stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Weijntgen Jan Stempels uit Gouda huwt 1604 Jan Cornelisz Colijn


Profiel afbeelding
Op 29-05-1604 vindt in 's-Gravenhage de ondertrouw plaats van Jan Cornelisz Colijn weduwnaar wonende in 's-Gravenhage met Weijntge / Wijntge Jan Stempels weduwe uit Gouda. Wie weet meer over haar en over de ondertrouw in Gouda van dit echtpaar?

Jacques Duivenvoorden

Wellicht is Weijntge Jan Stempels een dochter van de schepen en burgemeester van Gouda Jan Gerritsz Stempels.

Jacques Duivenvoorden

Jacques, 

in Gouda kan ik geen inschrijving van dit huwelijk vinden, in mei 1604

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QV-49ZP-X?i=176&cc=2037907

Jan Achterberg

Jacques,

in de Poorterboeken van Gouda [1458-1810] komen de namen Colijn en Stempels niet voor. Colijn als dopelingen komen wel voor na 1625 [NH dopen]

05-09-1638 Ragel, vader: Jan Colijn, moeder: Anthonet NN, getuigen: Anthuenis Keve, Marij Betijt

Jan Achterberg

Pauwel

Beste Jan,

Ik vind via Google een grote hoeveelheid gegevens over de vroedschap en Spaansgezinde burgemeester van Gouda (vermeld vanaf 1566) Jan Gerritsz Stempels (ook vermeld als Jan Gerritsz Stempel en Jan Gerrit Stempelsz; NB Stempel is oorspronkelijk een voornaam!):

Geschiedenis der heeren en Beschrijving der stad van der Goude ..., Volume 2 (5 vermeldingen)

https://books.google.nl/books?id=u5Y6AAAAcAAJ&pg=PA234&lpg=PA234&dq=jan+gerritsz+stempels&source=bl&ots=yuGppSP2wH&sig=ACfU3U3E1HrWO4v9iK9a1WG4JhtIW6DfUQ&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwikjqemmfDiAhWQaFAKHd7xAokQ6AEwAnoECAkQAQ#v=onepage&q=jan%20gerritsz%20stempels&f=false

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de ..., Volume 4

https://books.google.nl/books?id=pXxdAAAAcAAJ&pg=PA528&lpg=PA528&dq=jan+gerritsz+stempels&source=bl&ots=2HxrjY6uRl&sig=ACfU3U02lkqxd3TJ-HcMQHHYHlCoKQ3rYg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwikjqemmfDiAhWQaFAKHd7xAokQ6AEwDnoECAgQAQ#v=onepage&q=jan%20gerritsz%20stempels&f=false

Duizend jaar Gouda: een stadsgeschiedenis

https://books.google.nl/books?id=YENsc79YwTQC&pg=PA311&lpg=PA311&dq=jan+gerritsz+stempels&source=bl&ots=v7bMbeLrzs&sig=ACfU3U1p4NoeY2rJ2L0rj0_ZBrv44cS5jg&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwj4j6-CovDiAhUOU1AKHW0jDPI4ChDoATACegQICRAB#v=onepage&q=jan%20gerritsz%20stempels&f=false

R E K E N I N G V A N J O H A N D I R C X Z. V A N D E G E A N N O T E E R D E G O E D E R E N I N H E T K W A R T I E R G O U D A,

R E K E N K A M E R  T E R  A U D I T I E, I N V E N T A R I S  4 5 7 4,  1 5 7 3 E N 1 5 7 4.

B E W E R K I N G  D O O R  A N T H O N I U S  V A N  D E R  T U I J N  T E  R H O O N (www.hogenda.nl)

Folio 1

Adriana Jans weduwe van Cornelis Willemsz. Bont es schuldich Jan Gerritsz. Stempels latitant van custinge van haer huijs, staende op tMerctvelt binnen der Goude, de somme van £ 40, verschenen Lichtmis anno ’72, £ 40. Hier in ontfang ende nae weder in wtgeve.

Folio 3

Jan Huijgen den ouden gehuert thuijs ende erve met de brouwerije van Jan Gerrit Stempels voer de somme van £ 17. Deen helft ontfangen bijden voorgaende rentmeester ende dander helft bijden rendant. Hier in ontfang ende nae weder in wtgeve gebracht £ 8-10-00.

Folio 7

Thuijs ende brouwerije van Jan Gerrit Stempelsz. es gehuert bij de huijsvrouw van Mathijs de molenaer, tsjaers voer £ 24. Bij den rendant ontfangen de helft. Compt £ 12.

Dander helft vande voersz. huijsinghe hier als ontfang ende nae weder in wtgeve £ 12.

Folio 20

Ander ontfang vande geestelicke ende geaffugeerde goederen als schulden, renten, lantpachten ende anders, leggende inde jurisdictie van Brouck ende Thuijl, als restant vanden jare ’73 overgelevert bijden voirgaende rentmeester.

Jan Gerrit Stempelsz. geaffugeerde heeft leggende inde voorsz. jurisdictie drie margen 1 hont landts gebruijct bij eenen Jop Pietersz. voor de somme van £ 40 blijckende bij sekere huercedulle. Deen helft ontfangen bijden rendant ende dander helft bij des voorsz. huijsvrouwe eer zij haer absenteerden, blijckende bijde huercedulle daer de betalinge op geteeckent stont, twelck hier naer namelijc £ 20,
maer hier £ 20.

Folio 22

Jan Gerrit Stempelsz. latitant heeft leggende te Brouchuijsen 6 margen landts, inden jaere ’73 gebruijct bij Job Pietersz., mitsgaders noch 3 margen een hont leggende in Brouck en Thuijl, tsamen voor de somme van £ 100, waer op bij den rendant ontfangen es aen suijvere gelde £ 37-00-09.

Vande £ 62-19-03 es bijden huijsvrouwe vanden voirn. Jan Gerritsz. ontfangen voor haer vertreck de somme van £ 50 ende de reste namelijck £ 12-19-03 es bijden voirn. bruijcker betaelt aen oncosten, blijckende bij der specificatie neffens dese geëxecuteert. Daerom hier niet.

Den selven heeft nog leggende inde voersz. jurisdictie 3 margen landts, inden jaere ’73 gebruijct bij Sijmon Roelen scheepmaker voorde somme van £ 30, bijden rendant ontfangen £ 15.

Die reste ontfangen bij den huijsvrouw vande voirsz. Jan Gerrit als voren. Ergo dese nae weder in wtgeve £ 15.

Folio 29

Brouck ende Tuijl.
Anderen ontfangh un Brouck ende tuijl.
Eerst vanden landen bijden commissaris verhuert voor tjaer ’74.
Jop Pietersz. woonende ter Goude heeft gehuert 3 margen een hont landt competerende Jan Gerrit Stempelsz., het jaer van ’74 voorde somme van £ 22, te betalen een derdendeel St. Jacob, een derden deel Alderheijligen ende tlaetste sinte Pieter. Compt hier voor de jaer ’74, £ 22.
Hier in ontfang ende nae weder in wtgeve.

Folio 30

Ander ontfangh vande landen leggende in Brouchuijsen soe die voorden jaere ’74 verhuert sijn ende bijden rendant geannoteert.
Job Pietersz. wonende ter Goude heeft tjaer ’74 gehuert een stuck lants competerende Jan Gerrit Stempelsz. groot zes margen, voor de somme van £ 44. Te betalen een derdendeel sinte Jacop, een derdendeel Alreheijligen ende tlaetste derdendeel sinte Pieter. Compt voorde jaere ’74, £ 44.

Folio 61

Ontfangen van Jan Minne Diercxz. de somme van £ 3-15-00 wt zaecke van 12.032 ponden steencolen, bij den rendant hem vercocht wte brouwerie van Jan Gerrit Stempelsz. De (waech?) om 9st. tot 148 ponden die waech. Compt aen gelde £ 3-15-00.

Folio 76

Betaelt door ordonnantie vandie vande Rekenninge Quirijntge Claes weduwe van Joris Jacobsz. wijlen secretaris ter Goude over seker arbeijts loon dat de selven haren man ten achteren was aen Jan Gerrit Stempelsz. latitant, hebbende voor hem gescreven zeker rekening ende anders. De somme van £ 16-16-00 blijckende bij ordonnantie ende recipisse.

Na deze bronnen nog de mededeling dat ik een zoon Gerrit Jansz Stempels heb gevonden die evenals zijn vader in de St. Janskerk van Gouda begraven is.

Jacques Duivenvoorden


Over Gerrit Jansz Stempels vond ik het volgende in het nagelaten overzicht: "Toegang op de archieven van Ouderkerk aan den IJssel tot 1700"
door C.C.J. Lans † (www.hogenda.nl):

gerrit jansz. stempel te gouda, zoon van jan gerritsz. stempel, zie aldaar hoge raad 172 26/2+ 22/4+ 1/7+ 14/10-1586
zijn vrouw is vermoedelijk .... simonsdr., erfenis kwestie, betreft land te stolwijk hoge raad 689 6-4-1596.

jan gerritsz. stempel
zoon is gerrit. schuldeiser en proces hoge raad 172 26-2-1586+ 22-4-1586+ 1/7+ 14/10-1586

In het grafboek van de St.Janskerk in Gouda vinden we zowel Jan Gerrit Stempels (NZZ - L 1225r.nr. 10 met vermelding Jan Gerrit Stempels / nu Marten Verrijn) als Gerrit Jan Stempels (ONZ - L 28 253r. 2. Gerrit Jan Stempels / nu Evert van Harthals) alsmede (ONZ - L 28
186r. 2. Gerrit Janssen Stempels, 2-1-1668; Evert Herthals; nu Marrigje Gillis Heusswijck, desselfs wed. b.e.; nu Marcellus van Harthals, als mede erfgen. ende noch m.o.v. $, 4-7-1718).

https://www.archiefman.nl/nt/km_totaal.pdf

Jacques DuivenvoordenPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!