stamboomforum

Forum logoArchieven en bronnen » Huisadres in 1930, Vlagtwedde Ter Apelkanaal H 947.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

In de geboorteakte van een van de voorouders van mijn vrouw staat dat hij geboren is in Vlagtwedde Ter Apelkanaal H 947.

De verhalen gaan dat hij geboren is in het voormalige station Vetstukkenmond; een station aan de voormalige S.T.A.R spoorlijn.

De spoorlijn is in 1935 opgeheven en het gebouw is in 1960 gesloopt.

In het archief van de NS in Utrecht heb ik niet kunnen vinden of het genoemde adres inderdaad het postadres van het station was.

Kan iemand mij misschien verder helpen met informatie waar ik eventueel verder kan zoeken.

P. van der Loo

We missen de naam van de voorouder.

G.Karssenberg

Nog geen antwoord, maar wel een afbeelding <klik hier>

De opening van de S.T.A.R. spoorlijn wordt wel breed uitgemeten in het Nieuwsblad van het Noorden, maar helaas geen adres van het station genoemd.

MVG

Hans

naam is Jans Medendorp geb datum 10-02-1926

P. van der Loo

De foto en het krantenartikel zijn bij mij bekend.

Toch bedankt voor uw reactie

P. van der Loo

deze suggestie inzake kadastrale nummers is vervallen

Peter S

Voor een overzicht van het gezin met vader Kornelis Medendorp (spoorwegbeambte) <klik hier>

Het gezin verplaatste nogal vaak, zoals bijv. de eerste geboortes laten zien <klik hier>

MVG

Hans

Ho, stop!! Het is op dit forum al vaker benadrukt (zie 'huizenonderzoek') : vooral  n i e t  in de war komen met kadastrale nummering. Dus u komt in dit geval ook niet toe aan HisGIS. En daarbij: een kadastrale aanduiding tegenkomen in een geboorteakte? Dat lijkt me toch sterk....

Bedenkt u eerst wat anno 2017 de normale manier van huisnummering is: de straatsgewijze huisnummering. Dus: gemeente X, daarbinnen woonplaats Y, straat Z, en daarin huisnummer zóveel. Het allerbelangrijkste is hierbij, vergeleken met vroeger: elke straat heeft haar eigen huisnummers; dat wil zeggen: een huisnummer is niet, zoals vroeger, iets wat "boven het straatniveau uitgaat". 

Wat u hier leest is gewoon de vooroorlogse, wijksgewijze huisnummering (op het platteland soms tot diep in de jaren 1960 in gebruik geweest; in sommige gemeenten zelfs tot in 1974) : naam van de burgerlijke gemeente; codeletter voor een wijk of gemeentedeel of woonplaats(en); huisnummer binnen die wijk / dat gemeentedeel / die woonplaats(en)  [eventueel soms voorafgegaan door een straatnaam, maar lees dit niet verkeerd: het is geen huisnummer bínnen die straat, maar een huisnummer dat toevallig ín die straat valt]. Zie een laat voorbeeld voor de gemeente Delfzijl, bij Delpher:

- Op oude persoonskaarten uit het bevolkingsregister ziet u dit ook vaak terug, nl. in de kolom "Gemeente en adres". Daar wordt het dan in principe volgens de regels van de kunst gedaan: gemeentenaam, naam van het gemeentedeel / de wijk, code daarvoor, en huisnummer daarbinnen; of simpelweg: gemeentenaam, code, huisnummer. Zie een voorbeeld bij de website www.leeraar.eu : offic. gemeentenaam Beerta, daarbinnen gemeentedeel- of wijkcodeletter B, daarbinnen huisnummer 209; kortweg ook formeel (gemeentenaam!) aan te duiden als het adres Beerta B 209:

- In het alledaagse (spraak)gebruik speelde de gemeentenaam echter meestal geen rol, maar gebruikte men gewoon de naam van het gemeentedeel / de wijk, plus code en huisnummer. Dus bij u ging het officieel waarschijnlijk om: Gemeente Vlagtwedde; gemeentedeel / wijk H; daarbinnen: huisnummer 947; of kortweg H 947; en dit valt dan in de woonplaats Ter Apelkanaal. In het spraakgebruik werd dit dan: Ter Apelkanaal, H 947.   Voor een ander voorbeeld, uit 1940, over iemand uit de gemeente Vlagtwedde, gemeentedeel / wijk H, en daarbinnen huisnummer 10 (nl. in Ter Apelkanaal), of kortweg: Ter Apelkanaal, H 10, zie Delpher:

Nog een mooi voorbeeld bij Delpher van de vooroorlogse, wijksgewijze huisnummering "aan het werk", in 1939, over de huisnummers Bonneveen E 88,   Borgercompagnie H 1,   Alteveer K 153,  Ter Apelkanaal H 725:

Nogmaals dus : komt u vooral  n i e t  in de war met kadastrale nummering, dat is ècht iets totáál anders dan huisnummering. U moet als genealoog dan ook in uw stamboomprogramma / notities / communicatie met anderen (bv. op een forum als dit) steeds nauwkeurig omschrijven over welke van de twee u spreekt, om misverstanden te voorkomen. 

- Huisnummering gaat over daadwerkelijke h u i z e n (of andere gebouwen). Voor u van belang is, vast  te leggen, dat die staan in een bepaalde (overheids)gemeente (dus een bestuurlijke gemeente: geen kadastrale of kerkelijke!); en daarbinnen in een bepaalde woonplaats; en staan daarbinnen in een bepaalde straat, waarin zij zijn aangeduid met een bepaald huisnummer. Klaar.

- Kadastrale nummering is iets totaal anders, gaat over iets anders, en noteer je ook anders. Het grondgebied is ingedeeld in grote gebieden, zgn. "kadastrale gemeenten" (en die vallen vrijwel nooit samen met een normale, bestuurlijke gemeente). Deze zijn weer onderverdeeld in "secties" (onderdelen), en die zijn verdeeld in "kadastrale percelen" : dit gaat over stukken g r o n d, waar wel of niet een huis / ander gebouw op kan staan. Ook die vallen vaak niet samen met wat u kent als een huis : zo'n perceel kan meerdere huizen omvatten, en omgekeerd kan een groot gebouw ook best meerdere kadastrale percelen omvatten. Denkt u dus niet dat het bij perceel en huisnummer om hetzelfde gaat! Weest u als genealoog ook zorgvuldig in het vastleggen, en noteer uitdrukkelijk dat u een kadastrále gemeente bedoelt, en een sectie, en een perceel.

Haal die twee systemen niet door elkaar, en wees nauwkeurig. Spreek dus bijvoorbeeld ook niet van het woord 'perceel' in combinatie met een gewoon huisadres, zoals helaas nog zoveel genealogen doen ('het perceel Kalverstraat 25'); dat leidt alleen maar tot begripsverwarring. 

Voor de huidige tijd heeft u aan de websites KadastraleKaart.com en Planviewer.nl mooie hulpmiddelen voor gebruik bij huizenonderzoek, om de situatie anno 2017 qua kadastraal perceel en huisnummers goed te onderzoeken. Zie een voorbeeld met de straten Vetstukkermond en Ter Apelkanaal-West in de gemeente Vlagtwedde. Ouderwets geformuleerd hebben we het hierbij over lappen grond in de kadastrale gemeente Vlagtwedde, sectie I [spreek uit: ie], perceel 4191; en kadastrale gemeente Vlagtwedde, sectie I, perceel 966 : 

Op moderne kadastrale kaarten van onze overheidsdienst het Kadaster zelf, zoals u die ook terugziet op websites van makelaars e.d. , wordt duidelijk het verschil tussen de kadastrale aanduiding (voor de "lap grond", of er nu wel of niet een gebouw op staat) en de huisnummering aangegeven; u ziet hier bijvoorbeeld duidelijk dat er zich op één en hetzelfde kadastrale perceel meerdere huisnummers bevinden:  

In uw voorbeeld: (vooroorlogse, wijksgewijze) *huisnummering* Vlagtwedde, H 947, is dus  n i e t  hetzelfde als een *kadastrale aanduiding* van een lap grond (waar al of niet een gebouw op kan staan) als  "kadastrale gemeente Vlagtwedde, sectie H, perceelnummer 947", zeer zeker niet!

On topic: waarin u geinteresseerd zult zijn, is of het gebouw nog bestaat, en zoja: welk huisnummer het anno 2017 draagt. U heeft dus voor uw onderzoek een omzettingstabel (concordans) nodig, om de vertaalslag te maken van vooroorlogse, wijksgewijze naar moderne, straatsgewijze huisnummering. 

Als die nog bewaard is, vindt u die in archiefinstellingen onder het archief van het gemeentebestuur (secretarie-archief). Vlagtwedde is blijkbaar niet aangesloten bij de Groninger Archieven, heeft althans dáár voorzover ik zie geen uitgewerkte inventarissen van haar archieven online staan. De gemeente heeft een eigen archief. Zie www.vlagtwedde.nl en zoek met de term 'archief'. U vindt ook daar géén uitgewerkte archiefinventarissen, dus u zoekt verder via Google: en u vindt de website www.groningerarchiefnet.nl, met ook Vlagtwedder archiefcollecties uitgebreider beschreven.

Zie daar de inventaris Gemeentebestuur Vlagtwedde 1923-1987, onder "Bevolking", en zoekt u grondig naar het onderwerp huisnummering, en alle aanverwante thema's. Bovendien zijn ook andere archiefcollecties van het secretariearchief voor u interessant: oudere bevolkingsregisters -1920, woningkaarten, gezinskaarten 1920-1939, enz. enz. (Gaat u niet zelf daadwerkelijk daar in Groningen naar het archief toe, dan wil het archief misschien wel voor u op afstand onderzoek doen (prijzig!) en kopietjes maken). - Kijkt u liefst voor de zekerheid ook www.ZoekAkten.nl na op zulke collecties voor Vlagtwedde.

Succes met uw onderzoek,

met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri Vlas

deze gegevens zijn bij mij ook bekend; vader Kornelis was in dienst bij de diverse opeenvolgende spoorwegmaatschappijen (StaatsSpoor, S.T.A.R enz.)

Hij werd diverse keren overgeplaatst : Nieuwe Schans, Ruinerwold, Haren, Winschoten, Ter Apel/Vetstukkenmond (Vlagtwedde) en uiteindelijk naar Groesbeek, waar hij in 1941 is overleden.

P. van der Loo

Ik ben het helemaal met u eens; de aanduiding is een huisadres, zoals ik die in zeer veel aktes heb gezien. De vermelde aanduiding staat trouwens ook op de persoonskaart van Kornelis die ik van het CBG ontvangen heb.

In mijn "werkzame leven" ben ik, na een opleiding als tekenaar van het kadaster in den Haag, een aantal jaren werkzaam geweest op kantoren van de Lanmeetkundige Dienst van het Kadaster in Nijmegen, Eindhoven en Arnhem. Alhoewel er bij het Kadaster inmiddels zeer veel veranderd is (alles met GPS en digitaal) ken ik dus de materie die u schetst heel goed. Kadastrale aanduidingen komen, naar mijn weten nooit voor in documenten van de BS. Dit zou ook zeer onduidelijk zijn; op een perceel kunnen immers meerdere huizen zijn gebouwd met afzonderlijke huisadressen.

Dank u wel voor de verdere aanwijzingen. Ik ga proberen om hierdoor de gegevens boven water te krijgen.

P. van der Loo

​U bent ermee bekend, dat de personeelskaarten van voormalig spoorwegpersoneel (NS en zijn voorgangers) zijn de raadplegen op microfiches (met index) op het Utrechts Archief?

Hierop staan chronologische loopbaangegevens (indiensttreding/functie/standplaats/loon/pensioengrondslag/bestraffingen/uitdiensttreding met reden) en aantal kinderen.

Martin Jongkoen

Zie voor nadere informatie - periode in gebruik/sloop gebouw 1968/ 2 foto's - volgende site:

Martin Jongkoen

Beste Martin,

Ik ben vorige maand in Utrecht geweest en heb daar inderdaad kopien kunnen maken van de zgn "Mutatien" waarop de hele loopbaan met data van aanstellingen, standplaatsen, bezoldigingen enz. staat vermeld.

Ook heb ik een kopie van de situatietekening van het station Vetstukkenmond laten maken. Helaas staat daar geen huisadres op vermeld.

Ook alle gegevens van het stationsweb had ik enige tijd geleden al verzameld.

Dank u wel voor de reacties 

P. van der Loo

Op Delpher staat, dat het stationgebouw al in 1919 is opgeleverd. De vraag is of de bouw openbaar is aanbesteed blijkens krantenberichten en daarbij een indicatie van de locatie staat:

Jaarverslag over 1919 van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten.

  • ... In aanleg bleef de locaalspoorweg Stadskanaal-Ter Apel-Duitsche grens, waarvoor de gebouwen op de stations 1e Exloërmond en Vetstukkenmond gereed kwamen....

Overige opties: Oude Adres-/Telefoonboeken, waarvan op een aantal Archieven exemplaren staan of Bouwvergunning/ Bouwtekening.

Martin Jongkoen


Beste P. van der Loo,

Het zal u duidelijk zijn dat u uiteindelijk ter plaatse bij dat gemeentearchief van Vlagtwedde moet zijn; naast de officiele archiefcollecties zal men daar waarschijnlijk in de bibliotheek ook wel een adresboek hebben, dat uw vraag kan beantwoorden.

Misschien tot nu toe over het hoofd gezien: maar op de pagina's http://www.stationsweb.nl/station.asp?station=terapelkanaalvetstukkenmond en http://www.stationsweb.nl/afbeelding.asp?dir=terapelkanaalvetstukkenmond&num=1 staan allerlei reacties met namen erbij, van mensen die vroeger in het pand hebben gewoond. Als iemand de oude straatnaam + huisnummer weet, of daar met zijn/haar kennis (oude familiepapieren, adresboekjes e.d.) dicht bij in de buurt kan komen (oude huisnummering tot diep in de jaren '60!), zijn zij het wel! Gaat u telkens met de muis over die namen, dan verschijnt onderaan uw computerscherm een e-mailadres van de persoon. Misschien verouderd, maar u kunt het in elk geval proberen, contact op te nemen met hen, met uw vraag! 

Met vriendelijke groet, Dimitri Vlas

Dimitri VlasPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!