stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Vestbrieven. Regio Breda. Lees/zoekhulp gevraagd

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ja inderdaad... Het is een Hendrick, maar is het de Hendrick Jacop? 

Of het Hendrick Jacop is weet ik niet, maar wel 'n Hendrick Jacop.

Maeijken Henrick Corremans heet bij haar (o)tr. met Adrianus Aegidii Adriani (R.K. Ginneken 23-06/12-07-1626) Maria Henrici Jacobi = Maria, d.v. van Henrick Jacobs.

Een van de getuigen bij de ondertrouw is Bouduinus Henrici Jacobi = Boudewijn, z.v. Henrick Jacobs.

De broer van Maria/Maeijken en Boudewijn/Bouduinus heet Jacob (x Joanna Huberti Lips), en die zou dan vernoemd zijn naar zijn grootvader.

Pauwel

Voor Hendrick Jacop Coremans kom ik, in de vestbrieven, op het volgende lijstje.

Coremans Henrick Jacop Breda 02-03-1591 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 09-03-1594 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 08-07-1597 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 17-07-1602 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 11-04-1634 vestbrief
Koremans Hendrick Jacop Breda 16-03-1635 vestbrief

Pauwel

Tja en ene Baudewines Henrick Coremans wordt begraven op 27 mrt 1650.... Zou dat dan een broer van Anthonia zijn? en Maria/Maijken dus een zus  Blijft dus staan in de ake van 1647 Baudewijn Jacob en Jacob jacop. Broers van de Hendrick? de vader van Anthonia? 

Rien van den Broek

Blijft dus staan in de ake van 1647 Baudewijn Jacob en Jacob jacop. Broers van de Hendrick? de vader van Anthonia? 

 

Geregistreerde: Boudewijn Jacob Corremans
Diversen: 

Geregistreerde: Jacob Jacob Corremans
Diversen: 

Geregistreerde: Jacobmijntken Henrick Corremans
Diversen: Gehuwd met Niclaes Henricx van der Avoirt

Geregistreerde: Theuntken Henrick Corremans
Diversen: Gehuwd met Jan Cornelis Adriaenssen
 
Geregistreerde: Lijsken Henrick Corremans
Diversen: Gehuwd met Andries Adriaenssen
 
Geregistreerde: Maeijken Henrick Corremans
Diversen: Gehuwd met Peeter Joppen

Registratiedatum: 16-01-1647
Bron: Stadsarchief Breda
Vestbrieven 1647 - 1650
Paginanummer: 5r, 6v

https://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/q/persoon_achternaam_t_0/corremans/q/periode/1555%28~%291650

    1         Buerstede et J.A. Bergen. Quamen Boudewijn en[de] Jacob
 
  2         gebroederen, Jacob Corremans sonen voor henselven,
    3         Jacobmijntken Henrick Corremans dochter geassisteert
    4         met Niclaes Henricx van der Avoirt haeren man ende
    5         voight, Theuntken oock Henrick Corremans dochter
 
  6         geassisteert met Jan Cornelis Adriaenss[en] haeren man
    7         ende voight, Lijsken Henrick Corremans geassisteert
 
  8         met Andries Adriaenss[en] haeren man ende voight,
 
   9         Maeijken Henrick Corremans dochter met Peeter
 
10        Joppen haeren man, alle tesamen elck soo in sijne voors.
 
11        qualiteyt als in desen vervangende ende hen sterck
  12        maeckende voor de kynderen van Mathijs Anthoniss[en],
  13        Adriaen Pauwelss[en] soo voor hemselven als voight
  14        van de weeskynderen van Jan Pauwels, item van
  15        Neetken Pauwels ende van de weeskynderen van Peeter
  16        Pauwels, midtsgaders in desen vervangende ende
  17        hem sterck maeckende voor Cornelis Pauwels sijnen
  18        broeder, ende den voors. Adriaen Pauwels noch
  19        als gemechticht ende in den naeme van Johannes
  20        Steenput wethouder tot Steenbergen als voight
  21        van de weeskynderen van wijlen Adriaen Pieterssen
  22        in sijnen leven brouwer in ’t Outlandt, bij denwelcken
  23        denselven Andries Pauwels gemechticht is om onder
  24        andere specialijck te doen ’tgene naervolght naer
  25        luydt der procuratie daeraff sijnde gepasseert voor
  26        Adriaen Colen als notaris ende sekere getuygen tot
  27        Steenbergen voors. opten veerthiensten deses, Geerit
  28        Jan Goossens als last ende procuratie hebbende van Theuntken
  29        Pieters sijne huysvrouwe, item van Maeijken Pieters
  30        ende Adriaen Segers haeren man, item van Anna Jacobsen
  31        Put weduwe van Pieter Adriaenssen brouwer, moeder
  32        van Jacobmijntken Pieterssen geassisteert metten not[ari]s
  33        Thomas Nuijts voor de voors. haere dochter caverende
  34        ende instaende, item van Seger Adriaenss[en] als voight
  35        van de weeskynderen van Pieternelle Pieterssen, bij
  36        alle dewelcke den voorgenoemden Geerit Jan
  37        Jan Goossens gemechticht is om specialijck te doen ’tgene
  38        naervolght, naer luydt der procuratie daeraff
  39        voor Thomas Thomass[en] Nuijts als notaris ende sekere
  40        getuygen binnen de vrijheyt van Roosendael gepasseert
  41        opten vijfthiensten deses, Johan Stevenss[en] tresorier
  42        der stadt Steenbergen als last en[de] procuratie hebbende
  43        van Jenneken Jacobs van Breda sijne huysvrouwe om onder
  44        andere specialijck te doen ut supra, naer luydt der
  45        procuratie daeraff sijnde oock gepasseert binnen de
  46        voors. stadt Steenbergen voor den voornoemden
  47        Adriaen Colen als notaris ende sekere getuygen opten
  48        elfsten deses, Willem Mathijss[en] soo voor hemselven als in
  49        desen vervangende ende hem sterck maeckende
  50        voor Jan Mathijss[en] sijnen broeder, ende noch denselven
  51        Willem Mathijss[en] als last ende procuratie hebbende van
  52        Jenneken Dingmans met Jan Janss[en] haeren man ende
  53        voight, item van Neeltken Dingmans weduwe wijlen
  54        Abraham Janss[en], ende van Clara Corneliss[en], getrouwt
  55        met Pieter Franssen beyde geassisteert metten voors. Jan
  56        Janss[en] hennen assistent in desen, van Aert Matheeuss[en]
  57        voor hemselven, ende noch van den voors. Jan Janss[en]
  58        voor ende in den naeme van de twee onbejaerde
  59        weeskynderen van wijlen Matheeus Aertsen, met naemen
  60        Jan ende Tanneken daer moeder aff was Cathelijn
  61        Dingmans daervoor hij hem sterck is maeckende,
  62        ende noch van Dingentken Lenaerts getrouwt hebbende
  63        Jacob Dingmans geassisteert metten gemelten Jan
  64        Janss[en], bij alle dewelcke den voors. Willem Mathijss[en]
  65        is gemechticht ten fine specialijck ut supra, naer
  66        luydt der procuratie voor den notaris Rose ende
  67        sekere getuygen tot Roosendael voors. opten
  68        twaelfsten deses gepasseert, Peeter Jan Laureijs
  69        Damen soo voor hemselven als last ende procuratie
  70        hebbende van Willem Niclaes Moonen, van Jan Wouters
  71        de Bont, van Henrick Jan Laureijs Damen, van Jan
  72        Thieleman Jan Beris ende van Cornelia weduwe Jan
  73        Michiel Soffaerts, bij dewelcke denselven Peeter
  74        Laureijs Damen gemechticht is om te doen als alle de
  75        andere erffgenaemen, naer luydt der procuratie
  76        gepasseert voor schepenen van Tilborch opten
  77        thiensten decembris lestleden, ende noch denselven
  78        Peeter als procuratie hebbende ten selven fine van
  79        Jan Jan Gestels met Adriaentken Willems[en] de Gruijter
  80        sijne huysvrouwe, van Adriaen Peeter Hermans ende
  81        van Willemken Willems de Gruijter sijne huysvrouwe,
  82        noch van denselven Jan Jan Gestels als momboir van [de]
  83        kynderen Cornelis Mathijss[en], gepasseert deselve
  84        procuratie voor schepenen van Poppel opten twaelf-
  85        sten deses, ende Peeter Jacobs van Goirl soo
  86        voor hemselven als in desen vervangende ende hem
  87        sterck maeckende voor Willem Janss[en] van Dorp tot
  88        Rotterdam woonende sijnen broeder, alsoo alle te-
  89        samen erffgenaemen wijlen Geerit Marten Henricx
  90        van Dun ende van Maeijken Willems van den Eijnde
  91        sijne eerste huysvrouwe was, kenden ende lijden
  92        de comparanten voorgenoemt elck in den naeme
  93        ende qualiteyt als voor dat naerdien sijlieden
  94        tot drye verscheyden reysen openbaerlijck geseten
  95        hebben om het stuck erven naebes. aen den meestbiedende
  96        te vercoopen, sij dienvolgende wettelijck vercoft heeft
  97        Jan Adriaen Ghijben ende Tanneken Cornelis Jan
  98        Nuijten wettige houwelijcxluyden een stuck beemden groot
  99        ontrent een buynder oft etc. gelegen is onder dese
100        vierschaere van Breda in den Sandtberch, oist . . .
101        . . . suyt Henrick Peeter Henricx,
102        west den Merck ende noort . . . . . .
103        te vrijen etc. metten gerechten heerenchijns daer jaerl[ijcx] etc.
104        Gevest etc. Actum anno XVIc sevenenveertich, sesthien
105        daegen in januario.

 

Ik vermoed dat we hier gewoon het hele gezin hebben, de kinderen van Heijndrick Jacob Corremans. Ik zou anders niet weten onder welke gemeenschappelijke noemer dit gezelschap valt. De vrouwen zijn vergezeld van hun mannen, omdat getrouwde vrouwen niet zonder voogd mochten optreden in rechtszaken. Ze waren "handelingsonbekwaam".

Bezwaar is natuurlijk dat het patroniem van Boudewijn en Jacob dan niet klopt. Je zou verwachten dat er dan Boudewijn en Jacob Henrick Corremans had gestaan. Misschien gewoon een verschrijving? Of is het patroniem van hun vader gebruikt, wat dacht ik wel vaker voorkomt? Of was 'Boudewijn en Jacob gebroederen Henrick Jacob Corremans sonen' de bedoeling, en viel dat Henrick per ongeluk weg?

Er was denk ik ook nog een zus Aleijdis Henrick Corremans. Zie onderstaande dopen. Waarom wordt zij hier niet genoemd? Was zij inmiddels overleden? En zijn het dan háár kinderen die in regel 12 worden genoemd? Kortom, er blijft nog wel wat te onderzoeken.

Registratiedatum: 08-09-1630
Bron: Stadsarchief Breda
Dopen rk Bavel 1614-1632
Paginanummer: 22r
Kind: Maria
Geslacht: v
Vader: Jacobus Adriani
Moeder: Barbara Adriani
Peter: Adrianus Laurentii
Meter: Aleijdis Henrici Koremans
Diversen: Adrianus Laurentii uit Ginneken

Registratiedatum: 02-04-1635
Bron: Stadsarchief Breda
Dopen rk Ginneken 1626-1645
Paginanummer: 81
Kind: Margareta
Vader: Joannes Cornelij
Moeder: Antonia Henrici
Peter: Jacobus Verhagen
Meter: Aijleijdis Cooremans

 

edit

Vastgesteld zou moeten worden wat de familierelatie is tussen de aan het begin van de akte genoemde leden van de familie Corremans met Geerit Marten Henricx van Dun en Maeijken Willems van den Eijnde, van wie de Corremansen blijkbaar erfgenamen zijn. Als zij via de moederlijke lijn afstammen van Geerit Marten Henricx van Dun en Maeijken Willems van den Eijnde lijkt het mij uitgesloten dat Boudewijn en Jacob broers zijn van Heijndrick Corremans. Zij zullen dan waarschijnlijk de broers zijn van Jacobmijntken, Theuntken, Lijsken en Maeijken.

Bijgesteld 18-1-2017 10:25

Pauwel

Tja, Ik ben het helaas niet eens met de mogelijkheid dat de namen Boudewijn en Jacob mogelijk schrijffouten zouden kunnen zijn. Mijn gedachte hierbij is, waarom dan de namen van de vrouwen met hun mannen wel correct geschreven.Misschienis Henrick overleden en treden zijn kinderen in zijn plaats? Een andere gedachte die bij me opkomt is waarom missen we Aleijda? en waren er geen zonen bij henrick? Misschien woonden ze ergens anders en te ver uit de buurt om voogd te kunnen zijn/worden. Ben daarom eens gaan rondsnuffelen in de andere archieven en vond dit:

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/voorouders/persons?ss=%7B%22q%22:%22Joannes%20jacobs%20Coremans%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=2

 

Iets anders wat me ook bezig houdt, maar wat ik niet kan hard maken is dat er een sprake is van ene Ge(e)tru(i)de G(h)ijsbreg(t)sl in Breda als hier in het Bergen op zoomse archief met betrekking tot de coremansen. Toch waarschijnlijk verwant??

Rien van den Broek

er waren inderdaad volgens mij ook 2 zonen van Hendrick Jacob Coremans, Jacobus  en Boudewijn.

vader Hendrick Jacob Coremans zou getrouwd geweest kunnen zijn met Aleydis.

dochter Anthonia, die met Jan Cornelis Adriaenssen getrouwd was hadden 'n dochter Aeltje (Aleydis)

het zou mooi zijn om de echtgenote van Hendrick Jacob  in een vestbrief terug te kunnen vinden.

Ron

Dit zijn de 'gezinsbladen' van de zonen en dochters van Henrick Jacob Coremans, dus van Boudewijn, Jacob, Jacobmijntken, Theuntken, Lijsken en Maeijken (in deze volgorde).

Alle dopen zijn te Ginneken, tenzij anders vermeld. Alle gegevens zijn overgenomen uit de DTB van Ginneken en Breda. Alles is gecontroleerd aan de hand van de scans. Achter de namen van de ouders volgen de naamsvarianten. Achter de doopdatum volgen de namen van de peter en de meter.

N.B. In de personendatabase van het Stadsarchief Breda wordt het patroniem / worden de patroniemen vóór de achternaam (of het laatste patroniem) standaard weggelaten. Dus, bijvoorbeeld, Jacobus Henrici Coremans is genoteerd als Jacobus Coremans, Balduinis Henricy Coreman is genoteerd als Balduinus Coreman, Maria Henrici Jacobi heet ineens Maria Jacoby en is daarmee een dochter van Jacobus geworden i.p.v. van Henricus. Heel erg jammer! Bij de dopen wordt het patroniem van de vader standaard genoteerd als was het de achternaam van het kind. Voorts wemelt de database van de lees- en transcriptiefouten. De moeder van een dopeling heet bijvoorbeeld Joannes Laps i.p.v. Joanna Lips. En zo blundert het maar door. Dit alles bezorgt de gebruiker een hoop ongemak.

Misschien hebben Rien of Ron nog aanvullingen of verbeteringen. Dat hoor ik dan graag. 

Viermaal treedt Henrick Coremans op als peter, in 1628, 1629, 1632 en 1637. Ik ga ervan uit dat dit steeds de grootvader van de dopeling betreft, Henrick Jacob Coremans dus.

Er wordt niet in elk gezin een kind naar Henrick vernoemd, wat je misschien zou verwachten. Dat vernoemen gebeurt pas, eenmalig, op 14-03-1641 (Henricus), nl. in het gezin van Jacob Henrick Coremans. Betekent dit dat Henrick tussen 1637 en 1641 is overleden? N.B. Vaak wordt pas naar de grootvader of grootmoeder vernoemd als deze is overleden. Vgl. ook het overlijden van Balduinus Hendricy Coreman, Bavel 27-03-1750. Vlak daarna wordt er in het gezin van Jacob Henrick Coremans een zoon naar hem vernoemd, Balduwinus 24-05-1650. Toeval? 

 


_______________________________________________________________________________________________________________
 

Baudewinus Henrici
Catharina Henrici

1. Joanna                            00-12-1630, Valerius Anthonii, Elisabetha Petri (doop Bavel)

_______________________________________________________________________________________________________________


otr./tr. 19/20-04-1636 R.K. Ginneken
getuigen otr. Nicolaus Henrici, Petrus Godefridi, tr. Martinus Joannis, Cornelius Joannis
Jacobus Henrici COOREMANS (doop 1, 5, 6 en 7 Jacobus Henrici, doop 2 en 3 Jacobus Henrici Coremans, doop 4 Jacobus Henrici Coormans)
Joanna Huberti                (doop 1 Joanna Huberti Lips)

1. Cornelia                         27-01-1637, Henricus Cooremans, Anna Valerii (doop Breda)
2. Joanna                            07-02-1639, Cornelius Joannis, Catharina Henrici
3. Henricus                        14-03-1641, Adrianus Joannis, Geertrudis Gisberti
4. Hubertus                       25-05-1643, Joannes Cornelii, Catharina Adriani
5. Martinus                        05-01-1649, Andreas Adriani, Elisabeth Adriani
6. Helena                            05-01-1649, Petrus Joosten, Elisabeth Walteri
7. Balduwinus                  24-05-1650, Gerarda Gisberti i.p.v. Maria Henrici


_______________________________________________________________________________________________________________otr./tr. 01/10-01-1632 R.K. Ginneken
getuigen otr. Jacobus Henrici, Adrianus Abraham, tr. Paulus Cornelii, Leonardus Adriani
Nicolaus Henrici             (doop 3 en 4 Nicolaus Henrici van der Avoirt)
Jacoba Henrici                


1. Joanna                            21-09-1632, Henricus Coremans, Martina Henrici
2. Maria                              01-04-1635, Andreas Adrianij, Maria Henrici
3. Petronella                     05-03-1637/1639?, Joannes Cornelii, Cornelia Henrici
4. Cornelia                         15-02-1643, Jacobus van der Hagen, Geertrudis Gisberthi

_______________________________________________________________________________________________________________Jan Cornelis                      (doop 2 Jan Cornelissen, doop 3, 4, 5, 6 en 7  Joannes Cornelii)
Anthonia COREMANS  (doop 2 Antonia Heijndrickx Coremans, doop 5 Anthonia Henrici Coremans, doop 3, 4, 6 en 7 Antonia Henrici)


1. Cornelius                       15-12-1628, Heijndrick Coremans, Jacomijn Ariaenssen
2. Joannes                          29-12-1630, Cornelius Heijndrick Sips, Getrudis Gijsbrechts
3. Martinus                        26-12-1632, Matheus Dijonisii, Catharina Henrici
4. Margareta                     02-04-1635, Jacobus Verhagen, Aijleijdis Cooremans
5. Adriana                          18-07-1640, Andreas Adriani, Adriana Cornelii
6. Elisabeth                       26-01-1643, Thomas Gevarts i.p.v. Petrus Joppe, Catharina Henrici
7. Maria                              26-01-1643, Baudewinus Henrici Coremans, Joanna Huberti

_______________________________________________________________________________________________________________


otr./tr. 10/23-07-1633 R.K. Ginneken
getuigen otr. Melchior Nicolai Swanen, Matthias Joannis, tr. Josephus Martini, Thomas Geevaerts 
Andreas Adriani
Elisabetha Henrici COREMANS (doop 1 Elisabetha Henrici)


1. Adrianus                        09-10-1633, Adrianus Aegidii, Chatharina Bouwens


_______________________________________________________________________________________________________________


otr./tr. 23-06/12-07-1626 R.K. Ginneken
getuigen otr. Bouduinus Henrici Jacobi, Petrus Cornelii Meeus, tr. Bouduinus Henrici Jacobi, Gerardus van Berckel
Adrianus Aegidii Adriani (doop 1 Adrianus Dielen, doop 2 Adriaen Dilissen, doop 3 en 4 Adrianus Aegidii)
Maria Henrici Jacobi     (doop 1, 3 en 5  Maria Henrici, doop 2 Maeijcken Heijndrick Coreman, doop 4 Maria Henrici Coremans)

1. Elisabeth                       23-07-1627, Thomas Martini, Barbara Rombouts (doop Bavel)
2. Adriana                          01-10-1629, Heijndrick Coremans, Anthonia huisvrouw van Janssen
3. Aegidius                         30-01-1632, Nicolaus Henrici, Anna Joannis
4. Antonia                          24-02-1634, Andreas Adriani, Anna Joannis
5. Joannes                          18-01-1636, Joannes Cornelii Adriani, Helena Cornelii

otr./tr. 08-02/04-03-1642 R.K. Ginneken
getuigen otr. Joannes Cornelii, Joannes Joppen, tr. Mr. Thomas Geevaerts, Catharina Adriani
Petrus Joppen                  (doop 1 Petrus Job, doop 2 Petrus Jobi)
Maria Henrici                   (doop 1 Maria Henrici Coremans)

1. Joannes                          12-07-1641, Henricus Joannis, Anna Joannis (onwettig)
2. Joanna                            13-04-1643, Joanna Cornelii Joannis

_______________________________________________________________________________________________________________
 

 

het zou mooi zijn om de echtgenote van Hendrick Jacob  in een vestbrief terug te kunnen vinden.


Ik heb al deze vestbrieven – meer heb ik er niet gevonden – doorgenomen, maar nergens worden er familieleden of aanverwanten van Henrick Jacop genoemd. 


Voor Hendrick Jacop Coremans kom ik, in de vestbrieven, op het volgende lijstje. 

Coremans Henrick Jacop Breda 02-03-1591 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 09-03-1594 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 08-07-1597 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 17-07-1602 vestbrief
Coremans Henrick Jacop Breda 11-04-1634 vestbrief
Koremans Hendrick Jacop Breda 16-03-1635 vestbrief

 

bijgesteld 17-1-2017 11:10 

Pauwel

Pauwel, nog 1 onwettige doop op 12 juli 1641 te Ginneken rk van Joannes, vader Petrus Job en moeder Maria Henrici Coremans 

getuigen zijn Henricus Joannis en Anna Joannis.

https://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/q/persoon_achternaam_t_0/coremans/q/persoon_voornaam_t_0/maria/q/periode/1641%28~%291641

Ron

Ja, ik had hem er al bij gezet. ;-)

Pauwel

vader Hendrick Jacob Coremans zou getrouwd geweest kunnen zijn met Aleydis

Of was Gertrudis Gijsbrechts/Gisberti zijn tweede vrouw?

Pauwel

Ik wil dit rijtje wel eens voor je bekijken. (Jacop Henrick Coremans)
https://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/q/persoon_achternaam_t_0/coremans/q/persoon_voornaam_t_0/%22jacop%20henrick%22/q/periode/1500%28~%291600?sort=datum_i&direction=desc

Pauwel - 11 jan 2017 om 12:22

 

Helaas geen reactie van Rien.

Pauwel

hoi Pauwel,

ooit heb ik ook dit rijtje gehad van Leo Adriaenssen:

zij woonden te Bavel op de Eikberg.

(GAB, R 681, f 9 0 , 26 februari 1555; f 96V, 19 maart 1555; f 109, 18 mei 1555. R 682, f 114", 13 februari 1560; f 195, 
3 februari 1562; f 256", 4 maart 1563. R 683, f 24V, 11 mei 1564; f 53V, l februari 1565. R 684, f 97V, 3 februari 1571; f 99V, 
6 februari 1575; f278, 26 maart 1577).

Ook nog een stukje uit de Oranjeboom:

Tussen 1564-1576 pachten Jacop Henrick Coremans en Maria Jacop Jan Lipsdr. het landgoed "Groot Wolfslaar",
Coremans mocht geen land onderverhuren en evenmin ander bouwland erbij huren, 
wel was het hem toegestaan elders beemden en weilanden voor de hoeve in gebruik te nemen of te huren. 
Hij mocht geen borg staan of bomen kopen tenzij voor eigen vuur. 
Bij afloop van dit pachtcontract moest hij evenveel beesten houden als in voorgaande jaren.

nog een akte gevonden waar "Jacob"  Jan Hendrick Coremans x Maria Jacob Jan Lips genoemd wordt, verschrijving?

https://stadsarchief.breda.nl/collecties/genealogie/q/persoon_achternaam_t_0/lips/q/persoon_voornaam_t_0/marie%20jac%2A/q/periode/1581%28~%291581

het zou natuurlijk geweldig zijn als je zou willen kijken, heel graag !

Daar zal Rien ook zeker blij mee zijn.

Ron

Ik kijk er nog naar Ron.

 

Ik heb inmiddels de transcriptie van de complete vestbrief van 1647 toegevoegd. Zie boven, mijn reactie Pauwel - 14 jan 2017 om 00:12.

Ik loop de transcriptie nog een keer na op foutjes. Is gebeurd.

Pauwel

Beste Pauwel en Ron, ik ben er weer. Heb paar dagen bed gehouden ivm de griep Komt ook hier in Thailand voor helaas .. maar goed loop inmiddels wat achter.  Met de opstelling van de familie Coremans met alle huwelijken en kinderen heb ik nog de volgende aanvulling cq vragen :

op 19 mei 1669 trouwt ene Aeltjen Adriaansen( alias Coremans) met Marinus Hendrik Willemse de Hoon

op 13 februari huwt ene Neeltje Jan Cornelis Corremans met Cornelis  Willemse  Verhoeven

 

Maria Henrici was getrouwd met Adrianus Aegidi Dillissen maar hebben nog een dochter: Antonia Egidy geboren 23 febr 1634 ( Andreas Adriany en Anna Joannis)

Rien van den Broek


Ik heb de doop van Antonia (!) toegevoegd. De doopdatum lijkt mij gecorrigeerd te zijn tot 24-02-1634.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!