stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Jan Cornelisz in de Gulden Pot in Den Haag / Jan Cornelisz Colijn (Voorschoten, Wassenaar, Den Haag)


Profiel afbeelding
Jan Cornelisz Colijn was in 1585 de zwager van Jacob Willemsz die samen woonden in de toenmalige Hoochstraet in Den Haag op de hoek van de Plaats. Dit vond ik in het gemeentearchief van Den Haag, archief 0403-01 Societeit van 's-Gravenhage 1587-1814, Inventarisnummer 1, "De Haagse Kohieren van de vrijwillige bijdrage tot het ontzet van Antwerpen", wijk E het Ve sestendeel van Den Hage, Hoochstraet oostzijde. De vermelding is als volgt: "Jan Cornelisz in de Pott 30 schellingen Jacob Willemsz zijn swager 30 schellingen". Het is nog niet duidelijk wie deze zwager is. Een mogelijkheid is dat hij Jacob Willemsz van Voorburch is de zwager (broer van de echtgenote Engeltge Willemsdr van Voorburch) van burgemeester Jan Jansz Cocq.

Jacques Duivenvoorden

Dit kohier uit 1585 is gepubliceerd in het jaarboek 1955 van Die Haghe. Artikel van H.M. Mensonides vanaf blz. 107. Jan Cornelisz in de Pott wordt vermeld op blz. 136.

Jacques Duivenvoorden

Ik ben op zoek gegaan naar het huizenbezit van Jacob Willemsz lakenkoper, de zwager van Jan Cornelisz Colijn alias Jan Corneliszin de Pot / Pott.

Hij bezat in de Hoogstraat in Den Haag vlak bij de Plaats, waar Jan Cornelisz Colijn twee huizen bezat, ook twee huizen:

1. Hij koopt op 29-12-1587 van Anna Huijgendr weduwe wijlen heer van der Does met Jacob van der Burch haar zwager en gekozen voogd een huis en erf aan de Hoogstraat met een schepenen schuldbrief van 2050 gulden. Belendingen: Z de weduwe van wijlen Jan van Riel in zijn leven talman voor het gerecht van den Hage; N Andries Joosten apotheker; W de weduwe van wijlen Salomon van Houve in zijn leven baljuw en schout van den Hage; O de Hoogstraat wezende de Heerstraat. Hij verkoopt het huis en erf "het Gouden Laecken" op 19-12-1603 voor 4006 gulden en 4 schellingen aan Hans Bouwensz goudsmid. Het achterhuis grenst aan een ander huis van Jacob Willemsz in de Lapstraat. Belendingen: Z Jacob den Deijl metselaar; N Joost Andriesz 't Hofflant en Jacob Willemsz comparant alhier; W Hendrick van Coesvelt en Mathijs Matheusz metselaar; O de Hoogstraat wezende de Heerstraat.

2. Een huis en erf genaamd "de Gulden Olifant", waarin hij woont op 09-05-1591.

Daarnaast is hij eigenaar in de Warmoesstraat in Den Haag van een huis en erf dat hij - wonende in het huis "'t Gulde Laecken" - koopt op 09-05-1591 van apotheker Andries Joosten 't Hofflant (met als waarborg van de koper zijn huis en erf in de Hoochstraat genaamd "de Gulden Olifant"). Belendingen: N de Heerstraat; O Jan Joppen en de gang toebehorend Jacob Willemsz;  Z Jacob Willemsz; W Yde Dircxsdr. Op 07-06-1605 verkoopt Jacob Willemsz dit huis en erf aan Roelant Bouwensz de Rietvelt met een schuldbrief van 1550 gulden. Belendingen: N de Heerstraat; O. Jan Joppen lakenkoper en Jan van Buijren zijdekramer; Z. Hans Bouwensz goudsmid; W Mathijs Matheusz metselaar.

In de legger van de eigenaren van onroerende goederen gelegen in Den Haag uit 1604 (Gemeentearchief Den Haag Rechterlijk Archief archiefnummer 0351-01, Inv. Nr. 492) wordt Jacob Willemsz vermeld als eigenaar van een huis in de Lapstraat (folio 101 verso) en ook de in de Warmoesstraat (folio 41) waarbij aangegeven staat het hierboven beschreven transport op 05-06-1605 aan Roelant Bouwensz de Rietvelt.

Jacques Duivenvoorden

Huizenbezit van Jacob Willemsz lakenkoper (nieuwe versie)

Ik ben op zoek gegaan naar het huizenbezit van Jacob Willemsz lakenkoper, de zwager van Jan Cornelisz Colijn alias Jan Cornelisz in de Pot / Pott.

Jacob Willemsz lakenkoper bezat in de Hoogstraat in Den Haag vlak bij de Plaats, waar Jan Cornelisz Colijn twee huizen bezat, ook een huis en erf.
Hij koopt op 29-12-1587 van Anna Huijgendr (van der Velde) weduwe wijlen heer (Henrick) van der Goes met Jacob van der Burch haar zwager en gekozen voogd een huis en erf aan de Hoogstraat met een schepenen schuldbrief van 2050 gulden. Belendingen: Z de weduwe van wijlen Jan van Riel in zijn leven talman voor het gerecht van den Hage; N Andries Joosten apotheker; W de weduwe van wijlen Salomon van Houve in zijn leven baljuw en schout van den Hage; O de Hoogstraat wezende de Heerstraat.

Hij verkoopt het huis en erf "het Gouden Laecken" op 19-12-1603 voor 4006 gulden en 4 schellingen aan Hans Bouwensz goudsmid. Het achterhuis grenst aan een ander huis van Jacob Willemsz in de Lapstraat. Belendingen: Z Jacob den Deijl metselaar; N Joost Andriesz 't Hofflant en Jacob Willemsz comparant alhier; W Hendrick van Coesvelt en Mathijs Matheusz metselaar; O de Hoogstraat wezende de Heerstraat.
Bronnen: Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief, toegang 0351-01, Inv. Nr. 336, f. 371v, dd. 29-12-1587; Inv. Nr. 350, f. 6v, dd. 19-12-1603.

Andries Joostensz ’t Hofflandt is vroedschap (1582-1587) , fouriermeester en apotheker te ’s-Gravenhage (H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage, nr. 53 blz. 30; Die Haghe 1901, blz. 262, idem 1934, blz. 29)

Hans Bouwensz “de Oude”, goudsmid te ’s-Gravenhage is vader van Hans Bouwensz van der Houven “De Jonge”, vroedschap van 1618 – 1624 van ‘s-Gravenhage, goudsmid, deken van het goud-en zilversmidsgilde (H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage, nr. 127 blz. 79)
Salomon van der Houve is baljuw van ’s-Gravenhage 1576-1584 (baljuw van Schiedam van 1564 – 1569). Zijn weduwe woonde in 1585 in de Lapstraat, thans Annastraatje (H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage, nr. 27, blz. 17; Die Haghe 1955, blz. 127)
Anna Huijgendr (van der Velde) weduwe wijlen heer (Henrick) van der Goes wordt vermeld op blz. 14 in H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage onder nr.19.

Jacob (Adriaensz)van der Burch was vroedschap 1575 – 1592 schepen 1576 – 1590 en burgemeester 1590 – 1593 van ’s-Gravenhage, lakenkoper (H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage, nr. 19, blz. 13 en 14).

Joost Andriesz is kleermaker in de “Vergulde Olyphant” in de Hoogstraat oostzijde. Zijn zoon Andries Joostensz ’t Hofflandt erft dit huis van zijn vader in 1586 (H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage, nr. 53 blz. 30).

Henrick (Willemsz) van Coesvelt  woont in het huis “De Trouw” in de Hoogstraat, op 15-06-1590 aan hem verkocht door zijn zwager Frederick Fredericxz van der Elburch, burgemeester van ’s-Gravenhage (Bron: De Nederlandsche Leeuw 1896, kolom 147; Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief, toegang 0351-01, Inv. Nr. 337, f. 226 potlood; f. 54 pen). Belending Noord en Oost is Jan Cornelisz Colijn.

Daarnaast is Jacob Willemsz eigenaar van een huis en erf in de Warmoesstraat in Den Haag dat hij - wonende in het huis "'t Gulde Laecken" - koopt op 09-05-1591 van apotheker Andries Joosten 't Hofflant (met als waarborg van de verkoper zijn huis en erf in de Hoochstraat genaamd "de Gulden Olifant", waar de verkoper tegenwoordig in woont). Belendingen: N de Heerstraat; O Jan Joppen en de gang toebehorend Jacob Willemsz; Z Jacob Willemsz; W Yde Dircxsdr. Op 07-06-1605 verkoopt Jacob Willemsz dit huis en erf aan Roelant Bouwensz de Rietvelt met een schuldbrief van 1550 gulden. Belendingen: N de Heerstraat; O. Jan Joppen lakenkoper en Jan van Buijren zijdekramer; Z. Hans Bouwensz goudsmid; W Mathijs Matheusz metselaar.

Bronnen: Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief, toegang 0351-01, Inv. Nr. 337, f. 395v, dd. 09-05-1591; Inv. Nr. 351, f. 134v, dd. 07-06-1605.

Andries Joostensz ’t Hofflandt, apotheker, verkoopt het huis en erve "de Swaerte Olifant" in de Hoogstraat op 17-08-1590 aan Jacob Colderman, vettewarier met als waarborg het huis en erve “De Vergulde Oliphant” ook gelegen aan de Hoochstraet met als belendingen: O de Heerstraet, Z Jacob Willemsz int Goude Laecken, W de comparant zelffs, N Jan Joppen laeckencoper.

Bron: Gemeentearchief Den Haag, Rechterlijk Archief, toegang 0351-01, Inv. Nr. 337, f. 230 / 230v en f. 301v / 302.

Jan Joppen, lakenkoper in de Hoogstraat westzijde is vroedschap (1588 – 1606) en schepen (1598 – 1608) van ’s-Gravenhage (H.P. Fölting, De vroedschap van ’s-Gravenhage blz. 39; Die Haghe 1955, 148 noot 35)

Van het huis en erf in de Lapstraat ontbreken nog de transportgegevens (koop en verkoop).

In de legger van de eigenaren van onroerende goederen gelegen in Den Haag uit 1604 (Gemeentearchief Den Haag Rechterlijk Archief archiefnummer 0351-01, Inv. Nr. 492) wordt Jacob Willemsz vermeld als eigenaar van een huis in de Lapstraat (folio 101 verso)
en ook de in de Warmoesstraat (folio 41) waarbij aangegeven staat het hierboven beschreven transport op 05-06-1605 aan Roelant Bouwensz de Rietvelt.

De Lapstraat heet anno 2019 de Annastraat en is een zijstraat van de Hoogstraat (vlakbij herberg "Het Gouden Hooft").

Jacques Duivenvoorden


In het grafboek van de Grote Kerk (Gemeentearchief Den Haag, Archief Hervormde Gemeente, archief 0282-01, Inv. Nr. 76, folio XL verso) staat “Jacob Willemsz int goude laecken” vermeld als eigenaar van het 1e graf van “De IX regel int voorschreven noortpant van noordert aen”.

Daarbij is aangegeven: “Den 28 december 1674 overgebouckt opden naem van De Heer Jacob Voorburch wiens grootvader was Jacob Willemsz int goude laken”.

Vervolgens: “Den 2 October 1626 geopent voor Jacob Willemsz van Voorburch” en “Den 26 Junij 1636 geopent voor den Burgemeester Jan Jansz Cocq”.

Het opvolgende 2e graf (folio XLI) behoort Jan Jansz Cocq oudt Burgemeester van ’s-Gravenhaege.

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!