stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gerrit de Greeff tr Den Haag 1652 met Geertruij van Oudheusden

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Gerrit de Greeff is agent van de Stad Rees in 1678 en noemt zelfs een dochter Johanna Reesia waarbij de "Magistraat van de Stad Rhees" als doopgetuige optreedt.  Misschien komt hij daar wel vandaan.

Maria van Afferden

Iemand gevonden die lang geleden hetzelfde idee had. Ik had dit eerder moeten zien maar ja.

DNL 89 (1972) k163: Gelet op de tweede voornaam van het achtste kind, Johanna Reesia de Greeff, alsmede op de getuige bij haar doop „de Magistraat van de Stad Rhees", ligt het vermoeden voor de hand dat haar vader Gerard (Gerrit) de Greeff uit Rees of omgeving afkomstig is. In dit verband is wellicht van belang hetgeen W . Wijnaendts van Resandt op blz. 30 vermeldt in zijn „ Geschiedenis en Genealogie van het Cleefsch-Zutphensche Geslacht Van Hasselt" : „ Margaretha van Hasselt huwt te Cleef in 1623 Jacob de Greve, overleden te Cleef na 1644. Hij behoorde tot een bekend Cleefsch regentengeslacht, welks naam ook als De Greeff voorkomt. . . etc"

Wie weet er meer over dit koppel?

Maria van Afferden

Het loont de moeite om nog even goed te kijken in de notariele archieven Den Haag. De meeste orginele aktes zijn terug te vinden (eerst via de index en dan via de desbetreffende notaris). Zo kunnen een paar doopgetuigen nader worden geduid:

Gerard de Greeff wordt als zwager genoemd van Herman Rijff, tinnengieter, 11-01-1661, 623, fol 30. GG(?). In een andere akte wordt Herman Rijff als weduwnaar genoemd van Maria van Outheusden, hij heeft uit dat huwelijk twee dochters (Anna en Maria) en is hertrouwd met Lucia Lindeboom (akte van 16-05-1661).

In de al eerder genoemde akte van 12-04-1652, folio 337 G.v.O, staan Gerrit de Greef en Geertruijt van Outheusden genoemd als toekomende bruidegom en bruid. De bruid wordt vergezeld door Dirck van Outheusden, haar broer, notaris en voogd.

De meest interessante akte is die van 21-04-1668, nr 280, folio 262, notaris Marten Beeckman. Hierin wordt Gerhardt de Greef genoemd, clerck, met een verwijzing naar de nagelaten kinderen van zijn zuster Catharina de Greeff. Andere namen in deze akte zijn Franchois Motsfeld (zie ook Motzfeldt), burgermeester der stadt Cleve en Adam Isinck, regeringsraet van sijne keurvorst van Brandenburg. Ik kan niet alles uit de akte goed ontcijferen. Een link naar de familie De Greef (Greve) uit Cleve en omgeving lijkt voor de hand te liggen.

DeVries

Zeer veel dank @S de Vries.  Ik had die Dirck van Outheusden al genoemd, ged Delft 20-6-1621.  Helaas geen doop van Geetruid te Delft. Ook had ik al het vermoeden dat Maria van Outheusden en Herman/Harmen Rijff een koppel waren omdat ze 4 keer samen doopgetuige zijn. Ook Maria's doop is waarschijnlijk niet te Delft geweest. Ik zal die akte van 21-4-1668 eens helemaal proberen te lezen.

Maria van Afferden

De meest interessante akte is die van 21-04-1668, nr 280, folio 262, notaris Marten Beeckman.

Bij deze maar een transcriptie die wat los uit de pols is, me lijkt er niet zo heel veel nieuws in te staan, dus ik heb dit niet superprecies na zitten lezen. Anders evt. maar een nieuw item aanmaken in het subforum leeshulp. Het betreft overigens pdf nr.6 van de 11 link (p.5 van de pdf).

