stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Wat gebeurt er precies in deze Vestbrief? Breda R492 fol. 14. Leeshulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Matthijs Henrick Neven is de zoon van Michiel Henrick Neven.

GAB vestbr. Breda R 492, f. 14, 24-01-1591

Buysen ende Baerle. Quam Embrecht adriaens sone van son , kende ende lijde dat hij vuijt alsulcke goeden, als hij sekeren tijt geleden, den erfgenamen van wijlen Michiel henrick neven tot etten gelegen toebehoort hebbende, voor seker sijn tachterheyt geevinceert ende ontwonnen heeft, volgende des schepenen  opwinbriefs tot Etten daeraf sijnde, van date anno 1500 vijfentachtentich, seven daghe in decembri wittelijck getransporteert, opgedragen ende overgegeven heeft, transporteert, draecht op ende gheeft over met desen, voorde somme van zessentnegentich karolus gulden tstuck eens, Matthijs henrick neven sone, dop gewonnen recht dewelck hij nae rato ende concurrentie van sijn schult ende tachterheyt, aende stede ende erffenisse houdende omtrent een buijnder, gelegen op Clappenberch, comende oostwaert aen sheeren wildert, zuijtwaert aen Peter marten koc x erve, ende  noortwaert aen Marten anthonis Lambrecht coters erve, volgende den voorgeruerden op winbrieve gewonnen ende vercregen heeft. Renunchierende ende verthijende mits desen de comparent voorgen(oemd), daerop geheelijck ende al tot behoeft vanden voors(eyde) Mathijsen henricx, ende hem daeraff ende dijenaengaende geheelijck ende al stellende in sijn recht actie ende plaetse. Blijvende de voors(egde) evictie voor so veel als de andere geevinceerde goeden aengaet van volcomen macht en de weerde,  om sijn resterende tachterheijt daeraen te mogen reconnureren naar behooren voirts Is mede voor ons schepenen voors(egd) gecomen Berthelmeeus hugues als naeheffer van seker rente op alle de geevinceerde goeden voors(egd), ende deselve oock mede opgewonnen hebbende, verclaerde te vreden te sijn ende consenteerde mits desen, dat de voors(egde) cooppen(ningen) strecken sullen in mindernisse van tgene die den voorge(noemde) Embrechten vande voors(egde) Berthelmeeus hugnes den voors(egde) Embrechten van son doen sal naede afrekeninge die sij tsamen houden sullen . Ende van den voorgen(oemde) Mathijsen henrick neven sone hijeraf beter  te versekeren, zoo heeft de voorgen(oemde) Embrecht adriaens sone van son wittelijck geconstitueert, volcomen spetiale ende entwederoepelijcke macht gegeven, constitueert ende gheeft met desen Mr. Christaen brouwers, Aert van Campo, ende Laureijs peter mercelissen, samentlijck ende elcken van hen besondere. Om van sijnen twegen ende in sijnen name te comen ende compareren voor Schepenen tot Etten voors(egd) oft elders daer dat behooren ende behoeven zal, ende aldaer de voors(egde) vercofte stede ende erffenisse, te cederen, te transporteren, op te dragen ende over te gheven met behoorlijcke renunciatie ende verthijenisse tot behoeft vande voorgen(oemde) Mathijsen ende van sijn nacomelingen den selven daer In te goeden, te vesten, te erven, ende hem Embrechten daeraff te ontgoeden ende te onterven.

Brieve In behoorlijcke forme daeraff  te verlijden ende te passeren. (et qualite Cum rati cavelinge) Actum anno 1500 eenentnegentich vijeren twintich dage In januario. Hijer aff extract.

Als iemand kan helpen dit in hedendaagse taal te zetten kan ik verder met de stamboom. Dank Aad

A. Neeven

Volgens mij staat er nergens dat Mattijs een zoon is van Michiel. Aangezien beiden het patroniem+ toenaam " Hendrick Neven sone" dragen zou ik ze eerder als broers zien.

Annemarie57

Dag Aad,

Is de tekst zo prettiger te lezen? Ik heb een aantal dingen bijgesteld. Zo was er in je (zelfgemaakte?) transcriptie een hele regel weggevallen.

GAB vestbrieven Breda R 492, f. 14, 24-01-1591
http://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/q/persoon_achternaam_t_0/neven/q/persoon_voornaam_t_0/michiel%20/q/periode/1591%28~%291591

  1        Buysen, H. Baerle. Quam Embrecht Adriaenssone van
            Son, kende ende lijde dat hij uuyt alsulcke goeden, als
            hij sekeren tijt geleden, den erfgenaemen van wijlen Michiel
            Henrick Neven tot Etten gelegen toebehoort hebbende,
  5        voor seker sijn tachterheyt geëvinceert ende ontwonnen
            heeft, volgende des schepenen opwinbriefs tot Etten daeraf
            sijnde, van date anno 1500 vijfentachtentich, seven daghe
            in decembri, wittelijck getransporteert, opgedragen ende
            overgegeven heeft, transporteert, draecht op ende gheeft
10        over met desen, voor de somme van zessentnegentich karolus-
            gulden ’t stuck etc. eens, Mathys Henrick Neven sone,
            d’opgewonnen recht d’welck hij nae rate ende concurrentie
            van sijn schult ende tachterheyt, aen de stede ende
            erffenisse houdende omtrent een buynder, gelegen op
15        Clappenberch, comende oostwaert aen ’s heeren wildert,
            zuytwaert aen Peter Marten Kocx erve, ende noortwaert
            aen Marten Anthonis Lambrecht Coters erve, volgende
            den voor geruerden opwinbrieve gewonnen ende vercregen
            heeft. Renunchiërende ende verthyënde mits desen de
20        comparent voorgenoemd, daerop geheelijck ende al tot behoeff
            van den voors. Mathysen Henricx, ende hem daeraff ende
            dyenaengaende geheelijck ende al stellende in sijn
            recht, actie ende plaetse, blijvende de voors. evictie
            voor soo veel als de andere geëvinceerde goeden aengaet
25        van volcomen macht ende weerde, om sijn resterende
            tachterheyt daeraen te mogen recouvreren naer behooren.
            Voirts is mede voor ons schepenen voors. gecomen
            Berthelmeeus Hugues als naeheffer van seker rente op
            alle de geëvinceerde goeden voors., ende deselve oock
30        mede opgewonnen hebbende, verclaerde tevreden te sijn
            ende consenteerde mits desen, dat de voors. cooppenningen
            strecken sullen in mindernisse van ’tgene des den voorgenoemde
            Embrechten van de voors. opwinninge is competerende, in de
            hantvollinge die de voors. Berthelmeeus Hugues den
35        voors. Embrechten van Son doen zal, nae de afrekeninge die
            sij t’samen houden sullen. Ende om den voorgenoemde Mathysen
            Henrick Neven sone hyeraf beter te versekeren, zoo heeft
            de voorgenoemde Embrecht Adriaenssone van Son wittelijck
            geconstitueert, volcomen, spetiale ende onwederroepelijcke
40        macht gegeven, constitueert ende gheeft met desen Mr.
            Christaen Brouwers, Aert van Campo, ende Laureys
            Peter Mercelissone, samentlijck ende elcken van hen
            besondere, om van sijnentwegen ende in sijnen name te
            comen ende compareren voor schepenen tot Etten voors.,
45        oft elders daer dat behooren ende behoeven zal, ende
            aldaer de voors. vercofte stede ende erffenisse, te cederen,
            te transporteren, op te dragen ende over te gheven met
            behoorlijcke renunciatie ende verthyënisse, tot behoeff
            van den voorgenoemde Mathysen ende van sijn nacomelingen,
50        denselven daerin te goeden, te vesten, te erven, ende
            hem Embrechten daeraff te ontgoeden ende te onterven.
            Brieve in behoorlijcke forme daeraff te verlijden ende
            te passeren, ^et generaliter, cum ratihabitione.^ Actum anno 1500 eenentnegentich vyeren-
            twintich dage in januario. 

Voor de weergave van de tekst heb ik min of meer de transcriptieregels van Lezen in Brabantse Bronnen. Begrippenapparaat bij Brabants oud-schrift gevolgd.

Pauwel

Een groot aantal onalledaagse termen als evinceren, evictie, tachterheid, renunciatie, hantvollinge, verthyën enz. kun je zelf opzoeken in het Woordenboek der Nederlandse Taal. Zie http://gtb.inl.nl/openlaszlo/my-apps/GTB/Productie/HuidigeVersie/src/inlgtb.html?owner=GTB.

Je kunt ook hierin zoeken http://www.hogenda.nl/juridisch-compendium/.

Pauwel

.

Pauwel


Ik heb mijn reactie Pauwel - vandaag om 11:12 nogmaals bijgesteld.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!