stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » 1811 Familienamen van weeskinderen en hoe verliep hun registratie in dat jaar.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

In 1811 zaten een aantal familieleden van mij in het weeshuis te Harlingen. Jaren later vind ik ze terug onder de naam Radelaar. Als ik echter in de registers van naam-aanneming kijk, is de naam Radelaar in 1811 niet geregistreerd (niet in Harlingen en niet in de rest van Friesland). Dus mijn vraag is eigenlijk: hoe kwamen weeskinderen in 1811 aan hun familienaam? En werden die namen ook ergens geregistreerd? 

Jan Bruinsma

Graag iets meer info

Gaat het om deze Persoon

Lidmatenboek Menaldumadeel, 1838 Djurre Sybrands Radelaar - Op 24 juni 1838 ingekomen van Harlingen Gestandaardiseerde namen: DJURRE SIEBRENS RADELAAR

Harlingen, huwelijken 1807 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1807 Bruidegom: Sybren Diurres Radelaar afkomstig van Harlingen     Bruid: Joukje Walles afkomstig van Harlingen Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: SIEBREN DJURRES RADELAAR     Bruid: JOUKJE WALLES

 

Harlingen, dopen, geboortejaar 1811, doopjaar 1811 Geboren op 7 april 1811 Gedoopt op 21 april 1811 in Harlingen Dopeling: Martje, dochter   Vader: Sybren Djurres Radelaar  Moeder: Joukje Walles

Renee

Hartelijk dank voor de reactie. Het gaat in dit geval om Djurre Hendriks (1749-1798) die in 1775 met Trijntje Jelles (Bruinsma) getrouwd was. De overlijdensdatum van laatstgenoemde is nog onbekend, maar het moet tussen 1798 en 1801 zijn geweest, omdat in 1801 de kinderen in het weeshuis opgenomen werden. Een van die kinderen heette inderdaad Sybren (Sybrand) Djurres, maar hij werd in 1785 te Tzum geboren.

Jan Bruinsma

het gaat dus om deze personen

Wonseradeel, huwelijken 1775 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 mei 1775 Bruidegom: Djurre Hendriks afkomstig van Lollum     Bruid: Trijntie Jelles afkomstig van Kubaard

Hennaarderadeel, huwelijken 1775 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 mei 1775 in Lollum Bruidegom: Djurre Hendriks afkomstig van Lollum     Bruid: Trijntie Jelles afkomstig van Kubaard Gestandaardiseerde namen: Bruidegom: DJURRE HENDRIKS     Bruid: TRIJNTJE JELLES

 

Baarderadeel, dopen, doopjaar 1749 Gedoopt op 30 november 1749 in Britswerd/Wieuwerd Dopeling: Djurre, zoon   Vader: Hendrik Johannes  Moeder: Grietje Jans

Renee

Radelaar, Jelle Djurres, geb. Harlingen 31.12.1788 zoon van

Djurre Hendriks en Trijntje Jelles Bruinsma, beiden overl.;

loteling lichting 1808; 126e regt. inf. van linie en neemt

deel aan de Veldtocht naar Rusland in 1812; hij schrijft op

21 augustus 1812 zijn laatste brief vanuit Butkiste (?) aan

zijn broer en zuster te Wommels; broer van Johannes Djurres

Radelaar; 16.07.1801 opgenomen in het Burger Weesthuis te

Harlingen en vermoedelijk reeds in 1806 vrijwillig (?) in

militaire dienst gegaan aangezien het archief van het

weeshuis over hem vermeldt: 06.10.1806 in requisitie genomen

Bronnen: schriftelijke medeling van 23.10.2004 van de heer A.

Stiksma te Angeren; OA Harlingen inv.nr. 4856 of 4857

bldz.123

 

Overledene  : Sybrigje Djurres Radelaar Overleden op: 18 april 1835 Wonende te  : Harlingen Tekst: moeder van onechte Trijntje de Vries (18 jr); zuster van Sybrand, mr verver Wommels, afwezige Jelle (in 1812 met leger naar Rusland vertrokken) en afwezige Johannes Djurres Radelaar (in 1819 naar Batavia vertrokken), doch van beide sindsdien niets vernomen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap Bron: Memories van successie 1833-1835 Toegangsnr.   : 42 Inventarisnr. : 7008 Dagregisternr.: 351

 

Radelaar, Johannes Djurres, geb. Harlingen 28.11.1791, zoon

van Djurre Hendriks en Trijntje Jelles Bruinsma beiden overl.

wees, Regiment pupillen van de Keizerlijke Garde 2e bat., 2e

comp; verblijft in april 1812 te Antwerpen; zijn laatste

bericht is van 19.12.1819 vanuit Kaap de Goede Hoop aals

sergeant bij een onbekend onderdeel op weg naar Ned. Oost-

Indië; nadien wordt niets meer van hem vernomen; broer van

Jelle Djurres Radelaar; op 14.07.1801 opgenomen in het Burger

Weeshuis te Harlingen met vermelding dat hij op 20.07.1809

'in requisitie is genomen' hetgeen kan betekenen dat hij die

datum (gedwongen) in militaire dienst is gegaan

Bronnen: schriftelijke mededeling van 23 en 24.10.2004 van de

heer A. Stiksma te Angeren; OA Harlingen inv.nr. 4856 of 4857

bldz.123

Renee

Klopt precies! Dat is het juiste gezin. De info over het militaire leven van Jelle en Johannes had ik inderdaad al gevonden. Echter, de naamgeving van 1811 kan ik niet vinden. Vandaar dat ik me afvroeg of die naamgeving misschien anders is gegaan omdat ze in het weeshuis zaten. Iemand moet die naam Radelaar toch hebben laten noteren? Want ook de andere kinderen zouden die naam later aanhouden.

Jan Bruinsma

Geen antwoord helaas

Brief van Jelle Djurres Radelaar geboren te Harlingen op 31 december 1788 zoon van Djurre Hendriks en Trijntje Jelles. Daar beide ouders jong zijn overleden zijn hun kinderen waarschijnlijk opgenomen in het Burgerweeshuis te Harlingen. Bijna zeker kan dat gezegd worden van de zoon Johannes die als pupil (gedwongen) opgenomen werd in het Regiment Pupillen van de Keizerlijke Garde.

Jelle Djurres behoorde tot de lichting 1808 van de mairie Harlingen. Hij werd ingedeeld in het 126e regiment infanterie van linie en maakte als zodanig de Veldtocht naar Rusland in 1812 mee waarvan hij niet terugkeerde. Op 21 augustus 1812 schrijft hij van uit Butkiste, een plaatsnaam die niet gelocaliseerd kon worden, een brief aan zijn broer Sybrand Djurres Radelaar, verver en glazenmaker te Wommels.

Bütkiste, 21 Augustus 1812

Waarde Broeder en Zuster ! Uw brief van 16 February laatstleden heb ik in gezondheid

ontvangen en uw gezondheid daaruit verstaan dat mij
zeer aangenaam waar om te hooren. Lieve broeder neem ’t mij niet kwalijk dat ik uw niet eerder heb geschreven hoewel ik wel de tijd heb gehad maar ik dacht dat al dat schrijven maar onkosten veroorzaakt maar nu
kan ik ’t niet langer nalaten hoewel ik heel ver
van u verwijderdt ben en uw de brief wel eens zooveel
zal kosten als anders maar ik hoop dat gij mij
’t zult vergeven. Lieve broeders en zusters om tot de
zaak te komen laat ik u weten dat wij den 20 April laatstleden uit Antwerpen zijn vertrokken naar Wezep
van daar den 1 Meij naar Osnabrück vandaar op Hannover van daar op Magdeburg van daar op Berlin vanaar op Stettin, vandaar op Reitz vandaar op Pruis Friedland
van daar op Marienweerde vandaar op Marienburg
van daar op Koningsbergen vandaar op Bütkiste
zoodat ik nu ’t zamen 371 uur verder van uw verwijderd ben en tegenwoordig kort aan de Russische grenzen
en den 25 dezer verder op ruk om Rigga te belagen. Daarom lieve broeder kan ik niet laten om u te schrij-
ven daar ik niet weet of ik in langen tijd uw weder
zal kunnen schrijven en mogelijk nooit niet meer.
Ik vertrouw op God den Allerhoogsten en beveel mij
met mijn aardsche hart in Zijne handen en hoop
dat hij mij zal bewaaren. Datik uw nog eens in gezond- heid mag aantreffen maar ’t zal nog heel lang duuren.

Maar lieve broeders en zusters wilt uw maar troosten in mijn lot en bid met mijn groten God aan
dat Hij onze leidsman mag zijn en mijn den overwin- ning mag geven dat niet mijne vijanden over mij zegevieren maar dat ik als een brave held die zijn vaderland verdedigdt gezond en met eer terug mag keeren. Maar lieve broeder ik verzeker uw dat ‘t

een harde toer zal zijn want ik agt mijn vijanden nooit ligt maar onze keijzer Napolion zal
God den zegen geven dat wij hem in volle Glorie te rug mogen keren zoo dra ons land

is weder vrijgevogten van onze wederzijdsche vijanden dat dan ons land weder mag floreeren
als in vorige dagen. Daarom bid ik God dat hij ons Zijne Regter zal leenen en ons helpen als voorheen Tegen den vervloekten Spanjaard die ons land dag-
te te verdelgen. Maar Israëls God leeft nog en zal niet gedogen waar Zijn naam geloofdt wort dat daar
een koorn halm vergaat. Nu lieve broeders en Zusters verder kan ik uw niet meer schrijven dan mijn gemoed

tweede blad

Maar lieve broeders en zusters wilt uw maar troosten in mijn lot en bid met mijn groten God aan
dat Hij onze leidsman mag zijn en mijn den overwin- ning mag geven dat niet mijne vijanden over mij zegevieren maar dat ik als een brave held die zijn vaderland verdedigdt gezond en met eer terug mag keeren. Maar lieve broeder ik verzeker uw dat ‘t

een harde toer zal zijn want ik agt mijn vijanden nooit ligt maar onze keijzer Napolion zal
God den zegen geven dat wij hem in volle Glorie te rug mogen keren zoo dra ons land

is weder vrijgevogten van onze wederzijdsche vijanden dat dan ons land weder mag floreeren
als in vorige dagen. Daarom bid ik God dat hij ons Zijne Regter zal leenen en ons helpen als voorheen Tegen den vervloekten Spanjaard die ons land dag-
te te verdelgen. Maar Israëls God leeft nog en zal niet gedogen waar Zijn naam geloofdt wort dat daar
een koorn halm vergaat. Nu lieve broeders en Zusters verder kan ik uw niet meer schrijven dan mijn gemoed is te vol en ik beveel mij naar naar uw gegroet te hebben in de hand des Allerhoogsten. Lieve broeder schrijf tog spoedig want hoe ver af ik ook mag zijn, kost mijn de brief

maar een vierduiten. Nu breek ik af en verzoek mijn compliment aan mijn baas Jan Jeltes en aan

al de famielie en goede bekenden en schrijf mij
eens hoe het met ons broeder Johannes is want dat ik geen tijding van hem gehad zedert Antwerpen al
waar hij gezond en stond bij ‘t 2 Bataillon 4 Compagnie Guarde, Pupil. Blijf met alle Achting uw onderdanige Broeder Jelle Djurres Radelaar.

Geadresseerd:

Aan Sijbrand Djures

Radelaar meester verver en Glasemaker
Canton Bolsward Departement Wommels

Friese

Brief van Johannes Djurres Radelaar geboren Harlingen 28 november 1791 zoon van Djurre Hendriks n Trijntje Jelles Bruinsma, beiden overleden.
Hij is na het overlijden van zijn ouders opgenomen in het Burgerweeshuis te Harlingen; niet nagegaan kon worden of hij reeds tijdens het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon met vele andere wezen is geronseld. Lodewijk Napoleon huldigde evenals zijn broer de Franse keizer het standpunt dat mannelijke wezen beter in het leger konden worden ondergebracht dan op kosten van de overheid in een weeshuis groot gebracht. Beide broers scheerden daarbij kennelijk de stadsweeshuizen en de burgerweeshuizen over een kam. De laatsten waren echter financieel geheel zelfstandig en niet afhankelijk van de overheid. Onder het regime van Lodewijk Napoleon en Napoleon Bonaparte zijn honderden wezen vaak onder protest van de regenten uit de weeshuizen gehaald en ingedeeld bij een speciaal regiment. Onder Napoleon Bonaparte was dat het Regiment Pupillen van de Keizerlijke Garde.

Wanneer Johannes Djurres Radelaar bij een dergelijk regiment werd ingedeeld is niet bekend. Uit de brief van zijn broer Jelles Djurres weten wij dat hij in de 4e compagnie van het 4e bataljon diende dat kennelijk in Antwerpen is geweest. Het garderegiment pupillen hield garnizoen te Versailles. Het sterftecijfer van dat regiment moet bijzonder groot zijn geweest als gevolg van ziekten en ontberingen.

Van Johannes Djurres Radelaar is een brief van 19 december 1819 geschreven op Kaap de Goede Hoop. Een bewijs dat hij zijn dienst onder keizer Napoleon heeft overleefd. Voor zover kan worden nagegaan is hij niet na zijn koloniale diensttijd in het vaderland teruggekeerd.

Kaap de Goede Hoop den 19 December 1819 Veel Geagte Broeder en Zuster.

Daar ik ’t goed gevonden heb om mijn uit het vaderland te begeven zoo kan ik niet langer nalaten om uw een
letter te schrijven hoewel ik wel vrees broeder dat het een groot verdriet zal verschaffen nu dat ik naar batavia

in de Oostinden ben vertrokken maar
laat het uw maar niet verschrikken want
ik ben God zij dank nog fris en gezond. Wij zijn reeds zeer lang op zee geweest en
onze reis word op zes maanden gerekend.
Wij zijn tansch halfweg want men
rekend de Kaap op halfweg. Ik heb ‘t
hier zeer goed en ben zoo gezond als een hoen. Verders weet ik nu geen nieuws meer te schrijfen van de omstandigheeden van
deze kust kan ik uw niet nader berigten
dan gij ze in de historeijen zult vinden.
Als dat ik den 18 dezer aan de wal ben Geweest en enige vreemde dieren en
gewassen heb gezien en belouwe uw
met ’t eerste schip dat er naar
Eropa vaart een altoos al schrijfen.
Verders blijve ik altijd uw getrouwe
en tederminde Broeder

w.g. Radelaar Serga(nt)

NB Uw staat van gezondheid zal wensch ik Gelijk die van den mijne tegenwoordig is. hope ook dat den Heere uw en uw Gade en kroost zal zegenen. Veel kompelmen- ten aan alle vrienden en bekenden.

Renee

Mooi he? Ja, die brieven had ik al. Het enige wat ik nog niet heb is de overlijdensdatum van hun moeder (Trijntje Jelles) en de naamgeving in 1811.

Jan Bruinsma

Harlingen Quotisatie 1749 Wijk: 8e Kwartier Omschrijving : schipper, maetigh cu. Perso(o)n(en): Jurre  Hendriks Aant. volw.  : 2 Aant. kind.  : 1 Aanslag      : 30:00:00 Verhoging    : 5 Vermogen     : - Gestandaardiseerde namen: DJURRE HENDRIKS, man Bron   : Tresoar Toegang: 5 Invnr. : 6477 Folio  : 149

Renee

Dat kan hem niet zijn helaas. Djurre Hendriks werd geboren in 1749 en verhuisde in 1785 naar Harlingen. Hij trouwde in 1775 met Trijntje Jelles. Djurre overleed in juli 1798, toen was Trijntje nog in leven. In 1801 werden haar kinderen in het weeshuis ondergebracht, dus ze moet overleden zijn tussen eind 1798 en halverwege 1801. Op kleinekerkstraat staat: 27-01-1799 wijlen de wenduwe van Djurre Hendriks. Wijlen de weduwe zou betekenen dat ook zij dus in januari 1799 ook al overleden was. Maar tot op heden heb ik niets gevonden wat dat kan bevestigen. Daarnaast is dan direct de vraag waarom de kinderen pas in 1801 in het weeshuis werden opgenomen. Dus Trijntje geeft haar geheimen niet zomaar prijs :-)

Jan Bruinsma

Renee

:-) jawel, dat is mijn eigen website :-)

Jan Bruinsma

Jammer dat ik je niets nieuws kon/kan vertellen, ik heb verder nog geen van je vragen kunnen beantwoorden helaas.

Renee

Dat is niet erg, ik waardeer alle hulp, tips en suggesties :-) Dus hartelijk dank voor het meedenken

Jan Bruinsma


Frank FranszPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!