stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Ontstaan naam Slort

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Hallo, ik ben Henk Slort en ik ben op zoek naar het ontstaan en de betekenis van deze achternaam.

Bij mijn voorouders komt de naam Slort voor het eerst voor bij de kinderen van Cornelis Sieuwertsz die in 1751 in Enkhuizen getrouwd was met Grietje Jans..

Zowel bij de grootouders als ovegroot ouders is deze naam niet vermeld.

Bij de kinderen en kleinkinderen etc is de naam Slort een vaste achternaam geworden.

Tot mijn verrassing vond ik dat in Hoorn een Albert Cornelis Slort op 24-05-1648 is getrouwd met eveneens een Grietje Jans. Zij kregen op 25-04-1652 een dochter Lijntje.

Zover ik kan nagaan heeft dit geen enkele relatie tot mijn voorouders.

Verder vond ik dat in Schagen een zekere Jacob Jans Slort een kind liet dopen op 27-05-1677 genaamd Maertjen. Verder werden van hem nog 3 kinderen gedoopt in 1675, 1681 en 1685 echter toen werdt vermeld de naam Slordt. Ook geen relatie tot mijn voorouders.

Omdat de naam Slort blijkbaar op verschillende plaatsen is ontstaan moet dit een betekenis hebben.

Wie kan mij verder helpen. ????

H.D.Slort

Volgens het Meertens instituut:

Betreft een familienaam in de nominatief, dwz. een naam zonder flexie-elementen, of een naam zonder toevoeging van voorzetsel en lidwoord.

? "Voor de Zaanstreek en in 't algemeen voor Noord-Holland boven het IJ zijn typisch de eenlettergrepige en dikwijls maar uit drie letters bestaande familienamen als Al, Bal, Dam, Hein, Laan, enz., die in verreweg de meeste gevallen versleten vormen van Oudfriese mansvoornamen zijn. Men vindt vele van deze namen als voornaam, maar ook wel eens als bijnaam, in de Fontes Egmundenses en in de Rekeningen van Holland en Zeeland, in de 13de en 14de, sommige ook al in vroeger eeuwen" [Meertens-1952, p 35].
? "De in formeel opzicht minst complexe manier om van een soortnaam een familienaam te maken, is geen enkele formele verandering door te voeren, m.a.w. de diernaam wordt bij proprialisering in een nevenschikkend verband na de voornaam geplaatst, b.v. Jan Schaap, Klaas Spiering, Piet Steur. Deze wijze van naamvorming heeft een groot aantal familienamen doen ontstaan in Nederland, meer bepaald in het westen ervan. (...) Uit de verspreiding van tal van diernamen (...) blijkt dat het type familienaam zonder naamvormend element een Randstedelijk karakter heeft. De bakermat van de familienamen van het type Zwaan, Kraan, Baars, Muis e.d. ligt in het noordwesten van Nederland. Deze lokalisering stemt overeen met de verdeling van de lidwoordloze eenlettergrepige eigenschapsnamen (b.v. Jong, Groot, Lang) en, met enige nuancering, ook met het lidwoordloze nominatieftype bij de tweelettergrepige beroepsnamen (b.v. Schipper, Korver)" [Marynissen-1999, p 15, 17].
? Er zijn in totaal meer dan 200 verschillende familienamen met -brecht. Het Belgische FN-bestand bevat 93 schrijfvarianten van 16 verschillende samenstellingen met -brecht(s). Het Nederlandse bestand telt 103 schrijfvarianten van 21 verschillende patroniemen met -brecht(s). Op kaart 14 heb ik de genitiefvormen gezamenlijk afgezet tegenover de nominatiefvormen. De grens tussen -brecht- en -brechts-vormen loopt in Vlaanderen ter hoogte van de Schelde-Dender. Het gaat om een verbluffend scherpe grens, temeer daar hier meer dan 200 verschillende namen gegroepeerd zijn. In Nederland sluiten de westelijk-Noord-Brabantse -brechts-vormen aan bij het Vlaamse genitiefgebied. Ten noorden van het Rivierengebied overweegt de -brecht-variant, zij het dat dit patroniemtype daar globaal zeldzamer is [Ann Marynissen, 'Cartografie in de naamkunde', in: Naamkunde 32 (2000), nr 1-2, p 27 + kaart].
? Ook in de klasse der toponymische achternamen zijn afgebakende dialectarealen te ontdekken. Typisch Oostnederlands zijn bijvoorbeeld de namen met het voorzetsel 'te'. Voorzetselnamen die in Nederland en België massaal voorkomen, ontbreken vrijwel geheel in het Duitse taalgebied. Daar is een onderscheid te maken tussen namen op -er in Zuid-Duitsland, namen zonder affix in meer centrale gebieden en namen op -mann in Noord-Duitsland [Van Loon-1980, p 138].

 "

Bert de Jong

Hallo Bert,

dit verhaal van Meertens was mij niet geheel onbekend.

Echter ik verbaasde mij er over dat iemand vanuit het niets een naam toevoegd in doop registratie en dat de kinderen dan vervolgen die toevoeging niet meer gebruiken.

Totdat de kinderen van Cornelis Sieuwertsz deze toevoeging, bij hun huwelijk, als achternaam gingen gebruiken. Hij gebruikte zelf die toevoeging niet !

Ook bij een geboorte in Londen, eind 1600, werd de toevoeging Slort zomaar ineens gebruikt.

In ieder geval bedankt voor je reactie.

Henk.

H.D.Slort

Zijdelings ben ik dezer dagen weer eens gestuit op de familie STORT in Enkhuizen, waaraan/waarmee een takje in mijn familie (van) Alkemade is verbonden.

Ik vermoed dat uw voorouder Cornelis Siewiertsz (gedoopt Enkh. 22 feb 1728) is. Kent u alle broers en zusters van hem en vooral ben ik benieuwd of daar een Jan bij voorkomt, wiens nazaten ook de naam Slort voeren.

Weet u ook wat meer over de voorouders van Cornelis ?

Er zijn nogal wat puzzels ook aan de Alkemade-kant.

Aardig opstapje:

Bij huwelijk te Enkhuizen op 25 jun 1774: Abram Alkemade en Marijtje Jans (Slort) impost: 6 gulden (bron: Westfries Archief DTB Enkhuizen 1702-09, inv.nr 103, fol. 129).  Het huwelijk werd bevestigd door ds J. van Binnevest (bron: Westfries Archief 1702-09, inv.nr 54, folio 181-182).

Van hem is het volgende bekend uit een advertentie uit de Haarlemse Courant van 24 oktober 1780 luidende: "Abraham Gerardus Alkmade, woonagtig te Enkhuizen, staande op zyn vertrek om in dienst van de Oostindische Compagnie, voor de Kamer Enkhuisen, als Constabel, met het schip Meerenberg, naar Batavia te vertrekken; verzoekt aan elk en een iegelyk, om aan zyne verquistende Huisvrouw Marytje Slort, niet te borgen of eenig Credit op zyn Reekening te geeven, veel min eenige Gelden op zyn naam op te schieten, of Goederen te verkoopen; adverteerende mits deezen dat door hem daarop geen betaling zal geschieden."

Hoor graag wat van u.

met vriendelijke groeten, Paul P.H. Alkemade.

dr PPH ALKEMADE

Marijtje Jans Slort is gedoopt in Enkhuizen op 21-11-1751 als dochter van Jan Sieuwertsz Slort gedoopt 08-01-1725 in Enkhuizen en Jantje Stoffels Buttiger gedoopt 31-05-1723 eveneens in Enkhuizen. De ouders van Marijtje trouwden 03-01-1747 in Enkhuizen.

Jan Sieuwertsz is de broer van Cornelis Sieuwertsz.

H.D.Slort

In vervolg op mijn reactie van hedenmorgen nog even het volgende:

Marijtje Jans Slort hertrouwd 06-09-1789 met ene Willem Sondervan. ik weet niet of zij dan gescheiden is of dat Abraham overleden is.

Haar vader is op 14-12-1783 hertrouwd met Maria Gerardus van Alkemade  die eerder getrouwd was met Aaldert Theunisz Bokke.

H.D.Slort

misschien moet je het in deze hoek zoeken enwas het een bijnaam?

 

sloar

Woordsoort: znw. m./v.

Modern-Nederlandse lemmavorm: sloor

Uitspraak: slo.ər

Datering: a. 1869→

Flexie:  Plur.  sloaren   Dim.  sloarke.

Etymologie: Nederlands sloor.

Sloerie, sloor, slons, slordig lui vrouwspersoon.

Slôr 'een sloffe sleep van een wijf'. halb, B, 184, [a. 1869].

Sloar. Fr.W., [1911].

Sloar. Fr.W., [1956].

— Dêr fen dy skipkes fendinne, kamen … in pear sloaren fen wiven, en yn 'e swang sutele der in smoarch en goar tritske bern efteroan. r. brolsma, neisimmer, 76, [1931].

Annemarie57

Hallo Annemarie,

de naam Slort kwam al in 1580 voor in Enkhuizen. Werd ook vaak geschreven als Slord of Slordt.

In de 17e eeuw kwam de naam Slort ook voor in Medemblik, Schagen en Amsterdam.

In de 19e en 20ste eeuw woonden ook emigranten uit Nederland, Engeland en Duitsland met de naam Slort in  de U.S.A..

Of al deze Slorten familie waren heb ik slechts gedeeltelijk kunnen achterhalen omdat bij nakomelingen niet altijd de achternaam gebruikt is.

Alle met de naam Slort die momenteel in Nederland wonen zijn nazaten van Sieuwert Jansz Slort gedoopt in Enkhuizen 12-08-1695. De namen Slord en Slordt komen niet meer voor. 

H.D.Slort

Goedemiddag,

Mijn naam is Ellen Slort, dochter van Leendert Arie Slort, geboren 22-02-1934 te Den Helder. Onze stamboom gaat ook terug naar Cornelis Sieuwertsz.

Sinds 2007 ben ik woonachtig in Medemblik. 

Ik ben zo eens aan het zoeken op internet op de naam Slort en lees uw berichtjes. Interessant om te lezen, dat de naam Slort in de 17e eeuw ook al in Medemblik voorkwam. Ik zou hier graag meer over weten ........ Wie, wat, waar? Heeft u die informatie voor mij?

Grappig te weten, dat de naam Slort in de 21e eeuw weer terug is in Medemblik!

Met vriendelijke groet,

Ellen Slort

E. Slort

Het woord slort (slord in moderne spelling) staat 'gewoon' in het WNT. Of dat ook de oorsprong van de naam verklaart is een tweede, maar het is iets:

SLORD
Woordsoort: 
znw.(v.)
Modern lemma: slord
znw. vr. Van den stam van Sleuren. Naar het schijnt bepaaldelijk Hollandsch, thans in de meeste bet. verouderd.
↪1.  Flard. 
2.  Stuk gesleten of gescheurd goed, dat nagezien moet worden. In de Zaanstreek (boekenoogen; Onze Volkst. 3, 45 b). 
↪3.  Oude lap (volgens een aanteekening uit de 18de eeuw bepaaldelijk van linnen of katoen), vod. 
Siet iens watten slort heb ick hier veur mijn buyck,   bredero 2, 174 [1617].
↪4.  Slordig gekleede vrouw. 

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064250&article=slort

Kasper Ludeman


Hallo Ellen,

de naam Slort is ontstaan in Enkhuizen en, voor zover ik weet, zijn er geen Slorten naar Medemblik verhuisd.

Wel is er in Medemblik in 1621 een Cornelis Barentsz Slordt geboren die later kapitein werd op diverse oorlogschepen. bij de admiraliteit van het Noorderkwartier en heeft deelgenomen aan diverse zeeslagen.

Ook komt uit Medemblik een Barent Jansz Slord die later naar Hoorn en naar Schermerhoorn verhuisde. Hij was eerst ijzerkramer en werd later kunstschilder en signeerde met B.G.Slord.

Van beide b.g. personen kunt U de geschiedenis lezen op internet. Ik heb nog geen verbinden kunnen ontdekken met Cornelis Sieuwertsz.

Groeten,

Henk Slort

H.D.SlortPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!