stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland » Jonkheer Guido van Meetkercken, heer van Eeghem (geboren ca. 1530, overl. ca. 1602)


Profiel afbeelding

Wie weet meer over de Vlaamse familie Van Meetkercken? Ik ben op zoek naar de preciese overlijdensdatum van jonkheer Guido van Meetkercken, die ik tegenkom als eigenaar van een boerderij in Noordwijk vanaf ca. 1593 tot ca. 1602. Hij was heer van Eeghem in Vlaanderen en zoon van jonkheer Jacob van Meetkercken, die ook heer van Eeghem was. Deze Vlaamse familie met banden met de stad Brugge was naar Leiden getrokken en daar na 1574 weer tijdelijk vertrokken. 

Jonkheer Guido (Guy) van Meetkercken (soms ook geschreven als Van Meerkercken of Van Meerkerken) is van 1578 tot 1582 eigenaar van een huis met achterzijde aan het Rapenburg in Leiden, dat later het Hof van Zessen zal heten. Ca. 1573 is hij gehuwd met jonkvrouw Theodora van Wijck, bij wie hij een dochter heeft, geheten Maria, die tussen 1603 en 1611 is overleden. Na het overlijden van jonkvrouw Theodora van Wijck huwt hij met jonkvrouw Margaretha van Haeften, die in 1602 een nieuw testament laat maken na het overlijden van haar echtgenoot. Zij was eerder gehuwd met Pieter Grispere en overlijdt in Leiden in 1623.

In 1620 verschijnt jonkheer Floris van Mechelen als erfgenaam van jonkvrouw Maria van Meetkercken als nieuwe eigenaar van genoemde boerderij in Noordwijk. Ik wil ook weten hoe de familierelatie is tussen deze jonkheer Floris van Mechelen en de famile Van Meetkercken en jonkvrouw Maria van Meetkercken in het bijzonder.

De nalatenschap van jonkvrouw Maria van Meetkercken werd beheerd door Jacob Boot, notaris in Den Haag en procureur voor het Hof van Holland.

Tenslotte ben ik benieuwd of er een familie-archief Van Meetkercken bestaat, waarin de eigendoms-papieren bewaard worden van deze famile.

Jacques Duivenvoorden

In de Pieterskerk te Leiden
is op 6-8-1602 begraven
Joncker Meerkercke,
wonend op de Hooglandse Kerkgracht
(Bron: DTB Leiden)

Dat sluit mooi aan op de notariele akte dd 11-10-1602

Jan Clavaux

Jacques

in de bonboeken, speciaal inv. 6616, f.56v. kun je lezen dat Jacob Boot optreedt als gemachtigde van Jonch. Baerthout van Mechelen, vader en voogd van Jonch. Floris ende Gabriel van Mechelen, gewonnen bij Joffr Anna van Meetkercken za:  (......)  die erfgenamen zijn van Maria van Meetkercken.

Het huwelijk van Anna en Baerthout  is ook in Leiden te vinden: 26-09-1587, ze was toen weduwe van Jacob van Merrivorde.

groeten, Frans

Frans Angevaare

Jan,

Dank voor je snelle reactie en goede informatie. Weet je ook wanneer dochter Maria van Meetkercken is overleden / begraven? Op 15 oktober 1602 is er een jonkvrouw Meetkercken in de Pieterskerk begraven. Is dat jonkvrouw Maria van Meetkercken of haar zuster Anna?

Groeten,

Jacques 

Jacques Duivenvoorden

Jacques,

wie met deze jonkvrouw bedoeld is, lijkt me niet meer na te gaan.

In het geval van Joncker Meerkercke uit 1602 was er tenminste nog het testament van zijn weduwe,

jonkvrouw Margaretha van Haeften.

Aangezien dit testament luttele dagen voor het betreffende overlijden is opgemaakt

zou met Jonkvrouw Meetkerken ook Margaretha van Haeften zelf kunnen zijn bedoeld.

Tamelijk waarschijnlijk, maar mijns inziens niet te bewijzen.

Jan Clavaux

Rechterlijk Archief van Noordwijk inv.nr. 168.

162. 27-12-1623. Jacob Boot wonende ?s-Gravenhage als procuratie hebbende van Jhr Floris van
Mechelen mede erfgenaam van Jonkvr. Maria van Meerkercken, dochter van Jhr Guido van
Meerkercken bij jonfr. Theodorilia van Wijck verkoopt Gerrit Corneliszn. van Nierop zekere woning als
huis met schuur alsmede 6 morgen 4½ hond land door de voorsz. Jhr Guido van Meerkercken van
Pieter Willem Stevensznzn. eertijds gekocht, belend N de Abdij van Leeuwenhorst, Z Mr Gerrit van
der Laan?s erfgenamen, ZW het St Catharynen Gasthuis te Leiden en NW de Wilder-nis, alsmede een
perceeltje land genaamd de Leegewerff, belend NW de Wildernis, NO de vrouwe van Opmeer en ZO
en ZW de weduwe van Engel van Duyn, belast met 15 st per jr tbv de Memorien van Noordwijk, alles
volgens de brief van willig decreet van 31-5-1588 alsmede 1 morgen 70 roe land, belend Z, NW en
NO Johan van Heusden schout van Noordwijk en ZO de Duinsloot, hetwelk de voorsz. Jhr Guido van
Meerkercken gekocht had van Hendrick Jeroenszn. die hetzelfde land gekocht had van de Heilige
Geestmeesters, volgens twee brieven, de ene van 1-5-1595 en de andere van 21-5-1598, de 1
morgen belast met 10 gulden per jr tbv de Heilige Geest voorsz. en tezamen alle landen daaronder
begrepen 9 hond land te Noordwijkerhout ook aan Gerrit Corneliszn. overgedragen, met 100 gulden
per jr tbv Johan de Jonge procureur voor het Hof van Holland en nog 62 gulden 10 st per jr tbv
dezelfde, voor 1500 gulden contant boven de belasting.

Masje II

Rechterlijk Archief Noordwijk, Inv. Nr. 189a

 

6. 20-10-1620 met schepenen van Noordwijk. Jhr Floris van Mechelen is schuldig aan Johan de

Jonge procureur voor het Hof van Holland 100 pond per jr met hypotheek op zijn woning gelegen aan

Duyndam genaamd Meetkerckenswsoning, de schuldenaar aangekomen als mede-erfgenaam van

Joffr. Maria van Meetkerck dochter van Guy van Meetkerck, welke woning Cornelis Willemszn. alias Cleyn Kees nu gebruikt, tezamen 10½ morgen te weten: 1 morgen gelegen voor het huis en

boomgaard, belend NW en ZW de Wildernis, NO Duyndam en ZO de schuldenaar, 2 morgen weiland

belend NO Duyndam, NW de voorsz. woning en ZO en ZW de schuldenaar, 11 hond land daaruit het

Clooster van Leeuwenburgh 1 hond toekomt en van de rentmeester in huur gehouden wordt, belend

NO Duyndam, ZO de erfgenamen van Jhr van Assendelft, ZW het St Catharynen Gasthuis en NW de

schuldenaar, 2 morgen land belend ZW het St Catharynen Gasthuis, NW de Wildernis en NO en ZO

de schuldenaar, 1 morgen land daarvan een stukje in de Wildernis ligt, belend NW en ZW de

Wildernis, NO Duyndam en ZO de schuldenaar, 3 hond land gelegen in de Wildernis, belend NO de

schuldenaar, ZW en ZO Thonis Engelszn., alles gelegen in Noordwijk, 6½ hond land, belend NW Jan

van Heusden, ZW Huybert Meeuszn., ZO de Duynsloot en NO Jan van Heusden en 1½ morgen 75

roe, gekomen van de Heilige Geest van Noordwijk liggende in Noordwijkerhout, belend ZO Pieter

Willem Stevensznzn. bruiker, ZW Dirck Matthijszn., NW de Duinsloot en NO het St Catharynen

Gasthuis te Leiden, belast met 15 st pacht per jr tbv de Memorien te Noordwijk en 10 gulden per jr tbv

de Heilige Geest te Noordwijk. Afgelost 20-1-1625.

 

12. 1-11-1623. Jacob Boot als speciale last hebbende van Jhr Floris van Mechelen wonende den Haag van 6-5-1623 gepasseerd voor Jacob van Broeckhuysen notaris te den Haag om een rente van 62 gulden schuldig te erkennen aan Johan de Jonge procureur voor het Hof van Holland met hypotheek  op landen als vermeld onder 6. Afgelost door Gerrit Nierop die de woning heeft gekocht op 20-1-1625.

Jacques Duivenvoorden

Rechterlijk Archief Noordwijkerhout Inv. Nr. 477

 

84v. 27-12-1623. Jacob Boot wonende Den Haag als procuratie hebbende van Jhr Floris van

Mechelen mede-erfgenaam van Jvr. Maria van Meerkercken dr van Jhr Guido van Meerkercken bij juffr. Theodora van Duyck verkoopt Gerrit Corneliszn. Nierop wonende Noordwijk 9 hond 5 roe land, belend ZO Pieter Willem Stevensznzn. met bruikwaar, ZW Cornelis Corneliszn. Outgen, NW de duinsloot en NO St Catharynen Gasthuis te Leiden door Guido gekocht van het Arme Heilige Geesthuis te Noordwijk volgens de brief van 15-5-1595, belast met 10 KG per jr tbv de voorsz. Heilige Geest, onder verwijzing naar een transport op heden gepasseerd voor het gerecht van Noordwijk tbv de koper, mede belast met twee renten de ene van 100 KG en de andere van 62 KG 10 st tbv Johan de Jonge procureur voor het Hof van Holland.

Jacques Duivenvoorden

Ik ben nog steeds op zoek naar biografische gegevens over jonkheer Guido van Meetkercken en zijn directe familie.

Wat ik inmiddels te weten ben gekomen volgt hieronder:

1. Jonkheer Floris van Mechelen was een zoon van jonkheer Barthout van Mechelen en jonkvrouw Anna (Johanna) van Meerkercken, die een zuster was van jonkheer Guido van Meetkercken. Jonkheer Barthout van Mechelen en jonkvrouw Anna (Johanna) van Meerkercken huwden te Leiden op 26-09-1587. Zij was toen weduwe van Jacob van Merrivorde.

2. Jonkheer Guido van Meetkercken was heer van Eeghem (Egem, Vlaanderen); hij is ca. 1573 gehuwd met jonkvrouw Theodora van Wijck. Na haar dood (na 27-04-1582) huwde hij jonkvrouw Margaretha van Haeften, weduwe van jonkheer Pieter Grispere (ondertrouw Nederlands Hervormd met Pieter Grispere Leiden 02-05-1579). Hij was zoon van jonkheer Jacob van Meetkercke, heer van Marke, schepen des Lands van den Vrije (Brugge) en Josine van Steenhuijse.
Jacob (Jacques) van Meetkercke(n) wordt vermeld in de Kenningboeken 1570/1580 van Leiden (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, Rechterlijk archief Leiden, Inv. Nr. 41).

3. Jan Cornelisz Paedts van Santhorst verkoopt op 24-12-1578 het huis Rapenburg 28B (het latere Hof van Zessen en nog later onderdeel van het Rijksmuseum van Oudheden) met toestemming van de Staten van Holland aan jonkheer Guido van Meetkercken, zoon van jonkheer Jacob van Meetkercken, die eigenaar van het huis was van 1560-1576 (Erfgoed Leiden en Omstreken, Rechterlijk Archief 67, Waarboek G, f. 79v en 80).
Bron: "Het Rapenburg. Geschiedenis van een Leidse gracht. Deel IVb: Leeuwenhorst", Leiden 1989, Th. H. Lunsingh Scheurleer e.a.
Bron: "Het Hof van Zessen", C.J. Kortenbach, Leidsch Jaarboekje 1945, blz. 74 - 94.

4. Jonkheer Floris van Jutphaes verkoopt op 27-04-1582 met procuratie van Jonkheer Guido van Meetkercken het huis Rapenburg 28B (het latere Hof van Zessen) aan Adriana en Johanna van Nassau, Anna van Liere en Susanna van Etten (allen voormalige Leeuwenhorster religieuzen), vergezeld door hun voogd notaris Salomon L. van der Wuert en door Adriaen Mourijnsz, rentmeester van de Abdij van Leeuwenhorst (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, Rechterlijk Archief 67, Waarboek J, f. 134 en134v).
Bron: "Verborgen en geborgen. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst in de Noordwijkse regio (1261-1574)", Geertruida de Moor, 1994, blz. 324 en 573.

5. Op blz. 573 in dit boek van Geertruida de Moor wordt vermeld dat kloosterzuster (religieuze) Wilhelmina Jansdr van Haaften (novice van abdij Leeuwenhorst in 1555/1556) na de ontmanteling van abdij Leeuwenhorst gehuwd is met jonkheer Barthout van Mechelen. In noot 277 wordt vermeld dat op 28-02-1597 haar echtgenoot, Barthout van Mechelen, het restant van haar laatste alimentatie in ontvangst neemt (Nationaal Archief, archief Ridderschap, Inv. Nr. 649, fol. 72).
Zij zijn de ouders van jonkheer Barthout van Mechelen, die gehuwd is met jonkvrouw Anna van Meetkercken, die overleden is vóór 23-10-1604

6. Op 10-03-1599 geven de Staten van Holland en Westvriesland commissie aan Guido van Meetkercken: “Guido van Meetkercken als Capitein een Compagnie van twee honderd Nederlandsche Soldaten te liggen en binnen Haarlem te doen koomen binnen een maand eerstkomende etc.”. “De Gecommitteerde Raaden, etc. Authoriseeren bij deesen Guido van Meetkercken, om als Capitein binnen de Stad Haarlem binnen een maand eerstkoomende aan te neemen en aldaar te doen koomen een Compagnie van twee honderd goede Nederlandsche Soldaaten, de eene helft te wapenen met Spiessen en Rustingen, en de andere helft met Musquetten, en onder deselve de navolgende Officieren, een Lieutenant, een Vendrig, twee Sergeanten, vier Corporaals, en voorts na den ordre van den Lande; versoekende Burgermeesteren en Regeerders van Haarlem, deselve Soldaaten na den 1 April eerstkoomende van Logys op de generale ordre te accommodeeren. Gedaan in ’s-Gravenhage onder onsen Zegele hier op gedrukt den 10 Maart des jaars ons Heeren en Zaligmakers 1599. Is geordonneert te verleenen voor den Voornoemden Capitein Ordonnantie van vier honderd ponden van veertig grooten het pond tot Loopgeld en ter goeder reekeninge (Bron: “Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt, Volume 18; “Register van Holland en Westvriesland Van den jaare 1599”; Nationaal Archief, Staten-Generaal, Commissieboeken, toegang 1.01.02, Inv. Nr. 12270, f. 173 verso, 31 maart 1599, Kapitein over 200 koppen).

7. Op 06-08-1602 begraven in de Pieterskerk: jonkheer Meerkercken van de Hooglandse Kerkgracht ("Hogelantsche Kerckgraft"). (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, DTB Leiden, archief 501A, Inv. Nr. 1313, f. 25v).
Jonkheer Meetkercken is jonkheer Guido van Meetkercken, die als weduwe achterlaat jonkvrouw Margareta van Haeften.
Op 11-10-1602 passeert op de "Hogelantsche Kerckgraft" in Leiden voor notaris Salomon Lenaertsz van der Wurt het testament van jonkvrouw Margareta van Haeften, weduwe van jonkheer Guido van Meetkercken. Universele erfgenaam is jonkvrouw Marije van Meetkercken, dochter van de overleden man van de testatrice, jonkheer Guido van Meetkercken (Bron: Erfgoed Leiden en Omstreken, Oud Notarieel Archief Leiden, notaris Salomon Lenaertsz van der Wurt, Archiefnr. 506, Inv. Nr. 30, akte nr. 207, blad 1 e.v.).

8. Op 23-02-1604 wordt vermeld in Buurtkwesties 1597-1796 in Leiden: Deel-Folio: A-127 Beschrijving: sr. Adolff van Meetkercke, sergeant-majoor in het regiment van Horatio Veere, als erfgenaam van jvr.Maria van Meetkercke Guidosdr.
Men geeft Pieter Gheens, notaris, volmacht om te onderhandelen in zake de erfenis van het huis "Groenedaal" aan de Achtergracht

9. Op 23-10-1604 besluiten de Staten van Holland en Westfriesland inzake een verzoek van jonkheer Barthout van Mechelen, weduwnaar van jonkvrouw Anna van Metkercke: “Op de Requestre van Jonkheer Barthout van Mechelen, als Vader en Voogt van sijn onmondige Kinderen, geprocreëert by Juffrouw Anna van Metkerkce, sijn overleedene Huisvrouwe, mitsgaders Jonkheer Anthonis van Mechelen ende Arent van Duvenvoirde, Dykgraaf van Rhynland, nominis uxoris Voogden van deselve Kinderen, omme deselve te hebben gerehabiliteert tot die voorschreven successie, en gerestitueert in integrum van dat se in Vyanden Landen gewoont hebben, is verstaan en geappoincteert als hier volgt.
De Staaten van Holland en Westvriesland verstaan, dat de Kinderen in deesen niet gehouden moogen worden voor civiliter mortius geweest te zyn mits haare onderjarigheid” (Bron: “Resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslandt Van den jaare 1604 1605 en 1606”, volume 21, blz. 297).

