stamboomforum

Forum logoNieuws en updates » Zoekscherm o.a. DTB niet meer via Tresoar maar bij Alle Friezen raadpleegbaar v/a 5 oktober 2015Profiel afbeelding

Vanaf vandaag (5 oktober 2015) is het oude vertrouwde scherm voor Friesland o.a. BS, DTB niet meer te raadplegen via voorouders www.tresoar, maar via Alle Friezen (een prima site), met een goede zoekmachine.

Nu te vinden

http://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?f=%7B%22search_s_register_type_title%22:%7B%22v%22:%22Notarieel%20archief%22%7D%7D

Klikken op het plusje rechts (in werkbalk) voor uitgebreide zoekfunctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoeken naar voorouders

http://www.tresoar.nl/Pages/Zoeken-naar-voorouders.aspx

Tresoar beschikt over een schat aan gegevens over je Friese voorouders. Als officieel overheidsarchief worden hier de aktes van de Burgerlijke Stand van alle Friese gemeentes bewaard. Ook de zogenaamde DTBL-boeken, de boeken met de (kerkelijke) gegevens over dopen, trouwen, begraven en lidmaten uit de periode voor 1811 liggen in de depots van Tresoar. Als je er in wilt zoeken kan dat op www.allefriezen.nl, de speciale website voor stamboomonderzoek in Friesland. Tik daar in het zoekvenster de namen van je (over-)grootouders maar eens in: grote kans dat je de vermelding van hun trouwakte vindt (tenminste als dat meer dan 50 jaar geleden was, anders is het in verband met privacy nog niet openbaar). Zet wel even een '&' tussen de beide namen, anders werkt het niet (voorbeeld: Jelmer de Vries & Grietje de Jong).
Via de zoekbalk hierboven kun je ook zoeken, maar Alle Friezen is vollediger. Bovendien kun je daar direct ook de originele akte lezen en de handtekeningen van pake en beppe onder de akte zien staan. Ook kun je op Alle Friezen gegevens over voorouders vinden uit andere Tresoar-collecties, zoals de notariële archieven en de Memories van Successie (kijk voor wat er allemaal in zit op het bronnenoverzicht van Alle Friezen).

Hieronder vind je naast een overzicht van wat er in Alle Friezen zit nog een aantal andere zoekmogelijkheden om meer te weten te komen over het leven van je voorouders in Friesland.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Alle Friezen: Om te zoeken in de genealogische bronnen van Tresoar kun je het beste gebruik maken van de website Alle Friezen. Naast een aantal bronnen afkomstig van een aantal andere Friese archieven vind je daar de gegevens (en van een aantal bronnen ook de scans!) uit de volgende Tresoar-bronnen:

- Burgerlijke Stand: geboorte, huwelijk en overlijden (vanaf 1811) - met scans
- DTBL: dopen, trouwen, begraven en lidmaten voor 1811
- Burgerboeken
- Kadaster 1832
- Kamer van Koophandel
- Memories van successie
- Militairen 1795-1815
- Naamsaanneming 1811 - met scans
- Notarieel
- Ontvanger generaal
- Pottenbakkers
- Quaclappen
- Quotisatie 1749
- Registres civiques
- Rolboeken (Strafrecht) - met scans
- Stemkohieren
- Studenten Franeker
- Tietjerksteradeel bevolking
- Tietjerksteradeel hypotheekboeken
- Tietjerksteradeel informatieboeken
- Tietjerksteradeel speciekohieren
- Volkstelling 1744 - met scans

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom op Allefriezen.nl

http://www.allefriezen.nl/

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld.

Everardus Rollema - 5 okt 2015 - 16:59

Vervolg en uitleg van de bronnen:

 

Overgenomen van de site Alle Friezen:

Bevolkingsregister
De Bevolkingsregisters zijn ontstaan uit volkstellingen, die al vanaf de achttiende eeuw in Nederland werden gehouden. Bij Koninklijk Besluit van 22 december 1849 werd het bevolkingsregister voor de Nederlandse gemeenten met ingang van 1850 verplicht gesteld. Inwoners waren verplicht om hun verhuizingen door te geven, zodat de gemeentebesturen steeds exact op de hoogte waren van de omvang van de bevolking en de exacte verblijfplaats van de inwoners.
Meer over het Bevolkingsregister op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsregister

Burgerboeken
Aan de mannelijke inwoners van de Friese steden kon het zogenaamde burger- of poorterschap worden toegekend. Om als zelfstandige een beroep uit te oefenen moest men lid zijn van een gilde en daarvoor was weer het burgerschap vereist. De vroegste gegevens dateren uit 1517, de laatste uit 1811.

Burgerlijke stand
In 1811 is de Burgerlijke Stand ingevoerd. Sindsdien wordt in iedere gemeente de registratie van geboorte-,huwelijks- en overlijdensakte bijgehouden. Hierin staan gegevens van de geborenen (tot 1913), gehuwden (tot 1933) en overledenen (tot 1951/3), zoals die vanaf 1811 zijn vastgelegd in de gemeentelijke registers van de burgerlijke Stand. Van alle gemeenten, met uitzondering van Opsterland en Oost- en Weststellingwerf, zijn meestal scans van de originele akten aan de gegevens gekoppeld.
Meer over de Burgerlijke stand op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijke_stand

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken (DTB of DTBL) voor 1812
Hierin kunt u de namen vinden van de dopelingen, gehuwden, overledenen en lidmaten uit de doop-, huwelijks-, overlijdens-, begraaf- en lidmatenboeken van de Friese plaatselijke kerken en gerechten van de steden, grietenijen en eilanden. De lidmatenboeken lopen door tot 1850. Van deze laatste registers zijn scans in de database opgenomen.
Meer over de DTBL op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Retroacta_van_de_Burgerlijke_Stand

Kadaster
Gedigitaliseerd zijn zowel de kaarten uit 1832(minuutplans) als die uit 1887 (netteplans) van alle Friese kadastrale gemeenten. Hierop zijn alle percelen ingetekend en elk perceel voorzien van een eigen (perceel)nummer. 
Meer over het Kadaster op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Kadaster

Kamer van Koophandel
Sinds 1921 zijn veel bedrijven verplicht zich in het Handelsregister te laten inschrijven. Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Het gaat om vrijwel alle bedrijven die in 1921 bestonden en/of vóór 1977 zijn opgeheven.
Meer over de Kamer van Koophandel op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Kamer_van_Koophandel

Memorie van successie
De memories van successie (1818-1902) zijn door de belastingdienst opgemaakte overzichten van erfenissen. Ze bieden de onderzoekers de mogelijkheid inzage te krijgen in de vermogenspositie van voorouders. Bovendien kan er informatie gevonden worden over familieleden die anders moeilijk te vinden is. De originele akten zijn op studiezaal raadpleegbaar. Het bestellen van kopieën is niet mogelijk.  

Militairen 1795-1815
Het bestand Militairen in leger en marine 1795-1815 bevat gegevens over militairen uit Friesland, in dienst van het leger of de marine van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, het Franse Keizerrijk en/of het Koninkrijk der Nederlanden (Waterloo).

Naamsaanneming 1811
Deze database bevat de in 1811 en 1812 in Friesland geregistreerde familienamen, met scans van de originele akten. De registers van de eilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan. NB. Veel namen staan verkeerd genoteerd in de akten. Zo komen in één en dezelfde familie soms meerdere varianten van dezelfde achternaam voor.

Notarieel archief
Deze database bevat gegevens uit de akten, die in de periode 1809-1925 voor de notarissen in Friesland zijn opgemaakt. Het biedt toegang tot testamenten (tot 1915), akten van boedelscheiding, verkoopakten, schuldbekentenissen en allerlei andere akten waarvoor de notaris werd ingeschakeld. 

Ontvanger Generaal
Bijzondere betalingen door de Gedeputeerde Staten van Friesland uit de opbrengst van de kloostergoederen zijn verzameld in een tweetal boekwerken met als titel “Extraordinaris”(1592-1646).

Pottenbakkers
Deze database bevat gegevens uit advertenties uit de Leeuwarder Courant (1752-1900) betreffende pottenbakkers, pottenbakkerijen, potschepen en potten en pannen.

Quaclappen
In de quaclappen (quaet clappen = kwaadspreken, roddelen) staan de teksten van de vonnissen van het Hof van Friesland in civiele zaken kort en bondig aangetekend. Deze database bevat de namen van de partijen (eisers en gedaagden) uit de periode 1527-1591, zoals ze in de quaclappen zijn geregistreerd. 

Quotisatie 1749
De quotisatie, een belasting naar draagkracht, werd in 1749 ingevoerd. In dat jaar werden in elke stad en grietenij overzichten gemaakt van alle gezinnen met gegevens over de gezinssamenstelling en de welstand en de op basis daarvan opgelegde aanslag in de quotisatiebelasting. 

Registres Civiques
In de Registres civiques staan de namen van stemgerechtigden (1811/1812). De stemgerechtigden waren mannen van 21 jaar en ouder. De registers bevatten gegevens als voor- en achternamen, patroniemen, beroepen, geboortedata, inschrijfnummers en (soms) adressen.

Rolboeken (Strafrecht)
Hierin staan de namen van gedaagden die vanaf 1838 zijn verschenen voor de arrondissementsrechtbanken, respectievelijk Heerenveen (tot 1924), Leeuwarden (tot 1940, maar raadpleegbaar tot 90 jaar geleden) en Sneek (tot 1878). Scans van de originele rolboeken zijn toegevoegd en bieden informatie omtrent de aard van de zaak en de veroordeling. De vonnissen kunnen op de studiezaal van Tresoar worden ingezien.

Stemkohieren
De stemkohieren waren bedoeld om de eigenaren en gebruikers van stemgerechtigde goederen, meest boerderijen, te registreren. In deze database kunt u de gegevens opzoeken uit de gedrukte stemkohieren van 1698 en 1728

Studenten Franeker
Hierin kunt u de gegevens vinden over betalingen door de Gedeputeerde Staten van Friesland aan scholieren en studenten (alumni) in de periode 1592-1646. De studiebeurs werd destijds vaak aangeduid met de term ‘pensie’.

Tietjerksteradeel bevolking

Tietjerksteradeel hypotheekboeken

Tietjerksteradeel informatieboeken

Tietjerksteradeel speciekohieren

Volkstelling 1744
Volgens de bron "Omschrijvinge van familiën” telde Friesland destijds (zonder de eilanden) 135.133 inwoners. In deze database vindt u onder meer de namen van het gezinshoofd en de gezinsgrootte.

 

Volkstellingsregister
Vanaf 1829 werden er in Nederland periodieke tienjaarlijkse volkstellingen gehouden. In een aantal Friese gemeenten zijn de volkstellingsregisters van 1829 en 1839 – en soms zelfs de aangiftebiljetten – bewaard gebleven. De volkstellingen werden niet continu bijgewerkt, waardoor de gegevens in de registers al snel niet meer actueel waren en derhalve slechts een momentopname weergeven.
Meer over de Volkstelling op wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Volkstelling

 

Wijkregister
In 1843 is de gemeente Leeuwarden begonnen met het aanleggen van een zogenaamd Wijkregister. Hierin werden tot eind 1847 per adres mutaties van vestiging en vertrek bijgehouden, waarbij kinderen onder de zestien jaar slechts getalsmatig werden vermeld. In 1848 is dit wijkregister opnieuw opgezet, doch in verband met de landelijke invoering van het Bevolkingsregister verder niet bijgehouden.


23 sept. 2015: nieuwe, nog niet eerder gepubliceerde data in Alle Friezen:

  • BS Huwelijken: periode 1923-1932 alle gemeentes
  • BS Geboortes: periode 1903-1912 alle gemeentes
  • BS Overlijdens: periode 1951-1962 van de volgende gemeentes: Achtkarspelen, Ameland, Baarderadeel, Het Bildt, Ferwerderadeel, Franekeradeel, Harlingen, Hennaarderadeel, Idaarderadeel, Kollumerland, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Opsterland, Rauwerderhem, Schiermonnikoog, Terschelling, Tietjerksteradeel, Vlieland, Westdongeradeel
  • Lidmaten: Barradeel
  • Volkstelling: Harlingen
  • Notarieel: St. Annaparochie II 1821-1829, Berlikum 1906-1912, Giekerk 1862-1901, Heerenveen II 1869-1875, Oosterwolde 1884-1891, Sneek III 1916-1925

Everardus Rollema - 6 okt 2015 - 13:38

Everardus Rollema - 6 okt 2015 - 13:41

Wat was

http://asksam.tresoar.nl/asksam.htm 

toch heerlijk simpel. Vooralsnog heb ik heimwee.

Tineke van der Laan - 7 okt 2015 - 15:20

Dag Tineke,

 

Uw link werkt niet meer, echter bij

http://www.allefriezen.nl/zoeken/persons?ss=%7B%22q%22:%22%22%7D

wanneer U de link hebt aangeklikt, uiterst rechts het + aanklikken.

het nu volgende scherm:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Everardus Rollema - 7 okt 2015 - 18:07

Dag Everardus,

Dank voor de reactie. Ik had gisteren al ontdekt dat de link niet meer werkte. Er stond overigens geen doorverwijzing of een reden bij.

Bedankt voor het schermpje. Dat had ik nog niet gevonden. Kan ik dat op m'n bureaublad vastzetten?

De webmaster, bericht van hem ontvangen, van AlleFriezen gaat het de volgende met de groep aldaar bespreken om het X duidelijker naar voren te laten komen.

Vriendelijke groet,

Tineke van der Laan

Tineke van der Laan - 7 okt 2015 - 18:59

Dag Ineke,

Je bedoelt bij je favoriten?

Ik zou de link van 18.07 in de favoriten plaatsen en als je uitgezocht ben weer opnieuw het zoekvenster.

Maar misschien begrijp ik je verkeerd?

 

Gr.

Everardus

Everardus Rollema - 7 okt 2015 - 19:17

Goedemiddag Everardus,

Bedankt voor uw reactie.

Ik had het schermpje van Tresoar als ikoontje op mijn bureaublad staan: aanklikken en gelijk ermee werken.     Dàt bedoelde met 'vastzetten op m'n bureaublad'. Maar het kan inderdaad ook via Alle Friezen, dan kom ik met drie klikken ook bij dat (vernieuwde) scherm. Die verloren X daar in de hoek was ook niet erg duidelijk. Dank voor de hulp.

Vr.gr.

Tineke

Tineke van der Laan - 13 okt 2015 - 13:31

Dag Tineke,

Graag gedaan en succes bij Uw onderzoekingen.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema - 15 okt 2015 - 09:53

Weet iemand of het ook mogelijk is om exact te zoeken via Allefriezen? Ik krijg nu teveel hits: als ik bijvoorbeeld op de familie "Adrian" zoek krijg ik ook alle gegevens van mensen die toevallig Adriaen heetten, Adriaens etc. Het liefst gebruik ik wildcards bij mijn zoekopdrachten.

 

Mvg, Dorian Swarts

Dorian Swarts - 15 okt 2015 - 21:33

Beste Dorian,

 

Misschien begrijp ik U verkeerd.

U wilt exact zoeken, maar tevens een wildcard (*) gebruiken.

Twee verschilldende zaken m.i.

Exact zoeken betekent: De naam precies schrijven zoals U wilt.

Met een wildcard (*) geeft U aan, ook andere schrijfmogelijkheden.

Het sterretje (wildcard) kunt U op iedere plek zetten van een woord, dus ook midden in een woord.

Heeft U te veel hits, verklein dan de periode met een plaatsnaam.

Ook de bron eventueel verkleinen b.v. alleen dopen enz.

 

Vriendelijke groet,

Everardus

Everardus Rollema - 16 okt 2015 - 09:49

Wat ik zo prettig vond bij de opzet van Tresoar was, dat de gegevens makkelijk konden worden gekopieerd en als bijlage (notitie of info) bij de persoonsgegevens konden worden gevoegd. Nu moet ik veel meer handelingen doen om de gegevens om te zetten in "platte tekst". Overigens geldt dit aspect niet alleen voor Alle Friezen maar ook voor Alle Groningers en andere provinciale zoeksites. Prachtig om in het scherm te zien, maar lastig om de (bron)gegevens als tekstbestand op te slaan. Al die kleuren en opmaakgegevens heb ik niet nodig. Het moet toch niet zo moelijk zijn om een .doc, .docx, .txt of .pdf-bestand van de basisgegevens beschikbaar te stellen.Nu moet ik steeds de opmaak wissen (zie F1), de regelafstand aanpassen, de vele spaties wegwerken en de overblijvende tekst tenslotte vervangen door "platte tekst" .   

Joeke de Jong - 29 okt 2015 - 15:44

Ja, dat is nu precies wat ik op 7 oktober bedoelde met:

"Wat was   http://asksam.tresoar.nl/asksam.htm  toch heerlijk simpel. Vooralsnog heb ik heimwee."

Bedankt voor de uitgebreide uitleg hierbij, Joeke!

Veel van die mooi (en knap) opgemaakte sites zijn niet echt gebruiksvriendelijk voor degene voor wie ze eigenlijk bestemd zouden moeten zijn. Helaas.

Tineke van der Laan

Tineke van der Laan - 29 okt 2015 - 17:37


Beste Everardus,

Mij gaat het er altijd om dat de 'speurder' zoveel mogelijk vrijheid heeft mbt het zoekscherm. Als ik bijvoorbeeld mijn familienaam 'Swarts' invoer ben ik niet geïnteresseerd in Swart of Zwart wat nu opkomt, maar alleen in Swarts. Dit is ook voor mij een groot probleem geweest bij verschillende krantendatabases, waarin ik altijd uitkom op schaakpartijen wanneer ik mijn familienaam invoer.

 

Een ander voorbeeld: enige tijd geleden heb ik hier een vraag gesteld over Caspar Adrian die in Leeuwarden woonde. Zoeken op Adrian geeft allerlei varianten op de naam Adriaan, terwijl deze (Lutherse familie) specifiek de naam Adrian met 1 'a' gebruikte, en het dus wederom niet (meer) mogelijk is om deze er eenvoudigerwijs uit te pikken. Tresoar was erg handig gezien er op elk woord kon worden gezocht, plus de gestandaardiseerde namen.

 

Nog iets anders, wat ik weer jammer vind bijvoorbeeld bij allegroningers: ik zoek veel Drenten die in bijvoorbeeld de stad Groningen trouwden, maar het is niet mogelijk om op alle velden te zoeken, dus is het niet mogelijk om op Drentse plaatsnamen vermeld in huwelijksakten te zoeken.

Verder ben ik het met bovenstaande comments eens dat een 'flashy' uiterlijk nu niet bepaald de gebruiksvriendelijkheid vergroot, en het knippen en plakken bijvoorbeeld.

 

Mvg,

 

Dorian Swarts

Dorian Swarts - 30 okt 2015 - 18:38Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu