stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Is Fran?ois Poll? (ca.1612 - < 06/04/1681) Gouda 1643 natuurlijke zoon van J(e)an Breur/Fr?re(jean)?

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Evenals zijn 3 broers wordt de latere Goudse meester-pijpmaker Job Jansz ( Gouda 1679 Gouda 1727) aanvankelijk alleen met een patroniem aangeduid. Bij hun NH-huwelijken (1702 – 1716)  komt daarbij de vernederlandste familienaam Jon(c)khoen/Jong(e)hoen/Jongkoen.

In 1714 wordt Job echter eerst aangeduid als Jop Jansz Janbroerssoon. Lang voor mij een onbegrijpelijk fenomeen. http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/digital/ (blz.38 - rechtsonderaan)

Er komt echter wat duidelijkheid, als hun moeder Neeltien Hobbe(n) NH-gehuwd 1670 met Jan Franszen alias Jean Poulet (Gouda WK 1647 – Gouda 17115) 20/10/1681 bij de politierechter als huisvrouw van Jan Breur  wordt aangeduid.

Uit een familienamenwoordenboek maak ik op, dat Breur ook brouwer zou kunnen betekenen. Daarmee neem ik voorlopig genoegen.

Maar later vind ik dit geen afdoende verklaring, want:

 • Bij het Familiegeld 1674 heeft géén van 4 voorkomende Jan Franszen het brouwersberoep. Meest voor de hand liggende, gelet woonadresaanduiding, is spijkermakersknecht.
 • Jop Jansz Janbroerssoon bevat 2x zoon-aanduiding.

De 1e zoon-aanduiding slaat duidelijk op vader Jan Franszen alias Jean Poulet, maar betreft dan wellicht de 2e zoon –aanduiding grootvader François Pollé bij zijn Goudse WK-huwelijk 1643 vermeldt als zoon van Catheleijne Pollé (vrijwel altijd wordt slechts de vader genoemd).

Mogelijke Verklaring: François Pollé is de natuurlijke zoon van ene J(e)an Breur/Frère(jean). Zie mijn reactie 07/02/2018 - 16:13.

Martin Jongkoen

Martin,

ik denk bij het word breur eerder aan broer en niet aan brouwer

In NH trouwen Gouda komt maar een huwelijk Breur voor. Cornelis Cornelisz Breur op 8 sep 1629.[92v]

Jan Achterberg

De naam Breur komt veel voor in o.a. Schiedam en Maassluis, enige relatie met brouwer of broer is mij niet bekend.

Annemarie57

Indien niet reeds bekend, op Hogenda is op Janbroer* of Janbreur* e.e.a. te vinden, o.a. ORA Zuid-Polsbroek (LINK), ORA Vlist (LINK), maar vnl. in de landbouw. [Bericht aangepast]

Peter S2

De vraag bevat geen expliciet kwartierstaatje, dus geen flauw idee van welke voorouder welke naam zou komen, en hoe zeker de gelegde verbanden zijn (Jop Jansz Janbroerssoon zou een zoon zijn van ene Jan Fransz?). Ik zie dat dit evt. links en rechts uit eerdere items kan worden samengesteld, o.a. hier, waar verder nog de connectie met de achternaam Jongkoen etc. een issue lijkt. Vrijwel elke generatie lijkt een verwisseling van toenaam te ondergaan. Ik kan er al snel geen touw meer aan vastknopen.

Peter S2

Zie nu voor het eerst de reacties, want ik ontving ze tot nu toe niet automatisch per mail.

Bedankt voor de reacties tot nu toe en allereerst volsta ik voorlopig met mijn genealogie in vogelvlucht, die ik momenteel aan het updaten ben: Ruim drie eeuwen fris als een Jongkoen. - CBG Familienamen

Martin Jongkoen

"Er komt echter wat duidelijkheid, als hun moeder Neeltien Hobbe(n) NH-gehuwd 1670 met Jan Franszen alias Jean Poulet (Gouda WK 1647 – Gouda 17115) 20/10/1681 bij de politierechter als huisvrouw van Jan Breur  wordt aangeduid"

Als Jan Fransz, alias Jean Poulet leeft tot aan 1711/1715?, hoe is het dan mogelijk dat Neeltje Hobbe als huisvrouw van Jan Breur vermeld wordt?

Tenzij er twee Cornelia/Neeltje Hobben waren.

Jan Achterberg

Jan,

- Ook jouw reactie viel niet in mijn mailbox.

- Op jouw reactie (en kwartierstaat-vraag vanPeter S2) hier mijn antwoord; later loop ik de eerdere reacties van anderen langs.

 1. Jean Poulet - zv Francois Po(u/l)le(t) x Gouda WK 20/12/1643 Barbara (van) Vienne/(van Via(e)ne(n) - is WK gedoopt Gouda 1647 met Elizabeth/Isabelle Motte (grootmoeder aan moederskant) als doopgetuige.
 2. Jan Franszen alias Jean Poulet zv Francois Pollé huwde Gouda NH 27/07/1670 met Neeltien Hobbe(n),
 3. Zij kregen tenminste 8 kinderen, die in de periode 31/07/1671 -  31/07/1687 te Gouda NH zijn gedoopt. Tenminste, want Gouda 29/12/1720 NH huwde Hester Jans Poelwie met Cornelis Krijne Trompert uit Moordrecht.
 4. Bij Goudse Politiemeester 20/10/1681 wordt Neeltien Hobbe(n) éénmalig (?) huisvrouw van Jan Breur genoemd,
 5. Zoon meester-pijpmaker Job Jansz Jonckhoen (Gouda 09/06/1679 - Gouda 05/02/1727) wordt bij Goudse Pijpmakersgilde 1714 ingeschreven als Job Jansz Janbroerssoon.
 6. Jan Franzen is 05/04/1715 te Gouda begraven.
 7. Neeltien Hobbe(n) is Gouda 03/03/1730 begraven als weduwe van Dijen (?)

ad 2

 • In tegenstelling tot de Waalse Kerk zijn bij de "Nederlands Hervormde" Kerk patroniemen i.p.v. familienamen nog lang gebruikelijk (Goudse overgangsperiode ca. 1670 - ca. 1730). Als consequentie werden zelfs (buitenlandse) familienamen niet of nauwelijks gebruikt.Dit leidt tot het wonderlijke fenomeen, dat bij afwisselende dopen binnen één gezin in beide kerken er wel/niet familienamen werden vermeld

ad 2/3/4/7:

 • Door mij is diverse keren (oude DTB- kaartindex, DTB-index-boeken, SAMH-zoekfunctie en boeken van Matthijs) de mandenmakersfamilie Hobbe(n) uitgezocht.Een naamgenoot (wel volwassene in 1622) heb ik hierbij niet aangetroffen, maar overigens ook niet haar doop.
 • In 1656 benoemt het NH-Kerkbestuur (een al dan niet vermeende me-too-klacht van een derde is uitgebreid in behandeling) met tegenzin onder druk van het Gemeentebestuur haar vader Hobbe Hendricks tot koster van de St. Janskerk. Dit nadat hij  - benoemingeis - met zijn vrouw (Goudse) NH-lidmaat is geworden.

ad 4/5: Hieruit en ontbreken van Francois Po(u/)le(t)'s vadersnaam (natuurlijke zoon) volgt mijn vraagstelling in dit item

Tenslotte: Met name voor mensen met een wiskundige achtergrond is het grillige verloop van het ontstaan van familienamen (1 + 1 = 3) krankzinnig en dus géén reëele optie - dus einde genealogische oefening!

Martin Jongkoen

Jan Achterberg, Annemarie57 en Peter S2

Het is maar zeer de vraag of (de veronderstelde)  J(e)an Breur ooit voet op Nederlandse grond heeft gezet. Als dit wel zo is, dan was dit vrijwel zeker niet in Gouda.

Overige plaatsen als Schiedam, Maassluis, Zuid-Polsbroek en Vlist parkeer ik voorlopig. Ze zijn slechts hard te maken, als hij ingeschreven wordt als komende van (Zuid-Nederlandse of Franse) plaats X (Poorter-/Burger- en/of Lidmatenboek) al dan niet als militair in Staatse Leger.

In mijn vorige reactie in feite de kwartierstaat vermeldt, hoewel er m.b.t. de aanduidingen Jan Breur (hv Neeltien Hobben 1681) /Job Jansz Janbroerssoon (1714) duidelijk sprake is van mannelijke voorouder(s) in rechte lijn (stamreeks).

Zoals jullie uit mijn genealogie in vogelvlucht kunnen halen, is het niet zo dat elke generatie de toenaam verandert. Dit gebeurt:

 • Bij overgang (huwelijk 1670) van Waalse Kerk naar "Nederlandse Hervormde" Kerk voor hier gedoopte zoon van stamvader (1e Nederlandse  generatie 1647), t.w. krijgt patroniem Franszen i.p.v. Po(u/l)le(t)
 • Zijn kinderen bij hun NH-doop (2e Nederlandse generatie 1671 – 1688) , t.w. zij krijgen patroniem Janszen.
 • Zijn 4 zonen bij hun 1e of 2e NH-huwelijk 1702 – 1716 (2e Nederlandse generatie 1677 - 1684), t.w. zij krijgen de vernederlandste familienaam Jong(e)hoen/ Jon(c)khoen/Jongkoen.
 • Zie voor het verloop van patroniem-/familieaanduidingen bij doop of geboorte "Genealogie Poulle-Jonghoen-Jongkoen Gouda 1643 - nublz. 23 rechtsonderaan van mijn familiegenealogie in vogelvlucht, Door mij wel aangeduid als "Familiegenealogie Jongkoen in 1 A-4".

Martin Jongkoen

Kennelijk is de fileverstopping voor automatische reactiemails vanmorgen 07:02 resp. 07:07 - 07:08 verholpen. Pas toen stroomden vertraagd jullie reacties in  mijn mailbox binnen.

Martin Jongkoen

Eerder (2013) was ik zelf op zoek naar een familie Breur. Toen nog niet (helemaal) toegespitst op mijn huidige hamvraag: Familie Breur(e) uit Normandie na 1572 uitgeweken naar Holland

Dat bracht mij toen niet echt verder.

Martin Jongkoen

Zie voor verklaring van Breur als beroepsnaam (Bier)Brouwer het onderstaand aan het slot.

Gouda “dreef” tot eind 16e/begin 17e eeuw op het brouwen van bier. In de 80-jarige oorlog (1568 – 1648) stagneerde echter de afzet o.m. door Spaanse Blokkades. N.B.: Al op zeer jonge leeftijd dronk men bier omdat dit schoner dan water was.

Het ontstaan van :

 • de Goudse pijpmakerij (1617 gestart door Engelse huurlingen in het Staatse Leger).
 • Wolhandel en Linnen-/Tapijtweverij (Tapisserie) door Zuid-Nederlandse/Noord-Franse Vluchtelingen gestart in de door de Gemeentelijke Overheid geconfisqueerde Goudse Kloosters (1572 e.v.) Zie met name : Dr. G. F. van IJsselstein. Geschiedenis der Tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Leiden. 1936. (Deel I en II) . ill., w. (in mijn bezit).

compenseerde dit “Bierverlies”.

Naamkunde (aanklikken)

 • Breur(e), zie (de) Brouwer.
 • Brouwer, (de); de Brauwer, Brouwers, Brauers, Breur(e):  BerN van de (bier)brouwer. 1437 Pauwels de Brouwere, Axel (GYSS. 1999).

Zeeuwse Familienamen

Historisch taalkundige Frans Debrabandere heeft het Meertens Instituut zijn ongepubliceerde Woordenboek van de Familienamen in Zeeland aangeboden. Het manuscript is -- met dank aan de auteur -- via de website van het Netwerk Naamkunde als pdf-bestand te raadplegen.

De filoloog Frans Debrabandere is een erkend specialist op het gebied van de Zeeuwse en Vlaamse dialecten. Hij is de auteur van diverse woordenboeken en naamkundige overzichtswerken.

Gepubliceerd: 25-08-2009

Martin Jongkoen

Uit de stroom aan informatie maak ik op dat het hier om 2 vermeldingen ihb gaat: een gerechtelijke vermelding in 1681 en een inschrijving in 1714 in een gilderegister. Is het mogelijk daarvan hier scans te plaatsen?

Verder: Op welke basis heb je geconcludeerd dat de pijpenmaker Job Jansz Janbroerssoon dezelfde is als Job Jansz Jonckhart/Jonkhoen?

…Neeltien Hobbe(n) is Gouda 03/03/1730 begraven als weduwe van Djjen (?)

Dat staat er m.i. beslist niet. Hieronder de scan (link) - of is er nog een inschrijving van?

Ik vermoed dat indertijd de schrijver is begonnen met "wed[uw]e Jan …", maar dit vervolgens heeft doorgehaald en er van heeft gemaakt : "wed[uw]e in de wije poort". Al met al is m.i. alleen zeker "wed[uw]e … wije poort". Een Wijde Poort is er toch nu ook in Gouda?

Peter S2

Beste Peter S2,

Je vraagt naar 2 scans bron (1681/1714 ) en vermeldt wat er op door jou toegevoegd scan bron (1730) staat:

 1. 1681/10/20 Goudse Politiemeester (kleinere vergrijpen: beledigingen, onbetaalde rekeningen, niet nagekomen verplichtingen e.d.).Neeltien Hobben hv Jan Breur.
 2. 1714/00/00 - 1727/00/00 in/uitschrijving Goudse Pijpenmakergilderegister voor Job Jansz Janbroerssoon alias Jonkhoen (Gouda 1679 - Gouda 1727)
 3. 1730/03/03  Goudse Begrafenisinschrijving wed. Neeltje Hobbe wed. Dijen (?) - jij: Jan N.N.

Over gevraagde 2 scans (1681/1714) beschik ik niet. Ik baseer me daarvoor en voor toegevoegde scan 1730 (genealogische basisfout) op wat anderen meldden:

 1. Digitale weergave SAMH-site-search (Streek Archief Midden-Holland in voormalige Chocoladefabriek aan Klein Amerika 10, Gouda).
 2. Circa 5 boeken (ca. jaren '60 van 20e eeuw - ca. jaren 10 van 21e eeuw) over Historie van (Goudse) Pijpmakerij inclusief gehanteerde pijpmakermerktekens met bijbehorende 100-en pijpmakernamen. Voor één daarvan heb ik in de vraagstelling een link (blz. 38 rechts-onderaan - merkteken: voet) toegevoegd.
 3. SAMH-indexboek en/of SAMH-site-search; jouw weergave is juist.

Martin Jongkoen


De laatste maal dat ik Neeltje Hobbe tegen kom in Gouda is als doogetuige bij haar kleindochter. Zij huwde in 1670 en zal dus voor 1650 geboren zijn

Job Jansze Jonghoen x Maria Jans van der Munk

-Neeltie, 17 mei 1702, gt Jan van der Munck, Neeltie Hobben

Jan AchterbergPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!