stamboomforum

Evenementen » Nedergerechtsarchieven

Nedergerechtsarchieven wordt georganiseerd door NGV, afdeling Friesland.

Beschrijving

De nedergerechtsarchieven zijn bij Tresoar te raadplegen op microfiche. Een aantal van deze fiches is van slechte kwaliteit. De FAF (Freonen an de Archieven in Fryslan) is sinds enkele jaren bezig de nedergerechtsarchieven te digitaliseren. Via allefriezen zijn al een flink aantal van deze digitale foto’s vanaf de computer thuis te bekijken. Omdat hierdoor de nedergerechtsarchieven steeds beter te gebruiken zijn wordt er nu een inleiding gegeven over dit onderwerp. De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen en steden van Friesland. Zij hielden zich bezig met criminele, civiele en vrijwillige rechtspraak. Voor wat betreft criminele zaken mocht het nedergerecht alleen lichte overtredingen behandelen.

Mr Jan Taekele Anema (Leeuwarden 1944), notaris en advocaat te Utrecht, sedert 1993 te Rotterdam, was en is bestuurslid in diverse besturen in zijn vakgebied en op het terrein van genealogie en heraldiek. Hij schreef sinds 1967 diverse artikelen, onder meer in Gens Nostra, De Nederlandsche Leeuw en het Genealogysk Jierboek (nog onlangs in het GJ 2019). Thans is hij ook Heraut Âlve Stêden (Foarsitter) fan de Fryske Rie foar Heraldyk. Daarnaast is hij internationaal actief op dit gebied.

Pieter Nieuwland (Oosterbierum 1942) was hoofd studiezaal in het Rijksarchief (sinds 2002: Tresoar) en heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan of daaraan meegewerkt, waaronder diverse bronnenuitgaven, gidsen en genealogische artikelen, onder meer het Repertorium van Familienamen (8 delen 1977-1982), de Quotisatiekohieren (8 delen), de Heeren van den Raede (1999), en Friezen Gezocht.

Meer info: https://ontdekjouwverhaal.nl/event/leeuwarden-lezing-over-de-nedergerechtsarchieven/

Steekwoorden:

Datum/tijd

zaterdag 18-01-2020 om 13:30 - 15:00   Calender

Locatie

Tresoar
, Boterhoek 1, Leeuwarden


Bezoekers

Komt u?

Er zijn nog geen Stamboom Forum leden die hebben aangegeven of ze wel of niet naar dit evenement toe gaan.


Let op: lees de beschrijving van het evenement goed! Het kan zijn dat inschrijving voor het evenement vereist is! Door op het Stamboom Forum aan te geven dat u komt, heeft u zich nog niet ingeschreven bij de organisator!