stamboomforum

Profiel van eric feenstra

Informatie over eric feenstra

uit zoeken genealogie feenstra de Boer Tuinstra en wolthuizen alle van de zelfde komaf zoek dus fott s van deze lijn

Rein Ennes, geboren op 4 november 1743 te Elahuizen,wordt na het afleggen van zijn Belijdenis gedoopt op 5 februari 1773 in de doopsgezinde kerk. Rein geeft als beroepen op, boer en veenbaas, een veenbaas is iemand die een Veenderij of een veenafgraverij heeft Hij is overleden te Nijega op 13 oktober 1811 volgens het overlijdensboek van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde folio 21 oud 70 jaar weduwnaar Rein trouwt op 28 februari 1772 voor de griffier van de Staten van Friesland Te Leeuwarden ( het gerecht ) en op 10 mei 1772 in de kerk te Nijega met Rink Luitjens, geboren op 19 en gedoopt op 22 april 1753 te Goudum( gereformeerd ) Dochter van Luitjen Gatzes en Inck (Joeke) Simons. Overl 3 mei 1778 at Nijega Rein en Inck worden op 4 februari 1773 aangenomen als lid van de gereformeerde Gemeente. Inck is overleden te Nijega op 3 mei 1778 Volgens het floreenkohier 1778 was hij gebruiker van plaats en landen met Huizing groot 94 pondematen, gelegen inhet Heidenschap over de Fruessen Volgens het speciekohier van 1805 had hij op dat moment 14 koeien , 5 stieren en 2 Paarden, In de invertaris, na zijn overlijden opgemaakt,werd meer vee vermeld. Behalve boer. Was hij vervener.Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren te Nijega

1: Enne Reins geboren 12 maart 1773 doop 14 maart 1773 te Nijega zie V-D 2: Inck Reins geboren 20 ockt 1774 gedoop 23 ockt 1774 overleden 13 maart 1801 in kraambed zij trouwt op 13 mei 1799 met Tohomas Christoffel Giffel geb 7 jan 1764 teNijega , zoon van de Plaatselijke predikant Henricus Giffel Thomas overl op 25 feb 1813 Zijn twaalfjarige dochtertje als wees achterlatend, Door wie zij werd grootgebracht , is niet bekent 3: Luitje Reins geb 15 ockt 1777 gedoop 16 nov 1777 overleden 13 juni 1787

Rein trouwt voor de tweede maal op 9 juni 1780 te Nijega met Froukje Jans, geboren te Hindeloopen als dochter van Jan Jans en Tjitske Taekes Zij legt haar belijdenis af op 4 mei 1794 te Elahuizen In deze plaats is Froukje overleden op 26 april 1810,

Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Nijega zijn

4: Hendrik Reins geboren 13 maart 1781 neemt in 1811 de naam Tuinstra aan en trouwt Met Klaaske Feikes 3 mei 1807 te Franeker . Zie generatie tuinstra 5: Antje Reins geboren op 13 maart 1781 te Nijega gedoopt 15 april 1781 Zij trouwt op 18 mei 1800, tegelijk met haar halfbroer Enne Reins te Ferwoude In Wonseradeel met Pieter Durks Dirksen , geboren te Gaast 7 jan 1770 te Ferwoude Overl 28 april 1842 te Sneek Antje is overleden te Sneek op 9 juli 1811 te Sneek met als familienaam van de

6: Jan Reins geboren 5 juli 1782 gedoop 14 juli 1782 zie V-E 7: Jarig Reins geboren 5 juli 1782 overleden 17 ockt 1863 te Wonseradeel Trouwt op 9 mei met Marrijke Aukes uit dit huwelijk komen 5 kinderen Akke ,Rein , Sytske , Auke ,Rein verdere geen stam opvolgers Jarige reins neemt de achternaam Tuinstra aan 8: Taetske Reins geboren op 18 maart en gedoopt op 28 maart 1784 Van Taetske is in Friesland geen overlijden te vinden Taetske trouwt op 28 juli 1805 te Nijega met Lieuwe Taekes waarvan geen geboortegegevens gekend zijn Bij de invoering van de Burgelijke Stand in 1811 neemt Taetske als familienaam Feenstra aan en Lieuwe Taekes noemt zich Werkman Lieuwe is overleden op 30 juli 1837 te Workum uit dit huwelijk komen 6 kinderen ,Heebeltje Lieuwes geboren 20 ocktober 1819 en Antje Lieuwes Werkman geboren 10 december 1823 alle geboren te Workum ,Rein geb 19 jan 1808 te Koudum overl 15 ockt 1853 , Froukje geb 28 sep 1811 te Koudum overl 15 Juli 1838 te Workum, Sieuwke geb 21 maart 1815 te Koudum overl 23 april 1891 , Heabeltje ge 2 ockt 1819 te Workum overl 28 dec 1900 te Workum 9: Tjitske Reins geboren 18 maart 1786 en gedoopt op 16 april 1786 overleden 14 sep 1787 10 Taede Reins geboren op 9 juli 1787 gedoopt 10 juli 1787 zie V-F 11: Hielke Reins geboren 13 juli 1791 gedoopt 17 juli 1791 overleden 5 aug 1791 12: Simen Reins geboren 13 juli 1791 gedoopt 17 juli 1791 overleden 20 juli 1791 13: Hylke Reins geboren 26 juli 1792 gedoopt 29 juli 1792 zie V-G 14: Tjitske Reins geboren op 20 september en gedoopt op 5 ocktober 1796 Zij is overleden op 9 juni 1844 te Nijega in Hemerlumer Olderferd (gehuwd ) Zij trouwt op 5 juni 1819 te Koudum in Hemerlumer Olderferd met Romke Zierks van de Zee Hij is overleden op 30 mei 1863 te Hemelumer Olderferd (weduwenaar) Bruid tekent met Feenstra 15: Symen Reins geboren 20 novvember 1799 en gedoopt op 24 nov 1799 zie


  • eric feenstra is sinds Sunday 22 March 2015 lid van het Stamboom Forum.
  • eric feenstra heeft in de afgelopen 30 dagen geen bericht geplaatst.
eric feenstra