stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Leeshulp gevraagd Staten van Goed akte Jan de Cock en Maije Westelinx (Sint-Pauwel; 1585) opgelostProfiel afbeelding

Met alle hulp die ik tot nu toe via dit forum heb gekregen (en een cursus oud schrift lezen) lukt het me steeds beter om akten te transcriberen.  Maar er blijven altijd nog wat woorden over die ik niet goed kan lezen en die in de context geen zinvolle betekenis lijken te hebben (en dus waarschijnlijk fout zijn gelezen).

Dus alle hulp voor correcties op de volgende transcriptie zijn welkom

akte:

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Mijn versie zover:

  1. Staet van goede die bij dese maken en(de)
  2. overbringhen in handen van schepen(en) van S(int)-P(auwel)s
  3. om(m)e overgestelt te werden in de wees(en) bouck
  4. Joos de Hooghe Joos van Meerssche als staen(de)
  5. voochden van (de) II kin(deren) Jan de Cock die hij gehat
  6. heeft bij Maije Swestlyncx zijn huysvr(auwe) zo
  7. hiern(aer) volcht,
  8. Eerst zo es den voorn(oemde) II wees(en) v(er)storven van huerl(uyden) vader de dry
  9. deelen van (de) hofstede met oock de dry deelen in een ghem(et) lants daer an-
  10. ligghen(de) binnen de prochie van S(int)-Pauwels in den Crayenackers en(de) het
  11. ander vierendeel behoirt toe de wees(en) moeder zo in de hofstede als
  12. int ghem(et) lants duerdien zij ts(ae)m de helft gecocht hebben en(de) houdt
  13. oock ter bijlevy(nghe) het vierendeel van (de) voorn(oemde) hofstede haer leven gedueren(de)
  14. welcke hofstede en(de) lant belast met thien maten rogx ts(jae)rs die
  15. heffen d'hoirs Symoen de Maere bovendien noch belast met XX s(chellinghen) g(rooten) ts(jae)rs
  16. den X en(de) XVI (de) heft de w(eduwe) Jacob V(er)beke en(de) belast noch met XXVII stuvers
  17. ts(jae)rs in twee chaertres tot proffijte van Pieter Cole en(de) d'hoirs G(illis) Toen de wees
  18. moeten dooghen de dry delen behalfven dat se de hauwerigge betalen
  19. moet zolanghe de houdenesse van (de) kin(deren) duiert en(de) hae(ren) bijlevynghe
  20. zonder den wees(en) cost
  21. Item den wees(en) is noch v(er)storven van huerl(uyden) vader het vierendeel
  22. in een half bunder lants zulcx de vader gecocht heeft in huwel(ijck)
  23. met de wees moeder en(de) het ander vierendeel compt tot proffijte
  24. van de wees moeder int half buynder lants en(de) de ander helft int
  25. voorn(oemde) half buynder compt oock tot proffijte van (de) (t)wee wees gecocht
  26. bij den voochden dus hebben de wees der inne de dry delen int voorn(oemde) halfs bunder
  27. lants ligghen(de) binnen S(int) P(auwels) in de voorn(oemde) wijck en(de) en es niet belast dan
  28. met shee(ren) rente op de Ast en(de) ghelt jaerl(ijcks) in pachte bij Joos de Caluwe
  29. ghehuurt voor XIIII s(chellinghen) g(rooten) ts(jaer)s wel v(er)staen(de) dat de w(eduwe) G(illes) de Cock hier
  30. innehaut ter bijlevinghe het vierendeel int voorn(oemde) half buynders landts
  31. dus tot proffijte van(de) wees(en) ts(jaer)s VII s(chellinghen) g(rooten)
  32. Item den wees(en) is noch v(er)storven van (de) huysv(rauwe) Jan de Mare Pierinne
  33. Scocx den wees(en) oude moye over de wees(en) potie XII p(ond) g(rooten) eens in geld
  34. de welcke houdt Joos de Caluwe op v(er)loop den pen(ning) XVI zolange
  35. alst den voochden belieft off dat hij Joos de Caluwe beset doen
  36. zal dus hier XII p(ond) g(rooten)
  37. Item den voorn(oemde) Joos de Caluwe getraut hebben(de) de wees(en) moeder heeft
  38. genomen te houden de twee voorn(oemde) kin(deren) vrij en(de) vranck van montcosten sieck
  39. en(de) gesont cleen reen vrij van settin(ghe) bruloghen kinderheffen en(de) alle andere
  40. oncosten die den wees(en) zoude mogen overco(m)men en(de) dit voor den tijt dat het
  41. joncxste kindt zal oudt wes(en) XV jae(ren) welcke houdenesse expire(ren)
  42. zal kerss(avon)t neghentich naestcomen(de) ten wae(re) dat het joncxste quame van
  43. leven(de) lijve ter doot zo v(er)schijnt en(de) volhent den voorn(oemde) houdenesse als het oudste
  44. zal wes(en) XV jae(ren) oudt waervoor hij Joos de Caluwe heeft alle het haffel(ijck)
  45. goet bevonden int sterfhuijs van(de) wees(en) vader binnen en(de) buyten den huyse zo
  46. wel schulden van baten als schulden van achterdeel boven dese heeft hij Joos
  47. de Caluwe alle de kin(deren) goet te ghebruycken zolanghe de houdenesse dueren
  48. zal te weten de wees(en) potie inde hofstede en(de) int ghem(et) landts en(de) het
  49. vierendeel int half buynder lants zulcx de vader gecocht heeft met de
  50. wees(en) moeder met conditie dat hij Joos de Caluwe moet betalen en(de)
  51. houden t(e) zijne laste alle de renten d(aer)op staen(de) zouden den wees(en) cost boven
  52. dese is den voorn(oemde) Joos de Caluwe gehouden te ontheffen ende te ontlasten
  53. den wees(en) van X s(chellinghen) g(rooten) tsj(aers) spreken(de) en(de) op de voorn(oemde) hofstede en(de) de zelve te
  54. lossene over de voorn(oemde) wees(en) int tpont gr(ooten) tsj(aer)s dat heft de we(duwe)
  55. Jacob V(er)beke ofte emmers te tellen de wees(en) acht pont gr(ooten) in ghelde
  56. dit is aldus ghed(aen) ter p(rese)ntie van(de) voorn(oemde) voochden en(de) Joos de Caluwe
  57. en(de) de wees(en) moeder
  58. Aldus overghegeven de voorn(oemde) staet van goede en(de) houdenesse van (de) wees(en)
  59. n(aer) ons beste v(er)stant en(de) wetentheyt ons t'orconden onderteeckent Joos
  60. de Hooghe Joos van Meerssche met zeker hanteecken en Joos
  61. de Caluwe met zeker handteecken

Harold van Aalderen - 18 jan 2015 - 16:06

Harold van Aalderen - 18 jan 2015 - 16:08

De verhoudingen van de plaatjes kloppen niet. Je kunt het aantal pixels zelf instellen. Zet ze voor de breedte op 690, laat ze voor de hoogte weg.

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Pauwel - 18 jan 2015 - 17:18

Dank voor de tip heb het gecorrigeerd en zal er de volgende keer beter op letten

Harold van Aalderen - 18 jan 2015 - 17:46

Leest nét even wat makkelijker. Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

r. 3 o(m)me ...

r. 4 ... Joos van Meerssche ...

r. 8 ... huerl(uyden) ...

r. 9 en 12 ... ghem(et) lants ...

r 13 ... haer leven gedueren(de)

r. 14 Hoe kom je op rogtienden? Ik lees rogx, gen. van rog(ge). http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID60402&lemmodern=rogge

r. 27 ... en(de) en es niet belast dan [de ontkenning is "en ... niet", cf. het Franse "ne ... pas".]

r. 28 met 's-hee(ren) rente ...

r. 34 ... XVI ...

r. 38 ... montcosten, sieck

r. 39 ... cleen reen ...

Ik transcribeer alleen -ij- in eigennamen, en waar ook in de huidige spelling -ij- geschreven wordt. Anders -y-.

In Romeinse cijfers transcribeer ik geen -J maar -I.

Welke woorden kon je niet goed lezen?

Pauwel - 18 jan 2015 - 18:49

regel 32 staat volgens mij iets in de trant van :  ....van de huijsfrou ....

Annemarie57 - 19 jan 2015 - 17:42

r. 32 zie r. 6, ik denk huysvr(...)

Pauwel - 19 jan 2015 - 20:04

Dank je Pauwel voor deze verbeteringen.  Die eerste c in van Meerssche had ik even gemist te verbeteren, had hem bij de andere keren dat deze naam wordt gebruikt wel gezien.

Huerl(uyden) past inderdaad een stuk beter

ghem(et) in 9 en 12 dat ik daar zelf niet op gekomen ben zeg.  Staat er eigenlijk best wel duidelijk ik kon alleen niet bedenken waar de verkorting dan precies van was. Maar het is zo logisch.

Die rogx was ik al eerder tegengekomen (http://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/51039/0/leeshulp_gevraagd_bouwen_de_cock_staten_van_goed_1541_sintpauwels) en toen is door Bart Jans gesuggereerd dat er misschien  roggetienden wordt bedoeld. Wat ik op zich wel logisch vond maar jou verwijzing maakt het nu wel duidelijk er staat echt rogx en er wordt dus gewoon Rogge als gewas bedoeld.

Goede toelichting op r27,  had nog nooit de link naar naar het franse ne .. pas gelegd dat maakt het wel een stuk duidelijker waarom ze zo omslachtig een ontkenning schrijven .

Weet je ook wat er precies bedoelt wordt met 's-heeren rente?  Is dat een rente die moet worden betaald aan de landheer of aan de Heer als in de Kerk (of in dit geval dus niet belast met die rente als ik het goed begrijp)

Die transcriptie van de ij ben ik nog niet zo consequent in neem eigenlijk altijd ij over maar moet mezelf leren de meer gebruikelijke regel toe te passen ij als we nu ook ij gebruiken en y als we nu i schrijven. Zo wordt het me op mijn cursus ook geleerd maar er wordt nog niet zo op gelet in de correcties dus ben er nog wat slordig mee.

Bij transcriptie van de Romeinse cijfers wordt mij nu geleerd om de J op het eind over te nemen als die er staat.

r32 goed gespot die overeenkomst met r6 daar staat inderdaad hetzelfde had ik nog niet gezien.

De woorden die ik moeilijk kon lezen of niet begrijp in de context zijn

r17 ts(jae)rs in twee chaetres

r18  ...datse de hauwenigge

r19  ...kon(de) d niert

r32  .....  Pierinne

r33 ...wees ende moije over de wees potre

r34 ...(ver)loop den pein

r39  ...vrij van settin brijloghen

r41 ....welcke houdenesse expire(re)n

r42 zal lesst

r43 leven(de) sijne ter doot zo (ver)schijnt en(de) volhent

r55 Jacob (Ver)beke ofte enmers te tellen

r59 (en r6) n(aer)

Ik vraag me ook af of mijn interpretatie van het regelmatig gebruikte sg als sg(ellingen) juist is (o.a.  r15, r29 r31 r53).  Lijkt mij de meest logische maar weet niet of dit een gebruikelijke verkorting is voor schellingen, kon hem in iedergeval niet vinden tussen diverse lijsten van vaak gebruikte verkortingen.

Ik neem aan dat potre het tegenwoordige part moet zijn maar ik lees echt een o en geen a dus was niet helemaal zeker of ik het nu juist lees.

Harold van Aalderen - 19 jan 2015 - 22:15

Ik kijk er nog verder naar. 

's-heeren = van de landheer, cf. langs 's-heeren wegen = ± openbare weg, > later rijks(straat)weg enz.

Wat je vertelt over de Romeinse cijfers vind ik merkwaardig. Ik kom dat nooit tegen, een transcriptie met -J aan het slot. Dan ook 16 = XVJ? Misschien in een zgn. diplomatieke transcriptie. Maar dan zou je ook in bijvoorbeeld r. 2. ouerbringhen moeten transcriberen. Ik zou de discussie maar eens aangaan met de leraar. Afbeeldingen zijn alleen zichtbaar als u bent ingelogd op het Stamboom Forum

Wat zijn roggetienden?

Hm, vind het woord hier. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060567&citaatcompleet=roggetienden

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068358&lemmodern=tiend

Groet, Pauwel

Pauwel - 19 jan 2015 - 22:48

In 17 lees ik chaertres, in r. 18 moeten dooghen? en hauwerigge

In 17 G(illi)s Toen/Thoen?

In 19 zolanghe de houdenesse van (de) kin(de) duiert ...

Pauwel - 19 jan 2015 - 23:12

Hmm inderdaad er zit nog een extra subtiel r'etje tussen in chaertres leg daardoor nu wel een verband met het franse chartre wat in de context ook weer logisch wordt.

en natuurlijk dooghen zo duidelijk te lezen en maakt de tekst ook zoveel logischer

Heb trouwens met je referentie naar de site van het middelnederlands woordenboek eindelijk door gekregen hoe ik die applicatie moet gebruiken ... vond daar hauderigge als west-vlaamse variant van houdenisse (door tactisch gebruik van een wildcard).  Opvallend dat elders in de tekst het meer gebruikelijke houdenisse wordt geschreven.  En kennelijk wordt in het lokaal dialect die d meer als een w uitgesproken en schrijft ie daarom hauwerigge (of hij maakt gewoon een foute natuurlijk). 

Wel nuttig die site van het middelnederlandse woordenboek ga ik meer gebruiken

Heb al weer een hoop geleerd van je commentaren, bedankt

Harold van Aalderen - 20 jan 2015 - 00:24

Harold,

Wil je in jouw transcriptie de voorgestelde verbeteringen waarmee je het eens bent, cursief maken? Dan kan iedereen zien wat de stand van zaken is, en wordt dubbel werk voorkomen.

(Dit is op dit subforum eigenlijk de gebruikelijke gang van zaken.)

Met de knop Bewerk rechtsonder kun je je eigen reacties bijstellen.

Groet, Pauwel

Pauwel - 20 jan 2015 - 00:30

O, je had al weer gereageerd!

Ik gebruik altijd de optie Woord in citaat. Wat je daar intikt, wordt automatisch aangevuld. Je kunt ook met wildcards (**) werken, dacht ik.

Pauwel - 20 jan 2015 - 00:32

Ja, houden wordt houwen enz.

Pauwel - 20 jan 2015 - 00:36


r. 26 bij den voochden ...

r. 39 ... bruloghen ...

Pauwel - 20 jan 2015 - 01:13De auteur van het eerste bijdrage in dit bericht heeft aangegeven dat de vraag is beantwoord of het probleem is opgelost.

Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu