stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: Attestatie Theodoor la Meer over de kwaliteit van zijde Utrecht 1685.

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.


Profiel afbeelding

 

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl&mizk_alle=theodore%20la%20meer&miview=ldt [lukt me niet om een snelkoppeling te maken]

 

Wie kan mij helpen om bijgaande tekst te transcriberen over de kwaliteit van zijde, geleverd door Ernestus van Cronenburg, koopman te Amsterdam? Eén van de attestanten is mijn stambetovergrootvader Theodore de la Mer / ((de) Lameer).

 1. Huijden de eere martij ... vijf ende tachtig
 2. na de oude stijl .......
 3. Theodore la meer armoisijnwerker ende
 4. Christiaen van Roijen sijde reeder ende beijde borgers
 5. binnen dese stad, ende verklaarden sij ...
 6. .... Johannes Kingma mede
 7. borger ende sijde reeder alhier, dat sij h.. h..
 8. ... hebbende ...
 9. t sijne huijse staende alhier binnen dese stad
 10. ....
 11. vertrout ende..
 12. ... bale Sarenssi sijde
 13. ... hij Kingman, so hij
 14. op vrijdagh ... geweest sijnde den
 15. 27e deser van ... Ernestus van Cronenb[urg] coopman
 16. tot Amsterdam van daer ontvangen hadden, dat
 17. ...
 18. ...
 19. ... ende dat sij ver. uijt deselve
 20. ... ofte van andere...
 21. ...
 22. ...
 23. ... nat of vogtig...
 24. sijnde van ...
 25. ...
 26. vijf ende tachtig gouds ende vijftig onzes,

Michael van der Zee

regel 1: XVII c (1700)

regel 2: na de oude stijl ( zie http://www.dwc.knaw.nl/biografie/christiaan-huygensweb/eenheden/kalender-en-tijdrekening/) compareerden

Annemarie57

Annemarie zou er XVI c (1600) kunnen staan?

Michael van der Zee

In de kantlijn staat:

E(odem) d(ie)  op segel
van 6 st(uiv)ers
uijtges(chrev)en

1.   Huijden den xxxen Martij XVIc vijf ende tachtigh
2.   na den ouden stijl comp(areer)den etc.
3.   Theodore La Meer armosijnwerker ende
4.   Christiaen van Roijen sijde reeder ende beijde borgers
5.   binnen dese Stad, ende verklaerden sij Comp(ara)nten
6.   ten versoeke van Sr. Johannes Kingma mede
7.   borger ende sijde reder alhier, dat sij haer op heden
8.   ter instantie van (de) selven Kingma hebbende gevonden
9.  t sijnen huijse staende alhier binnen dese Stad
10.  in (de) Groenestege ende hij aen haer Comp(ara)nten
11.  vertoont ende verder in haer bijwesen geopent ende
12.  los gemaekt hadde een Bael Sarabaffi sijde
13.  getekent .... No. 2, die hij Kingma, so hij seijde,
14.  op vrijdagh jongstleden, geweest sijnde den
15.  27en deses, van Sr. Ernestus van Cronenb(urg) Coopman
16.  tot Amsterdam van daer ontfangen hadde, dat
17.  sij bij t openen van (de) selve hadden gesien ende ondervonden
18.  dat deselve Baele aen de eene sijde ofte eijnde ten dele nat
19.  ofte vogtig was, ende dat sij vervolgens uijt deselve
20.  Bael uijtgeschoten ofte van (den) anderen gesepareert
21.  hadden dartigh masten van die sijde, dewelke
22.  alle ten dele, d'eene min d'andere meer, ende eenige
23.  van (de) selve tot het midden toe nat ofte vogtig waren
24.  sijnde van eenige van de selve ook de gom ofte
25.  glants al afgetrocken, te samen wegende
26.  vijf ende tachtig ponden en vijftien onzen, verklarende
27.  alsulx sij Comp(ara)nten dat sij die sijde voor so verre
28.  voor geen coopmans goed ofte leverbaer oordeelden,
29.  Alle twelk voors(chreven) staet also bij haer ondervonden
30.  sijnde, sij tselve t'allen tijden nader ende des versogt
31. p(rese)nteren gestant te doen voor redenen van weten-
32. schap gevende als in (den) text, consenterende hier
33. van acte, die is dese. Aldus gedaen ende gepasseert binnen
34. Utrecht ten huijse van (de) voorn(oemde) Kingma ter p(rese)ntie
35. van Jan van Swol ende Jan Steenwinckel
36. als getuijgen van gelove

Dit ist merk van den tweden comp(ara)nt
Theodor de la Meer
Dit ist merk van Jan Steenwinckel
Dit ist merk van Jan van Swol
voorn(oem)t
......... (handtekening notaris)

Het meeste heb ik kunnen lezen. Sarabaffizijde komt regelmatig voor in de Historische Kranten, maar wat het precies is weet ik niet. Wat is een mast zijde?

Tineke Tjoelker

Pauwel

in de kantlijn:

e[odem] d[ie] ... uytges[chrev]en

20 ... van [den] anderen gesepareert

29 alle ...

32 ... als in [den] text ...

33 ... die is dese ...

Pauwel

Bedankt voor de aanvulling!

Tineke Tjoelker

Nogmaals bedankt voor de aanvullingen, Pauwel! Ik heb de tekst aangepast. Wat staat er in regel 31 aan het begin? Weet je dat?

Op de site van het Stadsarchief te Amsterdam ben ik op zoek gegaan naar Ernestus van Cronenburg. Hij was gedoopt op 2 mei 1656, zoon van Pieter van Cronenburg en Aerlant Roeters, rijke burgers van Amsterdam. Ernestus behoorde via zijn moeder tot de bekende Amsterdamse Roetersfamilie. Op 12 maart 1681 ging Ernst van Cronenburgh te Amsterdam in ondertrouw met Cornelia Le Maire van Rotterdam. Zijn voogd Roetert Ernst was erbij. Ernestus is overleden voor 4 februari 1688, zoals uit onderstaande akte blijkt.

In het Notarieel archief van Utrecht is een akte uit 1688 over Johannes Kingma en Ernst van Cronenburch:

04-02-1688
Soort akte:  Procuratie
Samenvatting:  om zyn belangen als crediteur van Ernst van Cronenburch, in leven koopman te Amsterdam, te behartigen
Notaris: H. VAN HEES
Personen:    

Constituant: Johannes Kingma
    
Geconstitueerde: Jacob Franssen
Toegangsnummer:  34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
 

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&miadt=39&mizig=199&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=Kingma&mibj=1688&miej=1688

Tineke Tjoelker

Dank je wel Tineke en Pauwel. Wat een geweldig werk!!!

Michael van der Zee

r. 31 p[rese]nteren gestant te doen

ChrisvD

Bedankt Chris! Het begint dus met een "p" op regel 31. Het is net zo'n afkorting als bij p[rese]ntie in regel 34.

Tineke Tjoelker


Dank je Chris!

Michael van der ZeePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!