stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Nederland (personen) » Voorouders van Engeltge Willemsdr van Voorburch en Jacob Willemsz van Voorburch


Profiel afbeelding

Engeltgen Willemsdr van Voorburch is ca. 1615 gehuwd met Jan Jansz Cocq, burgemeester van 's-Gravenhage. In "De Vroedschap van 's-Gravenhage 1572-1795" van H.P. Fölting (1985) wordt dit huwelijk (zonder datum en plaats) vermeld op blz. 49. Uit dit huwelijk 5 kinderen vanaf 1616 (Dirk, Vincentius, Willem, Johan en Isbrand). Er worden geen ouders van Engeltgen Willemsdr van Voorburch vermeld.

Uit eigen onderzoek blijkt Engeltgen Willemsdr van Voorburch een broer te hebben met de naam Jacob Willemsz van Voorburch, die een aantal keren samen met zijn zwager Jan Jansz Cocq compareert:

Oud Rechterlijk Archief Schiedam, Inv. Nr. 334 (Giftboek), Nr. 170 folio 70v. d.d. 25-07-1611 (bewerking: Anthonius van der Tuijn te Rhoon, www.hogenda.nl)

Peter Jansz. Lis houtkoper en burger alhier is schuldig aan de stad de somme van f 3.600 carolus, spruitende in mindering van hetgeen is bevonden bij sluiting van zijn rekening vanwege de stad gehad als collecteur van de verponding sedert 1603 en als extra ordinaris thesaurier. Hij belooft te betalen op 12 jaar met telkens f 300 tegen de penning 16 en verzekert dit op zijn huis en erf met plaats en houttuin over de Haven, belend ten W: de stadstimmerwerf en ten O: het Rophuis toebehorende Cornelis Aelwijnsz. cum suis, strekkende voor van de straat tot achter aan de rosmolen van Frans Dircxz. molenaar. Voorts op zijn persoon en goederen. Compareerde mede Jan Jansz. Cocq en Jacob
Willemsz. van Voorburch beiden wonende ’s-Gravenhage
, Claes Arijensz. wonende Delfgauw, Frans Cornelisz. timmerman wonende dorp Kethel, Arijen Claesz. Wassenaer wonende dorp Poortugaal en Trijntgen Jorisdr. weduwe Claes Maertensz. wonende alhier en stellen zich borgen voor Pieter Jansz. Lis.

In het grafboek van de Grote Kerk (Gemeentearchief Den Haag, Archief Hervormde Gemeente, archief 0282-01, Inv. Nr. 76, folio XL verso) staat “Jacob Willemsz int goude laecken” vermeld als eigenaar van het 1e graf van “De IX regel int voorschreven noortpant van noordert aen”.

Daarbij is aangegeven: “Den 28 december 1674 overgebouckt opden naem van De Heer Jacob Voorburch wiens grootvader was Jacob Willemsz int goude laken”.

Vervolgens: “Den 2 October 1626 geopent voor Jacob Willemsz van Voorburch” en “Den 26 Junij 1636 geopent voor den Burgemeester Jan Jansz Cocq”.

Het opvolgende 2e graf (folio XLI) behoort Jan Jansz Cocq oudt Burgemeester van ’s-Gravenhaege.

Uit eigen onderzoek heb ik al ontdekt dat de genoemde “Jacob Willemsz int goude laecken” lakenkoper is en zwager van (eveneens lakenkoper) Jan Cornelisz Colijn.

Wie weet meer over de voorouders van Engeltgen Willemsdr van Voorburch en Jacob Willemsz van Voorburch?

Jacques Duivenvoorden

Ik vergeet nog te vermelden:

’s-GRAVENHAGE 7. De woning, waarin Bartelmeeus Nellenz. woont

30-12-1601: Jonkheer Johan van Beveringh met ledige hand, bij monde van Jan van Soutelande volgens procuratie op 27-12-1601 gepasseerd voor notaris D. Bout te ’s-Gravenhage (6465, fol.115); 18-9-1604: Jonkheer Hans van Beveringh, wonende op het huis Beveringh te Loosduynen,
bekent ten overstaan van Antonis van Cats en Ysbraat Dircxz. Groenesteyn, schepenen te ’s-Gravenhage, schuldig te zijn aan Jan Jansz. Cocq, lakenkoper aldaar, 966 karolus gulden wegens levering van zijden- en wollen lakens, en stelt, omdat deze op 10-9-1604 zich garant voor hem
had gesteld voor 1200 karolus gulden en samen met Maerten Verbrugge voor 4000 karolus gulden ten behoeve van Claes Dircxz., zekerheid op zijn huis en erf, groot 14 hond te Loosduynen zijnde het leen, met alle bijbehorende landen en op de woning, die hij heeft gekocht van Adriaen
Cornelisz. Pancras. De leenheer bevestigt op 8-3-1605 deze acte (6466, fol. 30).

6-8-1613: Lambrecht van Tweenhuysen, na overdracht door Jacob Willemsz. van Voorburch als curator van de boedel van Hans van Beverinck en draagt het leen over aan heer Noel de Caron, ridder, heer van Schoonewal, ambassadeur van de Staten Generaal bij de koning van Engelandt,
hulde door Egbert Cool, griffier van de lenen en secretaris van het Hof van Hollandt, volgens procuratie verleden op 26-6-1613 voor notaris Pouwels Cypoots te Londen, (6466, fol. 126v).

Bron: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE LEK EN POLANEN GELEGEN IN DELFLAND, SCHIELAND, OP HET EILANDIJSSELMONDE EN IN DE LEK, ca. 1290 - 1650, door C. Hoek, Eerder gepubliceerd in ‘Ons Voorgeslacht’, jrg. 35, 37, 40 en 44 (1980, 1982, 1985 en 1989),
een uitgave van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie (www.hogenda.nl)

Jacques Duivenvoorden

Ik heb het vermoeden dat je het mogelijk in Delft moet zoeken. Daar woonde een zekere Willem Jacobsz van Voorburg.

Akte
folio 165
bundel 10
jaar 1536-1618
Personen
voornaam Willem
patroniem Jacobsz.
beroep lakenkoper
adresaanduiding Pontemarkt wz
huisnaam Klein Spiegel
patroniem 1 Jacobsdr.
voornaam 1 Katherina
kind1 Jacob
kind2 Engeltgen
kind3 Annitgen
kind4 Agniesgen
kind5 Maritgen
kind6 Barent
kind7 Samuel

Annemarie57

Nog een aanvulling:

Inventarisnummer 649, sententie 131, dd. 13-11-1619

In de zaak hangende voor dit hof tussen leonaert ketting notaris in den haag als geauthoriseert zijnde bij phillips van den goes commis ter tresorie van de generaliteijt der verenigde nederlanden in de name van jacob van der goes zijnen broeder, imptetrant in relief d’appel ter eenre ende jacob willemsz. van voorburch mede in den haag, gedaagde.

Bron: Nationaal Archief, archief HOF VAN HOLLAND, 1550-1619 deel I, inv.nrs. 522-649 (bewerking door C.C.J. Lans †, www.hogenda.nl)

Jacques Duivenvoorden

Dag Annemarie,

Hartelijk dank! Ik ga weer eens richting Den Hoorn om jou vondst te bekijken. Is het in het oud rechterlijk archief?

Groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden

Dit komt uit de weeskamer. Dat zou online moeten staan, maar ik kan het nu niet meer terugvinden. Ik had het lang geleden in mijn database geplakt maar er lijkt een stukje inventarisnummer te ontbreken

Annemarie57

Dit zou het juiste inventarisnummer moeten zijn. Succes!

 

http://collectie-delft.nl/bladeren-door-bronnen/q/text/0072%20%0900371

 

 • Register

 • omschrijvingbronnamen, voorkomend in de comparitieregisters van de Weeskamer Delft voor 1618
 • archiefnaamWeeskamer Delft
 • archiefnummer 0072
 • inventarisnummer 00371
 • typeZorg personen
 • Akte

 • typeZorg personen
 • folio165
 • bundel10
 • Personen

  • geregistreerde
  • naamWillem
  • patroniemJacobsz.
  • beroeplakenkoper
  • adresaanduidingPontemarkt wz
  • huisnaamKlein Spiegel
  • patroniemJacobsdr.
  • voornaamKatherina
  • kindJacob
  • kindEngeltgen
  • kindAnnitgen
  • kindAgniesgen
  • kindMaritgen
  • kindBarent
  • kindSamuel

Annemarie57

Via Google vond ik (vrij te gebruiken met bronvermelding): Delftse biografieën http://collectie-delft.nl/delftse-biografieen?view=table&sort=string_s_achternaam&order=desc&strings_i_periode_facet%5B0%5D=Voor+1700&start=20

Voorburch (Voorburg), Willem Jacobsz. van, lakenkoper, diaken te Delft 1574, veertigraad van Delft 1577, schepen 1578, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1605, commissaris van huwelijkse zaken 1581, kerkmeester Oude- en Nieuwe Kerk 1586, regent van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1600, testeert te Delft met zijn vrouw 31 januari 1595, koopt 4 gemeten en 65 roeden land gelegen in Westenrijk (Zuidland) 27 november 1598, koopt huis met erf aan het Oude Delft met de naam Savoije 10 maart 1605, wonende in de Spiegel 1608, begr. Delft (N.K.) 7 oktober 1608.
Hij huwde met Trijntgen (Catrina) Robbrechts, wonende in de Spiegel 1610, begr. Delft (N.K.) 26 oktober 1610.
Willem Jacobsz. van Voorburch (1574-1608)
Lit.:
- R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schouten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der stad Delft.
- GAD, Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afd., Arch. nr. 1.1, inv. nr. 439, Charter nr. 10236.
- GAD, Notaris Jan Bom Jansz., inv. nr. 1517, fol. 144v.
- GAD, Notaris Vranck van Uytenbrouck, inv. nr. 1535, fol. 157.
Wapen:
- G.A. Delft, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 01-12-2015

Via Google vond ik (vrij te gebruiken met bronvermelding): Delftse biografieën http:\/\/collectie-delft.nl\/delftse-biografieen?view=table&sort=string_s_achternaam&order=desc&strings_i_periode_facet%5B0%5D=Voor+1700&start=20<\/a><\/p>\r\n\r\n

Voorburch (Voorburg), Willem Jacobsz. van, lakenkoper, diaken te Delft 1574, veertigraad van Delft 1577, schepen 1578, 1584, 1585, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1605, commissaris van huwelijkse zaken 1581, kerkmeester Oude- en Nieuwe Kerk 1586, regent van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis 1600, testeert te Delft met zijn vrouw 31 januari 1595, koopt 4 gemeten en 65 roeden land gelegen in Westenrijk (Zuidland) 27 november 1598, koopt huis met erf aan het Oude Delft met de naam Savoije 10 maart 1605, wonende in de Spiegel 1608, begr. Delft (N.K.) 7 oktober 1608.
\r\nHij huwde met Trijntgen (Catrina) Robbrechts, wonende in de Spiegel 1610, begr. Delft (N.K.) 26 oktober 1610.
\r\nWillem Jacobsz. van Voorburch (1574-1608)
\r\nLit.:
\r\n- R. Boitet, Beschryving der Stadt Delft (1729), Naamlijst van de Heeren Schouten, Burgemeesteren, Schepenen, Thesauriers, Wees- en Havenmeesters der stad Delft.
\r\n- GAD, Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afd., Arch. nr. 1.1, inv. nr. 439, Charter nr. 10236.
\r\n- GAD, Notaris Jan Bom Jansz., inv. nr. 1517, fol. 144v.
\r\n- GAD, Notaris Vranck van Uytenbrouck, inv. nr. 1535, fol. 157.
\r\nWapen:
\r\n- G.A. Delft, Archiefnr. 114612, Wapenkaart, Namen en Wapenen der Ed. Agbare Heeren Veertigen der Stad Delft zedert den Jaare 1476.<\/p>\r\n\r\n

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 01-12-2015<\/p>\r\n\r\n

\"\"

Jacques Duivenvoorden

Op de site van het stadsarchief delft is een testament te vinden (16-12-1608, inv nr 161.1760, folio 300, notaris Adriaen Rijshouk) waarin de familierelatie tussen Engeltje en Jacob als kinderen van Willem Jacobsz van Voorburch x Trijntgen Robbrechtsdr worden bevestigd. Jan Jansz Cocq wordt ook genoemd

Bas de Vries

Beste Bas, Ik ga volgende week dit testament en het dossier van de weeskamer bekijken op het Gemeentearchief Delft in Den Hoorn. Helaas is het testament niet digitaal beschikbaar. Een aantal oudere testamenten is wel digitaal beschikbaar heb ik ontdekt als je op de website van het GAD zoekt op "Willem Jacobsz van Voorburch". Wat mij wel puzzelt gezien de tijd waarin Willem Jacobsz van Voorburch leeft of hij de zoon is van lakenkoper Jacob Willemsz int Goude Laecken in 's-Gravenhage die daar woont in de Hoogstraat. In het grafboek van de Grote Kerk staat aangegeven dat Jacob Willemsz int Gouda Laecken de grootvader is van Jacob (Willemsz) van Voorburch. Ik ga op zoek naar bewijs. Ik hoop dat genoemd testament er een bijdrage aan kan leveren alsmede het dossier in de weeskamer van Delft.

