stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Lange akte Rucphen 0044 folio 40 en 41(onderaan). Graag leeshulp/transcriptie gevraagd.


Profiel afbeelding

je kunt hem hier vinden:

http://genealogiegommerszundert.simplesite.com/420217842

of hier: paginering onderaan

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%22%7D

 

Schepenbank Rucphen 44 folio 40 en 41, dd 01-11-1703

Compareerde voor schepenen van Rucphen naergenoemt, Anthonij
Jans Gommer inwoonder alhier ter eenre ende
Jan Cornelis Wijnen als man en voogt van Cornelia Adriaenssen
Gommers en Gabriel Siardus Cools als man en voogt
van Pieternelleken Jans Gommers en Marijken
Jans Gommers geassisteert met Jan Cornelis Jon-
genelen haeren gecosen voogt ter andere sijde dewelcke gesamen-
tlijck en ieder voor sijn selven mede sijn gecom-
pareerdt ende sijn alsoo verdraegen ende overgecomen
in manieren naerbeschreven. eerstelijck bekent

Anthonij Jans Gommers uijtgecoght te hebben
de tweede comparanten uijt de helft van de
stede daer sij tegenwoordig op woont naerge-
laeten van Jan Adriaans Gommers haeren vaeder
om? ende voor de somme als volght, namentlijk

dat Jan Cornelis Wijnen sal prouffiteren ofte
…… eene somme van twee hondert guldens
….. ’t stuck tot 20 stuijvers en die te ontfangen
in twee egaele paeijementen, de eerste paeij[ement?]
contant en de leste soo lange te laeten staen
als sijn vrouwe moeder leeft sonder daer iets
van te proufiteren maer niet langer als met
believen.

Compareerde voor schepenen van Rucphen naergenoemt, Anthonij
Jans Gommers … … alhier ter eenre ende
Jan Cornelis Wijnen als man en voogt van Cornelia Adriaenssen
Gommers en Gabriel Siardus Cools als man en voogt
van Pieternella Jans Gommers en Marijken
Jans Gommers geassisteert met Jan Cornelis Jan
….. haeren gecosen voogt ter andere sijde dewelcke gesamen-
lijck en … voor sijn selven mede sijn ….
…. ende sijn alsoo …. .. …..
in manieren naer ….. eerstelijck bekent
Anthonij Jans Gommers uijtgecoght te hebben
de tweede comparanten uijt de helft van de
stede daer sij tegenwoordig op woont naerge-
laeten van Jan Adriaans Gommers haeren vaeder
…. voor de somme als volght, …..
dat Jan Cornelis Wijnen sal proffiteren ofte
…… eene somme van twee hondert guldens
….. ’t stuck tot 20 stuijvers en die te …..
……………………………… de eerste …….
contant en de leste soo lange te laeten staen
….. sijn …. Moeder leeft sonder daer …..
Jan …. profiteren maer niet langer als met
……
ten tweede …. Gabriel Siardus Colls sal proffiteren
een …. land gelegen tussen desen gem….
ofte die oude vlettevaart ofte … eenen ….
…. Anthonij Jans Gommers en aldaer heel ….
…. ….. …. mede den voorschreven Gommers en
aldaer oock …. ….. ….. en noorden Jan
Jan Lakroij ….. halve ……. dit vrij en


onbelast te leveren uijt gesondert …………..
’s Heeren chijns die hij Gabriel Siardus Cools is aannemen
als naer stijle van ….: oude daerenboven sal den
voorschreven Gabriel Cools …. Proffiteren ofte …… …….
somme gelt van vijftig guldens tot twintig stuijvers
’t stuck maer moet die soo lange laeten staen als
sijn vrouwe moeder leeft maer niet langer, sonder
daer ….. van te proffiteren: Weijders sal den voorschreven
Gabriel Siardus Cools het vorenstaende land mogen
aanbrengen? ….. ….. als het …… daer sal
…………………… des voorschreven Anthonij Jans
Gommers daer niet van te trecken
ende tot meerdere …. teijt alsoo dat voorschreven land
nu is belast met eenige obligatie en vervolgens
niet vrij en …… soo verbind den naergegeven
de Anthonij Jans Gommers daer voor een ander
stuck land tot die volle aflossingen …. jaerlijcs?
gelegen tussen dese …… …… …….
…… de erfgenaemen …………………..
west Cornelis Huijben Broeren en noorden sijn selfs
ende dit vrij en onbelast soo sij Gommers … ver
claerende.
ten derden soo sal Marijken Jans Gommers proffiteren
ofte trecken eene somme van twee hondert sesentwin
tigh carolus gulden het stuck tot twintigh stuijvers ende
dat … twee … …… waarvan de eerste
….. … ….. hondert sesentwintigh gulden contant
die sij Marijken Jans Gommers bekent ……….
hebben en als voldaen te sijn, en die tweede ……..


van hondert gulden moet sij ….. soo lange als
haer moeder leeft sonder daer …. voorte proffi
teren, maer Anthonij Jans Gommers beloeft aen
sijn suster als sij nu behoeftigh en gebreckelijck is
ondertussen te langen? op …………….. die
bovenstaende somme als het …. mogelijck sal
sijn.
Weijders en ten anderen soo bekent Anthonij Jans
Gommers voor heeren schepenen alhier …..
der … ….. sijnde aengenomen te worden
ander helft van die stede daer sij tegen woordigh
op woont soo lange en gedurende haer leven lang
…. te onderhouden van cost kleuren? …… …..
ende …. ….. soo veel als het mogelijck sal
sijn en naer haer doot een eerlijcke begraefenis
… der aerde? …. haer dood ……
voor de … ….. ….. den voorschreven Gommers
is verbindende de selve stede soo lange als die
Moeder leven sal sonder die te belasten ofte
verkeren? ten w….. dat sij eenige obligaties
afleijde sal de selve weder daer op mogen hebben
tot soo verre als het nu belast en becommert is
maer laten tot volhoudinge van sijn moeder. En
ofte het gebeurde dat sijn moeder wiert ten
…. …… door sterften ofte …….
….. ’t welck met …………………………
die voorschreven andere kinderen altijt ……….
die moeder van dat goet ofte stede te doen ali
menteren tot laste van die gebruikelijck is,
ende daerboven meent Anthonij Jans Gommers


allen die schulden die sijn tot laste van sijn ouders ofte
gevonden? mochten worden, soo op die stede staende
als …. tot sijnen last ons te betaelen souden
daer voor …. te pretenderen van sijn ….. ……
….. weijders scheeren …. en …. ten
desen te vallen te …. en betaelen tot ……
…. toe ….. ….. van alle excepties?
en voorden desen ….. aldus gedaen
en sonder fraude gepasseert ….. Rucphen den
1e november 1703/ ter presentie van Jan
Jongenelen en Jan Peeter Schrauwen. schepenen


Marge folio 40 links:

Compareerde voor de onderteekenden schepenen Adriaan Willemen Haest in huwelijck geweest met Marijken Jans Gommertsen den welcken bekent van Anthonij Jans Gommers sijnen swager …………………………………………… gecontracteert als ….. is gecontracteert is geweest …… nu met den tweeden …… is …… ende heeft genoten ….. somme van 100 guldens soo ende …………….. volcomen …………………….. ende
……………………. pretenties te maecken actum Rucphen desen 13 december 1711.


Marge folio 40 rechts:

Compareerde voor scepenen hier onder genoemt Gabriel Siardus Cools …… borgen van …… in huwelijck met Pieternella Janssen Gommers den welcken bekent van sijnen swager Anthonij Jansse Gommers ….. 100 voldaen de gecontracteerden 50 guldens …….. …. witte
uijtge….. soo ende …… den comparant als voor volcomen ……. ……. desen 21 october 1711


folio 40 onderaan:

Compareerde Jan Cornelis Francken woonende int Outland onder den Oudenbosch getrouwt met lijsebeth .......... ......... van Adriaan Janse Wijnen: dit een eenig …… en kint geweest is van wijlen Cornelia Jansse Gommers. Ende bekende dat ….. ten genoeghen onderrigt is, …
Anthonij Janssen Gommers, aen sijnen …. comparanten voor ….. …. Moeder Cornelia Janssen Gommers bij haar ….. nog betaelt heeft een hondert gulden. En op ….. ….. desen
…………………………. hondert gulden ‘t …… twee hondert gulden tot voldoeninge vant-gene bij ’t eerste ……. van desen uijtkoop ……. Cornelis Wijnen ….. ….. belooft is bekennende oock van: ….. …… van dien betaelt te ….. en naervolgende ……. Anthonij Janssen Gommers desen aangaende de ander? …. .. …. Sonder eenige …. Actum desen 15 januarij 1722.

Ron

Het is folio 39verso, dus de achterkant van folio 39.

Een begin:

Compareerde voor schepenen van Rucphen naergenoemt, Anthonij
Jans Gommer inwoonder alhier ter eenre ende
Jan Cornelis Wijnen als man en voogt van Cornelia Adriaenssen
Gommers en Gabriel Siardus Cools als man en voogt
van Pieternelleken Jans Gommers en Marijken
Jans Gommers geassisteert met Jan Cornelis Jon-
genelen haeren gecosen voogt ter andere sijde dewelcke gesamen-
tlijck en ieder voor sijn selven mede sijn gecom-
pareerdt ende sijn alsoo verdraegen ende overgecomen
in manieren naerbeschreven. eerstelijck bekent

Anthonij Jans Gommers uijtgecoght te hebben
de tweede comparanten uijt de helft van de
stede daer sij tegenwoordig op woont naerge-
laeten van Jan Adriaans Gommers haeren vaeder
om? ende voor de somme als volght, namentlijk

dat Jan Cornelis Wijnen sal prouffiteren ofte
…… eene somme van twee hondert guldens
….. ’t stuck tot 20 stuijvers en die te ontfangen
in twee egaele paeijementen, de eerste paeij[ement?]
contant en de leste soo lange te laeten staen
als sijn vrouwe moeder leeft sonder daer iets
van te proufiteren maer niet langer als met
believen.

Let niet op de witregels, dat kan ik hier niet veranderen.

mirjam van rooijen

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%200718%22%7D

Schepenbank Rucphen 0044. 'Algemeen protocol', april 1701-december 1705 

akte 50, pagina/scan 42/43 van 70

De folia zijn zo te zien niet genummerd.

(Misschien is het handig de regelnummers bij de transcriptie te noteren.)

edit

Ik heb mij vergist. De folia zijn wel degelijk genummerd. De nummering stamt echter niet uit de achttiende eeuw, maar is door het archief later met potlood aangebracht, onderaan de pagina. Het betreft foll. 39v-41r. Mirjam had dus gelijk.

Pauwel

Pauwel

dat is zeker een goed begin Mirjam, dank je wel.

de paginanummers lijken niet te kloppen.

 

groeten Ron.

Ron


Ron,

Ik constateer dat je met mijn aantekeningen niets hebt gedaan.

Groet, Pauwel

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!