stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gezocht voor notari?le akte uit 1625 mbt Jacob Jansz van Rosendael en zijn vrouw [opgelost]

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Zou iemand mij kunnen helpen met het vertalen van deze pagina's. Ik kan ze helaas niet goed lezen. 

Hopelijk zijn de links goed te openen. Bij voorbaat mijn dank!

page14image256

page15image256

page16image256

page17image256

Rosemarie van den Kieboom

Ik zal ze nogmaals plaatsen:

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie van den Kieboom

Zou iemand de tijd en moeite kunnen vinden om dit voor mij te vertalen naar normaal Nederlands?

Ik zou daar heel blij mee zijn! Bij voorbaat mijn dank!

Rosemarie van den Kieboom

Rosemarie.... eea is niet te lezen, er is geen link waar naar verwezen wordt.

Wat je kunt doen: Zoek op internet de betreffende site op, met daarop de akte waar je problemen mee hebt. Kopieer nu de adresregel van die bladzijde naar het paperclipje onderaan je forumbericht.

Dan is de link meteen aanklikbaar en kun je wellicht geholpen worden met je vraag.

Succes, Bedet

Bedet

Rosemarie van den Kieboom

JP Ouweltjes

Bedankt JP! Maar er volgen nog 3 pagina's!

Rosemarie van den Kieboom

Zo zal het kloppen.

Nu nog een vrijwilliger voor de transcriptie ;-)

JP Ouweltjes

Dank je JP! Daar hoop ik ook op..Blij

Rosemarie van den Kieboom

0111 Cornelia Henrixdr weduwe wijlen Mr Jacob van
0112 Rosendaal, in zijn leven advocaet voorden voorsz hove, wonende hier inden
0113 Hage int zuijteijnde
0120 eerstelijck
0121 bevelende haer siele Godt Almachtich ende haer lichaem nae dat
0122 dsiele daer aff ontbonden sal wesen daemb[?] met een eerlicke
0123 begraeffenisse, ende daer mede comende ten voorsz dispositie
0124 heeft geprelegateert ende voor uijtgemaekt sulx zij doet bij desen
0125 aen haer dochters alle haer lijffs toebehoorten van linne ende wolle
0126 cledren mitsgaders juweelen van gout ende silverwerck mede thare
0127 lijve behoorende geen uijtgesondert, ende voorts aen elx haer kint
0128 tsij soon off dochters, die ten tijde van haer testatrice
0129 afflivicheijt noch ongehelickt sal off sullen wesen, dsomma van twee
0130 hondert car guldens tot xl grooten tstuck eens. Ende nopende
0131 alle de verdere ghoederen nijet uijtgesondert die zij testatrice
0132 mitter doot ruijmen ende achterlaten zal heeft zij tot haer
0133 universale ende eenige erffgenamen genomineert ende geinstitueert
0134 nomineert ende institueert bij desen haer soon Henrick van Rosendael
0135 tegenwoordich buijten slants zijnde in zijne legittime portie
0136 wesende de helft van een achtepaert vanden voorsz goederen, mits dat
0137 daerinne geimputeert ende aengerekent sal worden altgene den
0201 voornoemde Henrick haren zoone van haer testatrice bij levenden lijve
0202 heeft genoten, ende zijne wettige kinderen die hij nu heeft ende noch sal
0203 comen te procreren inde wederhelft van tvoorsz achtepaert met
0204 laste dat de goederen die de voorsz kinderen van Henrick haren zoone
0205 van haer sullen comen te erven sullen sterven vant eene kint, stervende sonder
0206 wettige descendenten opt ander tot den lanxtlevende vanden selve toe.
0207 Ende indien de lanxtlevende vanden voorsz kinderen mede comt te overlijden
0208 zonder wettige descendenten, dat de selve goederen alsdan sullen moeten
0209 comen ende erven aende linie ende zijde van haer testatrice, te
0210 weten op haer andere kinderen off de wettige descendenten vande selve ende
0211 nijet opde vader noch aen der voorsz overleden kinderen moederlijken zijde.
0212 Institueert voorts de testatrice tot hare erffgenamen Mr Dirck van
0213 Rosendael advocaet, Jacob van Rosendael, Clara, Maria, Jacobmina,
0214 Aleijde ende Catharina van Rosendael mede haer soonen ende dochters
0215 elx in een gelijcke achtepaert van alle de goederen die zij
0216 testatrice metter doot ruijmen ende achterlaten sal, omme heuren vrijen
0217 wille daer mede te mogen doen. Wil mede de voorz testatrice
0218 dat dvoornoemde Henrick van Rosendael de lijftochte zijn leven lang geduerende
0219 sonder langer zal hebben ende genijeten vande goederen zijn voorsz
0220 kinderen  mit[?] desen op te comen met laste dat hij met de voorsz
0221 lijftochte zijn kinderen zal moeten onderhouden ende opbrengen.
0222 Stellende tot voochden over de kinderen vanden voorsz Henrick van Rosendael
0223 aende administratie haenden[?] goederen met exclusie van alle anderen,
0224 zelffs mede van weesmeesteren dvoornoemde hare zoon Mr Dirck van
0225 Rosendael ende Mr Adriaen Cool ter Goude. Authoriserende voor
0226 soo veel in haer es den selven Mr Dirck van Rosendael ende Mr
0227 Adriaen Cool mitsgaders hand tsamentlicke kindren, oock in absentie
0228 vanden voornoemde Henrick van Rosendael, soot hem oirbaer ende goet dunckt
0229 de huijsing daer zij in woont haer ende haren kinderen int gemeen
0230 competerende metten thuijn ende laen alhier ende tlant omtrent
0231 Oudewater gelegen mede int gemeen gebleven te mogen vercoopen
0232 tsij uijter hant off int openbaer, daer van opdrachte te doen,
0233 de cooppenningen voor soo veel dvoornoemde Henrick van Rosendael ende
0234 zijne kinderen aengaet te mogen ontfangen ende tot meerder
0235 prouffeit vanden selve op renten aenleggen, edoch soo dat den selven
0236 Henrick van Rosendael weder te lande gecomen zijnde sijn aendeel ten
0237 reguleerde[?] van zijn legittime portie daer van sal volgen neffens de
0301 vruchten van tbordit[?] zijne kinderen competerende in voegen vooren verpacht
0302 respackende[?] dselve last aen te willen nemen.
0303 Ende indien dvoornoemde Henrick van Rosendael ten tijde van der testatrice
0304 overlijden geene wettige kint off kinderen heeft wilde testatrice dat den
0305 selven Henrick haer soone tvoorsz halve achtstepaert daer inne zijne wettige
0306 kinderen hier vooren zijn geinstitueert als vooren sal besitten in lijftochte
0307 ende dat de proprieteijt van tselve halve achtepaert sal competeren de
0308 wettige kint off kinderen die dvoornoemde Henrick van Rosendael alsdan noch
0309 soude mogen crijgen, ende indien den selven Henrick van Rosendael mochte
0310 comen te overlijden sonder wettige kint off kinderen zoo wil zij testatrice
0311 dat de proprieteijt van tvoorsz halve achtepaert sal comen opde andere
0312 kinderen van haer testatrice off de wettige descendenten vanden selve, de welcke
0313 daer inne indien gevalle erffgenamen werden geinstitueert. Reserverende voorts
0314 de testatrice aen haer de macht dese te mogen veranderen vermeerderen ende
0315 verminderen sulx zij in toecomende tijden te rade werden sal, willende
0316 mede indien zij testatrice na date van desen eenige particuliere
0317 legaten onder haer hant off voor twee getuijgen mochte maken dat tselve
0318 zijn effect sorteren sal al off het in desen haren testamente uijtgedruckt
0319 ware. Al twelck haer comparante testamente voorgelesen
0320 zijnde etc.

JP Ouweltjes

Tot zover Rosemarie. Ik loop er morgen nog een keer doorheen om de foutjes er uit te halen. Maar de strekking moet duidelijk zijn zo toch?

JP Ouweltjes


Tekst nagekeken en hier en daar aangepast. Overgebleven onduidelijkheden kom ik niet uit. 

JP OuweltjesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!