stamboomforum

Forum logoArchieven, bronnen, zoekstrategieën » Hulp bij tanscriptie scheepssoldijboek VOC


Profiel afbeelding

Pauwel

Pauwel

Beste Pauwel,

Dank voor je reactie. Dankzij je eerdere tip naar het WNT had ik in mijn vraag al mijn eerste interpretatie gegeven: "Absentere der Monstering" zou dus kunnen betekenen: een boete voor het niet verschijnen op een monstering / inspectie / monsterrol. Ik zou graag van iemand een bevestiging van deze ' vertaling ' hebben of een andere interpretatie.

Blijft over "absentere der branding". Zou dit kunnen betekenen 'het niet aanwezig zijn bij het "branden" van het VOC-merk in de scheepskist in het Oost Indisch Huijs? Het is het enige wat ik kan bedenken.

En Ina: In het Nationaal Archief kan je de generale land- en zeemonsterrollen inkijken ( invent. nrs 5168-5239) om het spoor van beiden te volgen, vooral omdat ze beiden levend in Azié zijn aangekomen. Op zo'n monsterrol staan per jaar alle VOC dienaren in Azië en Kaap de Goede Hoop, gerubriceerd per regio: Malacca, Bali enz.enz. Maar ook aan boord van de schepen die binnen Azie voeren. Verder is het de moeite waard het originele scheepssoldijboek in te kijken, omdat online de minimale feiten staan. In het boek staat aan wie ( een gedeelte van) de schuldbrief is uitbetaald. Beiden hebben minimaal één jaar gevaren en dus gage opgebouwd. Kortom: naar het Nationaal Archief.

Groet

Wim

Wim Hobers

9 Januarij. Bepalingen nopens hel inbranden*' van ge-
permitteerde kisten^ enz.

Binnen gebragt zynde een remonstrantie van den eersten
administrateur in de zuiker-pakbuizen, van Naerssen, vervat-
tende zyne bezwaarnissen omtrent de thans plaats bebbende
wyze in bet branden der gepermitteerde kisten en andere
bagage, zoo van de scbeeps hoge en mindere officieren, als van
die der passagiers van de retour-scheepen, mitsgaders eenige
voorstellen om daarin eene geschikte verandering te weeg te
brengen, zo is verstaan:

1® de jongst benoemde gecommitteerde branders te laaten
fungeeren geduurende een rond jaar om alle brandingen
ten bunnen overstaan te laten geschieden en dit voortaan
in zelver voegen te laaten geschieden jaarlyks;
2^ alle te branden goederen ten dien einde Ie laaten ontfangen
in Comp' recognitie pakhuis, zonder onderscheid of dezelve
toebebooren aan repalrieerende, dan wel in bet land
varende; en
3® telkens vyf dagen voor de monstering van de te vertrekken
staande scheepen, betzy naar Nederland, dan wel na de
buiten comptoiren, de gemeente by billetten te adverteeren
den preciesen dag, wanneer de branding zal geschieden en
wanneer de goederen ton dien einde zullen worden aan-
genomen.

10 Januarij. Maatregden ter voorkoming van ongere-
geldheden^ voortspruitende uit ontijdige monstering van
Compagnie*s schepen.

Is goedgevonden tol een permanente order te statueeren:

Digitized by VjOOQ IC1706 W. A. ALTINQ. 5

1* dat de commandeur en opper-equipagiemeester zal ge-
houden zyn aan den heer Gouvernear Generaal kennisse
Ie geeven, wanneer schip of scheepen, buiten onvoorziene
. toevallen, vyf dagen daarna gemonslert konnen worden ;

i^ dat van de voorschrceven bepaling door of ter order van
den beer Gouverneur Genera*-)!, zo ras doenlyk, zal worden
kennisse gegeeven aan de lioofden der schryf-comptoiren,
mei lasl om te zorgen, dat de papieren op de bepaalde
tyd in gereetheid zyn;

5^ dat na het bepalen der vyf dagen geen na-projecten dan
by extra ordinaire gevallen zullen mogen worden ver-
leenl en, zo zulks al mogte gebeuren, die egter van dien
aart zullen moeten zyn, dat daardoor de depêche van
schip of scheepen en het vervaardigen der papieren niet
vertraagt worden, tenzy alleen op speciaale last van de
hooge regeering;

4* dat de commandeur en opper-equipagiemeester zal moeten
zorgen, dat voor den dag, dat de voorschrceven vyf dagen
bepaalt worden, zowel de carguasoenen, als de vic-
tualie en scheeps-benodigtheeden overeenkomstig de aan
hem afgelangde projecten zyn ingeladen, alvorens hy aan

. den heer Gouverneur Generaal kennisse geeft, dat schip
of scheepen gereet zyn om gemonstert te konnen worden,
ten einde een ieder, van wiens departement het ook mag zyn,
daardoor in staat te stellen de papieren binnen de gemelde
vyf dagen behoorlyk te konnen vervaardigen en expedieeren >

5^ dat de commandeur en opper-equipagiemeester gehouden
zal zp te zorgen, dat de geëffende monsterrollen dezelfde
dag, op dewelke hy aan den heer Gouverneur Generaal
kennisse geeft, dat schip of scheepen gereet zyn om ge-
monstert
te worden, aan het opperhoofd van het generaal
soldy-comptoir worden bezorgt of aan den geene, die in
zyn plaats dat ambt waarneemt, en op die geëffende
monster-rollen agier ieders naam distincl bekent te stellen,
roet welk schip hy in het land gekomen en van welke
bodem by op het geftffende schip geplaatst is;

Digitized by VjOOQ IC

http://www.archive.org/stream/nederlandschind00kingoog/nederlandschind00kingoog_djvu.txt

Pauwel

Nou, nou Pauwel, je bent wel en top-zoeker, maar vooral vinder. Prachtig om deze tekst te lezen. Ik ga er nu van uit dat de tekst op Afbeelding 3 "'t absenteeren der branding off monstering" betekent het bedrag dat ingehouden werd op de gage voor het niet verschijnen bij de twee akties: het branden van het VOC- merk op de scheepskist en / of het op een aangegeven tijd en dag niet aanwezig zijn voor het noteren op de monsterrol.  

Wat extra bewijs voor deze interpretatie zou kunnen geleverd worden door de transcriptie van het woordje "door" of "voor" voor "'t absenteeren". Wat lees jij daar?

Bedankt voor je hulp.

Groet

Wim

Wim Hobers

Hallo Wim,

De tekst is digitized, gescand met OCR, maar verder niet gecorrigeerd, waardoor het rare woordbeeld af en toe. Het is lastig te bepalen waar het nu precies om gaat.

Ik zou zeggen "door". Daarvoor lees ik "zomminge" = sommige.

 

(Citaat uit De volmaakte Hollandsche keuken-meid: Zomminge menschen snyden het Konyn niet midden door, maar draaijen het de kop af ...)

 

Groet,

Pauwel

Beste mensen,

Nu komt het echte werk. Een zekere Cornelis van der Does vertrekt als constabel met de VOC; hij zou volgens de site VOC opvarenden in "Azië" overleden zijn. Het begraafregister Amsterdam meldt dat zijn zoon Dirk wordt begraven in de Noorderkerk "op sijn vader Cornelis van der Does". Waar is Cornelis nou overleden. Azië of Amsterdam?  Het bewijs zou moeten staan op de creditzijde van het scheepssoldijboek van Cornelis. Ik heb de scan hiervan ( afb. 4) geplaatst in de link. De tekst is helaas weer slecht leesbaar en bevat (nog) onbekende afkortingen. Er staat m.i. ( maar graag hulp) 

1770, 13 Julij P DE Comp(arant)  f 91.- over 6 ½ m(aand) Gag(e )  á f 14. prm (per maand) Van den 29 Dber (december) 1769, dat uitgezeild is, tot heeden dat ter rheede Batavia de boeken ?? en continueerd????f 91 

?????????.?? tequaad  f 216. 15. ?

 

       1770 13 sept  over 2 m(aanden) op dit schip  ????????

       1771 ult aug   over 11 m(aanden) 17 d(agen) op ????

            Credit ?? d ?inged. Schuld

1772    ??  ??  f26.19.11 over(?) 12 ? op ???? ( L Bat.?)

1773    ------  - 3 ? rest v. ? op ???

1774    ------ f 360  Rest  ???

1775    14 Sept. ?????????????? dat zonder ?? off goed overlijd 

Zijn nalatenschap is  ????? 

Wie kan mij verder helpen?

 

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-hobers/I494.php

Groet

Wim

Wim Hobers

Hi,

Waar heeft PAUWEL de illustratie vandaan?

mvd

Dick v W

Pauwel

Medespeurders, hi

in 1704 werd mijn voorvader Jesaias Storm door zijn vader Salomon Storm, Oppercoopman te Amboina, naar Dordt gestuurd voor zijn opvoeding/ opleiding. Als zevenjarig kind was hij passagier op een VOC schip van NOI naar Nederland. Waar kan ik deze reis natrekken?

mvd

Dick v W

flessenkelder

Pauwel

Pauwel, proost.

Leuk zo'n "kelder" te zien die sommige van mijn voorvaderen (alleen als ze een hogere rang hadden natuurlijk) mee aan boord mochten nemen.

Of die er zo mooi uitzag ?

GROET

Wim

Wim Hobers

Pauwel


Ha die Pauwel,

Nooit te laat. Het grappige is dat ik weer bezig ben met een nieuwe inschrijving in het scheepssoldijboek van de "Lekkerland". Ik had al 1ps kist ingevoerd, maar deze keer heb ik ook een 1 ps. Hoed(en). Toen dacht ik al , wat moet ik toch met dat 'ps'. Zie hier het antwoord, dus niet te laat, maar precies op tijd.

Ik heb nu zo'n 10 (aangetrouwde) Hobersen die met de VOC vertrokken zijn en  Dirk Hobers (kleinzoon van jouw Vijzelstraat / Kerkstraat Koert) met wie ik nu bezig ben krijgt een zeemansgraf op de thuisreis. Het blijft een boeiende  bron die scheepssoldijboeken.

Groet

Wim

Wim HobersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu