stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Huwelijken twee broers met de naam "Cornelis Jorisz Cole"

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

In het werkboek "Het geslacht Coling - Colen - Colijn uit Lissse" (J.B. Glasbergen, Nuenen, 1993) staat de gezinssamenstelling van Joris Pietersz Coling / Colen en Meinsje Cornelisdr. Daaruit blijkt dat er drie zonen zijn met de voornaam Cornelis, te weten het 2e kind uit dit huwelijk gedoopt Lisse 11-03-1629, het 3e kind gedoopt Lisse 29-01-1630 en het 7e kind gedoopt Hillegom 27-11-1640.

Vervolgens wordt onder 4.7 beschreven Cornelis Jorisz Colen, waard te Noordwijkerhout, gedoopt Hillegom 27-11-1640, overleden tussen 19-06-1669 en 22-03-1673.

Volgens J.B. Glasbergen huwt deze Cornelis Jorisz Colen 1e Hillegom 10-06-1663 (ondertrouw aldaar 20-04-1663) met Cornelia Harmens, jongedochter van Haarlem. Hij huwt 2e Marijtje Jansdr, overl. vóór 17-06-1673.

De namen en volgorde van de 7 kinderen (ontleend aan een transportakte van 17-06-1673): Marijtje, Liesbet, Jan, Joris, Menksje, Huibert, Cornelis.

Volgens J.B. Glasbergen zijn de kinderen 3 t/m 7 uit het 2e huwelijk en kinderen 1 en 2 uit het 1e huwelijk.

De vraag is nu of er sprake is van 2 huwelijken van de jongste Cornelis Jorisz Colen of dat er sprake is van een huwelijk van de oudere Cornelis Jorisz Colen (met Cornelas Harmens uit Haarlem) en een huwelijk van de jongere Cornelis Jorisz Colen met Marijtje Jansdr.

Dat zou betekenen dat alle door J.B. Glasbergen genoemde 7 kinderen vermeld onder 4.7 afkomstig zijn uit het huwelijk van Cornelis Jorisz Colen met Marijtje Jansdr.

Uit mijn archiefonderzoek blijkt de oudste dochter Marijtje ca. 1675 volwassen te zijn en wordt er onroerend goed in Noordwijkerhout aan haar getransporteerd. Daarmee is een geboortejaar van Marijtje vóór 1655 aannemelijk en moet ook het huwelijk van Cornelis Jorisz Colen en Marijtje Jans tussen 1650 en 1655 plaatsgevonden hebben.

Dit maakt een eerder huwelijk van dezelfde Cornelis Jorisz Colen met Cornelia Harmens in 1663 tot een onmogelijkheid. Gezien de geboortejaren van beide broers Cornelis Jorisz Colen wordt de indeling anders dan J.B. Glasbergen aangeeft:

Cornelis Jorisz Colen, gedoopt Lisse 29-01-1630 huwt Marijtje Jans; uit dit huwelijk 7 kinderen (vermeld onder 4.7 in het werkboek van J.B. Glasbergen).

Cornelis Jorisz Colen, gedoopt Hillegom 27-11-1640 huwt Cornelia Harmens in 1663.

Wie levert mij bewijsmateriaal in de vorm van brondocumenten voor deze nieuwe toedeling van beide huwelijken aan de twee broers Cornelis Jorisz Colen? Graag opgave van brondocumenten met vermelding in welke archiefbewaarplaats (Nationaal Archief, Regionaal Archief Leiden, Regionaal Archief Noord-Holland, andere archiefbewaarplaats), in welk archief, welk inventarisnr., welke akte of folionummer en welke datum.

Bij voorbaat dank voor jullie vondsten en bewijsmateriaal!!

Jacques Duivenvoorden

Ik kreeg enige tijd geleden van Jan Duivenvoorden uit Noordwijkerhout de tip dat Cornelis Jorisz Colen genoemd wordt in de lijst van weerbare mannen van Noordwijkerhout in 1652 / 1653. Dit moet de oudere Cornelisz Colen zijn, gedoopt Lisse 29-01-1630.

Deze lijst wordt bewaard in het Nationaal Archief in Den Haag met de volgende gegevens:

 

N A T I O N A A L A R C H I E F ?S - G R A V E N H A G E, I N V E N T A R I S N U M M E R 1 3 5 5

 

S T A T E N V A N H O L L A N D 1 5 7 2 ? 1 7 9 5

 

M O N S T E R R O L L E N V A N D E W E E R B A R E M A N N E N

 

I N D E H O L L A N D S E D O R P E N, 1 6 5 2 ? 1 6 5 3, N O O R D W I J K E R H O U T

 

B E W E R K I N G D O O R A N T H O N I U S V A N D E R T U I J N, T E R H O O N

 

De lijst is digitaal te raadplegen via www.gahetna.nl of via www.hogenda.nl

Jacques Duivenvoorden

Hallo Jacques,

Wordt er in die transportakte niets gezegd over de moeder(s) van de kinderen? Waarop baseert Glasbergen de 2 huwelijken? Meestal wordt in een transportakte, zeker als die voortkomt uit een scheijding van de erfenis, wel iets gezegd over de moeder. Heb je die akte zelf gezien?

mirjam van rooijen

Hallo Mirjam,

In de akte van 17-06-1673 uit het Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout worden de kinderen genoemd als erfgenamen van Cornelis Jorisz Cole en Marijtje Jans, die dan beiden zijn overleden. Er zijn ook nog transportakten van deze erfgenamen in het Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout van 01-01-1675 en 24-06-1687. Dit Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout berust bij het Nationaal Archief in Den Haag. In al deze akten wordt alleen Marijtje Jans genoemd als moeder van de kinderen.

Is dit een antwoord op je vraag?

Groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden

(vervallen)

Frans Angevaare

Beste Frans,

In de transportakte van 06-01-1675 (Nationaal Archief, Rechterlijk Archief Noordwijkerhout, Inv. Nr. 484, f. 230) staat letterlijk bij de namen van de verkopers:

Sijmon Jansz Cranendonck, in huwelijk hebbende Grietge Jorisdr, Jan Jansz Duijvenvoorde getrout met Jaepje Jans ende Pieter Jorisz Cole de Jonge, alle oomen ende voochden over Maria, Lijsbeth, Jan, Menchje, Joris, Huijbert en Cornelis, naergelaten minderjarige kinderen van Cornelis Jorisz Cole geprocureert bij Maertje Jansdr beijde zaliger

Dit bewijst dat alle in het werkboek van J.B. Glasbergen over de familie Cole in paragraaf 4.7 vermelde kinderen inderdaad kinderen zijn van Cornelis Jorisz Cole geprocureert bij Maertje Jansdr.

Groeten,

Jacques

NB. Je analyse dat de waard Cornelis Jorisz Cole die in Noordwijkerhout in 1658 in een transportakte verschijnt niet in 1640 maar in 1630 geboren moet zijn deel ik volkomen. Dit heb ik ook in een eerdere bijdrage voor deze vraag zo aangegeven

Jacques Duivenvoorden

Ik heb inmiddels een webalbum gemaakt met brondocumenten over Cornelis Jorisz Cole en zijn vrouw Marijtje Jansdr (Maertge Jans): https://picasaweb.google.com/113829770515628060418/BrondocumentenCornelisJoriszColeEnMarijtjeJansdr#

Dit webalbum wordt nog verder aangevuld met alle brondocumenten die ik in het Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout kan vinden.

Ik zal ook een keer bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem gaan zoeken in de Notariële Archieven of ik daar iets over beiden kan vinden. Is er iemand die daar regelmatig komt en vast wat vooronderzoek kan doen?

Wat ik bijvoorbeeld nog mis is een akte van boedelscheiding na het overlijden van Cornelis Jorisz Cole en Maertge Jans (tussen 1669 en 1673). Ik zal in het Notarieel Archief van Noordwijk nagaan of daar iets te vinden is (Regionaal Archief Leiden).

Ik hoor graag adviezen waar nog meer gegevens te vinden zijn!

Jacques Duivenvoorden

Bron: Regionaal Archief Leiden, Rechterlijk Archief Hillegom, Inv. Nr. 1, f. 102v, dd. 28-03-1663

"Mencxken Cornelis, weduwe van Joris Pietersz Cole, geassisteert met Pieter Jansz Poll, bode alhier als haer gekoren voocht in desen, mitsgaders Pieter Jorisz, Cornelis Jorisz ende noch Paulus Pietersz als oom ende voocht van Grietge Joris, jonge Cornelis Jorisz, Anna Joris ende Pieter Jorisz alle kinderen ende erfgenamen van voornoemde Joris Pietersz Cole geprocreert bij de voorseijde Mencxken Cornelis" transporteren gezamenlijk aan Cornelis Jansz van Bredenrode zeker huis, barghuis, paardenstal en een groot erf, belend ten zuiden Jeroen Jansz van der Velde, ten noorden en westen de Heerenweg, ten oosten de Pastoorslaan en Arij Florisz, en ten noordoosten Jan Barentsz en de erfgenamen van Jan Vogel, belast met 3 grooten 's jaars erfhuur, aankomende de erfgenamen van Doublet en nog belast met een rente van 3 gulden 15 stuivers 's jaars van 40 grooten 't stuk, aankomende joffrouw Agatha van Berckenrode

Deze akte bewijst dat er twee broers zijn met de naam Cornelis Jorisz Cole ( de jongste met de toevoeging "de jonge") die erfgenaam zijn in 1663 van hun overleden vader Joris Pietersz Cole.

Jacques Duivenvoorden

De kinderen uit het huwelijk van Cornelis Jorisz Cole en Maertje Jans (beiden zijn vóór 1673 overleden) heten Maria, Lijsbeth, Jan, Menchje, Joris, Huijbert en Cornelis. Cornelis Jorisz Cole is geboren in Lisse in 1630 en is bij zijn overlijden ca. 42 jaar oud.

De ouders van Cornelis Jorisz Cole zijn Joris Pietersz Cole (Colingh) en Mencxken Cornelisdr. Zij verhuisden ca. 1640 van Lisse naar Hillegom.

