stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Adriaen Jansen Meerman(s) x Everdina Rutten van der Haar omgeving West Brabant/Breda 17e eeuw

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

De oude benaming voor Klundert was eerst voor de St. Elisabeths vloed van 1421 "De Overdraeghe" na de vloed  ca. 1555 werd het "de Niervaert"  nog later in de volksmond ook vaak "de Nieuwervaart"genoemd. In oude akten ook "die Clunder".

De Nieuwervaart bij 's-Gravenmoer wordt hier NIET bedoeld.

Ger Klein

Ik zou het geboortejaar van Jan Pietersz Meermans (1606) met een grote korrel zou nemen. Die van zijn vader (1600) evenzeer.

JP Ouweltjes

Ja Adriaen Jans Meerman zal van circa 1620 zijn en zijn vader dus van ruim  voor 1600.
Echter, twee keer (ondertrouw en poorter te Breda) is hij van Nieuwvaart dus Klundert is zeker een optie.

Maria van Afferden

Twee maal Pieter Jansz Meermans te Klundert op de site archieven.nl

JP Ouweltjes

Klundert weesboek 23-01-1607

Pieter Jansz Meermans sHeeren en gemeenelants Timmerman, wednr. van Truycken Henricxdr Rijnsaerts, Cornelis Henrick Rijnsaerts oudste oom, en Gillis Rijnsaerts en Adriaen Cornelis Mertens toeziender over de twee wezen Henrick 8 jaar en Jan 4 maanden oud. Pieter Jans heeft huis aan de hoek bewesten 't Marktvelt te Klundert, zuidwaert de cleyne huysing van hem, gecocht van de wezen van Jan Jans zijn broeder.

Ik moet mezelf corrigeren. Want Jan Pietersz Meerman zou hiermee toch wel degelijk in 1606 geboren zijn.

Verder valt hieruit op te maken dat Pieter Jansz Meermans een broer Jan had die eveneens in Klundert woonde.

JP Ouweltjes

Akte d.d. 10 mei 1624 betreffende Peeter Jansz Mermans, burgemeester te Klundert. [link]

JP Ouweltjes

Oudere voorouders van deze timmerlieden familie zijn te vinden in Breda waar zij ook steeds stadstimmerman waren onder de naam Mermans.

Een bloemlezing. 

Henrick Jan Mermans de tymmerman had ca. 1500 al een huis en werkplaats in de Langebrugstraat westzijde.

R417, f.27,1506 Henrick Wagemaker verkoopt Henrick Jan Mermans een huis + erf in de Langebrugstraat en wil daar een nieuw huis bouwen.

R420,f.20-1512 Henrick Jan Mermans de tymmerman een erf westzijde Langebrugstraat

R421,f.18-1513 Hendrick Jan Mermans stadstimmerman

R424,f.218v,1516 de burgemr. van Breda verkoopt aan Henrick Jan Mermans een huis geheten ‘de Stove’, ligging omtrent de Tolbrugpoort achter de Veste (ook R 424, f.20v-1517)

R424,f.50v-1517 Hendrick Jan Mermans de stadstimmerman gehuwd met Geertruijda Peter Kick

R428,f.31-1521 Catharina Adam Mathijsdr gehuwd Cornelis Hendrick Mermans de stadstimmerman

R433, f.91-1528 Nicolaes Hendrick Mermans gehuwd Anna Lodewijck van Brinckel wed. was Zebrecht Cornelis Wilbraecx; huis ‘de Nobel’ in de Gasthuisstraat

R436,f.62-1531 Gertruijdt Peter Kick dr. wed. wijlen Henrick Mermans de timmerman, verkoopt huis etc in de Langebrustraat.

R438,f.121-1533 Gertruydt Peter Kicxdochter, wedue wylen Henric Jan Mermanszoon, en haar zoons hebben vercoft

Aerden Mercelis Ruysenerszone ende Heylwigen Henrick Jan Mertensdochter zyne huysfrou de huysinge, hovinge ende erffenisse, gelegen in de Brugstrate.

1534 Dit huis verbrand.

R445,f.122-1540 Lijsbeth Cornelis Koecxdr wed. wijlen Faes Henrick Faes, met mr. Adriaen Clincker haar man, heeft vekocht bij consent van Cornelis Henrick Mermans sone de timmerman de Hofstad en erve daarop een huis plach te staan geheten ‘de Merman’, dat met de brand verloren ging.

Erens 594-1556 Peter Jan Mermans de timmerman neemt in pacht van St. Cathalinedale drie en een halve roede erf opt Nonnenvelt.

R491,f.30v-1590 Gertruijde Cornelis Henrick Merman wed. wijlen Cornelis Lenaerts Aert Goossens, kent dat zij 10 of 11 jaar geleden het huis ‘de Merman’ in de Brugstraat verkocht heeft.

R493,f.36-1592 een huis ‘de Merman’ tegenover huis in de Langebrugstraat.

Ger Klein

In het Bredase cijnsregister van het begijnhof een vermelding van zekere Jan Mermans met belending op de haghedijck in het jaar 1427 [link, link].

JP Ouweltjes

@ Ger Klein.  Bedankt voor het delen van nog meer informatie.  Toch zijn daar voor deze zoektocht niet heel veel zeer concrete aanknopingspunten bij.  De meest waarschijnlijke noemde ik al en vandaar wat concrete vragen daarover, ook omdat ik niet zeker weet of ik de samenhang van de geleverde gegevens goed begrijp:

Pieter Jansz Meermans, schepen (1617), geboren circa 1600, (broer van Elisabeth)
Gehuwd (1) circa 1599 met Geertruijd Hendricxdr Rijnsaerts, overleden circa 1607 te Klundert
Gehuwd (2) circa 1628 met Mayken Jansdr Catmans


Pieter zal dan toch niet geb zijn circa 1600?

Uit beide huwelijken wordt een Jan Pieters Meerman geboren begrijp ik. De eerste is gehuwd op ma 1 mei 1628 te Zevenbergen met Cathelijn Adriaensdr van Rijckevorsel, jd, van Breda.  Begrijp ik dat goed? Zij is mogelijk een dochter van Adriaen Cornelis van Rijckevorssel x Marie Jan Dielis Dijrven.
De dopen van hun kinderen mogelijk in Klundert alwaar de doopboeken pas vanaf 1658 beschikbaar zijn.
De tweede Jan Pieters is geboren voor 1636 en gehuwd met Theuntke Pieters

Dan is volgens het aangehaalde testament:

RAWB Willemstad R 1840 (161), f, .., 20-11-1655

Jan Pietersz Meerman, Abraham Pietersz Meerman, Cornelis Pietersz Meerman timmerman wonende tot Zevenbergen, Marinus Davidsz de Clerck gehuwd met Martijntken Meermans, alle erfgenamen van overleden Pieter Jansz Meermans, --> Willem Lemmens en Carolus de Coninck een huis aan de Havendam, omtrent de Waterpoort, mette huijsinge op de wal, streckende linierecht van sheerenstraet westwaert op Jan van Dongen zuid, en vercoopers noord, voor 2175 kgld.

er maar een Jan Pieters erfgenaam van Pieter Jansz Meermans.  Dan zou de eerste Jan Pieters in 1655 al overleden moeten zijn (kan natuurlijk) want de tweede krijgt dan nog kinderen.

Nogmaals veel dank voor de informatie. Ik heb me geprobeerd te registreren op www.genealogie-klein.nl


 

Maria van Afferden

Maria,

ik heb je aanmelding voor de website geaccordeerd. Je kunt in de database zoeken. Daar staan nog een aantal losse gegevens Meermans. Verder het hoofdstuk Bronnen in Klundert. Je kunt zoeken op naam in de weeskamer bestanden, neem al die regesten over. Ik heb ook nog Meermans in diverse registers rechtelijk archief. Die zal ik komende week verzamelen en je toe sturen. Zet alles chronologisch onder elkaar en zoek verbanden. Het is niet zeker of er twee Jan Pieterz zijn.

Uit de bronnen op de site komt er ook een Jan Jansz tevoorschijn. De dtb van Klundert begint pas ongeveet 1734. Enkele jaren daarvoor is de oude houten kerk verbrand incl. doop en trouwboek. De data op internet zij geboorte data op verzoek van de dominee per briefje ingeleverd. Zeer onvolledig. Meermans is niets van mij. Maar mijn voorouders komen van Klundert. Vandaar dat ik al 39 jaar daar  bezig ben. Op het archief in BoZ staan een reeks bewerkingen Klundert van mij in de boekenkast. Ze staan nu ook op de website. Zoek maar eens op de website. Ik meld mij in de loop van volgende week weer.

Ger Klein

Ger Klein heeft mij alle informatie toegestuurd uit zijn archief over Meerman.  Dit komt vooral uit de RA en weeskamer van Klundert.  Dat is mooi want dopen zijn er niet uit deze tijd.  Ook Jan van den Bergh heeft mij nog twee parenteel fragmenten gestuurd over Meerman takken uit Dongen.  Daar is echter geen aansluiting bij te vinden en gezien de genoemde afkomst van Nieuwvaart voor Adriaen Jansen Meerman komt Klundert toch wel het meest in aanmerking. In de akten van Ger Klein wordt er ook regelmatig gesproken over de Stadt Nieuwvaart (met vele spellingsvarianten natuurlijk).
Al eerder kwam deze akte naar voren:


RAWB Klundert R 100, 07-07-1638 Catrina Adriaensdr. huisvrouw van Jan Pietersz Meermans, tegenwoordig gevangene binnen Lier, geass. met Pieter Jans Meermans als voogd, kent een schuld aan mr. Servaes ........ chirurgijn 1700 kgld tot het rancoen en lossinge, verbindt 2 huizen. Borgen: Pieter Anthonis binnenburgemeester, Cornelis Gijsbrechts Verveer, Cornelis Jan Sijmons schepenen, Thomas Henlo en Lambrecht Anthonis. Pieter Jansz Meermans sheeren timmerman te Willemstad.

Het koppel Jan Pieters Meerman x Catrina Adriaens zou natuurlijk mooi passen als ouders van Adriaen Jans Meerman, ook omdat er een dochter Catharina wordt gedoopt, maar bewijs daarvoor ontbreekt vooralsnog. Uit Ger Klein’s archief komt ook nog deze akte:

RAWB Klundert weeskamer nr. 14, 02-10-1644 Vuijtcrachte van sekere brieve van benefitie van de inventaris van den Hoogen Raden in Hollant in dato 2-10-1644 geimpetreert bij de voochden en naeste bloetverwanten van de nagelatene weeskinderen van wijlen Catharina Adriaensdr. weduwe wijlen Jan Pieter Meermans heb ick ondergestelde Abraham Mortier deurwaerder van deselve Hoge Raden mij gevonden op 12-10-1644 binnen deser Stede Nijervaert ten huijse van Willem Jacobssen Meerblas schepen aldaer en hem gedachvaert te compareren voor de justitie te Nijervaert op 28 october e.c. Om aldaer of te elders alle goederen van Catharina Adriaensdr. te administreren etc. etc.

Hieruit blijkt in ieder geval dat zowel deze Jan Pieters Meerman als Catharina Adriaens op 2-10-1644 overleden waren.

Weet een van de forumleden of de genoemde referentie naar "de Hoogen Raden in Hollant" te achterhalen is?

Dan is er dit:

Klundert R 89 (126), f. 34, 30-01-1649 Verklaring van Jan Pieters Meermans ca. 42 jaar op verzoek van Lambrecht Ambrosius, dat diens vrouw Mayken Willemsdr. in de Herberg "vant Hoff van Hollandt" tegen Isaac de Wael deurwaarder te Dordrecht gezegd: geef mij een kwitantie en praat en raast maar zo lang gij wilt. Dit zonder een antwoord te hebben gehoord.

Deze Jan Pieters Meerman zal degene zijn die eerder genoemd wordt als 4 maanden oud in 1607 en dus geboren circa 1606. Deze Jan is in 1649 nog in leven en was dus niet getrouwd met Catrina Adriaens. Op dit punt zal de eerder in deze draad aageleverde informatie van Ger Klein aangepast moeten worden.

Ik blijf dus op zoek maar hou voorlopig vast aan Jan Pieters Meerman x Catharina Adriaens als mogelijke ouders van Adriaen Jans. Het huwelijk tussen deze mensen Zevenbergen 1-5-1628 moet ik overigens nog nazoeken.  Het doop/trouwboek is nogal rommelig en verwarrend. Ik ben de gegevens van Ger Klein nog verder aan het doorspitten. Het is vrij verwarrend want er waren mogelijk min of meer tegelijkertijd drie verschillende Pieter Jans Meerman, timmerman, corencoper, schepen en ook nog een “de jonge”.
Wordt mogelijk vervolgd.

Maria van Afferden

Ik vermoed dat de stukken van de Hoge Raad hier te vinden zijn: link

JP Ouweltjes


Dank.
Er was denk ik ruzie over de nalatenschap van Catarina Adriaens die overigens van Rijckevorsel heette (een rijke familie), gezien het feit dat haar boedel pas rond 1650 werd afgewikkeld:
 

Klundert R 72, 28-10-1649 Inventaris doende Abraham Mortier, deurwaarder Hove van Holland van de goederen van Catharina Arijaensdr wed wijlen Jan Pieterse Meermans.
 

RAWB Klundert weeskamer nr. 18, 1650 Conditie en voorwaerden waerop Johan van Son zal verkopen de meublen en goederen van wijlen Catharina Adriaens weduwe wijlen Jan Pietersen Meermans.
 

En had mogelijk ook hiermee te maken:
 

Klundert R 92 (129), f. 10v, 23-03-1653 Jan Stoffelsen machtigt zijn vrouw Martijntken Fransdr. om in 's-Gravenhage met de kinderen en erfgenamen van vrouwe Margrita van Mechelen weduwe van d'heer Philips van Steelandt in leven drossaard van Buren te handelen over de landpacht van Jan Pieterssen Meermans zaliger. Jan Stoffelsen was mede borg met de overleden Cornelis Pietersen de Hoon .
 

Klundert R 85 (122), f. 23v,  13-04-1637 Verklaring van Jan Pieter Meermans en Adriaen Adriaens van Zante te Zevenber­gen als borgen voor Adriaen Pieter Meermans, die van burgemr. Claes Hen­drixs van der Stoup rentmeester van vrouwe van Steelant de 4e hoeve pachtte die door Jan Cornelis is gebruikt, om van de drossaart van Buren Joncker Philips van Steelant op 27 april 1635 was verpacht en door overlijden vrij is gekomen.

Maria van AfferdenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!