stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Wie wil er helpen een akte na te kijken op ontbrekende woorden? Leeshulp gevraagd.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

Schepenbank dd 01-11-1703, Rucphen 44, akte 50, fol. 39v, fol. 40r+v en fol. 41r,

Het archief noteert  Scan 42 en 43 van 70.

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%20algemeen%20protocol%22%7D

fol. 39v

16   dat Jan Cornelis Wijnen sal prouffiteren ofte
17   trecken eene somme van twee hondert guldens

18   capp[itaels] ’t stuck tot 20 stuijvers en die te ontfangen
19   in twee egaele paeijementen, de eerste paey
20   contant en die leste soo lange te laeten staen
21   als sijn vrouwe moeder leeft, sonder daer iets
22   van te proufiteren maer niet langer als met
23   believen.
24   ten tweeden dat Gabriell? Siard Cools sal prouffiteren 
25   een blocxken? land gelegen tussen dese gemercken
26   oeste? die oude vlettevaart ofte nu eenen schouloop 
27   suyden aen Anthonij Jans Gommers en aldaer heel heg-
28   ge en hool west mede den voors. Gommers en
29   aldaer oock heel hegge en hool en noorden Jo[...]
30   Jan La Kroij? en[de]? al? halve hegge, en[de] dit vrij en[de]

fol. 40r

31   onbelast te leveren uytgesondert schoth en loth en[de]
32   ’s heeren chijns die hij Gabriel Siard Cools is aennemen[de]
33   als naer stijle van rechte. Ende daerenboven sal den
34   voors. Gabriel Cools nogh prouffiteren ofte trecken een
35   somme gelt van vijftig guldens tot twintigh stuijv[ers]
36   ’t stuck maer moet die soo lange laeten staen als
37   sijn vrouwe moeder leeft maer niet langer, sonder
38   daer iet van te prouffiteren. Weyders sal den voors. 
39   Gabriel Siard Cools het vorenstaende land mogen
40   aenvangen nu aenstonts als het groen daer sal
41   af sijn en[de] anders vermagh den voors. Anthonij Jans
42   Gommers daer niet van te trecken.
43   Ende tot meerdere securiteyt alsoo dat voors. land
44   nu is belast met eenige obligatie en vervolgens
45   niet vrij en suyver soo verbind den meergenoemd-
46   de Anthonij Jans Gommers daervoor een ander
47   stuck land tot die volle aflossinge toe incluys
48   gelegen tussen dese gemercken oost sijn selfs
49   suyden de erffgenaemen Franchois van Mammerden?
50   west Corn[elis] Huijben Broeren en[de] noorden sijn selfs
51   ende dit vrij en onbelast soo hij Gommers is ver-
52   claerende.
53   Ten derden soo sal Marijken Jans Gommers prouffiteren
54   ofte trecken eene somme van tweehondertsesentwin-
55   tigh carolusgulden het stuck tot twintigh stuyv[ers] ende
56   dat in twee egaele paijementen waervan de eerste 
57   paeye is eenhondertsesentwintigh guld[en] contant 
58   die sij Marijken Jans Gommers bekent ontfangen te
59   hebben en al voldaen te sijn, en die tweede paeye van

fol. 40v

60   van hondert gulden moet sij wachten soo lange als
61   haer moeder leeft sonder daer iet voor te prouffi-
62   teren, maer Anthonij Jans Gommers beloeft aen 
63   sijn suster als sij nu behoeftigh en gebreckelijck is
64   ondertussen te langen op afcortinge van die
65   bovenstaende somme als het hem mogelijck sal
66   sijn. 
67   Weyders en ten anderen soo bekent Anthonij Jans 
68   Gommers voor heeren schepenen alhier sijn moe-.
69   der nu innocent sijnde aengenomen te ^[hebben?]^ voor de
70   ander helft van die stede daer sij tegenwoordigh 
71   op woont soo lange en geduurende haer leven lan-
72   gh te onderhouden van cost kleeren sieck en[de] gesont
73   ende gaedeslaen soo veel als het mogelijck sal
74   sijn en naer haer doot een eerlijcke begraefenis
75   en[de] teraerdebestellinge haer doode lichaem
76   voor dewelcke volhoudinge den voors. Gommers
77   is verbindende deselve stede soo lange als die 
78   moeder leven sal sonder die te belasten ofte
79   verkeren ten waere dat hij eenige obligatiën
80   afleijde sal deselve weder daerop mogen setten
81   tot soo verre als het nu belast en becommert is,
82   maer laten tot volhoudinge van sijn moeder, en[de]
83   ofte het gebeurde dat sijn moeder wiert ten
84   onrechte gehandelt door sterften ofte anders-
85   sits ’twelck niet v[er]trouwt wert soo houden
86   die voors. andere kinderen altijt hun recht om
87   die moeder van dat goet ofte stede te doen ali-                                                                                           
88   menteren tot laste van die gebreckelijck is,
89   ende daerenboven meent? Anthonij Jans Gommers

fol. 41r

 90    allen die schulden die sijn tot laste van sijn ouders ofte
 91    evonden? mochten worden, soo op die stede staende
 92    als andersints tot sijnen last om te betaelen sonder
 93    daervoren iet te pretenderen van sijn swaegers en[de]
 94    susters weijders scheeren recht en[de] salaris ten
 95    desen te vallen te furneren en[de] betaelen tot v[er]teerin-
 96    ge toe incluys renuntiërende van alle exceptiën
 97    en[de] voor den desen contrariërende. Aldus gedaen
 98    en sonder fraude gepasseert binnen Rucphen den
 99    1e november 1703, ter presentie van Jan

100  Jongenelen en[de] Jan Peeter Schrauwen schepen[en].

 

Bedankt  Pauwel

Ron

Ik zie nergens de naam Jan Cornelis Wijnen staan maar ik zal wel met mijn neus kijken.

 

De vaste constructie lijkt echter prouffiteren ofte trecken te zijn

Annemarie57

halverwege de linkse pagina Annemarie

Ron

Nu met mijn ogen gekeken en gevonden

 

en inderdaad vaste formule:

proufiteren ofte trecken 

 

Het woord na de tweehonderd guldens kan ik helaas ook niet lezen.

Annemarie57

Schepenbank Rucphen 44, folio 50, dd 01-11-1703, pagina 42 en 43 van de zoekmachine.

Het is akte nr. 50, niet folio 50.
De gevraagde tekst staat op fol. 39v, fol. 40r+v en fol. 41r, op vier pagina's dus.
Het archief noteert Pagina 42 van 70 en Pagina 43 van 70; het woord 'pagina' is hier natuurlijk onjuist gebruikt.
Beter zou zijn Afbeelding 42 van 70, Image 42 van 70 of Scan 42 van 70. 
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%20algemeen%20protocol%22%7D

Het is ook prettiger communiceren als je de regels van je transcriptie even nummert, Ron. Dan krijg je wellicht eerder aanvullingen van andere Forumleden.

De gevraagde passage begint met regel 16 van fol. 39v.

Pauwel

Het eerste woord van regel 18 is capp:

> capp[itaels]

Pauwel

16   dat Jan Cornelis Wijnen sal prouffiteren ofte
17   trecken eene somme van twee hondert guldens
18   capp[itaels] ’t stuck tot 20 stuijvers en die te ontfangen
19   in twee egaele paeijementen, de eerste paey
20   contant en die leste soo lange te laeten staen
21   als sijn vrouwe moeder leeft, sonder daer iets
22   van te proufiteren maer niet langer als met
23   believen.
24   ten tweeden dat Gabriell? Siard Cools sal prouffiteren 
25   een blocxken? land gelegen tussen dese gemercken
26   o^o^ste die oude vlettevaart ofte nu eenen schouloop 
27   suyden aen Anthonij Jans Gommers en aldaer heel heg-
28   ge en hool west mede den voors. Gommers en
29   aldaer oock heel hegge en hool en noorden jon[cke]r
30   Jan La Kroij? en[de]? al? halve hegge, en[de] dit vrij en[de]

31   onbelast te leveren uytgesondert schoth en loth en[de]
32   ’s heeren chijns die hij Gabriel Siard Cools is aennemen[de]
33   als naer stijle van rechte. Ende daerenboven sal den
34   voors. Gabriel Cools nogh prouffiteren ofte trecken een
35   somme gelt van vijftig guldens tot twintigh stuijv[ers]
36   ’t stuck maer moet die soo lange laeten staen als
37   sijn vrouwe moeder leeft maer niet langer, sonder
38   daer iet van te prouffiteren. Weyders sal den voors
39   Gabriel Siard Cools het vorenstaende land mogen
40   aenvangen nu aenstonts als het groen daer sal
41   af sijn en[de] anders vermagh den voors. Anthonij Jans
42   Gommers daer niet van te trecken.
43   Ende tot meerdere securiteyt alsoo dat voors. land
44   nu is belast met eenige obligatie en vervolgens
45   niet vrij en suyver soo verbind den meergenoemd-
46   de Anthonij Jans Gommers daervoor een ander
47   stuck land tot die volle aflossinge toe incluys
48   gelegen tussen dese gemercken oost sijn selfs
49   suyden de erffgenaemen Franchois van Mammerden?
50   west Corn[elis] Huijben Broeren en[de] noorden sijn selfs
51   ende dit vrij en onbelast soo hij Gommers is ver-
52   claerende.
53   Ten derden soo sal Marijken Jans Gommers prouffiteren
54   ofte trecken eene somme van tweehondertsesentwin-
55   tigh carolusgulden het stuck tot twintigh stuyv[ers] ende
56   dat in twee egaele paijementen waervan de eerste 
57   paeye is eenhondertsesentwintigh guld[en] contant 
58   die sij Marijken Jans Gommers bekent ontfangen te
59   hebben en al voldaen te sijn, en die tweede paeye van

60   van hondert gulden moet sij wachten soo lange als
61   haer moeder leeft sonder daer iet voor te prouffi-
62   teren, maer Anthonij Jans Gommers beloeft aen 
63   sijn suster als sij nu behoeftigh en gebreckelijck is
64   ondertussen te langen op afcortinge van die
65   bovenstaende somme als het hem mogelijck sal
66   sijn. 
67   Weyders en ten anderen soo bekent Anthonij Jans 
68   Gommers voor heeren schepenen alhier sijn moe-.
69   der nu innocent sijnde aengenomen te ^[hebben?]^ voor de
70   ander helft van die stede daer sij tegenwoordigh 
71   op woont soo lange en geduurende haer leven lan-
72   gh te onderhouden van cost kleeren sieck en[de] gesont
73   ende gaedeslaen soo veel als het mogelijck sal
74   sijn en naer haer doot een eerlijcke begraefenis
75   en[de] teraerdebestellinge haer doode lichaem
76   voor dewelcke volhoudinge den voors. Gommers
77   is verbindende deselve stede soo lange als die 
78   moeder leven sal sonder die te belasten ofte
79   verkeren, ten waere dat hij eenige obligatiën
80   afleijde, sal deselve weder daerop mogen setten
81   tot soo verre als het nu belast en becommert is,
82   maer laten tot volhoudinge van sijn moeder, en[de]
83   ofte het gebeurde dat sijn moeder wiert ten
84   onrechte gehandelt door sterften ofte anders-
85   sits ’twelck niet v[er]trouwt wert soo houden
86   die voors. andere kinderen altijt hun recht om
87   die moeder van dat goet ofte stede te doen ali-                                                                                           
88   menteren tot laste van die gebreckelijck is,
89   ende daerenboven meent? Anthonij Jans Gommers

90   allen die schulden die sijn tot laste van sijn ouders ofte
91   gevonden? mochten worden, soo op die stede staende
92   als andersints tot sijnen last om te betaelen sonder
93   daervoren iet te pretenderen van sijn swaegers en[de]
94   susters weijders scheeren recht en[de] salaris ten
95   desen te vallen te furneren en[de] betaelen tot v[er]teerin-
96   ge toe incluys renuntiërende van alle exceptiën
97   en[de] voor den desen contrariërende. Aldus gedaen
98   en sonder fraude gepasseert binnen Rucphen den
99   1e november 1703, ter presentie van Jan
100 Jongenelen en[de] Jan Peeter Schrauwen schepen[en].

http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%20algemeen%20protocol%22%7D

noot ad r. 73. Iemand of iets gadeslaan, ze voortdurend in het oog houden, met zorg en waakzaamheid er den blik op gevestigd houden, ze in hunne werking, ontwikkeling of gesteldheid nagaan, ten einde er voor te zorgen, ze te bewaren en te beschermen. In eigenlijke en figuurlijke toepassing. 
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M017085&lemmodern=gadeslaan

Pauwel

hol of hool= sloot, prachtig Pauwel.

schoth en loth = belasting

Ron

Ron

r. 29 laatste woord, ik lees nu jon[cke]r.

 

Vgl. de afkorting voor 'mr.' op fol. 27r regel 4:


Afbeelding 29 van 70
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%20algemeen%20protocol%22%7D

[bijgesteld]

Pauwel

dan zou je zeggen dat het bij alle twee 'n R is.

ga nog kijken of deze persoon Jan la Kroij bekend is.

Ron

Regel 80   afleyde ... 

Van het werkwoord 'afleggen'? Cf. deze zin: 

Dat maakte te zamen 3103 gulden 15 stuivers, welke som verkregen was door het afleggen van twee obligatiën tot last der Jezuïetenkloosters van Gent en van Hal.

http://www.dbnl.org/tekst/_die003189101_01/_die003189101_01_0041.php

In regel 26 lees ik nu o^o^ste.

[bijgesteld]

Pauwel

Regel 89.

Zou hier 'neemt' kunnen staan? De eerste -e- is dan wel erg vreemd geschreven.

Cf. regel 92 >> neemt .... tot sijnen last om te betaelen

Pauwel

het klinkt aannemelijker dat hij alle schulden op zich neemt ipv meent.

Ron


Pauwel, fijn dat je dit doet.

er zijn nog 3 stukjes  in de marge: de 1e

Marge fol. 39v links:

  1           Compareerde voor
  2           de ondeerteekende
  3           schepenen Adriaen 
  4           Willemen laest in
  5           huwelijck geweest
  6           met Marijke Jans
  7           Gommertsen den-
  8           welcken bekent
  9           van Anthonij Jans
10          Gommers sijnen
11          swager te wesen
12          voldaen de eerste
13          en[de] tweede paeije som penn[ingen]
14          bij uytcoop gecontracteert
15          als hiernevens  is
16          gecontracteert is
17          geweest waervan
18          nu met de tweede paeye
19          is gemetende ende
20          heeft genoten een
21          so[m]me van 100 g[u]l[den]s
22          soo v[er]soeckt  Ad[riae]n
23          Willemen volcomen
24          cassatie ende roeyeringe en[de] numermeer pretentie te maeken. Actum Rukv[en]
24          desen 13en [decem]bre 1711.

RonPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!