stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Familie Douma

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wytse (Wietse)Douwes& Sjoertje Sicces...

Ene Douwe Tjerks ( is vader)(Nijkerk weesboek1740)  schijnt mogelijk een broer van Wytse (wietse) Douwes te zijn die een zoon Tierck Wytzes (1752)(genoemd naar zijn oom?) heeft.
Wie was de vader van Douwe Tjerks ?

Opm:
-  @AvE noemt : Douwe Tjerks
- @JP Ouweltjes noemt: Tjerk Douwes..dit lijkt op de broer van Wytse (wietse) Douwes 

J.H.Douma

Ik heb zowel Tjerk Douwes als Douwe Tjerks genoemd.

Het probleem is dat er voor 1745 geen dtb registers zijn van Oosternijkerk, waar Douwe Tjerks voor ca. 1740 woonde. Dus u zult het moeten hebben van andere genealogische bronnen. Misschien is er wat te vinden in de weesboeken?   

JP Ouweltjes

Ik kan niets ontdekken in de weesboeken zoals ze via de historische vereniging Oost-Friesland worden aangeboden
Informatie vinden in de nedergerechten is nog niet mogelijk omdat het niet duidelijk op de website is hoe het allemaal werkt

Is er nog een uitgebreidere versie v.d weesboeken te vinden ?
Ik begrijp dat de tresoar website nog meer info heeft?
 

Dit begint op "mission impossible "verder te lijken mijn onderzoek naar de Friese voorouders van vaders kant
Moeders kant haar vader gaat naar Groningen en is ook nog verder te onderzoeken
De oma's gaan beide naar Duitsland en daar is de stamboom groot van


 

J.H.Douma

De tresoar web site is -denk ik- 1 op 1 terug te vinden op archieven.nl waarnaar ik u reeds verwezen heb.

Zeker geen onmogelijke missie, maar ik denk dat u toch naar Leeuwarden zult moeten afreizen. Daar kunnen ze u vast ook zoektips geven.

Het is maar net hoe belangrijk u het vindt. 

JP Ouweltjes

Moet ik eens contact opnemen met Tresoar in Friesland

Heb nogeens gekeken naar de vernoemingsregels voor kinderen en weet niet of dit is toegepast op Wytse (wietse)Douwe  & Sjoertje Sicces ?

Verder een echtpaar Wytse (Wietse) Douwes gehuwd met Sjoertje Sicces, die kinderen laat dopen te Niawier/Oosternijkerk:

 1. Antje, ged. Niawier (nederd. geref.) 2.4.1747
 2. Douwe, ged. Oosternijkerk (nederd. geref.) 27.7.1749
 3. Tierk, ged. ald. (nederd. geref.) 30.4.1752
 4. Grietje, ged. ald. (nederd. geref.) 27.4.1755
 5. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 19.3.1758
 6. Gertje, ged. ald. (nederd. geref.) 30.9.1759
 7. Geertje, ged. ald. (nederd. geref.) 7.2.1762
 8. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 25.11.1764
 9. Klaas, ged. ald. (nederd. geref.) 22.11.1767

Niet bij alle dopen wordt de moeder vermeld.

Sjoertje Sicces wordt genoemd als moeder bij de doop van Antje in het jaar 1747 [link].

Niawier ligt op een steenworp afstand van Oosternijkerk. En omdat (onder andere) ook Douwe een dochter Sjoertje had twijfel ik er niet aan dat het hier om kinderen van het zelfde echtpaar gaat.

Voor de twee oudste kinderen zoon en dochter geldt dat ze vernoemd worden naar de  grootouders
1 Douwe 1749 - vaders vader
2 Tierck  1752 - moeders vader

1 Antje 1747 - moeders moeder
2 grietje 1755 - vaders moeder

De 3e zoon vernoemd naar vader oudste broer (oom), of vader zelf  en 3e dochter vernoemd naar moeders oudste zus (tante), of moeder zelf

3 Klaas  1758  klaas is vaders oudste broer
3 Gertje  1759 gertje is moeders oudste zus

Enz....

J.H.Douma

Kijk ik naar Sikke joerds(1696?)  in ondertrouw gegaan in 1723 met grytie goslings en hun dochter Sjoertje sicces (1726) dan is dit hun 1e dochter?
Vgls vernoemingregels zou Sjoertje dan mogelijk haar voornaam hebben gekregen van haar oma

Werden de vernoemingsregels eigenlijk wel toegepast in die tijd ?..Sjoertje Sicces haar naam lijkt toch veel afgeleid van haar vader Sikke Sjoerds

J.H.Douma

De wereld is klein in het oude friesland  ..vond Jeltje popkes Vriesema (1796) een nicht getrouwd met Heerke Sybrens Douma en hij  is mogelijk een afstammeling van de adelijke douma's (die tak zit in mijn stamboom)
 

J.H.Douma

Heb de hulp ingeroepen van de vereniging Oost-Friesland over Wytze(wietse) Douwes & Sjoertje Sicces

Kreeg de volgend gegevens, maar kan er nog niet goed betekenis aan geven i.v.m vertaling?

Voorouders heb ik niet kunnen vinden, maar misschien hebt u iets aan onderstaande gegevens.

 

Wytse Douwes komt in het reëelkohier voor:

Op nummer 1 van de huizen als eigenaar in 1783 (speciekohier nummer 6)

Op nummer 2 van de huizen als eigenaar in 1761 (speciekohier nummer 8)

Op nummer 34 van de huizen als bewoner in 1750

Op nummer 37 van de huizen als bewoner in 1747

 

In het proclamatieboek:

4-3-1612      Haije Luijtses , mede bgm der Stadt Dockum ende Griet Lous bbc op vierde part van eenen Saete lants gelegen tot Nikerck in Dongerdeel tot Berghuijsen, groot ongeveerlijck 11 pm doch ten alderminsten thien pm, gebr. door Aeff Lijuwe Johannes Wed., 5 1/2 gg e.r., gek. van Hessel Douwes ende Geesck Jacobs voor 300 gg

Wytse Douwes, broer van verkoper, niaar rationes sanguinis

 

1762-5 april                        Wytse Douwes en Sjoerdtie Sikkes kopen zekere huising te Bollingawier hebben de Baukjen Olbrants ten oosten, Rinse Jans ten zuiden, de Rijdweg ten westen en Jacob Fransen Wed. als bruiker ten noorden, belast met 1 gg grondpacht           gekocht van Baukjen Olbrants Wed. van wijlen Einte Aarnts te Bollingawier voor 1/2, Lieuwe Marks te Ternaard voor 1/3 en Heert Pytters te Holwerd voor 1/6 voor 110 g

 

1771- 10 juni                 Wytse Douwes en Sjoerdtie Sikkes bbc op de coop van sekere huisinge en schuire ca onder Nijkerk, 't voetpad ten o, de rijdweg ten z en w, de copers ten n, beswaard met een gg jaarlijkse grondpagt aan scrs Bergsma. In coop bekomen van Harmen Jans op Bollingwier voor 150 cg. t Niaar wordt versogt door Jitse Jans, gesterkt met Noratis Meinarda rationes sanguinis met aanneminghe de echt. procl. in alles schadeloos te stellen, de procl. p Sjordema verclaarde te berusten

 

1784- 23 feb.                     Wytse Douwes op Bollingwier bbc op de coop van zekere huisinge en erve hovinge bomen en plantagie op Bollingwier, met er dood ontruimt door Johannes Pytters en Maaike Geerts, de armvoogden ten o,Pytter Jacobs ten z en w, de weg ten n. 2 1/2 cg grondpagt                In koop bekomen van Geert Johannes en Pytter Johannes en Ate Ages als man van Trijntje Johannes tot Twijzel, Sijke Johannes en man Jan Tijmens tot Niawier ieder 1/4 voor de som van  238 cg

 

1794- 8 sept.                     Tjerk Opts huis man onder Nijkerk bbc op de koop van zekere huisinge hovinge bomen en plantagie op Bollingwier aldaar, Sjoerd Clases erven ten o, Thomas Tjeerds tenz, de weg ten w, Pytter Jacobs ten n. 1 gg grondpacht aan Bergsma en onderh. hout en steige. In koop bekomen van Wytse Douwes te Bollingwier voor 185 cg

 

Er komt ook een Douwe Wytses voor op Specie nummers 61, 68, 75, maar dat is van later tijd.

Misschien een zoon van Wytse Douwes?

Mogelijk neemt hij later als familienaam Sjoerdinga aan: Douwe Wytses Sjoerdinga.

 

 

 

Zijn Wytse(wietse) Douwes&Sjoertje Sicces gaan wonen in Bollingwier in 1762 ? en  hiervoor woonde hij in Niawier of Oosternijkerk ? om zijn ouders te kunnen traceren uit welk dorp ze kwamen 
Allemaal gissen, misschien kwamen zijn ouders ook wel uit bollingwier.
Zolang er geen naam van zijn ouders bekend zijn van  Wytse(wietse) Douwes..maar zijn vader zou Douwe.. kunnen heten
Douwe ?..uit bollingwier/oosternijkerk/niawier ?....of alle douwe 's onderzoeken in  dongeradeel? .. Nes/Wierum worden ook genoemd 
O ja de kinderen van  Wytse(wietse) Douwes&Sjoertje Sicces kunnen vernoemd zijn naar hun opa..en oma ook vernoeming?
Kinderennaam (klaas en tierck=tjerk)

Zou dan Douwe Tjerks/? of Douwe Claasses/klazes/? kunnen worden?
Een satelietfoto is ook wel verhelderend https://www.google.nl/maps/@53.3911388,6.0321574,6994m/data=!3m1!1e3?hl=nl

J.H.Douma

Ik zou u sterk aanraden om de reeelkohieren eens nauwkeuriger te bestuderen en ook naar aangrenzende bewoners te kijken. Wellicht staat in die kohieren ook of men in Oosternijkerk woonde of in een van de naburige plaatsjes/buurtschappen zoals Bollingwier.

Vaak werd in de kohieren ook een bepaalde vaste route afgelegd. Zo kunt u wellicht achterhalen wie vorige eigenaren van bepaald bezit waren en komt u er dan achter of familiebezit op Wytse is overgegaan. 

Komt de voornaam Douwe ook in de kohieren voor? En Sicce?

Uw opmerking over de voornamen is terecht. Het was heel gebruikelijk dat familieleden werden vernoemd. 

  

JP Ouweltjes

Er waren wel gebruiken in het vernoemen maar een strikte volgorde werd lang niet altijd gehanteerd.

JP Ouweltjes

Heb 2 specie kohieren van Wytse(wietse) Douwes
Volgens mij staan hier het jaar van overlijden voor Wytse en zijn vrouw aangetekend en is nieuwe info

Mogelijk het bezit van vee?
Wat valt uit de 2 belastingstaten op te maken ?

J.H.Douma

Woning op nummer 8:

 • Wytse Douwes verwerft in 1760 het huis dat eerder toebehoorde aan de weduwe van Bokke Scheltes. Wytse woonde eerder op nummer 20.
 • de opmerking "wort gealimenteerd" zou kunnen beteken dat Wytse ondersteuning kreeg 
 • De vrouw van Wytse is in 1775/76 overleden
 • In 1783 betrekt Johannes Jans de woning. Wytse Douwes is dan nog steeds eigenaar maar betrekt dan een woning op nummer 6
 • In 1784 betrekt Aarnt Eelses de woning
 • In 1785 betrekt Tomas Tjeerds de woning
 • In 1786 betrekt Tjerk Wytses de woning
 • In 1787 betrekt Jan Gerbens de woning
 • In 1789 betrekt de weduwe van Jitse Jans de woning. Wytse Douwes is nog steeds eigenaar
 • In 1797 betrekt Gerrit Jans de woning
 • In 1800 betrekt Aant Durks de woning

Woning op nummer 6 (dit zal gaan ver de woning waarvan melding wordt gemaakt op 23.2.1784 in het proclamatieboek):

 • In 1783 koopt Wytse Douwes de woning van de dan overleden Johannes Pytters
 • In 1800 koopt Wyger Gerrits de woning van de dan overleden Wytse Douwes

JP Ouweltjes

Bedankt!, ik kan het niet goed lezen nog.

Wytse Douwes komt in het reëelkohier voor:

Op nummer 1 van de huizen als eigenaar in 1783 (speciekohier nummer 6)

Op nummer 2 van de huizen als eigenaar in 1761 (speciekohier nummer 8)

Op nummer 34 van de huizen als bewoner in 1750

Op nummer 37 van de huizen als bewoner in 1747

 

Even samenvattend  Wytze Douwes :

- koopt huis 1 in 1762 voor 100 CG in Bollingwier , zijn vrouw overlijd in 1776 , word gealimenteerd

- koopt huis 2 1783 voor 185 CG in Bollingwier  :  Wytse overlijd in 1800 , onder exemptie? (vrijstelling van alimentatie?) 

Wytse Douwes & sicces hadden 9 kinderen en het 1e kind in 1747 en zijn toen gaan wonen in een huurhuis ( waarschijnlijk in Oosternijkerk)
De gekochte huizen zijn dus niet gerfd van zijn ouders.  
Op zoek gaan naar een erfenis van een ouders van Douwe, want alle belasting registerszijn bekeken?  

Die armenzorg (alimentatie )verleend aan Wytse Douwes zouden daar nog verwijzingen kunnen leiden naar zijn ouders
Is er hier een administratie van in oosternijkerk ?
 

J.H.Douma

Enig spoor van Tjerk Douwes en Claas Douwes (mogelijke broers van Wytse Douwes) in de kohieren en het proclamatieboek?

JP Ouweltjes


Het proclamatieboek voor Oostdongeradeel (omgeving Oosternijkerk) in te zien zou voor tijdvak 1700~1800. 
Wytse Douwes (1725? )  ..zijn mogelijke 2 broers Tjerk en Claes  zouden geboren kunnen zijn tussen 1700 en 1800.

Al eerder heb ik via een lid van deze vereniging de proclamaties voor Wytse Douwes vanaf  1762~1794  gekregen.
Deze proclamaties zijn niet openbaar via internet zo te zien.

4-3-1612      Haije Luijtses , mede bgm der Stadt Dockum ende Griet Lous bbc op vierde part van eenen Saete lants gelegen tot Nikerck in Dongerdeel tot Berghuijsen, groot ongeveerlijck 11 pm doch ten alderminsten thien pm, gebr. door Aeff Lijuwe Johannes Wed., 5 1/2 gg e.r., gek. van Hessel Douwes ende Geesck Jacobs voor 300 gg

Wytse Douwes, broer van verkoper, niaar rationes sanguinis

Dit heb ook teruggevonden hierboven in proclamatieboek1606-1620..zal alle boeken(1621-1641.. 1641-1656..1656-1669..1669-1683..1683-1696..1696-1707..1707-1731) op de achternaam Douwes in Nijkerk en omgeving 
Geen achternaam Douwes na 1620 tot 1731 in Nijkerk te vinden zo te zien.

Tjerk Douwes en Claes Douwes als mogelijke broers moeten na 1731 gezocht worden in de proclamatieboeken en dat via een lid van de historische vereniging


 

J.H.DoumaPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!