stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Klooster Heul te Pijnacker en Joost Jansen van Schagen.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

De akte In het Notarieel archief te Leiden No 42, folio 72, d.d.10-11-1623, wordt door de Heer van Zwieten f.700,= geleend aan Joost Jan van Schagen voor de aankoop van het Klooster Heul te Pijnacker.

Wie weet meer over dit klooster of over Joost Jan?

FHD van Schagen

Bedoel je Joost Jansz van Schagen? In de archieven van Pijnacker komen vanaf 1648 Van Schagens voor met het patroniem Joosten. Dat zouden kinderen van hem geweest kunnen zijn. Overigens heeft er nooit een klooster gestaan in Pijnacker, ook niet vóór circa 1574 toen alle kloosters rondom Delft zijn afgebroken om de spanjaarden geen vesting te verschaffen. Bovendien lukt het mij niet om een afbeelding van die akte in Leiden te vinden; misschien lukt iemand anders het wel.

Jan Clavaux

Opgelost.

Gereformeerd doopboek Pijnacker 1615:

Op ten 8 maert is gedoopt het kint van Joost Jansen aen de Klootersheul

In het Rechterlijk archief kom ik het adres ook een keer tegen als de Clooters Heul (in 1640)

 

Detail van een kaart van het Hoogheemraadschap Delfland. Het is dus een brug om naar de Laan over te steken (correctie n.a.v. reactie van Frans). Waarschijnlijk vernoemd naar de familie (De) Cloeter, die daar ooit land pachtte.

Jan Clavaux

Uit De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver;: II deel. (Delfland.) :
 


Zie :  https://books.google.nl/books.....

Willem Hak

Janny Bijsterveld

Nog een zoon, gedoopt in 1613:

Op ten 5 mey is gedoopt het kint van Joost aen de Klooterheul genomt Arijen

Jan Clavaux

w.s.een Zoon

Den 10e november ondertrouwt Joost Jansz van Schagen j.m. en Ariaentjen Ingen Verzijde j.d. beyde alhier getrouwt den 25e November 1685


Lijkt me waarschijnlijker dat hij een klein-, of misschien zelfs een achterkleinzoon, was van de Joost die in 1623 is vermeld.

Willem Hak

Jan het was ook inv.nr 143 en niet 42 dus geen wonder dat je 'm niet vond. Dit moet hem zijn. Gaat gaat ook niet over de aankoop van een klooster, maar over de huurpenningen van een woning die Joost Jansz daar huurde. Hij is de principale schuldenaar, zijn broers Adriaen Jansz van Schagen uit Heenvliet en Rembrandt Jansz uit de Zouteveen zijn borgen. Het kan wel zijn dat er staat: zeeckere woninghe ende landen gelegen aen clooter heul in den ambachte van pijnacker
Een heul is een brug dus zoals ik het lees (maar ik ben daar helemaal niet bekend) ging het om een woning bij de Klooterbrug.

groeten, Frans

 


 

Frans Angevaare

Dank je wel, @Frans. Knap dat je die akte hebt kunnen vinden. Hierbij ten overvloede de afbeelding van de bewuste passage:

Joost Jansz zelf wordt in deze leidse akte overigens nergens met de toenaam Van Schagen vermeld.

Jan Clavaux

Rechterlijk Archief Zouteveen, Giftboek 1628-1648, inv nr 18

folio 101v. d.d. 26-01-1634.
Maertgen Willemsdr. weduwe Rijmbrant Jansz. Schagen geassisteerd door Arijen Willemsz. wonende te  Naaldwijk  haar  broeder,  ter  ene  zijde  en  Dirck  Dircksz.  van  der  Houff  wonende  op  Maassluis gehuwd met Geertgen Rijmbrants en Jacob Jacobsz. Noordervliet, benevens de voorn. van der Houff, gestelde voogden over de nagelaten weeskinderen van Jan Rijmbrantsz. Schagen waar moeder van is  Meijnsgen Jacobs,  voorkinderen  van  de  voorn.  Rijmbrant  Jansz.  verwekt  bij  Maertgen  Jacobs, mitsgaders Willem Jansz. van der Vaert vervangende Joost Jansz. Schagen, omen en bloedvoogden van de 6 onmondige nagelaten weeskinderen van de voorn. Rijmbrant Jansz. Schagen, genaamd: Maertgen Rijmbrants oud 16 jaar, Willem 14 jaar, Pieter 12 jaar, Dirck 8 jaar, Jannetgen 6 jaar en Arijen Reijmbrantsz. 3 jaar, verwekt bij de voorn. Maertgen Willemsdr., ter andere zijde. Zij zijn in de minne geschikt en geaccordeerd nopens de grootvaders en vaderlijke erfenis. De weduwe belooft de kinderen op te voeden tot hun mondige dag en alsdan een uitzet te geven naast een bruidstuk van f 12 carolus. Verder belooft de weduwe op mei toekomende te betalen aan de voorn. Dirck Dircxz. t.b.v. de weeskinderen, elk een som van f 42 carolus. De weduwe zal daartegen de goederen behouden.

Jan Clavaux

Volgens van Dale is een heul een opening in een dijk om verbinding te brengen tussen twee wateren, die door die dijk gescheiden zijn. Iets wat ook met een duiker kan gebeuren. Als tweede betekenis is een heultje een hulpbrug.

Als plaatsnaam denk ik aan Kwintsheul, Quinten's bruggetje

jan achterberg

Ja Jan, die bedoelde ik; stom van die verschrijving 42 ipv 143

Het kind gedoopt 1615 heeft geen naam...

FHD van Schagen

Dank voor deze kaart Jan 

FHD van Schagen

Willem, dank voor deze duidelijke verklaring! een prachtige vondst.

FHD van Schagen


Mijn browser loopt steeds vast bij het in "full screen" bekijken van de notariële akte, waardoor ik geen duidelijk beeld van de inhoud kan krijgen.
Er is sprake van een bedrag van 750 gulden, waarvoor je destijds normaal gesproken een huis met een stuk land kon kopen.
Op de volgende bladzijde, regel 7, is er inderdaad sprake van "cooppenningen".

Kloosterheul is een verbastering van ruim een eeuw later, en het is begrijpelijk, dat er ter plaatse een praatje rondging, dat daar een klooster zou hebben gestaan. Aan het eind van de 19e eeuw is er zelfs sprake van de Kloosterhoutsche Brug.

Jan ClavauxPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!