Op huijden den lesten April
XVIc achtensestich compareerde voor
mij Martin Beeckman
openbaer notaris .. ende
den getuijgen naer genoemt
de .. Gerard de
Greeff, ordinaris
clerck vandeheeren
Staten van Hollandt, ende
West Vrieslant ^woonende alhier inde Hage^ [id marge voor hem selven, ende vervangende de naegelaten kinderen van wijlen Catherine de Greeff sijn suster saeligr] [id marge in t weeshuijs] ende
verclaerde hij comparant ge-
constitueert, vollemacht, ende
procuratie gegeven te hebben
sooals hij doet bij desen de
heere Francois Motsfelt
burgemr der stadt Cleve
specalijcken omme in den naeme als
vooren, transport, cesssie ende
opdracht te doen naer stijle
locael, van soodaenige
partie landen, als bijde voorn
comparant ofte sijnentwegen
indevoorn qualiteijt sijn ver-
coft aende heere Adam
Isinck regerings raet van sijne
ceurvorste.. door.t van Bran-
denburgh te dieswegen den heer cooper

daerinne te laeten erven vest?
ende gronden, ende de vercopen
daervan te doen ontgronden
[doorhaling], trans-
port, ofte opdrachtsbrieff
daervan te doen passeren, Oock des
nodigh en versocht werdende uit
crachte deses verdere opdracht
voor den compt. van andere partijen ^vercofte^ landen te dien
ende voorts in alles ^dienaengaende^ te verrichten
als hij compt. selffs present
sijnde, soude komen off mogen
doen, belovende
Aldus gedaen en gepasseert
in den Hage in presentie van
Hendrick Beeckman ende
Johan van de Ruijt cler.. getuijgen
hiertoe versocht.

Peter S

Er zijn meer leden van de familie De Greeff in de 17e eeuw in Nederland. Zoek in de notariele arhieven Rotterdam (digitaal) op "De Greeff" en "Greve". Vermelding van een Joan (Johan) de Greeff en kinderen in 1625. Ook een akte met Gerrit de Greeff uit Den Haag.

Als je zoekt op het internet op Johannes Grevius krijg je ook meerdere hits. Idem met zijn moeder Catharina Katterbach/Catterbach. Niets wat direct duidelijkheid geeft over de ouders van Gerrit de Greeff, maar ws. wel "in zijn buurt". De familie De Greeff uit Cleve heeft ca 200 jaar in het bestuur gezeten van Cleve, al vanaf de 15e eeuw.

DeVries

Bij deze maar een transcriptie die wat los uit de pols is

Veel dank @Peter S voor deze transcriptie.  Hij heeft land verkocht uit de erfenis neem ik aan want de kinderen van zijn zuster zijn er ook bij betrokken.  Als die in een weeshuis in DH zitten dan mag je inderdaad aannemen dat er meer familieleden in regio DH of Rdam verbleven. Wel oppassen want de naam de Greef(f) komt veel voor in NL en ook in Belgie.
Johan de Greeff is samen met Alida van Eijssen doopgetuige bij de eerste doop.  Mogelijk is dit een koppel. 

Maria van Afferden

@S. de Vries: dank voor die link naar het Rotterdams ONA.  Uit de akten van 1625-1634 maak ik op:

Joan de Greeff, in zijn leven sadelmaecker, fourier en proviantmeester van de hertog van Cleeff Burghgraeff en Richter te Buderick in het land van Cleeff x Catharina Catterbach
Hieruit in willekeurige volgorde:
1. Margarieta de Greeff x Assuerus van der Poll (Verhorst), eertijds dienaer des Goddelicken Woordts te Ravensbergh, gezegd Sluipwijck, in 1634 wonend te Noordwijk
2. Joan de Greeff (ook Grevius), dienaer des goddelijke woordts te Heusden x Josina van Ravesteijn, hieruit weer een Joan die de enige zoon  lijkt te zijn. Uit zijn naam wordt het ouderlijk huis te Heusden verkocht, 3/4 voor hem en1/4 voor Janneken Sadelaer
3. Willemina de Greeff x Johan Sarres
4. Elsken de Greeff x Paulus Puyfer 

Helaas is hier niet zo gauw uit te halen waar Gerrit en zijn zussen Christina, Catharina en Sedia vanaf stammen.

Maria van Afferden


Om enige tijdsaanduiding aan het bovenstaande te geven:

Bruidegom Johannes Grevius
Woonplaats Heusden
Bruid Josina van Ravensteijn
Plaats huwelijk  Heusden
Datum ondertrouw 00-07-1610
Bron Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente)
Periode                1590-1639
Religie NG
Inventarisnummer Heusden05

Bruidegom Assuerus van der Poll
Woonplaats Ravensborgh
Bruid Margrieta de Greft
Geboorteplaats Burick
Plaats huwelijk  Burick
Datum ondertrouw 01-04-1618
Bron Trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente)
Periode 1590-1639
Religie NG
Inventarisnummer Heusden05

Maria van AfferdenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!