De ouders van Maertje Jans zouden dan op basis van vernoeming van hun kleinkinderen de volgende namen kunnen hebben:

Optie 1: vader heet Jan Huijbertsz; moeder heet Maria N. of Lijsbeth N.

Optie 2: vader heet Jan N.; moeder heet Maria Huijberts of Lijsbeth Huijberts

Omdat Jaepje Jans genoemd wordt als zuster van Maertje Jans zal de voornaam Jaepje ook kunnen voorkomen bij de ouders of grootouders van Maertje Jans.

Wie helpt mij de ouders van Maertje Jans en Jaepje Jans op te sporen?

Jacques Duivenvoorden

Sinds kort gepensioneerd dus meer tijd voor wat achterstallig werk ad kwartierstaten, ik hoop dat ik alles wb Cole en de 2 broers met de naam Cornelis nu begrepen heb, maar de Jaapje Jansdr. geh met  Jan Janszn. Duyvenvoorde heet toch ook Cole? of is dit een vergissing in de volgende transcriptie?

ora Noordwijkerhout inv. nr. 482 t/m 484 bewerking Henk van der Waag :

245. 15-10-1676. Pieter Joriszn. Cole den ouden wonende Hillegom, Symon Janszn. Cranendonck wonende Oestgeest gehuwd met Grietje Jorisdr. Cole omen van Marytje, Lijsbeth, Jan, Joris, Mencxken, Huybert en Cornelis Corneliszonen en dochters allen Cole mitsgaders Pieter Joriszn. Cole de Jonge, Jan Willemszn. van Tol gehuwd met Marytje Jorisdr. Cole, Jan Janszn. van Duyvenvoorden gehuwd met Jaepje Jansdr. Cole, allen kinderen en erfgenamen van Cornelis Joriszn. Cole en Maertje Jansdr. beiden z.g. verkopen juffr. Anna Huygendr. 17 hond wei- of hooiland belend ZO juffr. Maria van der Horn wede Cornelis Ascanius van Sypesteyn, ZO Johan Everswijn en Gerrit Pieterszn. van Rossum, NW de Robijnslaan en NO Mattheus Dirckszn., alles volgens de oude brieven, de jongste van 6-1-1665 welke worden overhandigd, voor 1000 KG gereed geld.
245v ongedateerd en ongetekend. Dezelfden verkopen niet ingevuld.

Heidi Jonkman

Beste Heidi, Leuk dat je reageert op deze oude vraag over de gebroeders Cornelis Jorisz Cole (oudere en jongere broer). Jaepje Jansdr Cole is een vergissing van de klerk die dit geschreven heeft. In andere aktes in het rechterlijk archief die op www.hogenda.nl te bekijken zijn wordt zij gewoon Jaepje Jansdr genoemd en lijkt eerder de zuster te zijn van Maertje Jansdr. Ik heb de ouders van Maertje Jansdr en Jaepje Jansdr nog steeds niet kunnen vinden. De laatste is in 1681 in Bloemendaal kerkelijk RK hertrouwd met Maerten Jacobsz Croon na het overlijden van Jan Jansz Duijvenvoorde alias Lapper. Deze woonde met zijn vrouw in Hillegom.

Jacques Duivenvoorden

Als er meerdere kinderen zijn met dezelfde voornaam dan betekent dat meestal dat de eerste kinderen met die naam zijn overleden.

NC Nelisse

Bedankt Jacques, ik heb de naam Cole weggehaald in mijn gegevens. Maar hoe zit dat met dat tweede huwelijk van Jaepje Jansdr, ik dacht dat Jan Jansz  Duijvenvoorden, alias lapper, toen nog niet overleden was volgens een andere oude discussie hier op het forum :

"Jan Jansz Lapper verkoopt dit perceel op 01-10-1682 voor 80 gulden aan Leendert Leendertsz Duijndam, wonende te Noordwijkerhout. De belending ZW wordt hier vemeld als "de Laen van de Bleijk vande erffgenamen van Sijpesteijn".

Op dit perceel berust een erfpacht van 4 guldens sjaers van de erfgenamen van jonkheer Cornelis van Sijpesteijn. 

Omdat Leendert Leendertsz Duijndam ook als koper optreedt in de akten die Heidi Jonkman hierboven heeft geplaatst en daar sprake is van Jan Janszn. van Duyvenvoorden is volgens mij het bewijs geleverd dat Jan Jansz Lapper uit Hillegom in de verkoopakten in Lisse dezelfde is als Jan Janszn. van Duyvenvoorden in de verkoopakten in Noordwijkerhout."

Heidi Jonkman

Ik vind in een andere discussie 1689, dat zal beter kloppen:

"Maerten Jacobsz Croon huwt Bloemendaal R.K. 10-05-1689 met Jaepje Jansdr, getuigen Jan Jansz, Marietje Claasse (DTB Bloemendaal, B-3 f. 49)."

Heidi Jonkman


Beste Heidi, Het verkeerde jaartal 1681 was een slordigheid van mij. Het moet inderdaad 1689 zijn en dat betekent dat Jan Jansz Duijvenvoirde alias Lapper uiterlijk in 1688 is overleden.

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!