stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Juiste kwartieren Willem Gijsbertsz van Lielaer, brouwer te Amersfoort (x 1617 Ida Schade)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie heeft er harde bewijzen m.b.t. de voorouders van Willem Gijsbertsz van Lielaer, brouwer in de Posthoorn te Amersfoort, zowel van vaders- als moederszijde? Het gaat om de Willem van Lielaar die in 1617 trouwde met Ida Schade.

N.B. om goedbedoelde maar overbodige reacties te voorkomen: het gaat mij echt alleen om harde bewijzen of zeer concrete aanwijzingen over zijn afstamming. Ik heb al zeer veel verzameld over de familie(s) Van Lielaer (veel verschillende schrijfwijzen) te Amersfoort. Alles wat gemakkelijk op internet (inclusief de website van het Archief Eemland) te vinden is heb ik wel doorgenomen, maar helaas ontbreken de harde bewijzen.

G.J.M. Derks

Een interessante vraag. Voor de goede orde: Lielaer was de naam van enige erven en een hofstad onder Hoogland bij Amersfoort, en er waren destijds een aantal families in en rond Amersfoort met de "achternaam" Van Lielaer, die onderling domweg niet aan elkaar verwant waren. Daardoor zijn in allerlei publicaties de verkeerde personen aan elkaar geplakt, alleen op basis van die "achternaam".

Een kleine waarschuwing voor forumleden, die zich hier in willen verdiepen,dus.

succes

Jan Clavaux

28-7/1-8-1620 trouwde voor het gerecht van Amersfoort Cornelis van Lielaer

Willem van Lielaer brouwer vanwege zijn broer Cornelis van Lielaer
Mr. Elias van Welde vanwege Jonckfrouw Elisalbeth van Weede

Cornelis was dus in ieder geval een broer.

Willem Gijsbrechtsz trouwde overigens als Lienaer, een variant. Zijn vader doet aangifte voor de ondertrouw
Ghijsbert van Lienaer vanwege zijn zoon Willem van Lienaer Ghijsbertsz
Peter Schade vanwege Jonckfr Ida Schade

Ook komt de vorm van Liender(t) voor. In Amersfoort heet het betreffende gebied vandaag de dag De Liendert.

Jan Clavaux

Hierbij een niet echt concrete aanwijzing, maar wat mij betreft toch de moeite waard om even aan te stippen.

Aangifte van ondertrouw voor het gerecht van 2 maart 1607
Goesen Evertsz vanwege zijn broer Jacob Evertsz, brouwer
Ghijsbert Rutgersz van Liender vanwege Beatris Rutgers van Liener

Jan Clavaux

In Jaarboek CBG 1974 komt hij voor als Lienaer............

 

14 jan. 1617
(getr. 21 jan.)
Ghijsbert van Liena)er van)wege zijn zoon Willem van Lienaer
Glhijsbertsz.
Peter Schade valnwege Jonckfr. Ida Schalde

 

En dan is dit een goede kandidaat denk ik, hij leefde in ieder geval nog in 1616 dus kon in januari 1617 nog wel bij het huwelijk van een zoon zijn?

 

Object:
 

twee huizen in de Sint Jansstraat (Achter de Kamp)

Verkopende partij:
 

Steven Otten, Jacob Peters, Jan Dircx

Kopende partij:
 

Gijsbert Rutgers van Lienaer en zijn vrouw Cunera Ghijsberts

Aktedatum:
 

25-05-1616

Belendingen 1:
 

Goordt van Sneul met zijn hof

Belendingen 2:
 

Peter Peelen met zijn huis en hof

Toegangsnummer:
 

0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811

Inventarisnummer:
 

436-15

 

Misschien eens verder zoeken op Lienaer en/of Gijsbert Rutgersz?

Annemarie57

@Annemarie,

of even nalopen wat er na 1616 met die twee huizen in de Sint Jansstraat (Achter de Kamp) is gebeurd (heb ik zelf overigens geen tijd voor)

Doei!

Jan Clavaux

Ik heb ook even geen tijd vandaag.

Annemarie57

Ik denk, dat ik er al ben:

0012-436-15 Nadere toegang op inventarisnummer 436-15 van toegang 0012     
Akte van transport 18-05-1621;
Object: Twee huizen, schuur in de Sint Jansstraat (Achter de Kamp)
Verkopende partij: Jacob Evertssz, brouwer, en zijn vrouw Beatrix Rutgers van Lilaer, Gijsbert Rutgerssz van Lilaer en zijn vrouw Cunera Gijsbertsz, allen voor zichzelf en de genoemde Jacob Evertssz, brouwer en Willem van Lilaer beiden als voogden van de kinderen van Marritgen Rutgers van Lilaer
Kopende partij: Maes Lambertssz en zijn vrouw Jitge Boths
Aktedatum: 18-05-1621
Belendingen 1: Jan Gerritsz, smid
Belendingen 2: Thonis Goortssz
Opmerkingen:     belast met 3 gulden per jaar toekomende een vicarie laatst in eigendom van seigneur Jan Goertssz
Toegangsnummer: 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
Inventarisnummer: 436-15

Nog geen keihard bewijs, maar het begint langzaam ergens op te lijken

Jan Clavaux

Nog een puzzelstukje, misschien een lening aan zijn schoonouders?

 

Aktedatum:
 

04-08-1572

Leningnemer:
 

Ghijsbert Jansz en zijn vrouw Ursel

Leninggever:
 

Rutger van Lienaer, busmeester van het Snijdersgilde, en ten behoeve hiervan

Lening:
 

18 keizersgulden

Onderpand:
 

een huis aan de Hof

Belendingen 1:
 

secretaris Lodewijck Botter

Belendingen 2:
 

Aertt Gerrijtsz

Bladzijdenummer:
 

109 verso

Toegangsnummer:
 

0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811

Inventarisnummer:
 

436-7

Vindplaats:
 

Archief Eemland

Annemarie57

Mogelijk was Rutger meerdere maken gehuwd en had hij naast de onmondige kinderen ook al mondige?

Aktedatum:
 

27-10-1562

Leningnemer:
 

Rutger van Linaer, als vader ende geborenen momber van Willem ende Machteld van Lienaer zijn onmondige kinderen met Pouwels van Linaer ende Cornelis ende Evert Soemer, als wesende de vier vierdelen van des onmondige kinderen vaeders en moeders zijde.

Leninggever:
 

Jacob Verhorst als rentmeester van den deecken ende gemenen capittelaeren van Sint Joris kerck deser steden

Lening:
 

Hondert ende tsestich Carolus gulden, waarover een eerstelicke losrente van acht Carolus gulden geestimeert tot twintig Hollandsche stuivers.

Onderpand:
 

Een halve vierdel landts gelegen in "t Swartelandt, daer de voornoemde Willem ende Machteld van Lienaer als te voorenen 't vierendeel.

Belendingen 1:
 

Aan de oostzijde Herman sijnen erfgenamen.

Belendingen 2:
 

Aan de westzijde Arent Gerritsz.

Belendingen 3:
 

Aen de noortzijde de Buijser.

Belendingen 4:
 

Aen de zuijtzide de Groenesteech.

Opmerkingen:
 

Ende indien de voorschreven percelen van goederen de lasten van de voorschreven renten ende de hooftsomme vandien niet mochten dragen, soe hebben de voornoemde comparanten aengenomen ende beloeft tot vermaninge van voornoemd capittel de voorschreven rente te vestigen in vierdehalven mergen landts gelegen in Vuijlcoop bij Houten, daer de voornoemde onmondige kinderen 't vierendeel oock aff toecompt.

Bladzijdenummer:
 

7 (2)

Toegangsnummer:
 

0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811

Inventarisnummer:
 

436-05

Vindplaats:
 

Archief Eemland

Object:
 

Een hoff gelegen in de Horsseweij

Verkopende partij:
 

Henrick van Dael ende Goutgen sijn echte huijsfrouw.

Kopende partij:
 

Rutger van Lilaer ende Aeltgen sijn echte huijsfrouw tot behoef Atrus Rutger van Lielaers, voordochter besonderlick Rutgher ende Aeltgen haer lijfftocht daer aen.

Aktedatum:
 

29-03-1563

Belendingen 1:
 

Aen d'eene zijde Ren geurtsz ende Gerritgen sijn huijsfrouw

Belendingen 2:
 

Aen de andere sijde Aert Meij

Belendingen 3:
 

Affter Gerrit Snijder

Belendingen 4:
 

voor een gemeene wech.

Bladzijdenummer:
 

42

Toegangsnummer:
 

0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811

Inventarisnummer:
 

436-05

Vindplaats:
 

Archief Eemland

Annemarie57

Misschien een bezoekje aan de studiezaal overwegen?

 

Datering:
 

1620,1638

boeknummer:
 

13

Personen:

Willem van Lielaer

Voornaam: Willem
Tussenvoegsel: van
Achternaam: Lielaer
Bijzonderheden: brouwer
Toegangsnummer:
 

0039 Weeskamer te Amersfoort, 1519-1818

Inventarisnummer:
 

13

Pagina:
 

026,402,405,406

Vindplaats:  

Ghijsbert Rutgersz

Voornaam: Ghijsbert
Achternaam: Rutgersz
Bruid:

Cuneergen Ghijsberts

Voornaam: Cuneergen
Achternaam: Ghijsberts
Opmerkingen:
 

Bruidegom van Liender, Bruid van Amersfoort

Huwelijksdatum:
 

25-11-1596

Datum ondertrouw:
 

17-11-1596

Aktedatum:
 

25-11-1596

Huwelijksplaats:
 

Amersfoort

Akteplaats:
 

Amersfoort

Gezindte:
 

Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)

Toegangsnummer:
 

DTB_Archief_Eemland_13 -

Inventarisnummer:
 

38b

Paginanummer:
 

24

Annemarie57

@Annemarie,

de oude Rutger is voorlopig even een brug te ver.
De twee akten van de weeskamer, waarin Willem van Lielaer, brouwer, wordt genoemd, zou ik als ik de vraagsteller was eens bestellen.
In de archiefbronnen komt ook een Willem Willemsz voor, en een Willem de jongere, dus er zitten nog wat haken en ogen aan.

Als ik de vraagsteller goed heb begrepen, dan moet hij de akten, die wij gevonden hebben, ook al kennen, dus ik wacht een reactie af.

Hierbij in ieder geval de ondertrouw van Ghijsbert Rutgersz, van Liender, die dat in de loop van zijn leven als achternaam is gaat hanteren.

Jan Clavaux

Dank voor alle moeite hoor, maar dit heb ik allemaal al en nog héél veel meer. Echter, noch op internet, noch in allerlei archieven raadpleegbaar op de studiezaal, heb ik harde bewijzen kunnen vinden voor de verdere afstamming. Daarom stond in mijn berichtje ook nadrukkelijk dat het mij vooral om die harde bewijzen ging of andere heel concrete aanwijzingen.

Hoogstwaarschijnlijk is de door jullie genoemde Gijsbert Rutgersz van Lielaer een dood spoor. Ik vermoed dat hij maar een zoon had, nl. Gijsbert Gijsbertsz van Lielaar x Aeltgen Jan Philipszdr. In de bekende vermeldingen m.b.t. Gijsbert Rutgersz van Lielaer en zijn familie ontbreekt overigens ook een Cornelis van Lielaar, die we kennen als de broer van brouwer Willem Gijsbertsz van Lielaer.

Ik denk eerder aan het echtpaar Gijsbert van Lielaer en Catharina Gerrits te Amersfoort die op 9.12.1605 octrooi verkregen om te testeren. (Zie de indexen van Putman) Maar over dit echtpaar heb ik helaas verder nog niets kunnen vinden......

G.J.M. Derks

De weeskamerarchieven heb ik overigens nog niet geraadpleegd (waren destijds niet goed ontsloten), dus dat is inderdaad nog een goede optie voor verder onderzoek.

G.J.M. Derks


Het risico, dat je dit allemaal al had, was me bekend, en nam ik op de koop toe.

Je schrijft: Ik vermoed dat hij maar een zoon had, nl. Gijsbert Gijsbertsz van Lielaar x Aeltgen Jan Philipszdr.

Hoe verklaar je dan het optreden van een Willem van Lilaer bij de verkoop van hun huis in 1621? Was dat dan een broer? Een Willem Rutgersz, zeg maar?

En zoals gezegd, die twee weeskamerakten zou ik zeker bekijken.

succes, en ik ben benieuwd hoe het afloopt.

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!