stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Gezocht Ouders van Pieter Jansz Hoogkamer 1641

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Dat vermoeden heb ik ook!
Ik hoop het zeker! Ik loop al zo lang vast op deze Pieter.

Rianne vd Stelt

De doop van Crijn Pietersz Hoogkamer is kennelijk niet te vinden? Wel nog een broer Jan op 10-11-1678 Wassenaar RK, zn van Pieter Jansz van Hoochcamer en Jannetge Crijnen met als getruigen Claes Jansz Hoochcamer en Neeltge Jans.

Ik weet niet of je de andere huwelijken van Annetie Crijnen hebt? 1e voor het gerecht van Wassenaar 25-01-1670 / 11-02-1670 met Arent Cornelisz van Veen; en 3e met Jan Coerten van Luijnenburgh.
Met haar 3e man krijgt ze een zoon Pieter, gedoopt  op 27-06-1684 Oegstgeest RK, met doopgetuigen Klaas Janse en Neeltie Jans. En dat zullen dezelfden zijn als bij de doop van Jan Pietersz hierboven, want deze Pieter zal naar Anneties 2e man zijn vernoemd.

gr, Frans

Frans Angevaare

Overigens zijn bij doop van zoon Jan van Cornelis Jansz Hoochcamer en Neeltie Rochus van Wouw op 06-07-1666 doopgetuigen: Pieter Jans en Neeltie Jans

gr, Frans

Frans Angevaare

ik vermoed dat Jan Claesz dus zijn vader is.
Maar hoe leg je die link..

 

Rianne vd Stelt

Ik denk ook dat Jeroen Claesz en Maertie Claes, die doopgetuigen zijn in het jaar 1655, broer en zus zijn van Jan Claesz Hoochkamer, daar zij duidelijk bij Neeltjes familie horen.

En in 1673 wordt dan nog een zoon Jeroen gedoopt.

JP Ouweltjes

ja het lijkt mij wel de meest logische verklaring.

Rianne vd Stelt

Oud Notarieel Archief 's-Gravenhage inv.398 Cornelis van Delvendiep d.d. 28.5.1659 fol.237-239:

JP Ouweltjes

Op huijden den 28en Maij A[nn]o 1659 Compa-
reerde voor mij Cornelis van Delvendiep
notaris publijcqe bij den hove van hollant
geadmitteert, in 's-Gravenhage residerende, ende
den getugen onder genomineert, d'eersame
Jeroen Claesz van Rijswijck, ende Arijen Crijnen
van Haesbroeck, als
getrout hebbende Neeltgen Jans van Hoochcamer
eenige naergelaten dochter van Jan Claesz Hoochcamer
sa[liger] soe voor hem selve ende in qualite als voogden vande
drie onmondige naergelaten weeskinderen
van voorsz Jan Claesz Hoochcamer, met
namen Pieter, Cornelis, ende Claes Janssoonen
van Hoochcamer, verclaerende ende bekennende
sij comp[aran]ten in qualite voors[eijd], voldaen, ende
gecontenteert te sijn, nopende de erffenisse, ende
besterffenisse, hae comp[aran]ten in qualite voors[eijd]
bij t overlijden van Trijntgen Jans sa[liger] de voorn[oemde]
onmondige drie naergelaten weeskinderen
grootmoeder, aengecomen gelijck sij mede verclaerden
nevens de mede erffgenamen, tot dieneijnde, de selve naergelaten
goederen, gepart, gedeelt, ende ontfangen te hebben
sonder ijets gereserveert, ende dat uijt handen
van Arent Hendricxs van Veen, als getrout
hebbende Marijtgen Jacobs van der Valck
te voorens weduwe van Jan Leendertsz van der
Meer sa[liger] die een soon was van Trijntgen Jans
hierboven genaemt, die mits de voors[eijde] scheijdinge
ofte deelinge, gehouden was, de erffenisse van
voors[eijde] onmondige kinderen, ter somme van
drie hondert ende vijftich ca[rolus] guldens, eens, sonder
meer, uijt te keeren volgens den uijtcoopbrieff, daer van sijnde in date den welcke voors[eijde] somme van
drie hondert ende vijftich ca[rolus] guldens,
sij comp[aran]ten in qualite voors[eijd], bekende uijt handen
alsbouen ontfangen te hebben, quiterende derhalve
sij comp[aran]ten in qualite voors[eijd], de voorn[oemde] Arent
Hendricxz van Veen, mede in qualite voors[eijd],
voor alle namaninge, van t geene sij
comp[aran]ten eenichsints, in qualite voors[eijd], op de voors[eijde]
so van huijs, hoff, erff ofte lant, boedel, ende goederen, van voorn[oemde] Trijntgen Jans 
sa[liger] te pretenderen hadden, niets alsbouen gereserveert
/
gelijck sij comp[aran]ten mede, tot nader serviteijt
van de voors[eijde] Arent Hendricxz van Veen, in
sijn voors[eijde] qualiteijt, haer elcx in solidum, ende een
voor al, sijn constituerende als borgen, ende
principalen, voor de namaninge voors[eijd],
hier onder verbindende sij comp[aran]ten, de voors[ijde]
weeskinderen, als hare eijgen goederen, so
roerende, als onroerende, egheene uijtgesondert
submitterende alle de selue ter executie van alle
s'heeren houen rechten, ende rechteren, ende specialicken der
hove van hollant, tevreden sijnde sij comp[aran]ten
sich seluen in den innehouden van desen, bij den voors[eijde]
houe, ofte hogen rade in hollant, vrijwilli[ch]
te laten condempneren, mette costen, daertoe
onwederroepelick constituerende Gerard
vanden Velde, Samuel Vileers, ende Wouter Gout-
appel, alle procureurs voor de voors[eijde] hoven,
te samen, ofte elcx van hen int bijsonder, so omme
de voors[eijde] condempnatie te versoucken, als
daerinne te consenteren, gelouende t selue
van waerden te houden, ende doen houden, alle t geene
bij hem ter saecke voors[eijd] gedaen, ofte verricht
mach werden, onder gelijck verbant
als bouen, consenterende mitsdien, de voorn[oemde] comp[aran]ten
dat bij notaris hier van gemaeckt, ende geexpe-
dieert soude werden, acte van quitinge, ende
cautie respecive, in communij forma,
zonder fraude, alsdus gepasseert, ten dage
ende jare voors[eijd], ter presentie van Leendert
Abrahamsz van Schie wonende tot Delft, ende Jan Arentsz Gordijn
wonende inden ambachte van Rijswijck, als
getugen ten desen speciale gerequireert.

Jeroen Claesz van Rijswijck
Arij Crijnen
Leendert Abrahamsz van Schie
Jan Arentsz Gordijn
quod affirm:
C. van Delvendiep Not: Publ:

JP Ouweltjes

héle mooie JP!  (de genoemd grootmoeder Trijntgen Jansdr was de vrouw van Leendert Pietersz van der Meer, )

Frans Angevaare

Ik telde ook nog zes akten op naam van Jan Claesz Hoochcamer zelf. De oudste van 24 januari 1651. In 1653 wordt vermeld dat hij in het bosch woonde. In 1654 woont hij bezuidenhout. Daarmee zal wel hetzelfde worden bedoeld. 

JP Ouweltjes

Oud Notarieel Archief 's-Gravenhage inv.128 Dirck Gijsbertsz. van Schoonderwoert d.d. 24.1.1651 fol.18: Crijn Arentsz van Haesbrouck en Jan Claesz Hoochcamer, beide huislieden (boerenbedrijf), zijn borg voor Arij Crijnen haar resp. zoon en schoonzoon. Getuigen Joost van Lansbergen en Jan Leendertsz van der Meer.

Oud Notarieel Archief 's-Gravenhage inv.140 Dirck Gijsbertsz van Schoonderwoert d.d. 1.2.1653 fol.34: Jan Claesz Hoochcamer wonende int Bosch alhier, als principael, ende Trijntge Jans weduwe van sal[iger] Leendert Pietersz, ende Jan Leendertsz als borg ende mede principael, zijn vierhondert gulden schuldig aan Pieter Dircxz Sponkers, wonende tot Rotterdam. In presentie van de getuigen Quirijn van Aebbrecht de jonge en Floris Hendricksz Couwenburch.

Oud Notarieel Archief 's-Gravenhage inv.107 Pieter van Groenevelt d.d. 27.7.1654 fol.341-342:  Trijntgen Jans weduwe van Leendert Pietersz van der Meer wonende besuijdenhout met de notaris geassisteert, bekent dat haar zoon Jan Leendertsz van der Meer zaliger, op Trijntjes verzoek hemzelf, naast Trijntje, borg gesteld heeft voor de somme en de interest in de voorgaande obligatie. Getuigen Jurriaen de Ruijt en Carel Dispontijn. Ondertekend door Jan Claesz Hoochcamer, Trijntge Jans, Leendert Gerritsz Halfthout, Dirck Jeroensz van Waij [elders staat van Wou].

Oud Notarieel Archief 's-Gravenhage inv.298 Herman van Alen d.d. 27.7.1654 fol.325: Trijntje Jans en Arij Crijnen verklaren dat Leijntge Cornelis weduwe wijlen Adriaen Gijsen van der Burch wonende inden Hage aen Jan Claesz Hoochcamer en bij het overlijden van hem Jan Claesz Hoochcamer op desselffs huijsvrouw sijn Adriaen Claesz schoonsoon ende schoonvader [sic] van voors[eijde] deposanten alsodoen woonende int voors[eijde] huijs ter spijt heeft gelevert een net beest ende dat de eene helft vant voors[eijde] beest is verbruijckt ende geconsumeert op het ?mael van Lijsbeth Leenderts sijn Hoochcamers huijsvrouw ende dat de andere helft verbruijckt ende geconsumeert is geweest ?mael van hem Jan Claesz Hoochcamer. 

JP Ouweltjes

Kan ik hier uit opmaken dat Pieter Jansz dus inderdaad de zoon is van Jan Claesz?

Rianne vd Stelt

wat een hoop info! heel mooi!

Rianne vd Stelt

Ja, Rianne. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar.

JP Ouweltjes


Ooh ik ben hier zo blij mee! Helemaal super!! Ik ga morgen alles even overnemen. Hartstikke bedankt! Mocht er nog iets gevonden worden dan lees ik het wel ????

Rianne vd SteltPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!