stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » (voor)ouders Job Pietersz van Ruyven (Ruven) 16e eeuw


Profiel afbeelding

Jop Pietersz van Ruyven (Ruven, Ruwe(n) geboren rond 1525-1530 is eind 16 eeuw burgemeester van Gorinchem. Hij huwt met Adriaantje Jansdr van der Verven (Verwen) en krijgt voor zover mij bekend 3 dochters:

1. Claesgen Joppendr van Ruiven (Jonkvrouwe) x Bernardus Roelofsz Wely.

2. Pieterje van Ruijven x Pieter Nikolaasz Be(e)n (Uyttenbroeck alias Be(e)n).

3. Emmitgen Jobsdr van Ruven x Herper Jansz (laeckenkoopman Rotterdam).

Gezocht: voorgeslacht van Jop Pieters van Ruyven en zijn vrouw Adriaantje Jansdr van der Verven (Verwen).

Bas de Vries

Dag Bas,

Hierbij wat info over Adriaentje Jansz en haar broers Lucas en Cornelis.

N° 167. ONROEREND BEZIT VAN LUCAS JANSZ, VERVER TE GOR-
KUM, 1568.

A.R.A.den Haag, Rekeningen Rekenkamer Holland n° 4862.

Ander ontfangh van den goeden gecoemen van Lucas Jansz onder
Gorinchem. . ., toegeslaegen binnen der stede van Gorinchem 31 maart
1568 st. co. ...

Eerst van seeckere meuble goeden als huysraet ende anders, 1568 nijet vercoft,
alsnoch nyet toegeslaegen ...: memorie.
Van een huys staende binnen der stede van Gorinchem aen de Hoochstraet ge-
naempt 't Rat van Avontueren niets ontvangen soe tselve bij Lucas Jansz ende sijne
huysfrouwe bewoendt es geweest; - van 't aenpaert van den voors. Lucas Jansz
vant huys in de verwerije, staende opt Noorteynde tegens over die Rosmoelenstege
binnen Gorinchem, welck aenpaert beloept een vyerendeel: niets ontvangen, alsoe
dieselve verwerye bij hem met sijne medeconsoorten gebruyct is . ..; - in de ver-
werye hyervooren genomineert sijn zedert 13 augustus 67 tot 12 maart '68 uyte
naeme ende van weegen den voorn. Lucas Jansz (volgende 't bouck van de ver-
werije) geverwet omtrent 133 laeckenen, elcxs lanck wesende 65\ ellen salvo justo
calculo, die bij Neeltgen Fransdochter, huisfrouwe van den voorn. Lucas Jansz,
uyte voors. verwerye gehaelt sijn ende gebruyct thaeren belyefte . . .: memorie.
Lucas Jansz competeert een kinsgedeelte in alle die achtergelaeten goederen van
Frans Heyndricxsz van Heusden, vader van Neeltgen Fransdr, sijne huysfrouwe,
die bij Janneken Jansdr in tochte beseten worden, soe lange zij leeft, volgens
testament van Frans Heyndricxsz gepassiert 10 mei 1566, welcke Janneken alsnoch
in levendige lijve is ...: memorie.

Van de helft van een huys ende hofTstadt staende ende gelegen tot Gorinchem in
de Hoochstraat, daeraen . .. Lucas met sijn broeder bedeelt is over sijn vaders
besterfte, welck huys, achtervolgende seeckere bryeven van schiftinge van 4 juni
1564, gedaen tusschen die moeder van Lucas Jansz ende heure kinderen, aen-
bedeelt is Job Pietersz, als man ende voocht van Adriana Jansdr, suster van Lucas
Jansz, waervooren die voorn. Job Pietersz sijne huysfrouwe moeder wederomme
most uuytreycken die somme van 600 kar. g., blijkens schepenbrief..., waerbij
blijct tselve huys den voorn. Job Pietersz toe te coemen ende tselve wel bij de 1000
kar. g. zedert dyen tijde van de scheydinge ende deylinge verbetert te hebben ...; -
nyet; - van de helft van 11 hondt landts, daervan Lucas Jansz met sijn broeder
Cornelis Jansz over heur vaders besterfte aenbedeelt zijn, leggende in 't Cortnu-
landt, ..., welck landt, soe Cornelis Jansz broeder (broeder van Lucas) ende Job
Pietersz, sijnen swaeger seggen, toecompt heurluyder moeder, volgende seeckere
partaige gemaect tusschen die moeder ende voorsz. kinderen, .. . omme redenen
voore verhaelt. ..: memorie.

