stamboomforum

Forum logoOnderzoek in Europa » Allebrandi / Aliprandi / AlbrandyProfiel afbeelding

AFKOMST PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI) EINDELIJK BEKEND!!!

 

ZIE OOK: https://stamboomallebrandi.jouwweb.nl

 

Dankzij de onlangs gepubliceerde documenten op de Italiaanse genealogische website "Portale Antenati" is het mij eindelijk na heel veel jaren gelukt om  de afkomst van mijn verre voorouder PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI) te achterhalen!

Uit deze documenten blijkt dat PAOLO ALIPRANDI inderdaad te Alessandria geboren is en wel in het jaar 1763 (niet in 1755, zoals op zijn overlijdensakte staat vermeld!). Zijn vader heette eveneens PAULO ALIPRANDI, slager/slachter van beroep en zijn moeder MARGARITTA DELFINO (MARGARETHA DOLPHINA, oudste dochter van PIETER PAULUS ALLEBRANDI en ADRIANA VAN LEEUWEN is dus naar haar Italiaanse "nonna" vernoemd.). 

Het gezin ALIPRANDI (ookwel: LIPRANDI/ALIPRANDO) woonde te Alessandria in eerste instantie binnen de parochie van Santi Pietro e Dalmazio binnen het woonblok "San Taddeo" vlak naast het Palazzo Guaracca en in de nabijheid van een kazerne met paardenstal, genaamd Gambarina Vecchia (nu Museo Etnografico della Gambarina). Later verhuisde het gezin naar de naastgelegen parochie van Santa Maria di Castello ("Santa Maria Gaster", zoals in de overlijdensakte als geboorteplaats genoemd), waar PAOLO ALIPRANDI een deel van zijn jeugd doorbracht.

Opa MAURO ALIPRANDI, banketbakker en oma ISABELLA CATHARINA SASSO, winkelierster in manufacturen woonden evenzo te Alessandria. MAURO ALIPRANDI was op zijn beurt een zoon van ANTONIO ALIPRANDI. Daar houdt het voorlopig op. Het is mij niet bekend of hij ook te Alessandria geboren is of dat hij van elders kwam. Mogelijk is er een familieband met de "adelijke" familie ALIPRANDI uit Mantua (Mantova).

De familie ALIPRANDI/LIPRANDI/ALIPRANDO die in de 18-de eeuw te Alessandria woonde had ANTONIO ALIPRANDI als gemeenschappelijke stamvader. Het betrof een tamelijk uitgebreide familie.

Bent u nieuwsgierig naar meer informatie, of heeft u vragen/aanvullingen, neem dan gerust contact op via gklaase@hotmail.com.

Vriendelijke groet,

Guido A. Klaase

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

ORIGIN OF PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI) FINALLY ANNOUNCED!!!

Thanks to the recently published documents on the Italian genealogy website "Portale Antenati" I finally succeeded after many years to trace the origin of my distant ancestor PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI)! These documents show that PAOLO ALIPRANDI was indeed born in Alessandria in the year 1763 (not in 1755, as stated on his death certificate!). 

His father was also called PAULO ALIPRANDI, a butcher/butcher by profession and his mother MARGARITTA DELFINO (MARGARETHA DOLPHINA, eldest daughter of PIETER PAULUS ALLEBRANDI and ADRIANA VAN LEEUWEN is thus named after her Italian "nonna".).

The ALIPRANDI family (also LIPRANDI/ALIPRANDO) lived in Alessandria initially in the parish of Santi Pietro e Dalmazio within the residential block "San Taddeo" right next to the Palazzo Guaracca and in the vicinity of a barracks with horse stable, called Gambarina Vecchia ( now Museo Etnografico della Gambarina). Later the family moved to the neighboring parish of Santa Maria di Castello ("Santa Maria Gaster", as mentioned in the death certificate), where PAOLO ALIPRANDI spent part of his childhood.

Grandfather MAURO ALIPRANDI, confectioner, and grandmother ISABELLA CATHARINA SASSO, drapery shopkeeper, also lived in Alessandria. MAURO ALIPRANDI was a son of ANTONIO ALIPRANDI. That's where it stops for now. I do not know where he was born or came from. Possibly there is a family connection with the "noble" family ALIPRANDI from Mantua (Mantova).

The ALIPRANDI/LIPRANDI/ALIPRANDO family who lived in Alessandria in the 18th century had ANTONIO ALIPRANDI as common ancestor. It was a fairly extended family.

If you are curious about more information, or if you have any questions or additions, please feel free to contact us at gklaase@hotmail.com.

Sincerely, Guido A. Klaase

_________________________________________________________

Heemskerk (Nederland), 23 oktober 2016

Geachte heer, mevrouw,

Sinds verscheidene jaren houd ik mij bezig met een genealogisch onderzoek naar de Nederlandse familie Allebrandi (ook geschreven als Aliprandi, Alibrandi, Allebrande of Albrandy)

De oudst terug gevonden stamvader van deze familie, kwam rond het jaar 1785 als soldaat, in dienst van het Zwitsers Regiment, naar Nederland. Zijn naam was Pieter Paulus Allebrandi (zijn voornaam werd ook geschreven als Paúlo, Petter Poal en Pietro Paulo). Hier werd hij rond het jaar 1800 (waarschijnlijk te Haarlem) door de Franse overheid aangesteld tot Directeur van het Bureau der Inkwartiering en trad hij als tolk op, omdat hij naar zeggen zeven talen machtig was. Nadat de Fransen ons land verlieten, oefende hij het beroep van (Meester) kleermaker en schoenmaker uit.

Zijn zoon Sebastiaan Allebrandi / Sebastian Allebrande / Bastiaan Albrandy (eigenaar/uitbater van twee luxe koffiehuizen: Eén in de Kalverstraat (nr.3-5), vlakbij het Koninklijk Paleis op de Dam en één in de toen pas opgerichte dierentuin, "Artis", te Amsterdam ) schreef in zijn boekwerkje "Herinneringen aan mijne tienjarige militaire loopbaan", welke gaat over zijn belevenissen tijdens de slag van Waterloo, dat zijn vaders familie uit Mantua (Mantova) in Italië afkomstg was. Zijn grootvader was een gegoede handelaar in manifacturen. Tevens vertelt hij dan zijn vader al vroeg het huis verliet op zoek naar avontuur. Zo deed hij ondermeer Afrika aan.

Pieter Paulus Allebrandi verliet naar alle waarschijnlijkheid rond 1775 Italië en kwam na zijn rondreis in Parijs terecht. Daar ging hij in de leer bij, naar zeggen, één der beste kleermakers van die stad.

Eenmaal gevestigd in Nederland trouwde hij in 1790 (Amsterdam / Haarlem) met de jongere Adriana Barendsdochter van Leeuwen. Op zijn huwelijkscertificaat staat dat hij van Tirano (in Italië, danwel Zwitserland) kwam. Waarschijnlijk was dit de laatste plaats waar hij zich te Italië had opgehouden.

Zij kregen vijf kinderen: Margaretha Dolphina, Sebastiaan, Alida Gerhardina, Arentje Petronella en Petronella.

Pieter Paulus Allebrandi overleed in 1841 te Haarlem. Op zijn overlijdensacte staat dat hij geboren was te Santa Maria Gaster, Alexandrië dela Puljé in Italië, de datum 11 augustus 1755. Ik denk dat men bedoelde dat hij op deze datum gedoopt werd in de kerk van Santa Maria Castrum, ook wel Santa Maria Castello te Alessandria (della Paglia) in Italië. Helaas worden er geen namen van ouders in de akte vermeld.

Mijn vraag is nu of er iemand is die mij enige tips of informatie kan geven hoe ik mijn onderzoek voort kan zetten naar deze verre voorvader, van mijn moeders oma via haar vaderszijde. Heeft iemand misschien nog aanvullende informatie over Pieter Paulus Allebrandi, welke ik over het hoofd heb gezien? Weet iemand iets over een familie Allebrandi/Aliprandi/Alibrandi uit Mantua (Mantova) of Alessandria.

Met nieuwsgierigheid wacht ik op antwoord, met dank,

Guido A. Klaase

gklaase@hotmail.com

/

Heemskerk (The Netherlands), 23 october 2016

Dear Mr., Mrs,

Since several years I search for the roots (genealogy) of the Dutch Allebrandi’s family. Also written as Aliprandi, Alibrandi, Allebrande or Albrandy.

The oldest forefather or ancestor of this family came about 1785 as soldier in te Swiss Regiment to The Netherlands. His name was Pieter Paulus Allebrandi (his firstname also written as Paúlo, Petter Paol or Pietro Paulo). In The Netherlands he became about 1800 Director of a Quartering Office (French Army) and interpreter for the government in his place of residence, because he spoke seven languages. After the left of the French Army in 1813, he became Master tailor and shoemaker.

His son Sebastian (owner of a chic Italian coffee-house in one of the mainstreets “the Kalverstraat” nearby the royal palace and one in the zoo “Artis” in Amsterdam)  wrote alsoo in his book (“Herinneringen aan mijne tienjarige militaire loopbaan”, it’s about te battle of Waterloo) that his fathers family originaly came from Mantua (Mantova) in Italy. And also that his grandfather was a rich merchant in clothing fabrics. He wrote that his father left his parents home at a young age and traveled a lot. He visited for example Africa.

Pieter Paulus Allebrandi left probably Italy about 1775 and went after his journey to Paris. There he learned the trade of tailor by one of the best tailors in that city.

When he came to The Netherlands he married in 1790 (Haarlem/Amsterdam) Adriana Barendsdaughter van Leeuwen. On his marriage-certificate is written that he came from Tirano in Italy or Switzerland. I think that this was his last residence in Italy.

They got five children; Margaretha DolphinaSebastianAlida GerhardinaArentje Petronella and Petronella.

Pieter Paulus Allebrandi, died in 1841 in Haarlem. His certificate of death gives the information that he was born in Santa Maria Gaster, Alexandrië dela Puljé in Italy, the date 11 August 1755 (I think they meant he was baptized in the church of Santa Maria Castrum or di Castello in Alessandria della Paglia in Italy). They didn’t wrote the names of his parents. 

My question is how to get more information about the history of my forefather or his parents and his grand-parents? Is there any information about a family Allebrandi in Alessandria or Mantova if you know?

Thank for your readiness to help,

 Mr. Guido Klaase

gklaase@hotmail.com

Guido Klaase - 23 okt 2016 - 18:17 (laatst bijgewerkt 4 jan 2023 — 13:30 door auteur)

Zoeken in Italië is via internet eigenlijk onmogelijk.

Via Familysearch is er wel het een en ander te achterhalen voor een algemene indruk. De Italiaanse stamvorm is overduidelijk Aliprandi: klik hier (dit zijn dopen uit het district Mantova. Deze index bevat slechts een fractie van het werkelijke aantal dopen). Voor een overzicht van Italië klik hier (iets naar beneden scrollen)

De kerkboeken van de Santa Maria di Castello in Alessandria zijn wel door de mormonen verfilmd, maar niet compleet. De film begint in 1776 klik hier. De originele boeken bevinden zich in de Archivio di Stato di Alessandria

Ik vermoed, dat het het beste is, om per email contact op te nemen met dat archief, en te informeren, of men het een en ander wil nakijken. Informeer ook vooral van tevoren welke kosten daaraan verbonden zijn.

Jan Clavaux - 23 okt 2016 - 19:02

Hier is nog sprake van (géén scan online):

Het 2e bataljon Oranje Gelderland, 1747-1794:

Achternaam Allebrandi

Voornaam Sebastiaan (MJ: grootvader of broer?)

Wapen Infanterie

Regiment Oranje Gelderland

Bataljon 2

Aard van de bron Stamboek

Bronverwijzing Nummer toegang: 1.01.19, inventarisnummer: 1958, folionummer: 12

Martin Jongkoen - 23 okt 2016 - 20:14

Ik dacht even nog een familielid te hebben gevonden, maar waarschijnlijk door een transcriptiefout is Bastiaan in de index van de Waterloo-gratificaties vermeld als Bart Alibrande.

Jan Clavaux - 23 okt 2016 - 21:21

Beste heer Clavaux,

Dank U wel voor de tips! U hebt helemaal gelijk dat het zoeken naar genealogische informatie in Italië via het internet erg lastig, dan haast niet mogelijk is. Dit vormt als sinds het begin van mijn onderzoek naar de familie Allebrandi/Aliprandi in Italië een groot probleem. Laat staan het goed begrijpen van de Italiaanse taal. Ik heb al eerder meermalen in zowel in Familysearch als Geneanet gezocht, maar kwam daar niet veel verder mee. De enige bevestiging die ik kreeg was dat de familienaam Aliprandi inderdaad voorkomt in zowel Allessandria als Mantua. Dus wat dat betreft zoek ik hopelijk in de goede richting. Maar een directe link met de familie van mijn verre voorvader ontbrak iedere keer. De informatie in Familysearch is inderdaad (helaas) nog incompleet of niet op internet te raadplegen. Ik hoop dat ze het ooit openbaar/toegankelijk maken.

Ook had ik al via de mail contact gezocht met het  Archivo de Stato di Alessandria. Ik keeg het volgende antwoord:

ARCHIVIO DI STATO DI ALESSANDRIA

- Via Solero n. 43 - 15121 Alessandria

- Tel. 0131 252794  Fax 0131 236048

Prot.403 del 25.02.2015

Dear Sir,

We keep no records helpful to your research. You  have  to write to the Parson of the Church of  Santa Maria di Castello (piazza  S.M. di Castello, 15121 Alessandria), whose  Archives  might  help you;  or,  eventually, to the Diocese Archives (via del Vescovado,1, 15121 Alessandria).

With best regards.

The Director

Dott. Giovanni Maria Panizza

Hierna in de pen geklommen en naar de Parochie van Santa Maria die Castello geschreven, maar ondanks een vriendelijk antwoord (zie onder), kwam ik eigenlijk ook niet veel verder.

Good evening!

You have wrote, time ago, to ask some information about your ancient family. In this time, our friend look in a lot of ancient book, bat they found only a few  name you are looking for.

They are:

ALIPRANDI STEFANO Franco M. Stanislao, born 1781 (07.05 n.61 of the register), son of CARLO and Ignazia Maria Maddalena TALPONE;

ALIPRANDI PIER MARIA, born 1784 (14.09 n. 111), son of Giovanni and Maria Domenica PRATI.

There are no other Aliprandi, Allebrandi, Alibrandi or Albrandy since 1780 to 1815.

Thank you for patiently waiting! If you want to visit us... Italy is very good!

Elena Ugo

 

Het lijkt wel dat ze daar van voor 1780 géén informatie hebben? Het gemeentearchief van Tirano heb ik ook al aangeschreven, maar kreeg nul op rekest.

Het zit dus niet mee!

Nogmaals dank  voor het meedenken en vriendelijke groet,  Guido Klaase

Guido Klaase - 24 okt 2016 - 20:34

Zoals ik al aangaf, zijn de kerkboeken van de Santa Maria di Castello in Alessandria door de mormonen verfilmd vanaf 1776.

Na wat ik nu gelezen heb, krijg ik de indruk, dat de boeken van vóór 1776 blijkbaar gewoon verloren zijn gegaan, en dat dat de reden is, dat ze niet zijn verfilmd. Maar het blijft gissen.

Je zou voor alle zekerheid nog contact op kunnen nemen met de bovenvermelde "Diocese Archives (via del Vescovado,1, 15121 Alessandria)."

succes

Jan Clavaux - 24 okt 2016 - 21:53

In een eerdere reactie werd al verteld over het boekje "Herinneringen uit mijne 10 jarige Militaire loopbaan. Deze is gescand door Google-books en staat hier: https://books.google.nl/books?id=GQJOAAAAcAAJ&pg=PA4&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false .

Met vriendelijke groet, Gerrit Bon.

Gerrit Bon - 7 jan 2018 - 23:35

Dank voor uw reactie!

Ik heb de door u genoemde Sebastiaan Allebrandi teruggevonden in het stamboek van het Tweede Bataillon Oranje Gelderland (folio 12). Of er een familieband is met (een neef of broer van?) de voornoemde Pier Paolo Aliprandi / Pieter Paulus Allebrandi, wiens zoon eveneens Sebastiaan genaamd was, wordt mij echter niet duidelijk vanuit dit document. De in het stamboek genoemde Sebastiaan Allebrandi is afkomstig uit Neustadt an der Donau (Beieren) en niet uit Italië zoals Pier Paolo Aliprandi / Pieter Paulus Allebrandi. Gezien de dezelfde voornaam en familienaam zou het mogelijk kunnen zijn dat hij familie is. Mogelijk had zich ook familie in Beieren gevestigd.

 

de gegevens die genoemd worden:

naam en toenaam: Sebastiaan Allebrandi

aangenomen: 7 oktober 1776

voor hoelang aangenomen: 6 jaar

lengte op kousen: 5 voet, 9 duim

ouderdom: 27 jaren (geboren in ca.1749)

geboorteplaats; Nieustad aan de Donau

van te voren gediend: bij de keurvorst van Beieren, 9 jaar, gedeserteerd

ambacht: molenaar

religie: Rooms Katholiek

vrouw en kinderen: geen

aan wie gepresenteerd: kolonel Graaf van Welderen

wijze van afgaan: gedeserteerd 3 november 1776, uit laste van en door de krijgsraad gesententieerd en de naam aan de galge.

 

PS: Tot op heden heb ik Pier Paulus Aliprandi / Pieter Paulus Allebrandi helaas niet terug kunnen vinden in de militaire stamboeken (Zwitsers regiment /Staatse leger). Mocht iemand nadere informatie hebben, dan is deze altijd welkom.

Vriendelijke groet en dank,

Guido Klaase

Guido Klaase - 9 aug 2018 - 21:18

AFKOMST PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI) EINDELIJK BEKEND!!!

 

Dankzij de onlangs gepubliceerde documenten op de Italiaanse genealogische website "Portale Antenati" is het mij eindelijk na heel veel jaren gelukt om  de afkomst van mijn verre voorouder PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI) te achterhalen!

Uit deze documenten blijkt dat PAOLO ALIPRANDI inderdaad te Alessandria geboren is en wel in het jaar 1763 (niet in 1755, zoals op zijn overlijdensakte staat vermeld!). Zijn vader heette eveneens PAULO ALIPRANDI, slager/slachter van beroep en zijn moeder MARGARITTA DELFINO (MARGARETHA DOLPHINA, oudste dochter van PIETER PAULUS ALLEBRANDI en ADRIANA VAN LEEUWEN is dus naar haar Italiaanse "nonna" vernoemd.). 

Het gezin ALIPRANDI (ookwel: LIPRANDI/ALIPRANDO) woonde te Alessandria in eerste instantie binnen de parochie van Santi Pietro e Dalmazio binnen het woonblok "San Taddeo" vlak naast het Palazzo Guaracca en in de nabijheid van een kazerne met paardenstal, genaamd Gambarina Vecchia (nu Museo Etnografico della Gambarina). Later verhuisde het gezin naar de naastgelegen parochie van Santa Maria di Castello ("Santa Maria Gaster", zoals in de overlijdensakte als geboorteplaats genoemd), waar PAOLO ALIPRANDI een deel van zijn jeugd doorbracht.

Opa MAURO ALIPRANDI, banketbakker en oma ISABELLA CATHARINA SASSO, winkelierster in manufacturen woonden evenzo te Alessandria. MAURO ALIPRANDI was op zijn beurt een zoon van ANTONIO ALIPRANDI. Daar houdt het voorlopig op. Het is mij niet bekend of hij ook te Alessandria geboren is of dat hij van elders kwam. Mogelijk is er een familie band met de "adelijke" familie ALIPRANDI uit Mantua (Mantova).

De familie ALIPRANDI/LIPRANDI/ALIPRANDO die in de 18-de eeuw te Alessandria woonde had ANTONIO ALIPRANDI als gemeenschappelijke stamvader. Het betrof een tamelijk uitgebreide familie.

Bent u nieuwsgierig naar meer informatie, of heeft u vragen/aanvullingen, neem dan gerust contact op via gklaase@hotmail.com.

Vriendelijke groet,

Guido A. Klaase

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

ORIGIN OF PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI) FINALLY ANNOUNCED!!!

Thanks to the recently published documents on the Italian genealogy website "Portale Antenati" I finally succeeded after many years to trace the origin of my distant ancestor PIETER PAULUS ALLEBRANDI (PAOLO ALIPRANDI)! These documents show that PAOLO ALIPRANDI was indeed born in Alessandria in the year 1763 (not in 1755, as stated on his death certificate!). 

His father was also called PAULO ALIPRANDI, a butcher/butcher by profession and his mother MARGARITTA DELFINO (MARGARETHA DOLPHINA, eldest daughter of PIETER PAULUS ALLEBRANDI and ADRIANA VAN LEEUWEN is thus named after her Italian "nonna".).

The ALIPRANDI family (also LIPRANDI/ALIPRANDO) lived in Alessandria initially in the parish of Santi Pietro e Dalmazio within the residential block "San Taddeo" right next to the Palazzo Guaracca and in the vicinity of a barracks with horse stable, called Gambarina Vecchia ( now Museo Etnografico della Gambarina). Later the family moved to the neighboring parish of Santa Maria di Castello ("Santa Maria Gaster", as mentioned in the death certificate), where PAOLO ALIPRANDI spent part of his childhood.

Grandfather MAURO ALIPRANDI, confectioner, and grandmother ISABELLA CATHARINA SASSO, drapery shopkeeper, also lived in Alessandria. MAURO ALIPRANDI was a son of ANTONIO ALIPRANDI. That's where it stops for now. I do not know where he was born or came from. Possibly there is a family connection with the "noble" family ALIPRANDI from Mantua (Mantova).

The ALIPRANDI/LIPRANDI/ALIPRANDO family who lived in Alessandria in the 18th century had ANTONIO ALIPRANDI as common ancestor. It was a fairly extended family.

If you are curious about more information, or if you have any questions or additions, please feel free to contact us at gklaase@hotmail.com.

Sincerely, Guido A. Klaase

Guido Klaase - 28 dec 2022 - 17:46 (laatst bijgewerkt 31 dec 2022 — 01:50 door auteur)


Beste Lezer,

Mijn laatste bevindingen m.b.t. de (Italiaanse) oorsprong van de familie Allebrandi, voorheen Aliprandi/Liprandi, zijn nu beschikbaar via de website:

 

https://stamboomallebrandi.jouwweb.nl

 

De website is nog in opbouw en zal regelmatig voorzien worden van nieuwe informatie.

Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen of verbeteringen dan kunt u altijd reageren via gklaase@hotmail.com

 

Vriendelijke groet,

Guido A. Klaase

Guido Klaase - 4 jan 2023 - 13:19 (laatst bijgewerkt 4 jan 2023 — 13:30 door auteur)Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu