stamboomforum

Forum logoGezochte namen in NL » Gezocht: informatie ouders Robbert Willemse Bruin (Brown) 1631 Rotterdam


Profiel afbeelding

Hallo,

 

Op 2 oktober 1661 gaan te Amsterdam in ondertrouw mijn stamovergrootouders Robbert Willems' en Duifke Claes. Robbert is 30 jaar en afkomstig uit Rotterdam. 

 

Robbert en Duifke krijgen 5 kinderen:

 • Anna: gedoopt 19 augustus 1663 Rotterdam;
 • Maria: gedoopt 22 maart 1665 Rotterdam;
 • Willem: gedoopt 22 maart 1667 Rotterdam;
 • Willem: gedoopt 2 september 1668 Rotterdam, en
 • Maria: gedoopt 15 januari 1671 Rotterdam.

Helaas kan ik geen verdere info (ouders, afkomst) vinden over Robbert Willems. Behoorde Robbert Willems wellicht tot de Schotse Kerk in Rotterdam: "Robert Williams"?

 

Wie brengt mij verder op weg?

Michael van der Zee

Zojuist in de zogeheten Confessieboeken van het Stadsarchief Amsterdam een aantal keren de naam Robbert Willems aangetroffen:

Michael van der Zee

misschien?

 

Dopeling Robarte Vader Williame Attkinsonne Moeder Mary n.n.   Plaats Rotterdam Datum doop 28-12-1631     Bron DTB Rotterdam Doop Engels-presbyteriaans 993-015-007

Annemarie57

Dit al bekend ?

William Atkinson, Engelskoopman, als voogd over de mede hier aanwezige Robbert Broun (Bruin) oud 13 jaar, met Robbert Edmonds, Engelskleermaker, overeengekomen dat Robbert Broun gedurende 5 jaar in dienst treedt bij Robbert Edmonds om van hem in het kleermakers vak te bekwamen.

 

Aktesoort

 

bestedingsovereenkomst

Datum

 

29/03/1647

Archief

 

ONA Rotterdam

Inventarisnummer

 

495

Aktenummer/Blz.

 

222/337

Notaris

 

Johan Troost Albertsz

 

 

 

Guilliame Etkinsen, ouderling van de Engelsche Gemeente 36 jaar oud, verklaart op verzoek van Ritsart Carter, tabacqpijpmaecker, dat hij in juni 1625 naar Goutwel, capiteyn van het garnizoen te Schoonhoven, is geweest en dat requirant daar aan de vrouw van de capiteyn gevraagd heeft waarom zij de 15 gld loon niet aan haar dienstbode Wynifret Ritsers, zuster van genoemde Carter, heeft betaald.
Etkinson tekent met William Atkinson

 

 

 

Aktesoort

 

attestatie of verklaring

Datum

 

28/02/1628

Archief

 

ONA Rotterdam

Inventarisnummer

 

147

Aktenummer/Blz.

 

51/128

Notaris

 

Adriaan Kieboom

 

 

 

William Atkinson (Atkins) was Engels koopman in tabak, heeft een dochter Christina, 1e gehuwd met Henry Montfort 2e met Henry Brabant Engels Koopman, zie onderstaande en meer op ONA Rotterdam

 

Isaack Thomson en Robbert Nanaber, coopluyden, leggen op verzoek van Henry Brabant, Engels coopman, gehuwd met Christina Atkinson, voorheen weduwe van Henry Montfort, een verklaring af. Zij verklaren dat Franchois Huys, makelaar, voor het huis van Lode Custis, staande op de Nieuwe haven, met Henry Brabant heeft gesproken over een oude schuld van William Atkinson, de vader van diens vrouw Christina

Gerry

Gerry

Annemarie en Gerry: wat een geweldige vondsten. Dit maakt het verhaal denk ik wel rond.

@Gerry: kan het zo zijn dat de vader als voogd op treedt?

Michael van der Zee

Vader ? Lijkt mij in dit geval niet Michael, dan had Robbert Broun echt wel Atkins ( e.d ) geheten en dan was hij vast nog verder genoemd in de ONA in combinatie met William en in de tabak gegaan ipv kleermaker.

@ Annemarie, jij hebt hier meer verstand van, wat denk jij ?

Gerry

Dus de dopeling Robarte van Annemarie ≠ Robbert Broun (Datum 29/03/1647 Archief ONA Rotterdam

Inventarisnummer 495 Aktenummer/Blz. 222/337 Notaris Johan Troost Albertsz)?

 

Deze Robbert Broun is volgens mij dan wel mijn stamovergrootvader, temeer daar diens kinderen later de achternaam de Bruijn aannemen (zie ook: http://www.stamboomforum.nl/familienamen/2/52129/0).

 

Help!

Michael van der Zee

William A ( enz ) kreeg tot zover ik kan vinden met Mary N.N drie kinderen:

Christian 02-10-1625 Rotterdam ( zoek op Ackinsone )

Williame  02-10-1626 Rotterdam

Robarte   28-12-1631 Rotterdam

Christina ??-??-????

Helaas kunnen de doopinschrijvingen niet digitaal worden ingezien, althans ik kan ze niet vinden.

Zou moeder Mary N.N.  misschien Broun hebben geheten ?

Gerry

@Gerry:zou bij Christian een verschrijving plaats hebben gevonden, dat dit eigenlijk Christina zou zijn?

Idd vervelend dat digitale inzage zo vroeg niet mogelijk is. Zal ik toch naar R'dam moeten.

Michael van der Zee

De Robbert Willemse uit een van de Amsterdamse Confessieboeken, dd. 23-11-1663 is in ieder geval niet de gevraagde voorouder: in het confessieboek wordt als leeftijd genoemd 47 jaar, waarmee hij 15 jaar te oud zal zijn.

Michael van der Zee

Hoi Michael, ik zet hier wat van mijn aantekeningen, misschien heb je er wat aan.

kind:

, Margareta

doopdatum:

16-07-1687

kerk:

Kerk De Lely

godsdienst:

Rooms-Katholiek

vader:

[de] Robbertsen Bruijn, Willem

moeder:

[van] Sichem, Marijke

bronverwijzing:

DTB 343, p.86

image 70/283 doopgetuigen: Leonora Suijdorp en Christoffel van Sichem.

kind:

, Willem

doopdatum:

23-03-1689

kerk:

Noorderkerk

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Robbertse Bruijn, Willem

moeder:

[van] Sichem, Marieke

bronverwijzing:

DTB 77, p.591

Image 303/604 doopgetuigen: Pieter Kloos ? Anna Robberts de Bruijn.

kind:

, Johannes

doopdatum:

14-01-1691

kerk:

Nieuwezijds Kapel

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Robbertse Bruijn, Willem

moeder:

[van] Lichen, Mariken

bronverwijzing:

DTB 68, p.68

Image 157/649 doopgetuigen: Pieter Loon ? Duijfje Klaas.

kind:

, Robbert

doopdatum:

03-01-1694

kerk:

Nieuwezijds Kapel

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Robertse Bruijn, Willem

moeder:

[van] Sighem, Marijtje

bronverwijzing:

DTB 68, p.126

Image 186/649 doopgetuigen: Harmen Sanders Aeriaentje Sieuwers, huwelijken van Aeriaentje: 14-04-1663 image 368/581, 16-10-1671 en 18-08-1674 image 461/485. Aeriaentje kwam oorspronkelijk van Den Briel.

kind:

, Catarina

doopdatum:

24-03-1697

kerk:

Nieuwezijds Kapel

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Bruijn, Willem

moeder:

[van] Sichem, Maria

bronverwijzing:

DTB 68, p.203

Image 224/649 Doopgetuigen: Jacob Pijll van Velsen en Katarina van Velsen, hij was dominee te Steenbergen en huwt 27-08-1706 met Clara Brandolphus image 296/612. Hij is gedoopt 29-05-1676, zoon van Joannes Velsen en Anna Pijll, die 24-05-1675 in ondertrouw zijn gegaan image 269/489. Was Katarina de doopgetuige zijn zus ?

 kind:

, Maria

doopdatum:

28-11-1700

kerk:

Nieuwezijds Kapel

godsdienst:

Hervormd

vader:

[de] Robbertse Bruijn, Willem

moeder:

[van] Sighem, Marike

bronverwijzing:

DTB 68, p.290

Image 268/649 Doopgetuigen: Anna Bruijn en Jan Hendrik Brin(c)k, dit echtpaar laat een tweeling dopen Robbert en Duijfie 12-01-1700 image 4/715.

Van Sichem en Willem Bruijn zijn dan getuige.

Dit alles gebeurt in Amsterdam.

Gerry

Gerry,

dank voor je opmerkingen. Bleek dat een aantal kinderen nog niet in mijn stamboom voorkwamen. Top!

Michael van der Zee

Inmiddels is de transcriptie gereed van de eerder aangehaalde bestedingsovereenkomst van 29 maart 1647 (ONA Rotterdam) waarin William Atkinson als voogd over Robbert Broun (Bruin) overeenkomt dat laatsgenoemde gedurende 5 jaar in dienst treedt bij Robbert Edmonds om van hem het vak van kleermaker te leren. Helaas geen verdere informatie over de eventuele ouders van Robbert Broun.

 1. Op huijden den XXIXen maert XVIc seven en[de] veertich
 2. compareerden voor mij Johan Troost, notaris publijcq bij den
 3. hove van Hollandt geadmitteert tot Rotterdam residerend
 4. ende voor de getuijgen naer genoempt, mr. William Atkinson
 5. Engels coopman binnen deser stede, als voocht van Robbert Broun
 6. hier mede present, out xiij jaeren, ter eenre, ende mr. Robbert
 7. Edmonds, Engels cleerma[ecke]r mede wonende binnen deser
 8. stede, ter andere zijde, en[de] verclaerden de voorn[oumden] comparanten
 9. metten anderen geaccordeert, te sijn in vougen en[de] manieren
 10. naervolgende, te weten dat de voorn[oumde] Broun dytto Edmonds
 11. den tijt van vijff eerstcomende en[de] achtereenvolgende jaren
 12. met alle diligentie sall dienen in het voors[chreven] ambacht van
 13. cleermaecken, waervan het eerste jaer dyenst ingangh
 14. nemen sall den eersten meije 1647 en[de] expireren den laetsten
 15. aprill XVIc twee ende vijftich, geduijrende welcke tijt
 16. denselven Edmonds niet alleen gehouden blijft denselven
 17. Broun te leeren het ambacht van cleermaecken, maer daer
 18. enboven te onderhouden in eten, drincken cleeden en[de] reeden
 19. en[de] ter expiratie van denselven tijt denselven Broun uutt
 20. setten en[de] te cleeden (doorgehaald: in zoodanige habiten als denselven Broun
 21. ten tijden van 't begin sijner dyenst ten huyse van denselven
 22. Edmonds sall inne brengen, bestaende t'selve) in een nieu kleet,
 23. een nieuwe mantel, hembden, hoet, schoenen, en[de] andersints
 24. naer advenant, en[de] sall denselven Edmonds geduijren[de] denselven
 25. tijt van vijff jaren de voorn[oumde] Broun moeten versorgen van wassen, wringen
 26. en[de] (doorgehaald: moeten versorgen) van een behoorl[ijcke] slaepplaets, waer jegens dijtto
 27. Atkinson ten aenvangh van denselven Brouns dijenst aen den
 28. voorn[oumde] Edmonds sall moeten betaelen de somme van veertich
 29. gulden, en[de] dat boven de uuttsettingen van [den] selven Brouns ordinaris
 30. cleederen, met een nieu cleet, en[de] mantel, en[de] blijft den-
 31. selven Atkinson gehouden voor de voldoeningh van denselven tijt
 32. en[de] dat denselven Broun getrouwel[ijck] sall dienen. [Ver]binden[de] de
 33. voornoumde contrahenten tot naercominge, ende
 34. voor de voldoeninge vant gunt voors[chreven] is haerl[uyder] personen ende
 35. goederen, geen uutgeseit d'selve en[de] de keure vandien subject
 36. maeckende allen s heeren rechten en[de] rechteren, alles sonder fraude
 37. Aldus gedaen, en[de] gepasseert ter presentie van Raphael Colfer
 38. en[de] Thomas Rogerson mijne clerquen, als getuygen hier
 39. toe gereq[uireer]t, die dese mede onderteyckent hebben.
 40. [get.] William Atkinson
 41. [get.] Robart Edmands
 42. [get.] Robert Bruin
 43. [get.] Raphael Colfer
 44. [get.] Thomas Rogerson
 45. Quod attestor [zo getuig ik]
 46. [get.] Joh(an) Troost not[ari]s publ[ijcq]
 47. 1647

Help!?

Michael van der Zee


vraagje, mijn vader zijn achternaam is coen de bruijn en mijn meisjesnaam dus ook. de bruijn was voorheen de bruin en die kant familie komt uit rotterdam. en woonden daar al wat generaties. is het mogelijk dat we familie zijn van de personen hierboven genoemd???

Uitgeschreven lidPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!