stamboomforum

Forum logoGezochte familienamen in NL » Wat is de geboorteplaats van Mr chirurgijn Duco Bavy overleden 16-1-1675 in Bolsward

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik ben op zoek naar de ouders van Duco Bavy die geboren moet zijn rond 1635,

samen met Fedtie Doedes Galama had hij twee kinderen,

deze heten Doede (Dodonaeus) en Petronella Equarda. Duco staat ook bekend onder de naam Doecke of Doeke Equarda.

Vond op het internet ooit dat Doeke geboren zou zijn "onder de klokslag van Bolsward"

kan hierover in bronnen als Tresoar niets over vinden.

(in een van de krantjes van de Familie Galama stond dat Duco doopsgezind zou zijn en zijn vrouw Fedtie Rooms katholiek)

Doede en Petronella komen naar overlijden van hun ouders eerst bij hun Oma aan moederzijde Pytrick Pyters te wonen.

deze overlijdt na haar testament te hebben op gemaakt waarin letterlijk staat dat,

voogd Louw Thymens Tabinthiema een oom aan vaderszijde van de kinderen zou moeten zijn. 

de naam van Louw zijn vader moet Thymen  (Timon) zijn geweest,

Bavy (Bauii) zou er op duiden dat de naam van de vader van Duco, Bauke Bauwe of zoiets zou moeten zijn geweest.

Daardoor denk ik dat het eventueel halfbroers zijn en dat ze dezelfde moeder hebben,

ook hiervoor heb ik geen bewijs dat dat ondersteund.

Wie weet er meer van deze familie, en kan me helpen aan nieuwe bronnen!

Met vriendelijke groet,

Marcel Doedée

Marcel Doedée

Zijn vermoedelijke geboortejaar zal hierop gebaseerd zijn. Waarschijnlijk geboren 1634.

[Anno 16]75 den 15 iannuary [is in de]n heere gerust [den] eersaemen mr. Duco Bavy [c]hirurg[us] out in syn 40 iaar en leit al[hier] begraven
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

niepoort

hoi Marcel,

hier worden zowel Doeke (als wees) en Tymen, de vader van Louw genoemd, ik zal het Jierboekje er straks even bijpakken

 

Va Mr. TYMEN SAKLES soe 11 jier wêze as er yn 1622 beneamd wurdt as benefisjant fan it lien. Dizze sjirurgyn te Boalsert boasket 1639 ENGEL LOUWSDR, dy't as widdo 12 oktober 1641 testamintet. Har earste man Baucke Doeckes is tusken jannewaris 1636 en maaie 1637 ferstoarn1 '". It Hof fan Fryslân beneamt yn 1650"4 Mr. Tymen as fâd oer Doecke, âld 15 jier. Ek dizze Duco Bavij is yn 1656 sjirurgyn. Tymen en Engel ferkeapje yn 1646 in hûs op de Grutte Dijlakker te Boalsert195 . Engel hie besit (8 pm 4 eins) yn de pleats ûnder Boalsert, brûkt troch har broer Frans Lous"6 . Bern: Bints, Louw (folget Vla), Jan en Saekele (folget VIb). 

Doeke zou dan een zoon zijn van Baucke Doeckes (moeder) die trouwt met Tymen Sakles

(correctie 14.28 uur)      Bauke Doekes vader een Engel Louwsdr moeder

 

vr.gr. Anne 

vries

dit maak ik er dan van;

Engel Louwsdr. Engel:

(1) trouwde met Baucke Doeckes. Baucke is overleden ca 1637.

(2) trouwde in 1639 in Bolsward met Tymen Sakles.

Kind van Engel en Baucke:

1 Doecke Bauckes, geboren in 1635 in Bolsward.

Kind van Engel en Tymen:

2 Louw Tymens Tabintiema.

vr. gr. Anne 

vries

Een opmerkelijke vondst. Zou de Friese tekst ook in het Nederlands kunnen.

MVG  Mari Doedee

M Doedee

Beste Anne,

Namens de familie Doedée, bedankt voor de informatie die je hebt geplaatst, heb gelijk in Myheritage de nodige informatie aangevuld, veel van mijn eerdere vermoedens worden door dit stukje tekst bevestigd, kun je me alleen nog vertellen uit welk jaarboek dit komt?

Waarschijnlijk een stuk tekst van Wumkes, ben hem Tresoar en de vrije fries veel dank verschuldigd bij onderzoek naar mijn voorvaderen. 

Met vriendelijke groet Marcel Doedée

Marcel Doedée

Lijkt ook online te zijn link p.55 van de pdf, p.57 op het papier (via google books).

Peter S2

Helemaal super dit forum, je wordt op je wenken bediend!

Dank je Peter S2

Marcel Doedée

vertaling;

Mr. TYMEN SAKLES zou 11 jaar zijn als hij in 1622 benoemd wordt als beneficiant van het leen. Deze chirurchijn te Bolsward trouwt 1639 ENGEL LOUWSDR, die als weduwe 12 oktober 1641 testamenteert. Haar eerste man Baucke Doeckes is tussen januari 1636 en mei 1637 gestorven `. Het Hof van Fryslân benoemt in 1650"4 Mr. Tymen als voogd over Doecke, oud 15 jaar. Ook deze Duco Bavij is in 1656 chirurchijn.Tymen en Engel verkopen in 1646 een huis op de Grote Dijlakker te Bolsward . Engel had bezit (8 pm 4 ) in de boerderij onder Bolsward, gebruikt door haar broer Frans Lous"6 . Kinderen: Bints, Louw(volgt Vla), Jan en Saekele (volgt VIb). 

vr.gr. Anne 

vries

Heb met veel plezier zitten bladeren in het jaarboek 1990, had de voorvaderen van Louw Tymens Tabintiema al in kaart gebracht en vind hier een schat aan informatie over deze familie, ga op mijn gemak alle data en lijnen even nakijken. vind het leuk om te zien dat ook in 16e eeuw reeds in het buitenland gestudeerd werd, ben benieuwd of ik kan achterhalen waar in Bolsward Tymen Sakles het beroep van chirurgijn heeft uitgevoerd en of dat hij zijn stiefzoon ook heeft opgeleid tot chirurgijn?

Graag zou ik ook achterhalen of Duco Bavy voor zijn kinderen, eigenaar is geweest en heeft gewoond op Zathe Groot Equart net buiten Bolsward?

Marcel Doedée

Goede dag.

Er hebben op een en hetzelfde adres in Bolsward op de Grote Dijlakker artsen gewoond. De laatste was mijn huidige bridgevriend dr. Sikkens.

ook de boerderij Groot Equard is mij niet onbekend. Lange tijd woonde daar de fam.Hoekstra. Ook deze familie tref ik nog regelmatig aan de bridgetafel. 

Als je er prijs op stelt zou ik eens kunnen informeren.?

Douwe van den Berg

Op pagina 59 van het jaarboek wordt Lauw Tymens Tabintima beschreven. Er onder beschrijft men Seakele Tymens Hettema. Hier word Duco Bavy ook vermeld. Ook staat er iets over Groot Equard te Bolsward. Zou via de FamTabintima de zathe Groot Equard in bezit Zijn gekomen van de Fam Doede Equarda ??. De tekst in het Fries is voor mij moeilijk te lezen. Kan iemand dit vertalen. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mari Doedee

M Doedee

-

Peter S2

Heb het even vertaald. 

SAEKELE  TYMENS  HETTEMA  te  Boalsert  is  mei  de  bern  fan  Louw,  Wybe  Hayes  Tuinhout,  boargemaster  te Warkum,  en  Doeke  Edema,  sjirurgyn  te  Boalsert  (de  al  neamde healbroer  Duco  Bavij)  eigner  fan  2/2  pm  yn  in  stik  fan  20 pm  ûnder  Boalsert 'een  weinig  binnen  de  Oldeclooster  vaert'.  It  sil  fan  Engel  Louws  ôfkomstich  wêze

 

SAEKELE TYMENS HETTEMA in Bolsward is met de kinderen van Louw, Wybe Hayes Tuinhout, Burgemeester van Workum, en Doeke Edema, Chirurg te Bolsward (de al genoemde halfbroer Duco Bavij) eigenaar van 2/2 pondemaat  op een stuk van 20 pondemaat onder  Bolsward ' vlakbij de  Oldecloostervaart Het zal van Engels Louws afkomstig zijn.

Douwe van den Berg


Geachte heer van den Berg

Zou u het bovenste gedeelte van Pag 59 betreffende Louw Tymens Tabintima ook nog kunnen vertalen. Bij voorbaat dank.

MVG  Mari Doedee

M DoedeePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!