stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Vertaalhulp gezocht bij oude akte uit 1700

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Goedemorgen,

Ik hoop hier wat hulp te vinden met de vertaling van onderstaande tekst.

Ik heb al een begin gemaakt maar ik kom er echt niet uit en weet ook niet of het ook goed is.

001 - Compareerde voor Schepenen den ........ van Tilborg
002 - in de ..............ondergenoemt, Lambreght Goyaert
003 - Willem Velden, en de Cornelia Cornelis van Opstal
004 - zijne tegenwoordige huisvrouw......................
005 - Willem van de Plas als momboir en de Willem Goijart
006 - Willem Velden als toesiender, over het een onmomdige
007 - kint, wijlen Maria Willemse van de Plas, dear vader
008 - ........ is, den voornoemden Lambert Goyaert Willem
009 - Velden

 

W.G. Geluk - van der Velden

Het is te klein om te kunnen lezen en inzoomen lukt me niet, maar de standaarduitdrukking is (r.8). daer vader af is.

Annemarie57

Ik zal een andere link plaatsen ik hoop dat dit beter lukt.

De akte staat niet online en volgens mij kan ik niet gewoon een afbeelding uploaden

https://1drv.ms/i/s!Ah31eZE3YMSz3Tt5lxgxfdgE7kSG

W.G. Geluk - van der Velden

Ik zou best kunnen helpen, maar dan moet ik de acte digitaal ontvangen op mijn mailadres.

Cees Klein.

C.A.M. Klein

Jan Clavaux

Dank je Jan er staat dus inderdaad aff is waar ik dat al vermoedde

Annemarie57

en achter tegenwoordige huisvrouw staat, te saemen ten eenre sijde en uiteraard volgt dan verderop ergens na het onmondige weeskind ter andere sijde.

Annemarie57

1. ....Heerlijkheid van Tilborgh

2. ende goirel (=Goirle) .....

8. aff (=van) is .......

A van Egmond


1     Compareerde voor schepenen der heerlij[ckhey]t van Tilborgh
2     ende Goirel ondergenoempt, Lambereght Goijaert
3     Willem Velden, ende Cornelia Cornelis van Opstal
4     sijne tegenwoordige huysvrouw, tesaemen ter eenre,
5     Willem van de Plas als momboir, ende Willem Goijaert
6     Willem Velden als toesiender, over het een onmondigh
7     kint, wijlen Maria Willems van de Plas, daer vader
8     aff is, den voornoemden Lambert Goijaert Willem
9     Velden, ter andere seyden, dewelcke hebben bekent,
10     ende beleden, bekennen ende beleyden mits desen,
11     met malkanderen aengegaen, ende gemakt te
12     hebben, een minnelijck, ende vriendelijck, accordt,
13     contract, ende transactie, in der voegen, forme ende
14     manieren hiernaer beschreve volgende, te weten dat
15     de eerste van de tweede comparanten hebben aenge-
16     nomen gelijck sij doen bij desen, het voornoemde
17     onmondigh kint met naeme Gerrit out ses
18     jaaren, ofte daerontrent, omme hetselve op te 
19     brengen, ende te alimenteren, in kost ende dranck,
kleedingh ende reedingh, van linnen ende wollen,
siek ende gesont, eerlijck ende tamelijck, naer
hennen staet, qualiteyt, ende vermogen, ende tot
dien, een ambaght te laeten leeren, waertoe hij
best nut ende bequaem bevonden sal worden, om
sijnen kost te konnen gewinnen, ter tijt ende
wijle toe, dat hetselve sal gecomen wesen, tot den
ouwderdom van achtien jaaren, huwelijcken off
anderen geaproberden staet, ende tot den voors.
ouwderdom gecomen seynde, alsdan aen 'tselve
te laeten volgen, een kist, waervooren de eerste

van de tweede comparanten sullen hebben, behouwden
ende erffelijck possideren, alle de getaucxeerde meuble
goederen, mitsgaders de geheele toght van de 
erffgoederen, geduerende dese alimentatie, indien eenig
erffgoederen voor 't expireren der alimentatie quame
aen te sterven, mits daertegens betaelende
alle de lastige schulden des boedels, egeene
uytgesondert, voordens is geconditioneert, ende
ondersproken, dat naer doode van de eerste comparant
alle de naer te laetene goederen, soo haeff, meuble,
als erffgoederen, die alsdan bevonden sullen
worden, off van vaders seyde ingebraght, sullen
worden gepart ende gedeelt, soo bij het voors.
voorkint, als de te verwekene kint, off kinderen,
in desen huwelijck te procreeren, in capitatum, hooft
voor hooft, elcx even diep, in alsulcken schijn, off
het kinderen waeren, van een ende denselven
bedde voortsgecomen ende geprocreert, uytgenomen
dat den voors. onmondige vooruyt sal genieten
de goederen die hem van sijne grootvader van
's moeders seyde sullen comen aen te versterven.
Alle welcke poincten etc. gelovende etc.
renuntiërende etc. verbindende etc. Actum den
sestienden october,
[get.] Dirck Otterinck 1702
[get.] A. Vereijck? 1702
[get.] J. van Esch 1702

Pauwel

Wat geweldig al deze hulp :)

Allemaal super bedankt

W.G. Geluk - van der Velden


Ik heb mijn transcriptie verbeterd en aangevuld.

PauwelPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!