Met vriendelijke groet,

Eimert vd Beek

Eimert vd Beek

Eimert,

Hartelijk dank voor je reactie. Ik had dit stuk ondertussen ook al opgediept. Zou eigenlijk ook de stukken moeten zien waarnaar wordt verwezen (brieven van schiftinge uit 1564), wellicht dat daarin de namen van de ouders van Adriaantje, Lucas en Cornelis staan. Die familie zegelde met het stamwapen Van Arkel met een krab in de rechterbovenhoek. Zou een bastaardtak kunnen zijn.

Bas de Vries

Je zult dit ook hebben gezien:
De oostelijke helft van het leen, genaamd Wijngaardswerf, strekkend van de Dussen tot het land van Altena, west: het slot Dussen
13-4-1569: Pieter Adriaansz., schout van Dussen
13-5-1588: Job van Ruiven Pietersz. bij overdracht door Pieter Huymans voor Marietje Pietersdr., diens vrouw, die aankwam van Pieter Adriaansz., haar vader
6-3-1603: Mr. Pancras van Castricum voor Christina Nysbeth Jansdr. bij dode van Job van Ruiven Pietersz., gehuwd met Adriaantje Jansdr.
Je vraagt je af waarom het leen van Marietje Pieters naar Job Pietersz ging, was hij haar broer en dus schout Pieter Adriaansz ook zijn vader?

De Delftse Van Ruijvens (o.a. Pieter Harmensz en Pieter Joostensz van Ruyven, portret Rijksmuseum van Pieter Claesz van Ruijven mecenas van Vermeer), die zich soms ook "Van Ruijven van de Werve" noemden, hadden een wapen met zes merletten, een ander wapen dan de oude Haarlemse familie met een geschaakte schuinbalk.
Is van Job Pietersz van Ruyven bekend welk wapen hij gebruikte? Jazeker.
(DNL 1924:) De grafzerk waaronder Job Pietersz van Rueven, burgemeester der stad Gorinchem, en zijn huisvrouw Aenije(?) Jans van der Verwen begraven zijn, vindt men vermeld in Nederl. Heraut VIII, blz. 33. Er blijkt uit dat zijn wapen een dwarsbalk vergezeld van 6 vogels, 3 boven (2.1.) en 3 onder (2. 1.) was.
... Volgens J.J. Hartsinck Naamlijst der Ed. Mog. Heeren. Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit  Amst. 1769 werd reeds 2 Maart 1579 Iacob Pieterze van Ruwen met 2 anderen gecommitteerd om benevens den L*. Admiraal Ioncheer Iacob van Duvenvoorde toezicht te nemen op de uitrusting der Scheepen en werd hij op 17 Maart 1581 gecommitteerd tot Raad ter Admiraliteit als Job van Ruwe Pietersz.

August de Man

August,

Er zijn nogal wat beleningen waarin Job voorkomt, maar deze belening en de mogelijke familierelatie had ik nog niet scherp. Dank daarvoor.

Inderdaad lijkt het wapen van Job Pietersz op de Delftse tak. Ik meen mij te herinneren dat er iets verschil in kleur is (dat van Job heeft groen in zijn wapen). Ik zal dat nog eens opdiepen.

Ik zal eens kijken of ik wat meer van die Pieter Adriaansz in de omgeving Dussen kan vinden.

Bas de Vries

Het wapen van Pieter Harmensz van Ruijven (1620-1678 Delft), zoon van Harmen Pietersz van Ruyven en Catharina Pieters bestaat uit zes witte (zilveren) merletten, 3 boven en 3 beneden met in het midden een zilveren dwarsbalk. Alles in groen. Deze familie wordt ook Van Ruyven Van de Werve genoemd. 

Het wapen van Job Pietersz van Ruyven (ca 1530-1618) uit Gorcum is bijna identiek. Alleen zitten de kleuren precies andersom: de vogels en dwarsbalk zijn groen in een schild van zilver.

Hier lijkt zeker een familieverband, maar ik heb hem nog niet gevonden.

Bas de Vries

De tak "Ruijven van de Werve" zou, volgens een vermelding in de Navorscher, voortkomen uit het echtpaar Pieter van Ruijven Hugoszoon die leefde in 1483 en Maria Joostdochter Ruijchrok van de Werve

Bas de Vries

Er lijkt inderdaad een link tussen Delft en Gorinchem:

 

 • Register
 • naam namen, voorkomend in de comparitieregisters van de Weeskamer Delft voor 1618
 • archiefnaam Weeskamer Delft
 • archiefnummer 0072
 • inventarisnummer 00409
 • type Zorg personen
 • Akte
 • folio 62-63
 • bundel 20
 • jaar 1536-1618
 • Personen
  • voornaam Job
  • patroniem Pietersz.
  • plaats Gorcum
  • opmerkingen verklaring faillisement, mede-erfgenaam
  • kind1 zie:
  • kind2 Adriaen
  • kind3 Pietersz.

Annemarie57

Annemarie,

Hartelijk dank. Dat lijkt inderdaad een verbinding tussen Delft en Gorcum te maken. 

Bas de Vries

   > De tak "Ruijven van de Werve" zou, volgens een vermelding in de Navorscher, voortkomen uit het
      echtpaar Pieter van Ruijven Hugoszoon die leefde in 1483 en Maria Joostdochter Ruijchrok van de Werve

Dat is vast waar. Kijk naar de wapens Ruijchrok van de Werve en Van Ruijven:

Bovendien was er dus ook een Joost Pietersz (zoon Pieter Joosten van Ruijven was houtkoper en in 1618 veertigraad van Delft, gehuwd met Catharina Schinckel, dochter van de in 1568 op 32-jarige leeftijd als ketter onthoofde boekdrukker Harmen Schinckel).

August de Man

Over de "vermelding" in de Navorscher wil ik nog een klein dingetje opmerken.

Het betreft hier een vraag uit de Navorscher van 1873, ongeveer te vergelijken met dit forum.
De vraagsteller probeert hier blijkbaar met grote sprongen een Van Ruijven uit 1691 te koppelen aan Pieter, van 250 jaar eerder, en stelt:
"Pieter van Ruijven Hugozoon leefde in 1483 en was geh. met Maria Joostdr Ruijchrok van de Werve; van deze het geslacht van Ruijven van de Werve."

Dat laatste zal best wel kunnen kloppen, maar in dit geval is het onjuist om de Navorscher als bron te beschouwen.

Gelukkig verkeren we tegenwoordig in de omstandigheid, dat we vrijwel altijd de echte bronnen zelf kunnen raadplegen; iets wat in 1873 onvoorstelbaar was.

P.S.

Een familie Van Ruijven van der Werve komt in de bekende bronnen en literatuur simpelweg niet voor.

Pieter Claesz van Ruijven heeft deze toevoeging kennelijk zelf verzonnen om deftiger over te komen.

Jan Clavaux

Jan,

Je hebt natuurlkjk helemaal gelijk.

Ik heb volgens mij ooit 's geprobeerd de vermelding jn de Navorscher te verifieren in de reguliere bronnen. Volgens mij ben ik daarbij de genoemde Pieter Hugoszn van Ruijven x Maria Joostdr Ruychrok vd  Werve wel tegen gekomen, maar de verdere afstamming niet. Ik zal dat nog eens opzoeken.

Bas de Vries

@Bas,

het is niet zo belangrijk.

Ik weet wel, dat jij daar kritisch mee om gaat.

Het is meer bedoeld, om de mensen te waarschuwen,

die in de komende 150 jaar denken, dat er ooit een familie

Van Ruijven van der Werve heeft bestaan, omdat dat

op dit stamboomforum staat.

Lachen

Jan Clavaux

Een vermelding uit ORA Schiedam, zou het toeval zijn dat Neeltje een Joostendr. is?

Nr. 973 folio 885 d.d. 13-10-1594.

Neeltgen Joostendr. geassisteerd met haar gekozen voogd Willem Jansz. oud burgemeester alhier

heeft verkocht aan Job van Ruven Pietersz., de actie die zij heeft aan een schuldbrief sprekende op

Jacob Adriaensz. wonende te Meeuwen, gedateerd 18-05-1569, inhoudende f 1.000 carolus.

Mitsgaders alle actien die haar toekomen uit het accoord gemaakt voor de commissaris Joost de

Meuijr op 08-02-1579 en de willige condemnatie daarop gevolgd op 12-04-1580 en nog het recht van

executie van decreet tot verkoping van de goederen van Jacob Adriaensz., uitgesproken door het Hof

van Holland op 05-04-1594.

Annemarie57


Had je trouwens het huwelijk van dochter Emmetje al?

 

Bruidegom Harper Jansz , wonend: Rotterdam , Laeckencoper Bruid Emmitgen Job Petersz van Ruinensdr   Plaats Rotterdam Datum trouwen 18-04-1592      Bron DTB Rotterdam Stadstrouw

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!