stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gezocht voorouders Willem Willemsz van Alcmaer gezegd van der meer ( ongeveer 1494-1543)

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Dit is een voortzetting van een discussie naar aanleiding van een bericht over de familie Stalpaert.

Graag kom ik meer te weten over deze Willem. Zijn er meer aanwijzingen te vinden voor mijn vermoedens dat hij een afstammeling zou kunnen zijn van de Delftse familie van der Meer?

Deze Willem is een nogal markant persoon. Hij heeft vele hoge functie's bekleed maar van zijn voorvaderen is weinig bekend. Het volgende weten we over hem:

Meer, Mr. Willem Willemsz. van der, geb. 1494, ingeschreven als student te Keulen 1510, te Orléans 1517 en te Leuven 1518, advocaat Hof van Holland, wnd. advocaat-fiscaal Hof van Holland, 1522, 1523, pensionaris van Delft 1529, tevens raad en procureur-generaal aan het Hof van Utrecht 1530-1536, benoemd tot raad en procureur- generaal tevens advocaat-fiscaal van het Hof van Holland te Den Haag 1536-1543. In 1543 werd hij tot kanselier van Gelderland aangesteld, maar door zijn overlijden verhinderd dit ambt te aanvaarden, gegoed onder Bergen (N.H.) en te Alkmaar, overl. Den Haag 23 september 1543.

Hij huwde vóór 14 december 1520 met Anna Stalpaert (van der Wiele), overl. Den Haag 22 maart 1572, dochter van Mr. Jacob Stalpert en Maria Jansdr. (van Montfoort).

Volgens verschillende website's (oa Wikipedia) wordt er gesuggereerd dat hij de naam "Van der Meer" zelf niet droeg maar dat zijn zoon deze na hem wel is gaan dragen. Van deze Willem stamt de familie Van der Meer van Walcheren af. Opvallend is dat deze familie hetzelfde wapen droeg als de Delftse magistraten-familie Van der Meer, maar dan net in een andere kleurstelling: 3 sinopel (groene) Plompebladeren op een zilveren schild voor de familie Van der Meer van Walcheren en 3 keel (rood) Plompebladeren op een zilveren schild.

Mijn Hypothese is dat deze Willem Willemsz een afstammeling is van een jongere tak van de Delftse familie. De toevoeging van Alcmaer suggereert volgens mij ten onrechte het feit dat hij zo geheten zou hebben maar eerder dat dit een verwijzing is naar de plek waar ze woonden. Mijn inziens moet het dus zijn Van der Meer van Alcmaer of Van Alcmaer genaamd Van der Meer. Waarschijnlijk ter onderscheiding van de andere takken in zijn familie en een verwijzing naar zijn verkregen goed. Zijn vader, ook Willem geheten, moet rond 1460 geboren zijn, en in dit geval denk ik gewoon in Delft. Qua tijdsbepaling zou hij een zoon van Pieter Arentsz van der Meer uit Delft kunnen zijn geweest. ( Een zoon van Willem Willemz heette ook Pieter, waar de tak Van Walcheren weer vanaf stamt). 

Pieter Arentsz van der Meer was gehuwd met Liedewij de Wildt van Bleyswijck. Zij kregen meerdere kinderen, onder andere een Vranck die zijn zoon ook Willem heeft genoemd. Deze Willem zal de stamvader worden van de tak Van der Meer van Berendrecht. Een andere tak Van der Meer van Cranenburg stamt ook van Pieter af. Het goed Cranenburg lag bij Bleiswijk en kwam via vererving later in de familie.

De vader van Pieter was Arent Vrancksz, die gehuwd was met Jacomijn van Ruyven van Tetrode. De familie Tetrode woonde in Haarlem en hadden een jachtslot in Haarlem. Hun familiewapen was 3 zilveren plompenbladeren op een schild van sabel (zwart). De gemeente Bloemendaal voert nog steeds dit wapen maar dan in omgekeerde kleurstelling. Alle wapens van de takken van de familie Van der Meer zijn hier een afgeleide van.

De vader van Arent was Frank Lambrechts van der Meer. Hij was gehuwd met Catharina van Foreest. Deze familie had onder andere goederen in de omgeving van Alkmaar. Mijn vermoeden is dan ook dat die doorgegeven zijn in de familie Van der Meer ( in verschillende publicaties is er sprake van "goederen onder Alcmaer") en zo bij Willem Pietersz terecht zijn gekomen. Catharina was een dochter van Jan van Foreest en Ida Cuser van Oosterwijk (erfdochter). Zij bewoonden het Kasteel Huis Ter Wijc bij Beverwijk. 

Zou mijn hypothese kunnen kloppen? Zijn er nog meer aanwijzingen te vinden?

Rosemarie van den Kieboom

Hij was zeker geen zoon van Pieter Arentsz want hij wordt nooit als erfgenaam genoemd of in combinatie met de wel bekende kinderen van Pieter. Dat waren namelijk:

 

Nr Kinderen UitHuwelijk Opmerking
1 Katrijn Pietersdr. van der Meer 1 tr. 1) Simon Pietersz., 2) Joost Sasbout
2 Vranck van der Meer Pietersz. 1  

Dat hij het familiewapen met de plompebladeren voerde zegt m.i. niet zoveel. Er werden nog wel eens familiewapens "geleend of "gejat" om een betere afstamming te suggereren.

 

Ook de heer Van der Meer die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar naamdragers Van der Meer heeft zijn ouders niet gevonden, dat gaat ons dus op dit forum ook niet 1-2-3 lukken en speculaties en theorieën zijn leuk, maar bewijs is noodzakelijk!

Annemarie57

Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij een betere afstamming wilde suggereren, als ik naar zijn staat van dienst kijk moet hij zelf al wel van goede huize komen.

Vaak werden wapens aangepast met nieuwe tekens of kleuren maar was het in de basis hetzelfde als de hoofdtak.

Ik vind ook dat bewijs noodzakelijk is daarom zoek ik er ook naar, het is ook een hypothese. Maar om het meteen naar het rijk der fabelen te sturen is naar mijn inziens een beetje kort door de bocht. Misschien zijn er nog ander ingangen te vinden! Zo niet, dan is dat maar helaas zo!

Rosemarie van den Kieboom

Ik heb een grote database met grondbezitters in Delflan en daar zitten veel Van der Meertjes in. Helaas waren er ook nogal wat "pseudo" Van der Meertjes.

En lieden die zich beter wilden voordoen juist omdat ze vonden dat dat goed paste bij hun beroep of status zijn er altijd geweest. De 17e eeuwse Delftse notaris Ouwendijk was er zo een. Mooie kwartieren met  klinkende familienamen, indrukwekkende familiewapens, die heb ik vrijwel allemaal lek kunnen prikken.

Overigens komt het ook voor dat een familie- of toenam voor 1650 via een van de voormoeders kan zijn vererfd. Dus misschien een moeder of oma Van der Meer? Dan was ook het wapen bekend en gemakkelijk aan te passen aan het te creeëren beeld

Ook de afstamming van Hubrecht Pietersz van der Meer is nog altijd omstreden in de literatuur. Keihard bewijs voor zijn afstamming uit de oude familie Van der Meer is er ook wat hem betreft niet. 

Er waren meer families met plompebladeren als wapen................ook de Brasser's uit Maasland/Delft voerden plomebladeren.

 

Gelukkig heb ik "pas" 44 jaar ervaring en ben ik al veel wishful thinking en slecht onderbouwde publicaties tegengekomen in de afgelopen jaren dus sorry als ik een beetje sceptisch ben. 

Een manier is wellicht om via bezittingen van de familie terug te zoeken waar ze vandaan gekomen zijn  (gekocht/ geerfd?)etc. En Ik zag nog wel meer Willemskinderen van Alckmaer eind 15e eeuw, dus of die verwant waren is wellicht ook nog een uitzoekmogelijkheid.

Annemarie57

Alvast een aanzetje:

18-8-1566 compareert Jonffr. Anna van der Wyel, weduwe van Mr.
Willem van Alcmaer, in zijn leven raedt en procureur-generael
des Hoffs van Hollant, mitsgaders mede mr. Nicolaes Camerling,
advocaet, als haer gecoren voigt in deze ende transporteert hare
4 zonen, bij namen Mr.Willem, Jacob, Jan en Mr.Pieter van der
Meer dese navolgende percelen van landen ende goederen:
Een woning tussen den Hage en Wassenaer bij die duynen,
althans gebruyckt wordt bij Pieter Jansz., met alle landen vlgs.
caert en beschrijving van den lantmeter Coen Oelofsz.
En 7 morgen land achter het Haechse bosch an die Laeck
wech, in erfpacht van het Susterhuys in den Hage.
5 morgen in Escamp aen die Lywech in Haechambacht,
nu gebruyckt bij Baertgen, weduwe van Doe Dircxz.
Een woning onder Pijnacker aen de Catwijckse wech met
9 morgen land, gebruyckt bij Maerten Cornelisz.

 

Je zou dus in de 10e penningen van die plaatsen kunnen terugzoeken. Heidens karwei, maar "welcome to my world" zal ik dan maar zeggen........

 

Ook hier worden dus de zonen genoemd zoals ook in de Lier (die ik bij je vorige topic gaf)

Annemarie57

Misschien dat Jan Clavaux iets meer weet van dit Haagse huis?

 

20-2-1577 compareren mr. Pieter van der Meer, advocaat voor het
Hof van Holland, Maria van der Meer en Machtelt Cornelisdr., weduwe
van wijlen Jan van der Meer, vervangende en zich sterk makende
voor haar 2 weeskinderen, genaamd Willem Jansz. en Adriaen Jansz.
van der Meer, en transporteren gezamenlijk aan mr. Willem van der
Meer, mede advocaat voor het Hof van Holland, hun aandelen in
zekere huizinge en erve alhier in den Hage in de Veenstraet, daer
wijlen Pieter IJsbrantsz. Starck in te wonen placht en en alwaar
hunluider comparanten moeder za. ged. in gestorven is *8.

Annemarie57

Misschien dat Jan Clavaux iets meer weet van dit Haagse huis?

Daar valt wel wat over te vertellen, maar het levert voor de vraagstelster niets op.
Het gaat om een huis aan de westzijde van de Venestraat, met een achterpoort uitkomend in de Vlamingstraat noordzijde, geëstimeerd op 24 (1553) respectievelijk 27 (1561) vlaamse ponden.
De weduwe van Mr. Willem Willemsz kocht dit pand in 1569/1570 van Pieter IJsbrandstz Starck, deurwaarder (of diens erfgenamen), die dat pand in ieder geval al in 1553 bezat. Ze is daar op 22-3-1572 overleden.
De erfgenamen verkochten het huis aan de auditeur Mr Nicolaes de Greve.

Naar mijn stellige overtuiging moet het voorgeslacht van Willem op de gewone manier gezocht worden, namelijk door te bestuderen hoe hij aan zijn bezittingen in Alkmaar en Bergen kwam, waarbij opvalt, dat hij aanvankelijk niet gegoed was in Delft of omgeving..

succes.

Jan Clavaux

Je hebt gelijk Jan. Ik heb al even gekeken bij de Alkmaarse Vroonlanden in het Jaarboekje CBG, maar daar niets kunnen ontdekken helaas.

Annemarie57

Vond ook het volgende:

Tekstblok rechtsonder:] Caerte copije ende verbael geextraheert ende gemaeckt bij mij ondergheschreven uuijt zeecker caerte ende verbael mij gelevert bij Adrijaen vander Meer van een gedeelte van zijn woninck ende landen ghelegen inden ban van Wassenaer ende is dese caerte metter verbael conform ende in alles accordeerende metter voors. caerte ende verbael welcke voors. verbael is gemaeckt ende geteijckent bij mijn groodtvader Coenraedt Olensz. t'orconde dese geteijckent opten IIII januarij 1631 bij mij Floris Jacobsz. Tekstblok linksonder: In aprili anno XVc een en veertig, die groote kaert, ick Coenraet Olensz., ghesworen lantmeter vanden hogen hijemraet van Delfflant, certijfijceere bij mijn eedt die ick gedaen hebbe in't stuck van mijn offijcije dat ick den XXV aprilli lestleden tot versoucken van mester Willem van Alcmaer, prockuroer-generaal, ghemeten hebbe sijn woninge ende lant daer omghelegen ghebruickende Pieter [Jansz.] bij verscheijden stucken als hier [ ..].inden ban van Wassenaer [...] eerstghemeten een stuck weijlants ghelegen zuijtwest van de laen van de woninge langens die klingen streckende tot Mees Pietersz. landen toe, ghemeten bij twee absidinge het eerste aen 't westeijnden een cleijnen trijangel blivende XX roeden opde lenckte en VI voet ende die breete VIII voet VI duijm ende die ander absidinge doorgaende lang wesende IIcV roeden ende breet XVIII roeden IX voeten, maeckt VI margen II hont LVIII roeden III voet III duijm ende geteijckent met a Noch gemeten een stuck lants ghelegen noort daer aen met die woninge daer afstaende in't vierkant, lang wesende LIX roedenIII voet ende breet XLIII roeden VII voeten maeckt IIII morgen I hont LXXXV roeden I voet I duijm ½ ende is getekeijnt met b Losse tekst: Mees Pietersz. laen, dit is het paeltgen van't scheyt tusschen Delfflant ende Rijnlant, het banwerck van Huijch Molenaers Krift, Huijch Molenaer, 4 margen 1 hont 85 roeden een voet anderhalven duijm, b, groodt 6 mergen 2 hont 58 roeden 3 voeten 3

uit: 

Archief hoogheemraadschap van Delfland 1319-1887

 

Hierbij zit ook een kaart van zijn bezit.

Ik ben zelf ondertussen ook aan het zoeken gegaan en ben nu ook de mogelijkheid aan het bekijken dat hij dus geen Van der Meer was.

Twee dingen vallen me op: ten eerste dat de naam Van Alcmaer meer gebruikelijk was en ten tweede dat er meer personen rond die tijd waren met de achternaam Van Alcmaer. Van wat ik tot nu toe gelezen heb zou het ook best mogelijk kunnen zijn dat de naam Van der Meer ook duidt op het goed wat zij klaarblijkelijk onder Alcmaer zouden moeten hebben gehad. Rondom Alcmaer waren er vele meren die later leeggepompt zijn. Onder andere het Achtermeer waarbij een octrooi tot leegpompen van het meer verleend was aan ene Willem Jansz schout van Alcmaer

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie van den Kieboom

In de Digitale bibliotheek der Nederlandse Letteren staat ook een heel relaas over ene Hendrik van Alcmaer, die in 1467 als advocaat te Utrecht en van 1471 tot 1477 als raad en procureur-generaal van bisschop David van Bourgondië voorkomt.

http://www.dbnl.org/tekst/_tij003193101_01/_tij003193101_01_0021.php

Rosemarie van den Kieboom

90 1555 juli 9

Lamoraal, prins van Gravere, graaf van Egmont, baron tot Baer beleent Barbara Suys, gehuwd met Johan de Heuyter, met 4 morgen land gelegen in Monsterambocht op de Letten, welk leen hem opgedragen is door mr. Dammas van Drogendyck, raad van het Hof van Holland, hem aanbestorven bij dode van mr. Vincent Dammas, mr. van de rekeningen in den Hage, te verheergewaden met een rode sperwer , in tegenwoordigheid van Pieter van Rotterdam, Cornelis van Alcmaer, leenmannen van Hollandt.

Bron: Nationaal Archief

Rosemarie van den Kieboom

 

Rekeningpost h. Willem van Alcmaer ridder ende vrou Lisbeth uxor
Beroep heer|ridder|vrouwe
Plaats Leiden
Jaar 1474
Soort betaling intredegeld
Inv.nr. 120
Rekening
Pagina 103v
Diversen intredegeld

 

Bron:BHIC Archief van Illustere Lieve Vrouwen Broederschap

Rosemarie van den Kieboom

Verder een stukje gevonden over Catharina van Alcmaer gehuwd met Gerrit Gerritsz van Berkenrode

 Zijn bruid was Catharina Hendricksdocher van Alcmaer, dochter van Dr. med. Hendrick Pietersz van Alcmaer. Volgens een notitie van Opt Straeten omtrent de rouwborden van de Grote Kerk te Haarlem voerde deze familie van Alcmaer drie zwarte kepers op een gouden veld. Het echtpaar maakte een testament op 13 sept. 1508 (Gem. Archief Haarlem: Berckenrode Archief no. 18) en vermoedelijk is Catharina kort daarna overleden.
Mr. Gerrit hertrouwt dan, waarschijnlijk kort vóór 1515, met Cathaina Jansdochter van Naaldwijk, weduwe van Jacob Suys. Van haar is in het Berckenrode Archief een acte bewaard uit laatstgenoemd jaar waarin zij haar echtgenoot machtigt het volledig beheer over haar goederen te voeren (Gem. Archief Haarlem: Berckenrode Archief no. 19 dd. 12 juli 1515). Zij overleeft Mr. Gerrit nog enige jaren en komt voor als weduwe in diverse actes bij Opt Straeten (deel III, fol. 856 en 919).

Rosemarie van den Kieboom


Pas op dat je niet binnen de kortste keren verzuipt in de informatie van naamgenoten. Gestructureerd zoeken met de focus op bekende bezittingen levert meestal meer op dan in het wilde weg rondzoeken op naamgenoten. Ook de archieven van het Hof van Holland kunnen wellicht interessant zijn, maar dan heb je wel een bovengemiddelde kennis van oud schrift nodig.

Inderdaad ontlenen veel families Van der Meer hun naam aan het een bezitting  of wonen vlakbij een meer. Ik ken er ook zo een in Zouteveen, die woonden naast het Meer aldaar.

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!