Jacques Duivenvoorden

Ik lees in de fiche van de weeskamer als vrouw Katarina Jacobsdr, niet Robbrechtsdr. Mogelijk was hij meerdere keren gehuwd?

 

 • geregistreerde
 • naamWillem
 • patroniemJacobsz.
 • beroeplakenkoper
 • adresaanduidingPontemarkt wz
 • huisnaamKlein Spiegel
 • patroniemJacobsdr.
 • voornaamKatherina
 • kindJacob
 • kindEngeltgen
 • kindAnnitgen
 • kindAgniesgen
 • kindMaritgen
 • kindBarent
 • kindSamuel

Annemarie57

Dag Annemarie,

In het testament van Willem Jacobsz lakenkoper in de Kleine Spiegel en zijn vrouw Trijntge Jacobsdr op 01-11-1581 blijkt zij ziek te zijn en overlijdt daarna. Op 27-01-1583 sluit hij voor notaris Jan Jansz Bom (161.1516, f. 81 verso) huwelijksvoorwaarden af met Catarina Robbrechtsdr.

Op 09-05-1559 wordt Willem Jacobsz lakenkoper vermeld in een notariële akte (Inv. Nr. 598.519) als noordelijke belending met zijn huis de Kleine Spiegel.

Jan Joestensz brouwer en Huych Jansz van Groenewegen, schepenen in Delft, oorkonden dat Pieter van der Goes verkocht en overgedragen heeft aan Maertyn Barthelmeesz een huis en erf staande aan de westzijde van de Jacob Gerritszsteech, genaamd de Groote Spiegel, aan de zuidzijde grenzend aan het huis en erf van meester Jacop barbier, aan de noordzijde aan het huis en erf van Willem Jacobsz lakenkoper genaamd die Cleyne Spieghel, strekkend voor van de straat tot achter aan het erf van Claertgen Bartelmeeusdr, weduwe van Huych Cornelisz, en mede tot het huis en erf van de erfgenamen van meester Cornelis Aertsz, waarvoor Pieter van der Goes vrijwaring belooft.

Op 05-08-1585 vind een transport plaats aan Willem Jacobsz lakenkoper (Inv. Nr. 598.519):

Niclaes Brunynck, raad van de prins, heeft verkocht en overgedragen aan Willem Jacobsz lakenkoper en schepen te Delft, een stuk erf behorend tot het huis genaamd de Grootte Spiegel, met een zomerhuisje en erf, staande op de noordhoek van het achterkeukentje van Willem Jacobsz voirs., strekkende tot aan het erf van Cornelis Hendricxz mandenmaker, op voorwaarde dat Willem Jacobsz op zijn kosten een scheidsmuur tussen beide erven moet maken.

Op 27-10-1610 wordt begraven Trijntgen Robbrechts weduwe wijlen Willem Jacobsz van Voorburch inde Spiegel (DTB Begraven Delft, Inv. Nr. 14.36). De vermelding in de weeskamer als Katherina Jacobsdr moet op een verschrijving berusten.

Jacques Duivenvoorden

Het zou mij niets verbazen als zijn eerste vrouw Katrijn Jacobsdr een dochter was van Jacob Cornelisz van der Burch en Maritge van Berendrecht. Ik heb van hen de volgende kinderen in mijn database, maar had van Katrijn nog geen echtgenoot gevonden:

 

 
Nr Kinderen UitHuwelijk Opmerking
1 Cornelis Jacobsz. van der Burch 1 tr. Aeltge Willemsdr. van den Heuvel
2 Machteld Jacobsdr. van der Burch 1 tr. Baerthout Willemsz. [van den Heuvel]
3 Jan Jacobsz. van der Burch 1  
4 Hughe Jacobsz. van der Burch 1  
5 Philips Jacobsz. van der Burch 1 tr. Annetge Gijsbrechtsdr.
6 Katrijn Jacobsdr. van der Burch 1  
7 Stijntge Jacobsdr. van der Burch 1  
8 Maritge Jacobsdr. van der Burch 1 tr. Pieter Cornelisz. van der Meer
9 Engeltge Jacobsdr. van der Burch 1? tr. Jan Fransz. van der Houve

Annemarie57

Dag Annemarie,

Gaan we nog zoeken naar bewijs dat de eerste echtgenote Katrijn Jacobsdr inderdaad Katrijn Jacobsdr van der Burch is? Woont dit gezin in Delft?

Met vriendelijke groeten,

Jacques

Jacques Duivenvoorden


Inderdaad zul je de bevestiging mogelijk ergens in Delft kunnen vinden. Misschien wordt Willem ergens genoemd in relatie tot zijn zwagers?

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu