stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » burenruzie Lindengracht

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Beste lezer,

Mijn familie is in 1782 betrokken geweest bij een burenruzie. Ik heb alleen moeite het document (de notariële akte) te lezen.

Is er iemand die mij kan helpen met de transcriptie van het document? U doet mij daar een zeer groot plezier mee.

Het gaat om het volgende document:
https://notarieel.archief.amsterdam/f/13.835.091.653.638/view

Met vriendelijke groet,
Robert Radevan.

Robert Radevan

Het is geen burenruzie, maar de gemoedelijke verdeling van de nalatenschap van Christina Hettelaars, vrouw van Christoffel Radevan, die is overleden, zonder een testament te hebben gemaakt, tussen Christoffel en hun kinderen.

Jan Clavaux

Inderdaad. Ik heb een verkeerde link bijgesloten. Sorry voor deze vergissing.

Het juiste document is:
https://notarieel.archief.amsterdam/f/13.835.090.895.466/view

Robert Radevan

Robert Radevan

Iemand heeft "een emmer met vuijl water" vanuit zijn huis naar buiten gedragen en op straat leeggegooid.
Marcus Raadevan, die dat zag, zei daarop: "Galgedief, dat moet jij daar niet neer gooijen" en toen kregen ze ruzie.

Jan Clavaux

  1      Op heeden den 29 januarii anno 1784
          compareerden voor mij mr. Hendrik Daniel
          van Hoorn, notaris bij den Ed. Hove van Hol-
          land geadmitteerd, te Amsterdam resideerende,
  5      in praesentie van de nagenoemde getuigen,
          Johannes Witmans,
          woonagtig op de Lindegragt verbij
          de Saturdagsebrug in de Marcus-
          gang,
10      Catharina ter Bruggen
          en
          Femmetje ter Bruggen
          buuren van de [eerste] get[uige] allen van genogz[aamen]
          ouderdom en hebben ter req[uisitie] van den wele[del]gestr[engen] h[ee]r Ab[ra]h[am]
15      Calkoen heere van Korthoef, hoofdoff[icier] r[atione] o[fficii] en ten behoeven >v[an] die ’t verder aangaan voor de waarheyd verklaart<
          eerstelijk verklaard de [eerste] get[uige] alleen
          dat hij get[uige] op dingsdag den 20 deezer maand
          januarii omstreek van twaalf uuren
          een emmer met vuyl water vanuit
20      zijn huis na de straat gedragen, [doorhaling]
          en dezelve op de wal uitgestort hebbende
          [doorhaling] ^zeekere^ Marcus Raadevan op de
          Lindegragt op de hoek van de Marcus-
          gang woonagtig dewelke zich op ’t
25       ijz bevond tegens hem get[uige] zeide:
          "Galgedief, dat moet jij daar ^[doorhalingen]^ niet
          neergooyen," [doorhalingen] over ’twelk eenige
          woordewisseling tusschen hem get[uige] en dezelve
          Marcus Raadevan ontstond [doorhaling], onder
30      welke hij Marcus Raadevan na
          hem get[uige] op de wal toe kwam en
          onder brutaale [en] scheldende expressiën
          aangreep en op een vreeslijke wijze 
          op de borst stiet, zodanig dat de breuk-
35      band waarin hij get[uige] om zijn ongemak
          gaat, brak, waarna hij get[uige] door
          zijn vrouw na zijn huis is gebracht geworden.
          Verklaarende als nu de [eerste], [tweede] en [derde]
          getuigen tezamen dat wanneer de [eerste] get[uige]
40      zich ten zijnen huize had begeeven, waarin
          zij [tweede] en [derde] get[uige] hun op dien tijd bevonden
          ogenblikkelijk daarna meergemelte
          Marcus Raadevan meede in zijn [eerste] get[uigens]
          huis is gekoomen, [doorhalingen] en hem weder
45      onder brutaalen en scheldende expressiën
          heeft aangegreepen en voor de borst
          gestooten, welke aangrijpen en stooten
          door hem tot driemaale toe is her-
          haald geworden.
50      Geevende de get[uigen] voor reedenen
          van wetenschap als in den texte bereid
          zijnde alle hetzelve met solemneele
          eede te bevestigen.
          Gepasseerd in Amsterd[a]m ter praesentie
55      van H. Haver [en] Jan Mulder als getuigen.
[get.]        Johannus Witmans
[get.]        Katriena ter Bruggen
[get.]        Femmege ter Bruggen
[get.]        H. Haver
[get.]        Jan Mulder

trefwoorden
Marcus Radevan
Marcusgang
Lindengracht
Abraham Calkoen

Pauwel

Geweldig. Hartelijk dank voor het vele werk. Ik waardeer dat bijzonder!

Robert Radevan

Ik loop de tekst nog een keer na.

Pauwel

Ik heb mijn transcriptie hier en daar bijgesteld.

11:45

Pauwel


Ook hiervoor hartelijk dank.

Robert RadevanPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!