stamboomforum

Forum logoOnderzoek Nederland (personen) » ds. J. Koopmans jr. (+ca. 1912?); Wie vertelt me meer?


Profiel afbeelding

Wie kan mij wat meer vertellen van ds. J. Koopmans jr.? Ik heb thuis een portret van de man hangen die uit de nalatenschap van mijn grootouders komt. Mijn grootmoeder heeft het denk ik weer van haar opa die ook dominee was en uit dezelfde tijd was als ds. J. Koopmans. Ik heb altijd gedacht dát het mijn betovergrootvader was, maar vorige week ontdekte ik zijn ware identiteit. Maar nu wil ik ontrafelen wat zijn relatie met mijn voorouders was.

Ik heb al op internet gezocht, maar kan weinig vinden.

Zie voor een plaatje: http://www.stamboomforum.nl/zoekplaatjes/details.php?id=1359

Ds. J. Koopmans jr.

An Anderiesen

In: "Gedenkt uw voorgangers" deel 2, ISBN 90 6384 047 (Joh. de Haas) komt een levensbeschrijving voor van ds. Jochem Jacobs Koopmans (geb. Hallum 21.5.1828, overleden Grijpskerke 3.5.1911).

Ik weet niet of dit de gezochte is.

Ook van de elders door u genoemde ds. Fake Moet komt in hetzelfde boek zo'n beschrijving voor:(Hasselt 12.11.1846 - Heerde 6.2.1911).

G.Karssenberg

Dat zijn ze, allebei! Maar, hoe kom ik aan dat boek of heb jij het en zou je dat voor me kunnen scannen?

An Anderiesen

Johnhenry

Dank, de eerste had ik ook gevonden, de tweede niet en genlias had ik niet eens aan gedacht, stom. Maar ik zie in ieder geval geen familiaire banden door ouders of echtgenote, dus daarmee kom ik niet veel verder. Ik denk dat hij misschien leraar is geweest aan de theologische hogeschool of misschien had hij denkbeelden die een voorbeeld waren. Ik geloof ook niet dat zij beiden in dezelfde plaats of buurgemeente hebben gestaan.

An Anderiesen

Koopmans, Jochem Jacobs

Hallum 21 mei 1828; overl. Grijpskerke 3 mei 1911; z.v. Jacob Ites en Trijntje Stienstra; cand. 9 juli 1868;

Westergeest (thans Zwagerveen) 29 nov. 1868; Holwerd 26 dec. 1874; Stellendam 12 april 1878; emer. 1 sept 1893; zijn vader was landbouwer, en de zoon volgde zijn vader in hetzelfde vak. Jarenlang was hij huisvriend van ds. J.R. Kreulen, doch was zelf lid van de Ned. Herv. Kerk. Dikwijls ging hij zondagsnachts om twee uur met paard en wagen op weg, om ter kerk te gaan bij ds. J.W. Felix, Ned. Herv. predikant te Heeg, de oprichter van de "Vereniging van Vrienden der Waarheid in Friesland". Op 6 sept. 1863 ging hij echter over naar de Chr. Afg. Geref. Gem. te Hallum en liet toen zijn twee kinderen, een dochtertje van tien en een zoontje van vier jaar, dopen. En de 10e september vertrok hij met zijn gezin naar Kampen, waar hij, naar een van jongsaf gekoesterde wens, theologie kon gaan studeren.

Na zijn emeritaat hulppred. te Rockanje. Tot 18 aug. 1901 heeft hij dit gedaan, toen hij, na het overlijden van zijn derde echtgenote, zich te Grijpskerke vestigde, ten huize van zijn zoon, die daar toen prediaknt was.

Gehuwd met: 1. Aafke van Dijk; 2. Jantje Sybrants Smith (overl. 19 juni 1881); 3. 22. nov. 1883 te Hilversum Martha Kreijts, weduwe van N. Peet (overl. 3 april 1901).

Zijn zoon Jacob Jochems volgde hem in het ambt; een dochter huwde met ds. P. Nieuwenhuis.

Lit. S de Jager in HGK 1912, 326-330.

G.Karssenberg

Moet, Fake

Hasselt 12 nov. 1846; overl. Heerde 6 febr. 1911; cand. 16 juli 1875; Minnertsga 14 nov. 1875;; Bunde (O.F.) 28 juli 1878; Siddeburen 21 dec. 1879; Opperdoes 5 aug. 1888; Heerde 13 juni 1897; z.v. Jan Pouwels en Anna Taken (lees: Faken) ten Cate, die tot de volgelingen van ds. Ledeboer behoorden. Reeds op jeugdige leeftijd had hij lust tot het predikambt. Hij sloot zich uit overtuiging aan bij de Chr. Ger. Kerk en studeerde te Kampen. Toch bleef hij zijn hele leven grote bewondering koesteren voor ds. Ledeboer. "Van Ledeboer mocht men volstrekt niets kwaads zeggen Als men het dorst wagen op de fouten van Ledeboer te wijzen, dan wist hij, als een pleitbezorger, daartegenover altijd diens verdiensten in het helderste daglicht te plaatsen".

Tijdens zijn verblijf te Bunde werd hij afgevaardigd naar de gen. synode van Dordrecht, aug. 1879, om daar de Oud Ger. Kerken van Bentheim em Oost-friesland te vertegenwoordigen.

Hij arbeidde te Heerde tot juni 1910, toen hij door een maaglijden werd aangetast, dat een langdurige verpleging in het Diaconessenziekenhuis te Arnhem noodzakelijk maakte, doch geen genezing bracht.

"Hij was een man, die wist wat hij wilde, aangenaam in den omgang met menschen, meelevend en meevoelend met degenen, die in droeve omstandigheden verkeerden, een man met groote gaven voor het herderlijke werk, die in zijn bloeitijd door menige Kerk begeerd werd; een man die waar het de zaak des Heeren betrof, het hoogst ernstig opnam.

Zijn prediking was met macht en liet niet na indruk te maken op zijn hoorders. Hij was een man van groote mensenkennis en rijke levenservaring".

Van de Theologische School en van de V.U. was hij een warm voorstander; beiden hadden zijn liefde. Het Christelijk onderwijs bevorderde hij waar hij kon; voor de stichting van een Christelijke School te Heerde ging van hem de eerste stoot uit.

4 nov 1875 gehuwd met Everdina Willemina Verhoeff, uit Kampen. Te Heerde zijnde verloor hij drie kinderen door de dood. Een dochter huwde met ds. B.F. van Maas.

Lit. Hand synode Chr. Ger. K., Dordrecht, 1879, art 8, 40; B.F. van maas in HGK 1912, 311-313; De Bazuin 11 nov. 1910, 17 febr. 1911.

G.Karssenberg

Dan lijkt het erop alsof ze in Kampen met elkaar in aanraking kunnen zijn gekomen. Fake Moet was in 1863 17 jaar en heeft in Kampen de theologische opleiding gedaan al was hij 8 jaar later kandidaat dan Koopmans.

An Anderiesen

Wauw! Dank je wel. De feiten wist ik al, maar zijn karakter moet er ook leuk hebben uitgezien. Prettig mens lijkt me, die is leuk om als voorouder te hebben ;-)

Ben ik erg brutaal om ook te vragen naar het stukje over ds. B.F. van Maas? Misschien staat er nog iets nieuws in. Ik weet al dat hij in Wapenveld stond en de school heeft opgericht en overleed aan de Spaanse griep.

Ik denk dat ik over ds. Koopmans en de link tussen hen wel niet veel meer te weten zal komen.

An Anderiesen

De volgende gegevens komen uit deel 3 van "Gedenkt uw voorgangers":

Maas, Barend Frederik van

Haarlem 17 jan. 1866; overl. Apeldoorn 16 febr. 1918; was de zoon van een geneesheer, die niet bepaald gelovig was. Door omstandigheden werd hij gedeeltelijk door een tante opgevoed, die lid was van de Chr. Geref. Gemeente aldaar, en die hem de weg der zaligheid wees. Zo ontwaakte bij hem de begeerte tot de predikdienst; hij wilde in Kampen aan de Theol. School studeren, doch werd afgewezen om zijn zwak gezichtsvermogen. Zijn tante bepleitte daarop persoonlijk zijn belangen in Kampen, met gevolg, dat hij als student werd toegelaten.

"Gewapend met een zeer sterken bril en het boek vlak voor de ogen houdend, kon hij gelukkig tamelijk goed lezen, zoodat hij, overigens van goeden aanleg, begiftigd met een sterk geheugen, zijn studie voorspoedig kon voortzetten. Toch was het gebrekkig zien, waardoor zijn gang wat onzeker was, hem een voortdurende hindering. Toen hij eens als student een stichtelijk woord zou spreken, kon hij ergens de wal niet onderscheiden van het water, zoodat hij een nat pak haalde en door anderen op het droge moest worden gebracht."

Cand. 15 juli 1891; Wapenveld 17 juli 1892; emer. 1 sept 1916.

"Deze gemeente heeft jarenlang mogen genieten van zijn meer voorwerpelijke dan onderwerpelijke prediking, die steeds getuigde van eene ernstige voorbereiding en van helder inzicht in de Schriften. Van Maas schreef de predikaties, die hij uitsprak, niet eerst op. Alleen een korte schets werd door hem ontworpen. Gemakkelijk improvisator als hij was hinderde het hem niet, dat hij zich op den preekstoel niet gesteund zag door een geheel geschreven preek, zelfs zijn aantekeningen kon hij niet lezen. Zijn wijze van voorbereiding hield rekening met zijn levenskruis.

Geheel naar waarheid werd getuigd op zijn graf, dat Van Maas een man van studie was. Hij was goed "bij". Studeeren was zijn genot.

Hij was niet alleen een man van kennis, ook bezat hij karakter. Hoe scherp kon hij leugenachtige onware toestanden critiseren! Wat wist hij waarheid en goede trouw te waarderen! Hoe konden zijn korte volzinnen(hij had een lapidaire stijl) tintelen van humor! Wat een optimist was hij!"

Op 25 dec. 1914 kreeg hij een beroerte. Hij overleed te Apeldoorn, waar hij zich had gevestigd.

6 oct. 1898 gehuwd met A.S.W. Moet, dochter van ds.F. Moet, die als weduwe achterbleef.

Lit. JGK 1919, 284-286; De Heraut 22 febr. 1918.

G.Karssenberg

Geweldig! Dit wist ik niet. Volgens een nog levend nichtje van hem stierf hij aan de Spaanse griep. Nu kan dat natuurlijk nog steeds wel, maar dat blijkt hier dus niet uit.

Ik ben je zeer erkentelijk, hartelijk dank!

An Anderiesen

Dat van de Spaanse griep lijkt me een familiemythe, want volgens Wikipedia stak die voor het eerst de kop op in maart 1918 in de VS en volgens mij bereikte hij pas in het najaar Nederland.

Maarten Krips

Je hebt gelijk, ik heb het gauw geschrapt uit de beschrijving van de stamboom.

An Anderiesen

Nieuwe ontwikkelingen na zo veel jaar...

Ik kwam er eergisteren achter dat ik steeds zocht naar de vader, Jochem Jacobs Koopmans, maar het portret dat ik van hem heb, blijkt van de zoon, Jacob Jochems Koopmans... Bij het in memoriam van de vader is het portret van de zoon afgebeeld, wat mij altijd op het verkeerde been heeft gezet.

Ik vond eergisteren op internet de laatste preek van Jacob voordat hij stierf op 10-10-1923. Daarbij was een inleiding én dezelfde foto als ik heb.
In de inleiding stond dat hij laatst verbonden was aan de gereformeerde kerk in Raamsdonk en dat hij ook consulent was van Drimmelen! En dat is de link. Mijn opa komt uit Drimmelen, zijn vader zat daar in de kerkenraad, mijn opa heeft ongetwijfeld catechisatie gehad van deze Koopmans. En de oom van mijn grootmoeder, een A. Moet (zoon van de Fake die hierboven wordt genoemd) was onderwijzer en ook lid van de kerkenraad. Koopmans stond ook aan de wieg van de School met de Bijbel in Drimmelen. Hij was de eerste voorzitter van het schoolbestuur. Dus via twee kanten kan het portret in de familie zijn gekomen.

Ds. J.J. Koopmans, Geref. pred. te Raamsdonk c.a., is na te Drimmelen de catechisaties geleid te hebben, op weg naar het station, loopende tegen den sterken wind, door een hartverlamming getroffen. Toen men hem ’s morgens in de vroegte vond, had hij een lantaarntje en een parapluie nog in de hand.
Drimmelen heeft de helft van de begrafeniskosten voor graf en kost ( fl.63,50) betaald. Mogelijk is uit dank hiervoor door de weduwe een portret geschonken.

Als iemand nog aanvullingen heeft, dan hoor ik het uiteraard graag.

An Anderiesen


Ds. Jochem Jacobs Koopmans  ( geb. 1828 Hallum ) was mijn bet-overgrootvader, en zijn zoon Ds. Jacob Jochems, zijn zoon en mijn overgrootvader. Jacob (geb. 28.12.1859 te Hallum ) had al in zijn jeugd een zeer zwakke gezondheid, na longontsteking op zijn 5e jaar heeft hij tijdens zijn leven geleden aan resp.roodvonk, cholera, typhus en mazelen. Hij schreef zich in 1876 in bij de Theologische Hogeschool te Kampen om dominee te worden in De Chr. Gereformeerde Kerk.zijn studie duurde door de ziekten 9 jaar en hij haalde dus zijn kandidaats in 1885. Als uw bet-overgrootvader Fake Moet in 1875 zijn kandidaats haalde , dan hebben ze elkaar kennelijk niet als student gekend.

Zijn vader Jochem Jacobs Koopmans heeft in Kampen gestudeerd van 1863 tot 1868. Na zijn emeritaat in 1893 (standplaats Stellendam) werkte hij nog tot 1901 te Rockanje , o.a. Aan de stichting van een Christelijke School.Na het overlijden van zijn 3e vrouw in 1901 ging hij wonen bij zijn zoon in Grijpskerke. Hij overleed in 1911.

Zoon Jacob Jochems is voorjaar 1916 predikant geworden te Raamsdonksveer. Hij overleed in oktober 1923 in een greppel naast de weg ,nadat hij op een woensdag avond catechisatie had gegeven in Drimmelen, al lopend tegen een zware storm. Het aanbod van gemeenteleden om vervoerd te worden had hij afgeslagen, maar na zijn tragische dood was men zo ontdaan, dat zowel de begrafeniskosten als het eeuwigdurende onderhoud van zijn graf te Raamsdonk voor rekening van de kerk kwamen.

in 1998 heb ik met mijn vader J.H.Koopmans het 100 jarig bestaansfeest van de Gereformeerde Kerk in Raamsdonk bijgewoond. Daar bleek , dat hij nog altijd zeer geliefd was. Er meldde zich bij ons een Mevrouw , 82 jaar oud, die vertelde dat zij in 1916 door mijn overgrootvader was gedoopt . 

Mijn grootvader Prof. Dr. Jochem Jan Koopmans ( oudste zoon van Jacob geb. 1886) studeerde klassieke talen aan de VU tussen 1905 en 1910. Hij is leraar geweest aan gymnasia in Kampen, Groningen en Arnhem. In 1935 studeerde hij cum laude af aan de VU in Semitische talen. Naast Frans, Duits, Engels en Italiaans beheerste hij Grieks, Latijn ( in 1920 proefschrift van 80 pag. In het Latijn geschreven), Hebreeuws, Aramees, Akkadisch ( zowel Babylonisch als Assyrisch), Arabisch, Syrisch, Egyptisch, Phoenicissch en Ugarietisch. Hij werd in 1954 benoemd tot hoogleraar in de Semietische talen aan de Joh.Calvijnstichting van de Theologische Hogeschool Kampen. Hij overleed in 1963.

Kortom , voorouders om trots op te zijn !

J.P.KoopmansPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!