stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Leeshulp gevraagd: Overdracht obligaties 1759 Utrecht

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen met de transcriptie van een overdracht van obligaties in Utrecht 1759, waarbij genoemd David van Aken, echtgenoot van Susanne Lame(e)r zus van mijn stamovergrootvader?

http://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mistart=4&mivast=39&mizig=199&miadt=39&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=david%20van%20aken

Het document beslaat 3 pagina's. Ik zal de transcriptie dan ook per pagina posten. Bij deze de eerste:

 1. Op huijden den 5en Februarij
 2. 1759 compareerden voor mij
 3. Luijt van der Pauw, notaris
 4. ​etc. ende de getuijgen nabenoemd, ['senden' hoort niet bij de tekst van de akte.]
 5. hier toe verzogt
 6. S[ieur]s Abraham van Aken, en Cornelis van
 7. Maarsseveen, eenige nagelaten soon
 8. van Kaatje van Aken, in egte verwekt
 9. door wijle Adrianus van Maarsse-
 10. veen, en uijt dien hoofde bij representa-
 11. tie een mede erfgenaam ab intestato
 12. van wijle zijne moeije Jannetje van
 13. Aken, des eerste comp[ara]nts suster
 14. item nog den eersten comp[ara]nt in q[uali]te
 15. als speciale gemagtigde van sijne sus-
 16. ter Susanna van Aken meerderja-
 17. rig en ongehuwd, mitsgaders van
 18. Daniel Rietveld als in huwelijk heb-
 19. bende zijne nigte Johanna van Hassing en van de
 20. zelve Johanna van Hassing die een
 21. eenige nagelatene dogter is van wijle
 22. Maria van Aken door Gerrit van
 23. Hassing aan haar in egte verwekt
 24. vermogens procuratie den 31e Januarij
 25. jongstleden voor Isaak Vroombrouk
 26. notaris en sekere getuijgen binnen
 27. Rotterdam gepasseerd, mitsgaders nog
 28. in q[uali]te als speciale gemagtigde van sijne
 29. neven en nigte Arnoldus van Aken
 30. Hendrik van Aken en Susanna van
 31. Aken, meerderjarige dogter eenige
 32. nagelaten kinderen van wijlen
 33. David van Aken, des eerste comp[ara]nts
 34. broeder vermogens pro[curati]e den 1e dezer
 35. voor Pieter de Marees junior not[ari]s
 36. en sekere getuijgen binnen Amster-
 37. dam verleeden aan mij, notaris, be-
 38. nevens de voorgemelte in originali
 39. verthoond zijnde de comp[ara]nten be-
 40. nevens des eerste comp[ara]nts voorn[oemde]​

pagina 2:

 1. principalen de eenige erfgenamen
 2. ab intestato van haare suster
 3. en moeije meergemelte Johanna
 4. van Aken woonende de comp[ara]nten
 5. binnen deze stad, mij notaris bekend.
 6. Dewelken verklaarden soo in prive​
 7. als in opgemelte q[ualit]e te hebben verkogt
 8. en bij deze te cederen, transporte-
 9. ren en in vollen en vrijen eijgen-
 10. dom over te geven aan ende ten
 11. behoeve van s[ieu]r Benedict Godfried
 12. Muller, sekere twee obligatien
 13. beijde ten lasten van de generale
 14. middelen 's lands van Utrecht
 15. alsse? eene van vijfhonderd guldens
 16. capitaal, ten naame van Jannigje
 17. van Aken, (hun comp[ara]nten gemelte
 18. suster en moeije) gedateerd den​
 19. 31e januarii 1747 en geaggreeerd den
 20. 10e septemb[ris] 1747 onder aan 2047.
 21. En eene van een honderdvijfense-
 22. ventig guldens capitaal staande
 23. ten naame van Fries Jansz geda-
 24. teerd en? geaggreeerd den 1e aug[us]ty
 25. 1636 fol[io] 45 gemelte Jannigje
 26. van Aken aangekomen en toegeschij-
 27. den als een mede erfgenaame van
 28. Johanna Lameer in haar leven
 29. wed[uw]e van Pieter Bos vermogens
 30. schijdinge staande agter den inven-
 31. taris op den 21en januarij 1724 bin-
 32. nen Utrecht getekent.
 33. Renuncierende zij comp[ara]nten soo in
 34. prive als q[uali]te van de voors[eijde] obligatien
 35. ten behoeve voornoemd, en van alle
 36. actie reg[te]n en eijgendom hunl[uijden] in
 37. desselfs principalen daar aan ge-
 38. competeerd hebbende.

