stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Notarieel ELO: Aktedatum: 11-02-1584 Jan Arentsz

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie heeft de tijd om voor mij een transcriptie van deze akte te maken. Er zijn diverse aktes te vinden in ELO betreffende Jan Arentsz (Exalto) chirurgijn te Leiden maar helaas kan ik maar hier en daar een paar woorden ontcijferen. 

1584. 035
Bron: notarieel register
Soort registratie: Index Notarieel Archief
Aktedatum: 11-02-1584
Bijzonderheden: Notaris: Wurt, Salomon Lenaertsz van der
Inventarisnummer 12 van archiefnummer 506 in Archieven
Geregistreerde 
Jan Arentsz (chirurgijn)
Bronvermelding
1584., archiefnummer 506, Archief van notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert, 1571-1614, inventarisnummer 12, blad 035
Gemeente: Leiden
Periode: 1584

scan 71 van 493

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2215740000%22,%2216419999%22%5D,%22d%22:%221574%20-%201641%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22jan%20arentsz%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

 

 


 

Heidi Jonkman

JP Ouweltjes

Op huijden den xien februarij A[nn]o xvc vier
ende tachtich compareerde voor mij notaris
publijck ende voorden ondergescreven getuijgen
Gerijt Pietersz Thuijnman van Leijden thuijnman
wonende tot Alckmaer out omtrent xl jaren
de welcke bij zijn conscientie ende ziele zalich
in plaetse van eede, ten versoucke van
Mr Jan Arentsz chirurgijn wonende binnen
der stede van Leijden als getrout hebbende
Meijntgen Cornelis der wege wijlen Wolfert
Jansz kouckebacker tuijcht ende verclaert warachtich [te] wesen hoe dat hij
getuijge schuldich geweest zijnde aende
voors[eijd]e za[liger] Wolfert Jansz ende Meijnsgen
Cornelisdr voorn[oemt] een somme van dertich
gulden te  xl grooten, reste van
meerder somme, ter cause van coope van
koucken, hij getuijge naderhant deselve
dertich gulden betaelt heeft gehadt aen
Jan Jansz kouckebacker tot Leijden deselve
Wolfert Jansz vader, die hij daer van
obligatie gepasseert hebben, deselve obligatie
(hoe wel die is betaelt) alsnoch onder de
voors[eijde] Jan Jansz is berusten. Presenteren in cas
van recolemente? alle tezelve bij zijn eede
solempadlicken? te affermeren ende te bevestigen voor
alle heeren ende rechteren des noot ende versocht
zijnde, versouckende den voors[eijde]
requirant hier van te hebben acte, aldus gedaen
binnen der voors[eijde] stede van Leijden ten huijse mijns notaris
ten dage ende jare alsvoren, ten xutie?
van Dirck Pietersz van Egmont ende Jan Allertsz
van Heemskerck scrijvers als getuijgen hiertoe
versocht zijnde.

S Lennerts van der Wuert notaris

Dirc van Egmont

Jan van Heemskerck

JP Ouweltjes

Beste, heel erg bedankt, dat is razendsnel. jammer genoeg staat er niet veel over Jan Arents zelf in. Heb net ook een testament uit 1585 gevonden opgemaakt door Jan Arentsz, licentiaet in medicijnen. Volgens deze akte (die ik voor een klein deel kan ontcijferen), is hij gehuwd met Marijtge Dircx. Ook wordt in de akte melding gemaakt van het aanstellen van zijn broer Tobias als voogd over de eventueel na te laten kinderen. Jan Arentsz gaat op 26-6-1787 te Leiden in ondertr. met Mechelijne van Almaraz. Hij zal dan dus al weduwnaar geweest zijn. Ik zal nog het nodige moeten nakijken.

 

1585. 032
Bron: notarieel register
Soort registratie: Index Notarieel Archief
Aktedatum: 09-02-1585
Soort akte: Testament
Bijzonderheden:
Notaris: Wurt, Salomon Lenaertsz van der
Inventarisnummer 13 van archiefnummer 506 in Archieven
Geregistreerde 
Jan Arentsz (licentiaet in medicijnen)
Bronvermelding
1585., archiefnummer 506, Archief van notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert, 1571-1614, inventarisnummer 13, blad 032
Gemeente: Leiden
Periode: 1585

Een testament wordt opgemaakt door Jan Arentsz en Marijtge Dirckx, zij benoemen elkaar als universeel erfgenaam en er worden ook voogden aangesteld over de eventueel na te laten kinderen. Door Jan wordt zijn broer Tobias Arents aangesteld en door Marijtge: Jacob ........

 

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/persons?f=%7B%22search_i_datum%22:%7B%22v%22:%5B%2215740000%22,%2216419999%22%5D,%22d%22:%221574%20-%201641%22%7D%7D&ss=%7B%22q%22:%22jan%20arentsz%22%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D

Heidi Jonkman

Dat is de akte die begint bij img 74?

JP Ouweltjes

Ja inderdaad.

Heidi Jonkman

Voogd van moeders zijde is Jacob Snouck deurwaerder shove van holl[an]t haeren cousijn.

Dat zal gaan om Jacob(us) Stevensz Snouck [link]

JP Ouweltjes

Wederom bedankt!!

Heidi Jonkman

Op zich is er trouwens al best veel bekend over Jan Arentsz Broeders alias Exalto en zijn broer Tobias. Heb je al eens gegoogled op de namen?

JP Ouweltjes

Protocol van notaris Pieter Adriaensz. Storm te Leiden 1564 – 1568 [link]: f. 143v d.d. 14-9-1567: Comp. de eerzame Aernt Jansz. Broeder poorter van de stad Leiden oud omtrent 50 jaar en verklaarde ten verzoek van Cornelis Gerrijtsz. appelcoper mede poorter van de stad Leiden hoe dat waarachtig is dat hij deposant op 27-2-1567 ten verzoek van de van Cornelis Gerrijtsz. voorsz. en van Abraham Pietersz. scoemaecker tot Leiden, zijn neven, vergaderd is geweest ten huizen van Abraham Pietersz. toendertijd wonende op de Hogewoert daar mede was de voorsz. Cornelis Gerrijtsz. en ene Claes Pietersz. van Camerick bij Woerden (nu overleden), en alzo de voorsz. Cornelis Gerrijtsz. en Abraham Pietersz. te samen zekere kwestie hadden spruitende uit zekere obligatie van 218 gld. die de voorsz. Cornelis Gerrijtsz. door de voorn. Abraham had moeten betalen aan de weduwe van Jan Jansz. Coman binnen Leiden etc. (132)

LEIDEN - GROTE BEWIJZEN C 16-5-1578 t/m 19-2-1603 [link]: folio 291 vo Borg Cateryna Maertensdr wede Aernt Janszn en moeder van Dirckgen Arentsdr voors met Jan en Tobias Exalto haar zonen

Aernt Jansz Broeder, schrijnwerker [link]

Maerten Jacobsz Exalto, de vader van Catherina Maertens, huwde Catharina, dr. van Jacob van Barry [link].

En hier nog meer over Jacob van Barry: link link

JP Ouweltjes

Heel erg bedankt voor de transcripties en het meedenken. Er is inderdaad veel bekend maar het is prettig alles zo veel mogelijk aan de hand van aktes te verifieren. Met vr.gr.

Heidi Jonkman

Dit is geweldig, helpt mij een generatie verder, ik had inderdaad Jan, Dirckgen en Tobias, maar geen naam van de moeder, bedankt!!

LEIDEN - GROTE BEWIJZEN C 16-5-1578 t/m 19-2-1603 [link]: folio 291 vo Borg Cateryna Maertensdr wede Aernt Janszn en moeder van Dirckgen Arentsdr voors met Jan en Tobias Exalto haar zonen. De naam Exalto komt dus van hun grootvader van moederskant en niet van hun vader Aernt Jansz. ?

Heidi Jonkman

Hallo Heidi

In het bevolkingsoverzicht van Leiden van 1581 staan op f.67 de ouders van Jan Arentsz vermeld:

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/inventaris/memorixscan/eadid/0501A/inventarisnr/1289/afbeelding/NL-LdnRAL_AR_501A_1289_071    rechts, ong. in het midden

Katrijn Maertensdr Aernt Jans zoon Broeders wed(uwe); met Elizabeth en Tobias heur kinderen

Jan Arentsz Broeder moet er ook instaan, wnd op de Pietersgracht, maar kan ik zo gauw niet vinden.

Over de de familie Exalto kun je nog meer vinden in het Jaarboek CBG van 1961, v/a p. 88

groeten, Frans

Frans Angevaare

Frans Angevaare


Bedankt Frans, weer een stukje verder. Ik kan de namen van 4 kinderen lezen, maar de eerste Crijn?? Dit is dus uit het eerste huwelijk van Jan Arentsz Broeder (Exalto) met Marijtge Dicrkx. Wel verwarrende dat verspringen van de naam exalto....

 

Er lijkt schutter links in de kantlijn te staan? Staat er Pietersgracht gaande naar de lange diefsteeg??

Er is nog heel veel te vinden over deze familie.............en niet alleen maar goeds. Zo bijv. Jacob Barry mijn rechtstreekse voorvader:

"In 1479 schreef Van Barry zich aan de Universiteit Leuven in voor een studie Canoniek recht en verkrachtte daar vervolgens een meisje. Toen de vader van het slachtoffer een huwelijk eiste, beriep hij zich op zijn status van student, vallend onder het geestelijk recht. De Staten van Holland werden ingeschakeld om voor zijn rechten op te komen en Van Barry werd niet vervolgd."

Ik ben heel blij met alle hulp, eenmaal in de 16e eeuw en vroeger aanbeland wordt het toch wat moeilijker.

Heidi JonkmanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!