stamboomforum

Forum logoFora » Gezochte familienamen in NL » Daniel van Buren, medicus doctor in Amsterdam, overleden (bij nader inzien) in 1741

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Ik ben op zoek naar meer gegevens over Daniel van Buren (Buuren / Bueren / Buijren), medisch doctor in Amsterdam.

Daniel is in 1686 geboren uit het huwelijk van Reinier van Buren en Elisabeth van Hamel.

In 1707 schrijft hij zich als 'Amstelodamensis' in aan de medische faculteit van Leiden.

Op een groepsportret van de inspecteurs en de bediende van het Collegium Medicum in Amsterdam uit 1724 van de hand van Cornelis Troost staat Daniel afgebeeld.

In of kort voor 1730 moet hij zijn overleden. Dit klopt niet, zoals blijkt uit het onderstaande.

In de uitgebreide indexen van het Amsterdamse stadsarchief kan ik niets over deze medicus vinden. Wie kan mij helpen?

met vriendelijke groet,

Anton Schuttelaars

Anton Schuttelaars

Gevonden, zoals je zelf al in een link aangaf, een afbeelding van de inspecteurs van het Collegium Medicum, 1724. Schilderij van Cornelis Troost.

Catalogus AHM 1975/'79

Op de ratel op een papier links: "Diploma"; verder enige boeken (zie beneden). Op 18 januari 1724 stonden het plan voor en de opzet van het schilderij reeds vast, want op die dag notuleerden de Inspecteurs van het Collegium Medicum dat: "Weegens het schildery, dat door de schilder Cornelis Troost zal werden geschildert .. in de reets gearresteerde order en Rang van Persoonen, geen verandering van iemant der bysondere Leeden sal mogen werden gemaakt, ten zy met gemeene Toestemming en goedkeuring" (Niemeijer, blz. 20). De goed ingelichte Van Gool schrijft in 1751 over Troost. "Het eerste Kapitale stuk, dat hy in 't jaer 1724 geschildert heeft, zijn de vijf Heeren Inspecteurs van 't Collegium Medicum, ten voeten uit .. Dit stuk was een der eerste kunstwerken, daer hy door berucht wierd, niet alleen omdat de belanghebbende Heeren, elk naer hunnen stant en zwier, wel en natuurlijk getroffen waren .. maer het behaegde alle onpartijdige en kundige liefhebbers, om deszelfs goede schikking en kloeke behandeling, zo in 't schilderen der naekten, als der om en bijsieraden". Ook Weyerman noemt ons schilderij waar hij spreekt over de opkomst van Troosts faam als portrettist: "waar door de Geneesheeren de ooren opstaken, en hem een groot stuk aanbestelden, bestaande uit levens groote konterfytzels tot de voeten toe uit .., welk konsttafereel heerlijk uitviel volgens de hoop van alle zyne goede vrienden". En verder, over de goede gelijkenis van Troosts portretten: "En zo’er noch iemant (aan twijfelt) laat die dat heerlijk stuk gaan zien van de Heeren Doktooren, die zo natuurlijk zijn getroffen, dat het ons niet heugt ooit Portretten te hebben gezien die beter gelyken". Van Gool drukte voorts een drie bladzijden lang lofdicht op het schilderij af, geschreven door Willem van der Hoeven, waaruit wij de namen der voorgestelden te weten komen. Het zijn de geneesheren Hendrik (van) Bronkhorst (decaan), Casparus Commelin en Daniël van Buuren en de apothekers Jeronimo de Bosch (ook afgebeeld op ons cat.nr. 374) en Martinus Haasbaart; rechts de gildeknecht Joost ter Pelkwijk (dezelfde namen vermeld bij Wagenaar). Volgens Niemeijer is de opstelling v.l.n.r. als volgt: Bronkhorst (een repliek en buste van Troosts hand in een part. verz. te Buenos Aires: Niemeijer, cat. nr. 40, met afb.), De Bosch, Van Buren (deze wijst op de door hem verzorgde nieuwe editie van de "Pharmacopoea Amstelaedam. renovata .."), Haasbaart en Commelin. Deze laatste, rechts aan tafel, legt zijn hand op de derde editie van de "Horti medici Amstelodamensis plantarum usalium catalogus" (nog slechts zichtbaar op oude foto's, aldus Niemeijer). Uiterst rechts komt gildeknecht Van Pelkwijk binnen, op 't moment waarop Haasbaart hem ontbiedt door aan het schellekoord te trekken (dit motief eerder op een regentenstuk van L. Doomer te Alkmaar, aldus Niemeijer; zie ook cat.nr. 360). In het Rijksmuseum bevindt zich een olieverfschets met dezelfde voorstelling (cat. 1934, nr. 2317; dk., 40 x 49 cm; Knoef, afb. blz. 4). Daze versie is volgens Niemeijer geen repliek van ons schilderij, zoals men voorheen aannam, maar een voorstudie “bedoeld om de opdrachtgevers een indruk te geven hoe de compositie eruit zou gaan zien" (Niemeijer, blz. 206-207, cat.nr. 139 S). Wellicht keurden de inspecteurs deze schets goed op 18 januari 1724 (zie boven). Op deze schets is de plooienval van het gordijn in de achtergrond anders dan op ons schilderij en is de links van dit gordijn afgebeelde (goden?)gestalte naakt in plaats van in een gewaad gedrapeerd. Knoef acht in de algehele conceptie invloed mogelijk van de Franse schilder Nic. de Largillière. Rosenberg en Slive vonden het stuk "stiff and wooden" hoewel krachtiger dan de groepsportretten van Troosts tijdgenoten. ( Albert Blankert)

 

Tentoonstellingstekst

De inspecteurs van het Collegium Medicum hadden tot taak toezicht te houden op de 'medicinale' gang van zaken binnen de stad. Zij moesten er bij voorbeeld op toezien dat apothekers zich hielden aan de voorschriften bij het bereiden van geneesmiddelen. Aanvankelijk waren er vier inspecteurs: twee doctoren in de medicijnen en twee apothekers. Op dit schilderij van Troost staan drie doctoren en twee apothekers afgebeeld.

Bedet

Er is een Daniel van Buren op 20-06-1741 in de Oude Kerk begraven.Amsterdam

Zijn beroep klopt met die van de gezochte Daniel.

Gerry

Volgens de begraafregisters van Amsterdam wordt hij op 20 juni 1741 in/bij de oude kerk begraven.

Johan

In de momboirboeken van de bossche encyclopedie vind ik:

Jacob van HILVERSOM is op 14.3.1703 momboirs gesteld over de kinderen van wijlen Reijnier van BUEREN bij Elisabeth, dochter van wijlen Gijabert van HAMEL, raad van 's-Hertogenbosch.
Jacob is overleden. Doctor med. Daniel van BUEREN is meerderjarig geworden (25 jaar) en is momboir gesteld over zijn onmondige zuster Adriana van BUEREN.
17.10.1711 | f 44v

http://www.bossche-encyclopedie.nl/bronnen/momboirboeken/R1927.1.htm

 

Dbnl.org meldt het volgende:

[15 Juni]

Doctoor van het gasthuis en professor en inspector van het Collegie Medici was Doctor Daniël van Bueren, die op 15 Juni het tijdelijke met het eeuwige verwisselde en dat hij een man was, die zijn dingen zeer wel verstond, daar vele menschen aan zullen verliezen, willen wij gaarne gelooven. Maar hoe kwam die geleerde meneer aan het baantje van Rotterdammer schipper, want ook als zoodanig wordt hij vermeld. Wel een zonderlinge combinatie, medicus en binnenschipper. In de 18de eeuw vond men dat blijkbaar heel gewoon.

http://www.dbnl.org/tekst/bick002dagb01_01/bick002dagb01_01_0011.php

Wellicht dat in Rotterdam ook nog meer over zijn leven te vinden is.

Bedet

Dat moet hij inderdaad zijn. Dat hij rond 1730 al zou zijn overleden klopt dus blijkbaar niet.

Weet iemand meer over deze Daniel van Buren, medecinae doctor, inspector Collegii Medici, van 't Rokkin?

Anton Schuttelaars

NL 1932 kolom 349 wordt hij genoemd in een genealogie van het geslacht Hamel.

Annemarie57

Wat betreft zijn werk, daar zal toch wel het nodige over te vinden zijn in het archief van het Collegium Medicum. Hijzelf was gedoopt te Den Bosch, en daar is het nodige over zijn ouderlijke gezin te vinden, zie hier (zoek daar bijv. op de naam: re* bu*ren), dus er is misschien het eea in de notariele archieven aldaar, maar ik meen dat dit niet online doorzoekbaar is. In Amsterdam zie ik hem alleen maar eenmaal optreden als doopgetuige. Misschien niet getrouwd? (Ook in de (nog onvolledige) index van het notarieel archief zie ik hem niet.)

Wat bovenstaand verhaal betreft over zijn vermeende bijbaantje als Rotterdams binnenschipper, dat komt uit wat m.i. een hervertelling is van het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772. Om er zeker van te zijn dat er geen fout is gemaakt in de jaren 1930 toen dit werd uitgegeven is het raadzaam te zien wat er daadwerkelijk staat op dit punt. Er is een meer recente uitgave van een selectie daaruit (onder de titel "De polsslag van de stad") maar die heb ik niet voorhanden en weet dus niet of dit stukje er ook instaat.

Peter S

Ik heb ook niets verder kunnen vinden over zijn "bijbaantje". Misschien is het waar, misschien was het een naamgenoot.

Bedet

Ik vond dat in Collegium Medicum Amstelaedamense, 1637-1798, door J. J. Haver Droeze, Daniel van Buren een aantal maal vermeld wordt. Heb het boek helaas niet in mijn bezit en kan het ook niet (in raadpleegbare vorm) online vinden.

Wat dat bijbaantje betreft: ik had het dagboek van Jacob Bicker Raye toevallig wel in huis en herinner me dat ik er al eerder met de nodige verwondering doorheen heb zitten bladeren. Wat Peter terecht opmerkt: het is wat hij een hervertelling noemt, ofwel: de oorspronkelijke bron is (deels?) overgenomen en vermengd met persoonlijke (en eerlijk gezegd niet altijd even snuggere) observaties van de uitgevers, in de trant van: Wel een zonderlinge combinatie, medicus en binnenschipper. In de 18de eeuw vond men dat blijkbaar heel gewoon. Het is in deze vorm volkomen onduidelijk wat nu uit de oorspronkelijke bron komt en wat er begin twintigste eeuw aan is toegevoegd.

Overigens kwam de vader van Daniel van Buren inderdaad uit Rotterdam en zijn er met name via de familie van Daniels grootmoeder (Elisabeth Biscop) heel wat banden met de admiraliteit aan de Maas. Misschien dat de verwijzing naar 'binnenschipper' hier iets mee te maken heeft. Overigens was een oom van Daniel kapitein en later schout-bij-nacht bij de Amsterdamse admiraliteit: zie https://rkd.nl/explore/images/12731.

Ik wil graag iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage: ik ben weer een stapje verder!

Mocht iemand nog meer informatie hebben, ik houd me van harte aanbevolen.

 

met vriendelijke groet, Anton

Anton Schuttelaars

Ik had i.p.v. de link archief van het Collegium Medicum die naar de inventaris moeten geven, welke te vinden is door midden bovenaan op "inventaris" te klikken, of anders direct hier. Bevat zeer veel scans en je kunt er meer aanvragen.

Peter S

Ik vond dat in Collegium Medicum Amstelaedamense, 1637-1798, door J. J. Haver Droeze, Daniel van Buren een aantal maal vermeld wordt. Heb het boek helaas niet in mijn bezit en kan het ook niet (in raadpleegbare vorm) online vinden.

Voor wat het waard is, indien niet al bekend, hier kun je dit boek wel doorzoeken maar je krijgt alleen maar een paar regels rond de treffer te zien (dat kun je vervolgens natuurlijk wel steeds verder uitbreiden door snippers aaneen te plakken).

Peter S


Die scans in de inventaris van het archief van het Collegium Medicum zijn goud waard! Snel even bladeren levert al behoorlijk wat treffers op. Dank je wel, Peter!

Anton SchuttelaarsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!