Wie vult dit aan? Bij voorbaat hartelijk dank. Ik neem de reacties mee in mijn onderzoeksrapport over de eigenaren van de voormalige boerderij "De Witte Raaf" aan de Duindamseweg in Noordwijk (ZH), waarvan jonkheer Guido van Meetkercken vanaf 1588 eigenaar was (als beleggingsobject).

Jacques Duivenvoorden

Nog een aanvulling (10)

Over het transport van landgoed Bloemendaal wordt vermeld op blz. 44 in het gedenkschrift van “Vereeniging Haerlem”, 1926: “Het geslacht Van Jutfaas was in verwantschap gekomen met de Van Meetkercken, zoals blijkt uit een akte van 7 Mei 1604, waarbij Jonkheer Jan van Oostrom, als erfgenaam van moederszijde van Jonkvrouwe Maria van Meetkercken uit den geslachte Van Jutfaas, den eigendom aanvaardt van een vierde gedeelte in het huis te Bloemendaal in den banne van Aelbertsberg, met twee boomgaarden, laan en aankleven van dien, bleekerij, bleeklanden, huizinge, visscherij en warande. Bij vererving uit diezelfde Jonkvrouwe Maria, was een deel gekomen op hare zuster Jonkvrouwe Johanna van Meetkercken, getrouwd met Jonkheer Barthout van Mechelen, wonende te Merexsen, buiten Antwerpen, en deze verkocht den 12en Mel 1617 als vader en voogd van zijne twee zoons Floris en Gabriel van Mechelen (hunne moeder was toen zeker overleden), de hofstede Blommendaal, gelegen op Aelbertsberg, met twee boomgaarden, singelen en een meer of visscherij daaraan behoorende, aan Nicolaes Suycker, Schout der Stad Haarlem, Remees Coesaert, Drossaard, en Egbert van Bosveld, voor f 2500,—".

Jacques Duivenvoorden

Jacques

In de getuignisboeken van Leiden, m.n. ORA 79J/108v (scan 110) vindt je een attestatie dd 22-09-1606 ten verzoeke van Anthonis le Roij als in huwelijk hebbende jonkvr. Barbara van Meetkercken. De deposanten verklaren dat jonkvr. Marija van Meetkercken een dochter was van jonkheer Guido van Meetkercken en Theodora van Wijck, en dat ze ongeveer 26 jr geleden is geboren. Aan het eind staat nog dat het paar twee dochtertjes heeft gehad, genoemde Marija en Josijnken, die jong overleden is (eind van de akte staat op scan 116).

In ONA Ldn 72/83 (nots van Tethrode scan 110) is nog een attestatie, deze tvv jonkh. Anthoni van Mechelen als naaste bloedverwant hier te lande van de nagelaten weeskinderen van jonkh. Barthout van Mechelen en Anna van Meetkercken. De deposanten verklaren dat joffr. Barbara van Meetkercken een dochter is van jonkh. Jacob van Meetkercken en jonkvr. Josijna van Steenhuijsen, en ook een "echte suster" van jonkheer Guido van Meetkercken. Kennelijk heeft Josijna van Steenhuisen ook tot Leiden gewoond en is Barbara daar geboren.

In de Aflezingsboeken van Leiden staan ook een aantal vermeldingen van NN van Meetkercken en Adolf van Meetkercken - ik heb die niet opgezocht, de vindplaatsen staan in de "Index op personen voorkomende in de Aflezingsboeken 1574 - 1649" bij ELO. 
Adolf is ook in het Crimineel Klachtboek te vinden vanwege een poging tot omverwerping der stadsregering en het aanzetten tot oproer en het verpreiden van schotstriften.

In het Leids Jaarboekje van 1945 is een artikel te vinden over het 'Hof van Zessen', waarin Guido van Meetkerken ook kort genoemd wordt.

Groeten, Frans

Frans Angevaare

Beste Frans,

Hartelijk dank voor deze waardevolle aanvullingen. Ik ontdekte dat naast de door jou vermelde ONA Ldn 72/83 ook nog ONA Ldn 72/72 en ONA Ldn 72/82 van belang zijn. Alle drie verklaringen op verzoek van jonkheer Anthoni van Mechelen maar met verschillende inhoud. Die van akte 72 kom ik niet helemaal doorgronden met name op de 2e blz van die akte de tekst in het midden.

Met vriendelijke groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden

Jonkheer Guido van Meetkercken was zoon van jonkheer Jacob van Meetkercke, heer van Eeghem en Josine van Steenhuijse. Jacob van Meetkercke overleed op 17-07-1577. Ze werden begraven bij de Karmelieten te Brugge.

De grootouders van jonkheer Guido van Meetkercken van vaderszijde waren Jacques van Meetkercken en Colette de Maulde. Jacques van Meetkercken was ridder, heer van het hof van Snelleghem en Marcke, en burgemeester en schepen van het Brugse Vrije. Colette hertrouwde met Jean de Cerf, jonker, heer van Haghedoorne, en burgemeester en schepen van het Brugse Vrije. Cornelis Gailliard schrijft over hem: “Jacques van Meetkercke heeft ghetraut Joosijne van Steenhuuse, f(ili)a Silmons. Es heere van Eggheghem in Rumbeke, t’welcke heeft vierschare, bailliu, zeven schepenen, de boete van drij pondt paresis, ende compt van zijn ouders. Ende t’casteel met t’hof van Snelleghem compt van die van Snelleghem op de Danwels, dan bij huwelick op de Meetkercke. Ende Jacques voorseit vercochte dat, in t’ jaer 1559, aen joncheer Jan de Baenst, opperjaegher van Vlaenderen, f(iliu)sjon(cke)r Joos, die te Douaij licht.”

Jonkheer Adolf van Meetkercken was een jongere broer van jonkheer Jacob van Meetkercken. Adolf van Meetkercken bouwde eerst een carrière uit in Vlaanderen en het Brugse Vrije, maar hij koos partij tegen de koning van Spanje en tegen de katholieke kerk. Dat bracht hem in de opstandige noordelijke Nederlanden en tenslotte in Londen, waar hij in 1591 stierf.

(Bron van voorgaande gegevens over de voorouders van jonkheer Guido van Meetkercken: “De Oost- en West-Vlaamse voorouders van koningin Mathilde. Aanzet tot een vooroudergeschiedenis (tweede editie)”, Geert Tavernier, Brugge, 2018). Via Internet / Google te vinden!

Jacques Duivenvoorden

Jacques

Akte 72 op de 2e pagina in het midden, als ik het goed zie: eerst zegt de deposante dat ze de minnemoeder van Barbara is geweest en haar heeft gezoogd (staat ook in een van de andere) en daarna: zeggen(de) meer noeijt (ver)staen te hebben dat de (voor)s. Joncheer jacob van Meetkercken van enich veneijn leugen ofte hoerderije (ver)maert berucht ofte befaemt geweest es, Ende en tuijchde niet wijders... Waarna de gebruikelijke regels over evt. recollement.

Groeten, Frans

Frans Angevaare


Op 14-11-1599 verkoopt jonker Guido van Meerkercke aan Johan Colterman, de jonge rentmeester van Brederode, residerende binnen Haerlem een garenblekerij, genaemt “De Mol”, gelegen in de voorschreven banne van Aelbertsberg (Bloemendaal) bey ende neffens de Heussensvaert groot omtrent ruim een morgen, die nu gebruykt weert bij Jan Maertsz uyt Flaenderen (Bron: Ons Bloemendaal 2005, 1 januari 2005, pagina 11; https://nha.courant.nu/issue/OB/2005-01-01/edition/0/page/11 )

Is er iemand die thuis is in het Noord-Hollands archief en de transportakte kan achterhalen van 14-11-1599 in Bloemendaal / Aelbertsberg?

Interessant is ook wanneer jonker Guido van Meerkercke deze garenblekerij heeft gekocht.

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu