stamboomforum

Forum logoFora » Leeshulp/transcriptie gevraagd » Weeskamer Delft wijlen Mr. Harman Schinckel akte uit 1575?. Leeshulp/transcriptie gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Graag Uw hulp bij het transcriberen van een akte uit de Weeskamer van Delft.

De akte begint bij de 4e regel van onderen.

O.a. staan vermeld. Niesgen Bruijns, de kinderen Trijntgen 12 jaar, Joestgen 10 jaar, Bruijn 8 jaar en naar mijn mening Machtelt Jans als (oud?)grootmoeder?

Verder namen van de weesmeesters.

Bij voorbaat dank.

Everardus Rollema

vervolg

Everardus Rollema

Everardus,

Tot hoever loopt de akte door?

Staat de akte online?

Groet, Pauwel

Pauwel

Neen Pauwel,

 

Online staat alleen:

Harman Schinckel

 • Register

 • omschrijvingbron namen, voorkomend in de comparitieregisters van de Weeskamer Delft voor 1618
 • archiefnaam Weeskamer Delft
 • archiefnummer 0072
 • inventarisnummer 00334 t/m 00432
 • type Zorg personen
 • Akte

 • type Zorg personen
 • folio 72-73
 • bundel 23
 • Personen

  • rol geregistreerde
  • naam Harman Schinckel
  • adresaanduiding Schoolsteeg no-hoek
  • patroniem Bruijndr.
  • voornaam Niesgen
  • kind Trijntgen
  • kind Joestgen
  • kind Bruijn

De scans heb ik toegestuurd gekregen vanuit Delft.

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Overgrootmoeder, dit zal de grootmoeder zijn die Harman van Schinckel in zijn afscheidsbrief laat groeten.
De diverse akten gaan zoals aangegeven in het register tot onderaan f. 73 (en mogelijk nog wel verder maar dat is online niet na te gaan).
http://collectie-delft.nl/nadere-toegangen/q/persoon_voornaam_t_0/h%2Arm%2An/q/persoon_achternaam_t_0/schin%2Akel/q/text/weeskamer

Zie ook:
https://www.stamboomforum.nl/subfora/236/2/59438/0

Chris van Dijkum

25     Up huyden den XIen febr[uarii] a[nn]o XVc LXXV stilo co[mmun]i Qua[m] voer?
26     [weesmeesteren?] va[n] Delff Niesgen Bruynendr. wed[uw]e wijlen mr.
27     Harma[n] Schinckel en[de] registreerde haer drie
28     weeskind[ere]n als Tryntgen XII ja[r]en Joestgen X ja[r]en en[de] Bruy[n] oudt VIII ja[r]en
.....................................................................................................................................
  1     alle tes[ame]n? en[de] elx va[n] dien tot constraincte? [van alle?
  2     and[ere]n rechten en[de] rechteren [doorhaling] verleden in p[rese]ntie van H[eynrick
  3     Dirxs en[de] Jan Nuys? voechden voor Dirck de Bye
  4     Jorisz. en[de] Pieter Pieterss. schepen[en] Sasbout Cor[nelisz.
  5     en[de] Symon Storm weesm[eeste]ren.

  6     Den IIIIen mey 1571 heeft Cor[neli]s Janss. upte camer gebrocht L gul[den]
  7     v[er]sch[en]en Pinxsteren LXX mit drie gul[den] va[n] 1 jair r[ent]en
  8     die Pinxst[er]en a[nn]o LXXI naestcomen[de] v[er]schenen zouden hebben,
  9     [doorhalingen]

10     Den XXIXe mey a[nn]o XVc LXXI zij[n] Heijnrick Dirxs V[er]burch gegeven die LIII g[ulden
11     [doorhaling] voers. [doorhalingen] o[mm]e? die te? geefen? Machtelt Jans [doorhaling] over-
12     grootemoed[e]r der voers. kind[er]en va[n] z[aliger] mr. Harman Schinckel
13     dair moed[e]r of es Niesgen ^Bruyn^ midts nemen[de] van denzelfden obligatie
14     dat zij bekent die ontf[angen] te hebben mit belofte o[mm]e die
15     uuyt te reycken tot v[er]maninghe van [den] voechden ofte nae haer
16     doet uuyt hair gereetste goeden die zij achterlaten sal.
17     P[rese]nt Ja[n] Janss. Sasbout en[de] Jan Jacobs weesm[eeste]ren.

18     Den XXVIIen mey a[nn]o 1573 co[m]pareren[de] Niesgen Bruynen heeft bekent die
19     voers. L gul[den] ontf[angen] te hebben tot alime[n]tatie va[n] haer kind[er]en.
20     Actum [doorhaling] voer Sasbout Cor[neli]sz. en[de] Symo[n] Storm weesm[eeste]ren
21     Heynd[...] D[i]rxs en[de] Ja[n] Muys voechden.

22     Up huyden den IXen januarii a[nn]o XVc LXXIIII Qua[m] voer [weesmeesteren?]
23     va[n] Delf Cornelis Janss.? Keys[e]r warmes-?
24     ma[n]? en[de] transporteert bij? desen? ten behoef? va[n]
25     den III kind[ere]n va[n] s[aliger] mr. Harma[n] Schinckes daer
26     moed[e]r of es Niesgen Bruynendr. [doorhaling]
27     [doorhaling] den [doorhaling] schepen[en]pen[ninc]brief spreken[de] op Ja[n]
28     Gerritsz. va[n] ’s-Gravesanden en[de] zij[n]? borgen? in?
29     daten XVen mey a[nn]o XVc LXXI inhouden[de] noch
30     als reste IIIIc L g[u]l[den] op L gul[den] ts[jae]rs daerva[n]
 
https://books.google.nl/books?id=ffpAAAAAcAAJ&pg=PA124-IA6&lpg=PA124-IA6&dq=schepenen+van+delft+1571+sasbout&source=bl&ots=EWJBu7YXSL&sig=zz7-2rjBdIFeUb7BHXPntTQ1U8Q&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjz5L38pJLTAhVJCMAKHZwGCM0Q6AEIJjAE#v=onepage&q=schepenen%20van%20delft%201571%20sasbout&f=fals

vgl. http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=10953&type=sourc

Pauwel

Voogden: Heyn[d]rick Dirxs Verburch brouwer aan het Oosteinde 137-139, ‘Het Conduyt’ en Jan Muys kruidenier aan de Voldersgracht.

Chris van Dijkum

Heren Pauwel en Chris,

Hartelijk dank voor het transcriberen van de akte.

Inderdaad de overgrootmoeder Machtelt Jans.

Ik zal proberen om ook fol. 73v in bezit te krijgen, wie weet is er nog een vervolg?

Chris goed dat je de link hebt vermeld naar mijn topic omtrent het geslacht Schinckel te Montfoort.

Ik heb een hypothese gemaakt van de mogelijk ouders van Mr. Harmen Schinckel, maar die zal ik plaatsen op de andere topic, eerst een en ander nog goed bestuderen..

Vr. gr.

Everardus

Everardus Rollema

Everardus Rollema

Ik heb mijn transcriptie bijgesteld. Het blijft een lastig handschrift.

Is fol. 73v nog opgedoken?

Pauwel

Pauwel,

Dank je wel.

Helaas door familie omstandigheden nog geen tijd gehad.

Zie PB

Gr.

Everardus

Everardus Rollema

Dag Pauwel,

Heden de volgende folio toegezonden gekregen en krijg de indruk dat ook hierna een vervolg is, hoewel dit niet wordt aangegeven in de zoekmachine.

Het lijkt me niet dat dit gedeelte van de akte meer informatie oplevert.

Vr. gr.

Everardus

Everardus Rollema

Ik zal het transcriberen.

Pauwel

Dank je wel Pauwel.

Gr.

Everardus Rollema


  1   Mr. Harma[n] Schinckel.
    Up huyden den XIIen july a[nn]o XVc.LXIX. Quam voor
    schepen[en] en[de] weesm[eeste]ren va[n] Delff Cornelis Janss.
    warmoisman? [doorhaling] als erfgenaeme van wijlen Haes
  5   Keys[e]rs? [doorhaling] zij[n] z[aliger] moye En[de] bekende bij desen
    deuchdelicken schuldich te wesen den drie
    weeskind[er]en van wijlen mr. Harman voors. dair
    moed[e]r of es Niesgen Bruynen die zo[mm]e va[n] drie-
    hondert carolusg[ulden] va[n] XL g[rooten] Vlae[m]s ’t stuck den-
10   zelffden kinderen gemaect en[de] besproocken bij wijlen
    Haesge voors. Te betalen volgen[de] die nieuwe co[n]ventie
    en[de] accoordt bij hen mit die voochden gemaect op vijftich
    gul[den] ts[jae]rs dairvan pinxsteren a[nn]o XVc. tzeventich
    die eerste vijftich gulden verschijnen zullen, des
15   beloofde hij die moed[e]r voor denzelffden kind[er]en nu gereet
    te geven voor die winst en[de] prolongeringhe van [den]
    termijnen een jair die zo[mm]e va[n] zes g[ulden] eens, en[de] off
    die voors. Cornelis enighe [doorhaling] termijnen nyet mochte
    opbrengen zoe beloeft hij vandien r[ent]en? te geven den
20   penn[ing] XVI ing[a]nde upten verschijndach en[de] altijts te lossen
    op weescamersrecht een half jair tevooren gewairschout
    zijnde verbinden[de] daironder zij[n] [doorhalingen] vier came-
    ren mit een [doorhaling] tuy[n] staen[de] in [de] zuytzijde va[n] St. Ursulen-
    straet alrenaest Claes Dirxs va[n] Delfgaeus huys
25   an [de] westzijde en[de] alle zij[ne] goeden
    roeren[de] en[de] onroeren[de] zoe va[n] zij[n] voors. moye geërft
    als andere ghin uuytgesondert stellen[de] die

Moet nog verder nagekeken worden. Dank aan Chris voor de aanvulling in r. 11.

Pauwel
Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!