stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Van Muijden VOC reis

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Dave Gerrits

Frank Fransz

het lukt me niet de jpg bijlage te koppelen

https://notarieel.archief.amsterdam/eknxs4nxq

Dave Gerrits

Frank het gaat me niet om te bijlage van het Gahetna archief maar om een akte uit het notarieel archief Amsterdam..

Dave Gerrits

Gewoon op het knopje DOWNLOAD klikken, @Dave

Jan Clavaux

Op huijden den 10 febr[uarij] 1684
compareerden voor mij Stephanus
Pelgrom not[ari]s publ[ijck]? ende de naerge-
noemde getuijgen Theophilus
Bradelij m[eeste]r glasemaker wonende
in de langestraet, ende Gerbrant
Abrahamsz, kuijpersknecht
wonende in de langehoutstraet
hier ter stede, beijde van compe-
tenten ouderdom, ende hebben
ten versoecke van Wijnant vander
Graef als in huwelijk hebbende
Jannetie van Muijden woonachtig
inde corte margriete straet tot
Haerlem, voor d'oprechte waerheijt
geattesteert getuijcht ende ver-
claert dat sij wel gekent hebben
den persoon van Johannes van
Muijden jongman inden jare 1661. (soo
sij bericht sijn) in dienst vande
Oostind[isch]e Com[pagni]e ter camere alhier
voor jongen met het schip
venenburg naer Oostindien
gevaren, ende aldaer soo sij
attestanten verstaen hebben
overleden, ende dat sij seer wel
weten dat des req[uirant]s voorn[oemde]
huijsvrouwe is de volle suster

JP Ouweltjes

Ik vraag me nu wel ineens af of het Dave om deze akte ging...

JP Ouweltjes

Meneer Ouweltjes hartstikke bedankt het is de goede akte, kunt u de volgende blz ook nog bekijken?

Ik heb nooit geweten dat een broer Johan met de VOC was vertrokken ik was altijd van een oom uit gegaan..

Bedankt dave

Dave Gerrits

JP Ouweltjes

van de voorn[oemde] Johannes van
Muijden ende dat den selven
geene andere, meerdere nochte
naerdere erfgenamen heeft
naergelaten abintestatie
als sijn eenige suster dat req[uiran]te
voorn[oemde] huijsvrouwe, alsoo sij
attestanten verclaren wel te
weten derselven ouders al voor
lange jaren hier ter stede
te voren overleden sonder
eenige andere descendenten
als des req[uiran]te huijsvrouw ende
haer voorn[oemde] overledene broeder te
hebben naergelaten. Gevende
voor redenen van westenschap
en waerheijt, dat sij attestan-
ten des voorn[oemde] req[uiran]te huijsvrouwe
ende haer broeder Johannes van
Muijden van jongs aen hebben
gekent als met deselve in
eenen buijrte hier ter stede
sijnde opgebracht en groot-
gemaeckt, ende met hare ouders
lange kennisse gehouden
/
hebben, ende daer uijt 't geene voorn[oemd]
seer wel weten, presenteren
derhalven desen des noot en
versocht sijnde ten allen tijde
nader met eede testeriken
actum in Amsterdam present
Hendrick Fredricksz ende Pieter
Andijer [Audijer?] als getuijgen

Theophilus Bradelij
Gerbrandt Abramse
Hendrick Fredricksz
Pieter Audier

JP Ouweltjes

Meneer Ouweltjes geweldig!!! 

Een gave dat lezen, hoop in de toekomst nog een keer gebruik te mogen maken van u lees hulp.

Willem dank je..

Groeten Dave

Dave Gerrits

Zoals blijkt uit de Amsterdamse ondertrouwinschrijving opgedoken door Willem Hak, kwam Wijbrant van Muijden uit Utrecht. Er is een ca. 100 pag tellend artikel onderbouwd met 10-tallen akten over deze Utrechtse familie gepubliceerd in "de Wapenheraut" van 1907.  Wijbrant was de zoon van Jan Fransz van Muijden en Johanna Jans van Grovesteijn.
Zie ook de website van Oscar den Uijl http://www.den-uijl.nl/genealogy/9/228870.htm, die zich overigens baseert op eigen onderzoek.
Het loont te zoeken met "van Muyden" naast "van Muijden" in de index van het Utrechts Archief en elders.

Maria van Afferden

Hallo Maria

dank je deze informatie had ik al.

ben een beetje bezig met zoon Wijbrant en de Amsterdam tak

Dave Gerrits

Misschien ook al bekend: de voorouders van Grovesteijn moeten gezocht worden in Friesland.  Dit blijkt al uit een aantal Utrechtse akten waarin sprake is van bezit in Friesland.
http://www.stinseninfriesland.nl/GrovestinsEngelum.htm

De naam Wybe komt in deze Friese familie veel voor.  Mogelijk is Wibrant van Muijden vernoemd naar zijn overgrootvader.  Deze had een zoon Jan, met een dochter Johanna die tr 19-2-1615 te Utrecht met Jan van Muijden.
In Utrecht is de naam behoorlijk verbasterd tot Grovesteijn maar Grovestin(s), Grouwestin(s) etc.komt dichter bij de oorsprong.
Geen idee of dit dezelfde is:
Inscripties en grafschriften akten on June 18, 1600 in Berlikum: Ao 1598 de 21 aprilis sterf die eerbare iuffrou Hylck Oentzema zy huisfrou Ao 1600 de 18 iuny sterf de eedele Wybe va Grovestein grietma over Menadumadeel 

Maria van Afferden


Maria Dank je wel voor deze informatie.. klinkt logisch dat Friese verhaal

Zo rol je van de eene na de andere info..

Groeten Dave

Dave GerritsPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!