pagina 3:

 1. Bekennende voorts van de cooppenn[ingen]
 2. soo wegens 't capitaal als renten daar
 3. op te goede tot genoegen voldaan en
 4. betaald te wezen. Belovende daarom-
 5. me, soo in prive als q[uali]te dezelve ten
 6. allen tijden jegens allen en een ijder
 7. te sullen vrijen en waaren als regt
 8. en gebruykelijk is daar toe verbin-
 9. dende hunne persoonen en goede-
 10. ren, met submissie als na regten
 11. consenterende hier van acte
 12. die is deze.
 13. Aldus gedaan en gepasseerd bin-
 14. nen Utrecht, ter presentie van
 15. Theodorus Schuurman en Tho-
 16. mas Dionisius Pauw als getuij-
 17. gen
 18. Abraham van Aken
 19. Cornelis van Maarseveen
 20. T. Schuurman
 21. D. Pauw
 22. L. v.d. Pauw
 23. not[ari]s

Michael van der Zee

​s[ieu]rs Abraham van Aken

Pauwel

101 Op huijden den 5en Februarij
102 1759 compareerden voor mij
103 Luijt van der Pauw, notaris
104 ? ende de getuijgen nabenoemd, senden
105 hier toe verzogt.
106 S[ieur]s Abraham van Aken en Cornelis van
107 Maarsseveen eenige nagelaten soon
108 van Kaatje van Aken in egte verwekt
109 door wijle Adrianus van Maarsse-
110 veen, en uijt den hoofde bij representa-
111 tie en mede erfgenaam ab intestato
112 van wijle zijne moeije Jannetje van
113 Aken des eerste comparants suster
114 item nog den eersten comparant in q[uali]te
115 als speciale gemagtigde van sijne sus-
116 ter Susanna van Aken meerderja-
117 rig en ongehuwd, mitsgaders van
118 Daniel Rietveld als in huwelijk heb-
119 bende zijne nigte Johanna van Hassing en van de
120 zelve Johanna van Hassing die een
121 eenige nagelatene dogter is van wijle
122 Maria van Aken door Gerart van
123 Hassing aan haar in egte verwekt
124 vermogensprocuratie den 31 Januarij
125 jongstleden voor Isaak Vroombrouk
126 notaris en sekere getuijgen binnen
127 Rotterdam gepasseerd, mitsgaders nog
128 in q[uali]te als speciale gemagtigde van ?
129 neven en nigte Arnoldus van Aken
130 Hendrik van Aken en Susanna van
131 Aken, meerderjarige dogter eenige
132 nagelaten kinderen van wijlen
133 David van Aken, des eerste comparantes
134 broeder vermogenspro[curati]e den ? dezen
135 voor Pieter de Marees junior not[ari]s
136 en sekere getuijgen binnen Amster-
137 dam verleeden aan mij notaris be-
138 nevens de voorgemelde in originali
139 verthoond zijnde de comp[ara]nten be-
140 nevens comp[ara]nts voor[oemde]
/
201 principalen de eenige erfgenamen
202 ab intestato van haare suster
203 en moeije meergemelte Johanna
204 van Aken woonende de com[ara]nten
205 binnen deze stad, mij notaris bekend.
206 Dewelken verclaarden soo in prive
207 als in opgemelte q[ualit]e te hebben verkogt
208 en bij deze te cederen, transporte-
209 ren en in vollen en vrijen eijgen-
210 dom over te geven aan ende ten
211 behoeve van s[ieu]r Benedict Godfried
212 Mullen, sekere twee obligatien
213 beijde ten lasten van de generale
214 middelen van 's lands van Utrecht
215 alsse? eene van vijfhonderd guldens
216 capitaal, ten naame van Jannigje
217 van Aken, hun comp[ara]nten gemelte
218 suster en moeije gedateerd den
219 10e september 1747 onder aan 2047.
220 En eene van een honderdvijfense-
221 ventig guldens capitaal staande
222 ten naame van Fries Jansz geda-
223 teerd in geaggreerd den 1e aug[us]tij
224 1636 fo[io] 45 gemelte Jannigje
225 van Aken aangekomen en toegeschij-
226 den als een mede erfgenaame van
227 Johanna Lameer in haar leven
228 wed[uw]e van Pieter Bos vermogens-
229 schijdinge staande agter den inven-
230 taris op den 21en januarij 1724 bin-
231 nen Utrecht getekent.
232 Renuncierende zij comp[ara]nten soo in
233 prive als q[uali]te van de voors[eijde] obligatien
234 ten behoeve voornoemde, en van alle
235 actie reg[te]n en eijgendom hunl[uijden] in
236 desselfs principalen daar aan ge-
237 competeerd hebbende.
/
301 Bekennende voorts van de cooppenn[ingen]
302 soo wegens 't capitaal als renten daar
303 op te goede tot genoegen voldaan en
304 betaald te wezen. Belovende daarom-
305 me, soo in prive als q[uali]te dezelve ten
306 allen tijden jegens allen in een ijder
307 te sullen vrijen en waaren als regt
308 en gebruikelijk is daar toe verbin-
309 dende hunne persoonen en goede-
310 ren, met submissie als na regten
311 consenterende hier van acte
312 die is deze.
313 Aldus gedaan en gepasseerd bin-
314 nen Utrecht, ter presentie van
315 Theodorus Schuurman en Tho-
316 mas Dionisius Pauw als getuij-
317 gen

318 Abraham van Aken
319 Cornelis van Maaseveen
320 T. Schuurman
321 D. Pauw

322 L. v.d. Pauw
323 notaris

JP Ouweltjes

Wat een werk JP Ouweltjes! En ik wilde het document nog wel per pagina behandelen Blozend

Jij en Pauwel bedankt!!!

Michael van der Zee

Graag gedaan Michael. 

JP Ouweltjes

Bekijk nog:

104 etc. ende de getuijgen nabenoemd, ['senden' hoort niet bij de tekst van de akte.]
106 s[ieu]rs Abraham van Aken en Cornelis van
110 veen, en uijt dien hoofde bij representa-
111 tie een mede-erfgenaam ab intestato
113 Aken des eerste comp[ara]nts suster
114 item nog den eersten comp[ara]nt in q[uali]te
119 bende zijne nigte Johanna van Hassing en van de-
120 zelve Johanna van Hassing die een
122 Maria van Aken door Gerrit van
124 vermogens procuratie den 31e Januarij
128 in q[uali]té als speciale gemagtigde van sijne
133 David van Aken, des eerste comp[ara]nts
134 broeder vermogens pro[curati]e den 1e dezer
138 nevens de voorgemelte in originali
140 nevens des eerste comp[ara]nts voorn[oemde]
204 van Aken woonende de comp[ara]nten
206 Dewelken verklaarden soo in prive
212 Muller, sekere twee obligatien
214 middelen 's lands van Utrecht
217 van Aken, (hun comp[ara]nten gemelte
218 suster en moeije) gedateerd den
218a 31e januarii 1747 en geaggreëerd den
219 13e septemb[ris] 1747 onder aan 2047.
223 teerd en? geaggreëerd den 1e aug[us]ty
224 1636 fol. 45 gemelte Jannigje
228 wed[uw]e van Pieter Bos vermogens
234 ten behoeve voornoemd, en van alle
306 allen tijden jegens allen en een ijder
308 en gebruykelijk is daar toe verbin-

vermogens = krachtens

Pauwel

Pauwel,

ik ga de teksten alsnog bestuderen.

dank je!

Michael van der Zee

Ik zal nog proberen de familieverbanden tussen de genoemde familieleden Van Aken op te lijnen (volgt...)

Michael van der Zee

Pauwel

Dus Pauwel als ik het goed begrijp zijn Johanna, Abraham, Kaatje,Susanna, Maria en David van Aken broer en zus van elkaar, waarnaast Arnoldus, Hendrik en een andere Susanna van Aken de kinderen van David zijn?

Michael van der Zee

319 Maarseveen

JP Ouweltjes

Ik denk dat je veronderstelling klopt, Michael.

JP Ouweltjes


Pauwel en JP Ouweltjes, dank voor jullie reacties!

Michael van der ZeePlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!