaat komen. Ik heb ze daar wel eens naar gevraagd, maar geen antwoord ontvangen. Dus een goed DNA project voor Nederland kan heel wat gaan betekenen voor de Nederlandse Genealogie, temeer daar er waarschijnlijk veel meer gedetailleerde gegevens uit zo'n Ned DNA project gaan komen dan ooit met FTDNA het geval zal zijn.
Bijvoorbeeld met de Naamkundige gegevens van het Meertens Instituut of de 1947 bevolkingsstelling zouden we families kunnen opsporen die duidelijk Fries, Frankisch of Saksisch zijn. Doe daar een beperkt steeksproefgewijs DNA onderzoek naar. Als de uitkomsten statisch bemoedigend zijn kunnen we dit op grotere schaal verder te gaan doen. Verder als een familie begonnen is met iemand die een aantal eeuwen geleden Nederland binnen is komen wandelen komt dan met een goede Ned DNA database snel aan het licht. Als andere landen ook zo'n DNA database gaan opzetten kunnen we zelfs zeggen waar de wandelaar vandaan kwam.
Ik ben helemaal voor GenGenNed.
-AA-

Anton Ammerlaan

Veel genealogen zijn wanhopig opzoek naar zekerheden. Wat is er dan mooier dan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid (tenslotte blijft het kansrekening!) te kunnen aantonen dat je wel of helemaal niet van iemand afstamt of tot iemands familie behoort. De DNA techniek is hierbij aan fantastisch hulpmiddel. Vanaf het eerste uur ben ik hier een fervent voorstander en 'gebruiker' van. Vijf jaar geleden heb ik Dr.Knijff gevraagd een DNA onderzoek te doen naar een mogelijke relatie tussen diverse families Van der Mijl uit Dordrecht; met een verrassend resultaat. Zie ook mijn publicatie in Gens Nostra juli/aug 2002. Uikomsten van zo'n onderzoek sporen je aan om zo 'bewezen' zaken door middel van nog te vinden, papieren bewijzen te ondersteunen; immers, je weet nu dat je op het goede spoor zit. Andere, voorheen mogelijke antwoorden kunnen uitgesloten worden. Kortom; ik doe mee.
Alleen de datum van 24 januari is een beetje lastig; het is mijn verjaardag. En dat staat onomstotelijk vast!

Hans Noppen

Hans P.Noppen

wordt graag van ontwikkelingen t.a.v. dit thema op de hoogte gehouden.

Henk Ruis

H.J.Ruis

Zou graagop de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in deze materie.

f pauwels


Wordt graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij dit project.

Gertjan Veldhuizen
Dit onderwerp is gesloten, omdat de gebruiker die dit onderwerp startte zich heeft uitgeschreven. U kunt dus niet meer reageren.