stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » David Croes geboren omstreeks 1660. Plaats onbekend. Overleden 21 sept 1743 te Oosterhout

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Hierbij een vervolg op voorgaande vraag, en de gegeven antwoorden. Voor wie interesse heeft in de kwestie zelf, maar ik ben er nog niet uit. Dus hulp naar aanleiding van het onderstaande wordt beslist op prijs gesteld! Maar ik heb geen concrete vragen, op dit moment.

In de discussie hiervoor werd geconstateerd dat David Croes, overleden in 1743, bij leven bakker, Schepen en ouderling te Oosterhout, Brabant, een bemiddeld man moet zijn geweest. Anders dan Willem Kroes, die gelijktijdig in Oosterhout woonde, en daarom vermoedelijk geen familie was. Zijn zoon Barend Croes registreerde een familiewapen, en trad in de voetsporen van zijn vader. Zij het dat hij handelde in laken. Directe nazaten verkeerden nog wel in 'aanzienlijke kringen', waarbij militairen tamelijk nadrukkelijk in beeld zijn.

Waaronder een Johannes Constantijn Schorer (1808-1851), garnizoenscommandat te Zwolle. 'Johannes Constantijn Schorer, zijn oom, en officier' staat vermeld als getuige bij geboorte en overlijden van Wilhelmus Johannes Croes (1802-1861). Hij is de zoon van Willem Johannes Croes (1756-1836), secretaris, diaken, ouderling te Lithoyen. Johannes Constantijn Schorer, geboren te 's Gravenhage is, voorzover ik kan nagaan, geen directe familie van het bekende Zeeuwse geslacht. Maar met genoemde data van geboorte en ovelijden kan hij nooit getuige zijn geweest. Dus dat is nog een enigma.

Dat militaire aspect is niet onbelangrijk, omdat in een publicatie van de 'Brabantse Leeuw' uit 1962 een antwoord staat op een voor mij onbekende vraag, die echter suggereert dat de vader van David ene Jan Croes was, en zijn vader Joris Croes, afkomstig uit Bonn.

——————

CROES, B.L. II 64. —Acte dd. 30 okt. 1631 voor Laurens van de Kieboom, notaris te Geertruidenberg:„JAN CROES, soldaet onder de compagnie van de heer Ghouverneur Coop in garnisoene binnen deser stede, als man ende vocht van Magdalena Cornelisdochter van Waspick ende in dier qualiteyt een mede erfgenaam voor de helft in de naergelatene goederen van zaliger Maeyken Corneliszdochter zijns comparants huijsvrouwen NICHTE was" is voldaan door Willem Huygen woonende tot Waspick „als oudtoom ende vocht van 't selve weskynt" van 66 1/2 gulden „ende dat in volle voldoeninge van de goederen bijdt selve weskynt naergelaten ende dewelcke ghecomen sijn van wylen Huych Peetersz des voorgenoemde weskynts OUDT GHROOTVADER was".

Zekere David Croes, schepen te Oosterhout 1694-1697 en 1702-1703 had bij zijn echtgenote Maria Brouwers een zoon Barent Croes, koopman in laken, schepen te Oosterhout 1719-1728, gehuwd met Anna Johanna van Gils. Diens zegel komt voor in Tilburg. Not. 70 akte 140 dd. 25 mei 1725 waarop zijn wapen zijnde: gevierendeeld: I een gaande hond naar links; II drie bijen, geplaatst 2-1; III een molenijzer; iv een staande leeuw gewend naar rechts.

Op 19 aug. 1605 werd Joris Croes, arbeyder van Bonn, burger van Geertruidenberg (Ordonnantieboek 1593-1625 fo98vso).

————————

Zonder aanvullend bewijs vind ik het lastig dat over te nemen. Er zit wel een verklaring in voor de herkomst van enig vermogen en aanzien in de regio. Maar de namen komen verder niet (in die vorm) terug in de familie, waar David en Barend/Berend (naast Willem, Jacob, Cornelis en Pieter) direct onder David domineren.

Een andere intrigerende optie vloeit voort uit een vraag in een nog oudere publicatie, uit de vijftiger jaren, waarin gevraagd werd naar hulp bij het vinden van familie van Cantijn Carous (Croes/Kroes). Die vraag:

————————

Carrous(en)-Croes. Gevraagd worden aanvullende gegevens en kwartieren van Cantijn Carrousen-Croes, soldaat, j.m. van Breda (blijkens huwelijksacte); geboortig van Sprang (volgens poortersboek van Dordrecht) tr. Dordrecht 18 Mrt 1675 Lijsbeth Jacobs. Hij is mogelijk verwant aan Carel Carous, adelborst, die in 1647 te Breda in ondertrouw werd opgenomen met Hilleke Anneke Beernts.

———————

Die lijn bevat wel een 'David' (geboren te Amsterdam), en andere voornamen die bekend in de oren klinken. Maar ik besef dat dat ook geen begin van bewijs is dat we hier te maken hebben met een directe band.

Mocht er iemand zijn met suggesties of aanvullende stukjes van de puzzel, dan houd ik mij aanbevolen.

Jaap de Boer

Die lijn bevat wel een 'David' (geboren te Amsterdam), en andere voornamen die bekend in de oren klinken. Maar ik besef dat dat ook geen begin van bewijs is dat we hier te maken hebben met een directe band.

Welke David bedoelt u in dit geval? volgens onze gegevens - hoeven natuurlijk niet altijd te kloppen  hebben we wel een David geboren in Haarlem.

Wil Furrer-Kroes

Mijn excuses, dat was onzorgvuldig. David Carous werd zelf niet geboren in Amsterdam, maar liet in de Mozes en Aäronkerk zijn zoon Jacob dopen op 18 november 1668. Moeder van Jacob: Anna Maria van der Plancken.

Het is niet zo dat ik deze David zie als dezelfde David Croes te Oosterhout. De interesse wordt, naast de suggestie van Carous/Croes/Kroes die de oorspronkelijke vraag in de vijftiger jaren inspireerde, ingegeven door Sprang als plaats van geboorte van Cantijn Carous/Croes, en het militaire aspect, naast een overeenkomst in een familienaam van een partner die ook in mijn stamboom opduikt, en overeenkomsten in gegeven namen. Maar zoals gezegd is dat hoe dan ook niet meer dan een vingerwijzing, en is er geen serieus aanknopingspunt.

Er is ook nog altijd een David Croes, geboren in Tiel, die trouwde met mevrouw Spriet, en in Dordrecht woonde, die in verschillende stambomen als de vader van David Croes uit Oosterhout wordt gepresenteerd. Maar ook zonder bewijs.

Jaap de Boer

Willem Croes woonde in 's Gravenmoer. David heeft ook in 's Gravenmoer gewoond.

Ton Ruedisueli

Correct Ton. De conclusie was eerder dat Willem en David vermoedelijk geen broers waren, vanwege het verschil in status. David met een vermogende, en aanzienlijke achtergrond, terwijl Willem ronduit armlastig geweest zou zijn.

Een andere intrigerende tak met de achternaam Croes vind ik in Stavoren. Ook daar geen David, maar wel volop Barend/Baernt/Berend/Beernt, de naam die David zijn zoon geeft. Kinderen met Anna Johanna van Gils, Peetronella Kamerling en Margaretha Gunters. De zoon van Barend met Margaretha heet ook weer Barend, en verschillende kinderen daarna ook. Bovendien is Jan Beernts Croes geb. tussen 1621 en 1627 te Stavoren, pachter stadsaccijns 1624, 1625 te Stavoren, bakker te Stavoren, ovl. voor 23-10-1639. En hij had een broer, Willem Bernts Croes, ovl. in 1630 te Vlissingen. En David is in Oosterhout eveneens bakker.

Bron met verwijzingen:

http://www.drierodeleeuwen.nl/lambermont-0000169-gbraam-kframeset.htm?lambermont-0000169-gbraam-k.htm#p4891

Andere bron (Oudstaveren.nl):

Baernt Baernts Cruse (Croeze), geb rond 1577, bakker en collecteur te Stavoren, overl. 1641, tr. voor 1620 Trijn Jans, geb. rond 1589 afkomstig uit Twisk (Noord-Holland)

Dit is een recente vondst, en ik heb nog geen tijd gehad om onderzoek hiernaar te doen. Door de focus op Brabant, Noord-Holland en Overijssel in relatie tot de familie Croes en andere takken van de familie moet ik ook op zoek naar Friese bronnen. En een bezoekje aan Stavoren zit er voorlopig niet in, vrees ik. Maar mocht er iemand zijn die mij op weg kan helpen, dan uiteraard graag!

Jaap de Boer

Dit zijn de gegevens van Baernt croes in Stavoren:

I              Baernt Croeze, geb. circa 1550.

Kinderen:

1.             Baernt Baents, geb. Stavoren circa 1577 (zie II).

2.             Jan Beernts, pachter Stavoren stadsaccijns 1624, 1625, bakker te Stavoren, overl. Stavoren circa 1639.

Rel. Griet Heynsdr, overl. na 1639.

3.             Willem Bernts Croese, overl. Vlissingen ..‑..‑1630.

 

II             Baernt Baents Croeze (Cruse,Kruse), geb. Stavoren circa 1577, bakker te Stavoren 1639, collecteur te Stavoren 1640, overl. ald. voor 1641.

Tr. kerk circa 1615 Trijn Jansdr, geb. Twisk,verm circa 1589. Hertr. Jan Wybes.

Uit dit huwelijk:

1.             Trijntje Kruse, geb. Stavoren circa 1620 (zie III).

2.             Baernt Baernt Croes, geb. circa 1623, medevroetschap 1670 Stavoren, overl. 5‑1‑1671.

Tr. kerk (1) Stavoren 26‑9‑1647 Jantien Aryaensdr.

Tr. kerk (2) Stavoren 18‑9‑1659 Aefie Jolties.

3.             Grietie Baernts Croes, geb. circa 1630, overl. Stavoren 28‑7‑1671.

Tr. kerk (1) ca 1640 Foppe Bartels, geb. circa 1612, overl. ..‑..‑1667.

Tr. kerk (2) Stavoren 5‑4‑1668 Feycke Pieters.

4.             Machtel Baernts, geb. circa 1630, overl. na 1687.

Tr. kerk (1) voor 1671 Simen Jansen Schellinger, geb. circa 1643, overl. voor 1678. Wedr. van Elbrich Jansdr.

Tr. kerk (2) Stavoren 3‑3‑1689 Aaryan Jacobs, geb. circa 1612, overl.

5.             Evertien Baerndts, geb. Stavoren circa 1645, overl. Stavoren, verm 5‑1‑1671.

Tr. kerk Stavoren 11‑4‑1680 Mr. Claes Feddes Jipperda, geb. Stavoren circa 1645.

 

III           Trijntje Kruse (Croeze, Kroes), geb. Stavoren circa 1620, overl. ald. 10‑4‑1658.

Tr. kerk (1) ald. 19‑9‑1641 Siurdt Pybes Wiarda (Wyaerda), geb. ..‑..‑1612, burger van Stavoren, collecteur van belastingen, pachter van de bieren, overl. Stavoren 28‑2‑1659, begr. ald., zn. van Pybe Oenes Wiarda, herbergier te Wirdum, en Antje Sjoerdsdr.

Tr. kerk (2) IJlst 6‑7‑1660 Oene Willems Abbema (Abma), geb. circa 1630, brouwer.

Uit het eerste huwelijk:

1.             Baernt Sjoerds, ged. Stavoren 24‑9‑1643, overl. na 1671.

2.             Piebe Sjoerds, geb. Stavoren 30‑9‑1647, ged. ald. 3‑10‑1647, burgemeester te Stavoren, overl. ald. 10‑7‑1732.

Tr. kerk ald. 18‑12‑1670 Taed Hermens, geb. ..‑01‑1646, ged. Stavoren 31‑7‑1681, overl. ald. 15‑4‑1728.

3.             Antje Sjoerds, ged. Stavoren 22‑5‑1648.

4.             Antje, ged. Stavoren 2‑4‑1654.

5.             Antien Siuerdts, ged. Stavoren 4‑10‑1656, overl. 1690‑1692.

Tr. kerk ald. 23‑2‑1679 Monte Thomasz, ged. Stavoren 4‑6‑1654, kollecteur te Stavoren, grootschipper te Satvoren 1689, overl., zn. van Thomas Thijs en Treyntje Heymans.

Wil Furrer-Kroes

Dank Wil! Ik zie er geen David tussen. Dus misschien is die er ook niet. Maar al die Barend's, en het beroep van bakker, met aanzien in Staveren, maakt dat ik er toch wat tijd en energie in zal stoppen. Al is de kans nog steeds groot dat het domweg doodloopt bij David, uiteraard. Zeker als de stukken die ik nodig heb bij die brand in 's Gravenmoer vernietigd zijn.

Jaap de Boer

David en Willem Croes houden me bezig. Eerder heb ik al gesproken over het armoedige huisje van de vrouw van Willem Croes.Ook heb ik mijn vermoeden uitgesproken dat Willem circa 1690 overleden is. U schreef eerder dat de vrouw van Willem Croes heeft geprocedeerd naar aanleiding van een relatie na het overlijden van haar man. Kan het niet zo zijn dat zij hierdoor in armoede is geraakt. Want de opa van Maria Wouter Clauwaert met name Robbrecht Jan Clauwaerts is burgemeester 1636, weegmeester 1646/1647 en vaartmeester1635/1637.

Ton Ruedisueli

Dat klinkt als een mogelijkheid. Ik heb er geen goed antwoord op.

