stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Antje Pieters

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Antje Pieters trouwt op 5 juni 1796 in Kollum met Meindert Jans. Bij de notitie staat vermeld dat Antje afkomstig is uit Lemmer. Op 8 mei 1805 wordt zij in Oudwoude op belijdenis gedoopt. De namen van haar ouders staan helaas niet vermeld, wel staat er dat ze 32 jaar oud is en gehuwd met Meindert Jans. Verder staat vermeld dat ze geboren is in Hardegarijp. Echter noch in Hardegarijp, nog in Lemmer is ze te vinden. Het kan dus zijn dat ze niet gedoopt is (als kind). Maar is ze nu afkomstig uit Hardegarijp of uit Lemmer? Ze wordt moeder van drie dochters: Antje (*31 december 1797), Klaaske (*15 december 1799) en Nieske (*18 februari 1804), allen in Oudwoude geboren. Antje Pieters overlijdt op 12 maart 1809 in Oudwoude. Meindert neemt in 1811 de naam Van der Henne aan, later staat zijn naam steeds weergegeven als Hinnema of Hennema.

Wie heeft meer informatie?

Met dan alvast.

Gr. Bernard

Bernard Kuiper

Afkomstig van is niet zonder meer hetzelfde als geboren in. "Afkomstig van" kan ook in de loop van je leven veranderen. "Geboren te"  zal altijd en overal hetzelfde blijven

Als voorbeeld noem ik maar even mijn eigen kinderen. Geboren in het ziekenhuis te S. Nooit in S gewoond. Als iemand aan ze vraagt "waar kom je vandaan" dan zullen ze zeggen dat ze afkomstig zijn uit hun huidige woonplaats V. Of ze zullen zeggen dat ze oorspronkelijk uit B afkomstig zijn, de plaats waar ze de eerste jaren van hun leven hebben gewoond.

Antje zal dus in Hardergarijp geboren zijn, maar heeft kennelijk een flink deel van haar leven in Lemmer gewoond.

En haar geboorte/doop zal wel niet te vinden zijn. Ze liet zich natuurlijk niet voor niets in 1805 dopen. Dat was kennelijk nog niet gebeurd, tenzij ze zich in 1805 tot een ander geloof bekeerde.

Heb je doopgetuigen bij de kinderen gevonden? Die staan weliswaar niet op Tresoar vermeld, maar mogelijk wel in de kerkboeken zelf.

niepoort

Vermoedelijk is Antje Pieters afkomstig uit een van de Doopsgezinde gemeenten.

Daarom zal ze in haar jeugd niet gedoopt zijn. En dan is het moeilijk om haar oorsprongen te vinden - ook al omdat Antje en Pieters zulke algemene namen zijn.

G.Karssenberg

Juist daarom zijn de namen van de doopgetuigen van groot belang, want daarbij zouden wel eens Antjes ouders kunnen zitten. Haar vader zal vrijwel zeker Pieter hebben geheten, want Pieters was waarschijnlijk nog een patroniem en geen vaste achternaam. Een van de drie dochters, normaal gesproken de oudste, zal zijn vernoemd naar Antjes moeder. Mogelijk is er dan in Hardegarijp een huwelijk van een Pieter met Antje/Klaaske/Nieske te vinden. De kans dat je Antjes doop zult vinden, schat ik laag in. Ze zal wel doopsgezind geweest zijn. En dan kun je het wel schudden.

Verder is het van belang te weten hoe de moeder van Meindert heette om vast te stellen welke dochter naar oma van vaders kant vernoemd is.

niepoort

De ouders van Meindert zijn Jan en Klaaske. De ouders van Antje zijn dan vermoedelijk Pieter en Antje.

Mogelijk deze:

   Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 november 1767 in
Hardegarijp
   Man : Pyter Sjirks afkomstig van
Hardegarijp
   Vrouw :
Antje
   Lieuwes afkomstig van
Hardegarijp

niepoort

Antje Pieters zal inderdaad wel uit een Doopsgezind gezin komen. Goed mogelijk dat Pyter Sjirks en Antje Lieuwes haar ouders zijn. Als zij al meerdere kinderen hebben gekregen, zijn die ook niet in de doopregisters terug te vinden. Hartelijk dank voor jullie reacties.

Gr. Bernard

Bernard Kuiper

Ik vind dit wel een interessante topic, ik kom er later op terug, maar moet nu weg.

AE vd Heide

Hallo allemaal,

 

Ik ben al een tijdje bezig met een voormoeder van mijn wederhelft; namelijk Geertje Pieters Wallinga/ van der Wal.

Zij is een dochter van Pieter Lieuwesz Wallinga van der Wal en Antje Tjerks (volgens haar overlijdensakte van 5 mei1844 te Opsterland). Uit de Memorie van successie te Leeuwarden (Allefriezen.nl) van haar tante (van Geertje Pieters dus) Lieuwkjen Lieuwes Wallinga/ van der Wal (overlijden 1 sept 1829 te Leeuwarden) blijkt dat haar moeder Antje Lieuwes heet en dat ook haar broer en twee zussen worden genoemd (Lieuwe, Aaltje en An(e)tje) en ook de aangetrouwden. Meindert is inderdaad de naam van de man van A(n)etje en zij is maar 10 jaar ouder dan  haar zus Geertje Pieters Wallinga/ van der Wal Ook is het zeer waarschijnlijk dat Pieter Lieuwesz Wallinga/ van der Wal twee keer getrouwd is geweest. Pieter overlijdt in 1797 en de kinderen van Lottje Botes (vader: Bote Aukesz, moeder: Joukje(n) Dirks) zijn voor dat jaar geboren. Het is een doopsgezinde familie en die bevinden zich vooral in Veenwouden, Hardegarijp, Leeuwarderadeel, Dongeradeel en Smallingerland. Ook komt de naam Nieske in de familie voor. Ik ben nog niet klaar met het onderzoek en ben nog bezig de zussen en broer van Geertje Pieters te traceren..

AE vd Heide

Lieuwkjen Lieuwes Wallinga/ van der Wal/ Huisinga/Huizinga

 

 

MEMORIESKANTOOR LEEUWARDEN (Tresoar)

Bron: Memories van successie. Soort registratie: Inschrijving memorie van successie.

Bijzonderheden: Filmnummer 181

 

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.

 

 

op't Vliet (L.71); laatst weduwe van Willem Sikkes Huizinga; eerder weduwe van Sytze Ebes, in leven koemelker/schuitvoerder Veenwouden (overleden aldaar 7/9/1781: ingesteld vruchtgebruik vervalt nu testamentair aan diens bloedverwanten: zie memorie 11024/449); geen kinderen; zuster van Aaltje (weduwe van Cornelis Sipkes), te Veenwouden (80 jaar: lijfrente fl. 2,- per week), wijlen Pieter (vader van: zie ad a), wijlen Nieske (weduwe van Ibe Wierds; moeder van Baukje Ybes Wierdsma, vrouw van Halbe Eyes Kasma, te Oudwoude: fl. 400,-), wijlen Fokje (overleden te Kollumerzwaag; vrouw van Jelle Johannes; moeder van: zie ad b), wijlen Antje (vrouw van Pieter NN; moeder van: zie ad c) en wijlen Trijntje Lieuwes (vrouw van Tjeerd Wallis; moeder van Durk, te Franeker, fl. 100,-, Grietje, fl. 100,- en wijlen Walle Tjeerds, nalatende niet met name genoemde kinderen) (6 staken ab intestato elk 1/6); verder legaten voor Lieuwe, te Veenwouden, Sipke, Antje (weduwe van Sipke Hanzes), te Bergum en Sytske Cornelis (vrouw van Albert Gjalts, te Veenwoudsterwal) (elk een lijfrente gedurende een jaar van fl. 2,- per week), voor Fokje Jacobus? van Seggeren (fl. 300,-). Saldo fl. 10.749,37. # ad a (Pieter Lieuwes, vader van): Antje (weduwe van Sikke Willems Huizinga), te Veenwouden (fl. 200,-), Joukje (vrouw van Fokke Fokkes, aldaar op't Huis ter Noord) (fl. 200,-), Lieuwe, trekschipper op't Vliet o/Leeuwarden (enige testamentair erfgenaam), Pieter, te Veenwouden (fl. 200,-) en Trijntje Pieters Wallinga (vrouw van Rinse Pieters, te Ee) (fl. 200,-). # ad b (Fokje Lieuwes, moeder van): wijlen Lieuwe (overleden te Kuikhorne; vader van Lieuwkje Lieuwes, vrouw van Jacobus van Seggeren, thans dienstmeid te Ee: fl. 200,-) (legaat voor Lieuwe is vervallen door diens vooroverlijden), Hendrik, te Kollumerzwaag (fl. 200,-) en Antje Jelles (vrouw van Gabe Doedes Friemstra, aldaar) (fl. 200,-). # ad c (Antje Lieuwes, moeder van): Lieuwe, te Leeuwarden, schipper wonend in schip (fl. 300,-), Aaltje (vrouw van Sipke Feddriks).

 

Lieuwe Tabesz (Wallinga/ van der Wal geb. jun 1714 ged. 3 jun 1714 Veenwouden. Ovl voor 1764 Hardegarijp tr. 10 nov 1737 Veenwouden met:

Antje Fokkes geb 1712 Veenwouden ged. 4 dec 1712 Veenwouden. Ovl Hardegarijp.

Kinderen:

1. Trijntje Lieuwes. geb. 1738. tr. met Tjeerd Wallesz.

2. Aaltje Lieuwes. geb 1739 Gorredijk. Ged. 19 mei 1755 Veenwouden. Ovl 28 mrt 1836 Veenwouden. tr. 28 apr 1765 Veenwouden met:

Cornelis Sipkesz van der Veen geb. 1742 Veenwouden. Ged. 19 mei 1755 Veenwouden. Ovl. 1789 Veenwouden.

3. Tabe Lieuwesz. Geb. 1740. ovl. 25 nov 1789 Hardegarijp.

4. Nieske Lieuwes. geb 1742. ovl. 7 mrt 1820 Oudwoude. tr. 15 jun 1777 met:

Yte Wierdsz Wiersma. Geb. okt 1742 Oudwoude. ged. 7 okt 1742 Oudwoude. Ovl. 6 jan 1820 Oudwoude.

5. Antje Lieuwes. geb 1744. ovl. tr 1 nov 1767 Hardegarijp met:

Pieter Sierksz van der Veen. Geb. 1740. ovl. Voor 25 apr 1785..

AE vd Heide


 

6. Fokjen Lieuwes geb. 1747. ovl. Kollumerzwaag. tr. 21 jul 1771 Akkerwoude met:

Jelle Johannesz de Jong, weduwnaar van Fokeltjen Joukes. Huwelijksdatum: 20 dec 1761 Dantumawoude.

7. Lieuwkjen Lieuwes geb. 1750/ 1751 Rijs (Gaasterland). Ovl. 1 sep 1828 Leeuwarden. tr. 15 sep 1771 Veenwouden met:

Sytze Aebesz , koemelker, schuitvaarder. Geb feb 1751. ged. 28 feb 1751 Veenwouden. Ovl. 7 sep 1781 Veenwouden.

tr. 26 jan 1783 met:

Roel(of) Tjallingsz. Geb jul 1755. ged. 27 jul 1755 Bergum. Echtscheiding op 14 mei 1787 Leeuwarden.

tr. 29 nov 1801 Veenwouden met:

Willem Sikkesz Huisinga. Geb apr 1741 Leeuwarden ged. 30 apr 1741 Leeuwarden. Ovl. 3 okt 1825 Leeuwarden. Weduwnaar van Janke Pieters van der Meulen. Huwelijk in 1766 Leeuwarden.

8. Pieter Lieuwesz geb. ongeveer 1750 Veenwouden. Ovl. 4 okt 1797 Dokkum. tr. 21 mei 1786 Veenwouden met:

Lottje/ Luttje Botes. Geb. 1752. ovl. 29 mei 1831 Dantumadeel.

Nu naar de vraag van dit topic:

 

Pieter Sierksz van der Veen trouwt Antje Lieuwes Wallinga/ van der Wal (zie vorige gegevens). Kinderen:

 

1. Lieuwe Pietersz van der Veen. Geb. 1768 Hardegarijp. Ovl. 13 okt 1839 Lekkum. tr. 8 jun 1806 Aalsum met:

Aafje/ Aagje Klaas van der Woude. Geb. 7 feb 1784 Betterwird. Ovl. 29 jan 1851 Lekkum.

2. An(e)tje Lieuwes van der Veen. Geb. 1773 Hardegarijp. Ged. 8 mei 1805 Oudwoude Ovl. 12 mrt 1809 Oudwoude. tr. 5 jun 1796 Kollum met:

Meindert Jansz van der Henne/ Hennema/ Hinnema. Geb. apr 1767 Dantumadeel. Ged. 5 apr 1767 Akkerwoude. Ovl. 9 mei 1816 Oudwoude. tr. 17 okt 1811 met:

Hinke/ Minke Koerts van der Bleek.

3. Aaltje Lieuwes van der Veen. Geb. 1778 Veenwouden. Ovl. 27 aug 1864 Leeuwarden. tr. 8 mei 1811 Leeuwarderadeel met:

Sipke Feddriksz Zijlstra. Geb: 8 okt 1782 Jelsum. Ged. 27 okt 1782 Jelsum. Ovl. 11 jul 1850 Jelsum.

4. Geertje Pieters van der Veen. Geb. ongeveer 1781 Veenwouden. Ovl. 5 mei 1844 Ureterp. tr. Ongeveer 1807 met:

Sipke Gjaltsz Lindeboom.

5. Sierk Pietersz van der Veen. Geb. 1784.

AE vd HeidePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!