Jaap de Boer

www,regionaalachieftilburg.nl: zoek een persoon, zoek in registers. Geef 's Gravenmoer in en je krijgt een heleboel documenten. Klik op periode zodat de jaren opvolgorde komen te staan. Bij 1679 zie je Toezicht op voogdij etc. Robbrecht Jan Clauwaerts en Maeijken Jansen Cuijl (daar is sprake van de weeskinderen van Wouter Robbrecht Clauwaerts. Bij 1682 zie je Toezicht op voogdij etc. Wouter Robbrecht Clauwaerts en Jacomina Jansen. (daar is op bladzijde 1 (linkerkolom) al sprake van Maria Wouter Clauwaerts en Willem Croes.Laatstgenoemde is een document van 73 bladzijde.Je kunt dus ook inschatten dat er wel wat geld moet geweest zijn.

Ik ben verder gaan kijken bij de documenten maar ik zie nergens een voogdijregeling voor de kinderen van Willem Kroes.Weet u waar de kinderen Wouter, Bernard en Huijbert zijn gebleven? Zijn ze na de geboorte van Huijbert naar elders verhuisd? 

Er zijn overigens nog genoeg documenten waar geen namen bij staan, dus mogelijk dat je hier wat tussen vind.

Ton Ruedisueli

Dank Ton. Nee, ik weet niet waar die kinderen gebleven zijn. Mijn onderzoek van Willem richtte zich op het vinden van gemeenschappelijke ouders of andere familie vóór David en Willem. Wat ik aan documenten heb gezien bracht hen niet nader tot elkaar, al lag het voor de hand dat ze familie waren, gezien de nabijheid. Ik zal nog eens wat dieper graven, en ook de kinderen van Willem nog eens nader onder het vergrootglas leggen. En ook nog eens kijken of er iets te vinden is over een mogelijk verval in materiële rijkdom en aanzien, of problemen in de sfeer van de relatie.

 

Het verhaal over Maria, zijn vrouw, staat hier:

http://www.ngv.nl/wwwHTB/Bibliotheek/In_de_Permetatie.pdf

Jaap de Boer

Ton: Aanvulling op het voorgaande: Ik had het kunnen weten, want bij nadere lezing van het stuk over de avonturen van Maria Clauwaerts in de voorgaande link staat dat ze uiteindelijk hertrouwde met Anthonij (Nicolaes) van Drommelen, en hoe dat testamentair uitpakte. Wouter wordt daarin niet meer genoemd, en Hubert is al overleden, maar Bernard leeft nog. Daarnaast zijn er blijkbaar twee dochters, die ik elders niet kan vinden. Wel vond ik dat Huibert in Rotterdam trouwt met Aeltje van der Helm. Het ingewikkelde verhaal heb ik eerder te vluchtig aan de kant geschoven, zo blijkt.

Bernard (zoon van Willem) heet in mijn stamboom overigens Beerend, overgenomen van andere bronnen. Beerend/Barend is de naam die Willem met David verbindt, naast de achternaam. En uiteraard de locatie 's Gravenmoer. David noemt zijn zoon Barend, waar Willem zijn tweede zoon zo noemt. Zoon Barend van David verwekt een kind bij Margarietha Gunters, zijn dienstbode, die daarom in 1723 gedwongen wordt te vertrekken, en in Rotterdam bevalt van een zoon die eveneens Barend heet, en de achternaam Croes, gedoopt in Den Haag. Hij trouwt met Jacoba van Nimwegen, en ook zijn eerste zoon heet Barend.

Barend, zoon van David, noemt zijn eerste twee wettige zoons David en Hendrik, waarbij David kort na de geboorte sterft. Hendrik is de naam van de vader van zijn echtgenote, Petronella Kamerling. Na de dood van Petronella hertrouwt hij met Jacoba van Gils, en krijgt hij met haar nog een vierde zoon, die Adriaan wordt genoemd, naar de vader van Jacoba.

Jaap de Boer

Wouter en Huibert gaan naar Rotterdam,

maar jullie mogen ook telefonisch contact met me zoeken via de site van www.uitwelkebeker.nl

Wij hebben zeer veel gegevens in ons bestand en dan kan ik ook antwoord geven op een aantal vragen (we bezitten inmiddels ruim 160.000 records verband houdende met variaties dus op mijn meisjes naam.

Maar doe het dan in de avonduren tot 21.00 uur.

Wil Furrer-Kroes


Dank Wil! Als ik concrete vragen heb, neem ik contact op. Mijn laatste bijdragen was vooral ingegeven door mijn belofte terug te keren als ik nog iets vond. Het is wel erg dunnetjes, en misschien iets teveel 'wishful thinking', maar ik Ton heeft me toch ook weer aan het denken gezet over dat verband tussen Willem en David. Zie zelf nog niet zo hoe Huibert en Wouter meer duidelijkheid kunnen verschaffen.

Jaap de BoerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!