stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, Latijn » Informatie over LITSEN TOL

De reclame wordt alleen getoond aan bezoekers, niet aan gebruikers die inloggen.

Profiel afbeelding

Ik kom in een akte Sr. Juriaen Souburg als pachter van Litsen Tol tegen. Wie kan mij hier meer over vertellen?

M.A. de Paula Lopes

 

B.v. Johannes Ter Porten en Johan Haernkens de oude als ooms en bloedmomboirs van Johannes Ter Porten onmondige zoon van wijlen Gijsbert ter Porten bij Jacomina Haernkens in echt verwekt met assistentie van de advocaat Johan de Meyer, gemachtigd door de ambtman dd 23 oktober 1679 voor de ene helft en de voornoemde Johannes Ter Porten uit kracht van procuratie van Gysbert Cremers en Catharina van Elswijck e.l. voor de scholtis en schepenen van de vrijheerlijkheid Boxmeer dd 3 april 1682, schepenen gebleken, voor de andere helft vesten Diederick Holthusen controleur van het Kleefse licent en collecteur van de Litse tol de kamp weiland in de Mars jurisdictie van Grave groot drie morgen, oostwaarts aan het erf van de erfgenamen van Anna de Put weduwe van kapitein Klerck, westwaarts naast het erf van Johan Wolters Verheyen, noordwaarts schietend aan de Wyth op een Graeff, zuidwaarts aan de gemene straat met geen andere lasten dan dat de dijk dwars door de kamp gaat verkocht voor 1200 gulden. Substituutscholtis, schepenen Cruysier en Heymans
Registratieplaats: Grave; Registratiedatum: 1682; Datering: 4 april 1682; Plaats: Grave; Toegangsnummer: 7041; Inventarisnummer: 261

En:  Opper-Gelre. [17e en 18e eeuw] - rekening van de subsidies van de onraad of huislasten, alsmede van de gesuprimeerde kloosters binnen Roermond door het Hof in het overkwartier van Gelderland geadmitteerd - rekening van de onraad of huislasten van het Overkwartier - gereserveerde domeinen in het ambt van Montfoort en de Litse tol te Venlo ingevorderd - leenrechten in het Overkwartier van Gelderland, idem exploiten door het Hof aldaar - algemene middelen, 20e en 40e penningen en verpondingen over de stad Grave en het land van Cuyk - posterijen te Venlo en Stevensweert

EnHet moest GE- natuurlyk aanleiding geeven tot reflectie, daar onder te vinden het rendement van den Tol van Groot Rapport Lith, daar deze Tol, als zynde eene dominicale derCom-Geregtigheid van den Hertog van Braband, op het missie tot Dorp Lith aan de Maaze te huis hoort, en ook voorde Quo- # aldaar wierd ...

niepoort

Lith ligt aan de Maas in Brabant. De andere kant van de Maas is Gelderland.

niepoort

Tolheffing bij Lith was dubbel. Werd te Lith geheven door de Republiek en te Venlo door de Spanjaarden.

niepoort

Hr. Niepoort, dank u wel; fijn dat u het e.e.a. gevonden heeft. Het stuk dat ik vond was van Honsholredijck, het paleis aldaar waarbij de pachter van Litsen Tol Sr. Jurian Souburg in mei 1648 betrokken was bij een gijzeling omdat na het overlijden van prins Frederik Hendrik men de timmerlui en metselaars niet meer wilde betalen voor hun gedane werkzaamheden. 

M.A. de Paula Lopes

Hontsholredijk is wel een stuk van Lith vandaan. Wat ik gekopieerd heb, heb ik gevonden door te googelen op Litsen Tol, Litse Tol en Lith Tol. Misschien zit er wel meer informatie tussen. En misschien wel betere ook.

niepoort

M.A. de Paula Lopes

Het gaat niet om Juriaen Souburg, maar om Jurien Sondagh, pachter van de Litsen Tol, wonend op de schans de Voorn.
Hij is in het notarieel archief van Den Haag vóór die tijd vermeld als koopman te Rotterdam.

In het notarieel archief van Rotterdam komt hij aldus voor:

Datering: 23-mei-1650
Aktenummer:     37
Standplaats:     Rotterdam
Bladzijden:     71 t/m 72
Notaris:     Adriaen van Aller
Akteplaats:     Rotterdam
Aktesoort:     compagnieschap of ontbinding daarvan
Inhoud:     Johan Sondag, koopman, stelt zich borg voor zijn vader, Juriaan Sondag, koopman, wonend aan de Schans ter Vooren, ten behoeve van de prins van Orangien, ter zake van de pacht van de Litsen Maastol. (Lithsen)
Toegangsnummer: 18 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA)

Nog in 1658 was hij vermeld als schout van Lith en pachter van de watertol op de Maas (DOC)

   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   

Jan Clavaux

Hr. Clavaux, Ik ben niet zo goed in het transcriberen, dank voor uw bijdrage. Wat ik niet snap nu is wat ten behoeve van de prins van Orangien, ter zake van de pacht van de Litsen Maastol. (Lithsen) ermee te maken heeft. Hr Niepoort gaf al aan dat het niet bij Honsholredijck ligt. Heeft u enig idee?M.A. de Paula Lopes

De ins en outs van deze kwestie zijn mij niet duidelijk, want uw vraag is erg cryptisch en het heeft me heel wat tijd en moeite gekost, om er achter te komen, wie u nu eigenlijk bedoelde met "Juriaen Souburg".

De tol van Lith was eigendom van de Prins van Oranje, en Sondagh pachtte het recht om de tol te innen, in de hoop om er wat aan te verdienen.
Blijkbaar lag hij net als de aannemers van het Huis Honselersdijk in de clinch met de tresorier (betaalmeester) van de Prins; maar dat is maar een wilde gok mijnerzijds. Om praktische redenen (hij woonde helemaal in Lith), zou hij zich dan door die aannemers in Den Haag laten vertegenwoordigen

Misschien kan een ander forumlid er meer mee.

Jan Clavaux

Hr Clavaux, ik wist niet dat het niet ging om Juriaen Souburg, maar om Jurien Sondach, ik ben niet goed in transcriberen. Ik heb inmiddels met hulp van anderen deze redelijk voor elkaar; mogelijk kan iemand me uitleggen welke rol Jurien had en wie nu de thesaurier was. Het lijkt erop dat Gerbrant van Warmenhuijsen als notaris de boel dwarszat en dat Juriean daarvoor dreigde te boeten door 40 dagen gegijzeld te worden; dit weet ik echter niet zeker:

Op huijden den xxiii Ja:ry 1650 Comp.de voor mij Johannes van Vijver openbaer Notaris bijden Hove van Hollandt geadmitteert in s’Gravenhage residerende, ende voorde naer genoemde getuigen, Cornelis Leenderts Roels, M.r Timmerman ende Arent Leendertsz Cleij M:r Metselaer beijde woonende alhier inde Hage, sijnde van competenten ouderdom, Ende verclaerden ter requisitie ende versoucke van S:r Querien Sondach pachter van Litsen Tol, woonende opde Schans

De Voornz, waer ende waerachtig te wesen hoe dat sij deposanten inden verleden jaere 1649 omtrent de maent van meij bij den heere Thesorier Generael van Sijne Hooch:t den heere Prince van Orange sijn geassigmeert geweest opden Req:t met een somme van Sestien Hondert guldens, waerop sij deposanten op twee verscheijde wijsen ontfangen hebben uijt handen van Gerbrant van Warmenhuijsen Not:s mede alhier woonachtich een Somme van Acht Hondert car: gul, waervan sij deposanten haere quitantien aen selven Warmenhuijsen hebben overgelevert, Verclaren wijders dat eer sij deposanten de laetste Vier Hondert gul vande &ß Acht Hondert gl ontfingen, hen deposanten alsnoch toegeseijt was een Somme van Ses Hondert gul ende dat sij deposanten door de quade bejegeninge van &ß Warmenhuijsen inde maent van October laestleden genootsaect sijn geweest haere clachten te addresseren aen meergemeten heere Thesorier, die daerop den voorn. req:t tot voldoeninge heeft doen sommeren renoveren ende gijselinge beteijckenen alhier inden Hage, alwear den &ß Req:t alßoen ontrent de veertien dagen gijselinge heeft moet houden, ten dat sij deposanten alßoeh door ordre van Ed: Rade van Sijn meergemeten Hooch:t te vreden hebben moet sijn, met het ontfangen van voorn. Vier Hondert gl in plaetse van &ß Ses Hondert gl, waerop de meergemeten Req:t door ordre van de &ß Rade uijt de voorn gijselinge is ontslagen, Verclaeren sij deposanten mede dat sij tot betalinge vande &ß Vier Hondert gul met groote moeijte sijn geraect, die den voorn Warmenhuijsen hen deposanten dagel[ij] moveerde, als mede wel &staen te hebben dat sij req:t al lange te vooren Twee Hondert guldens aen &ß Warmenhuijsen hadden gesonden, die sij tot sijn eijgen voordeel ende proffijt hadde bekeert, en dat het selve de oorsake was dat sij deposanten de &ß Ses Hondert guldens niet soude becomen, Verclaeren sij deposanten ten laesten noch dat den &ß Req:t over enige dagen hier sijnde hen deposanten heeft gepresenteert haere resteren Acht Hondert gl, alsnoch te betalen, dewelcke sij deposanten weijgerden te ontfangen, ten [waerchaer] ter hande wierden gestelt haer voorguen quitantie van Acht Hondert gl als &ß Warmenhuise overgelevert, waertoe den &ß Warmenhuise [ieten] begeerde te &staen, waeromme sij deposanten genootsaect wierden haer waederom te addressen aen meerge:n Rade van Sijn Hooch:t, de welcke den voorn: Warmenhuisen voor haer Ed: Collegie ontboden hebbende, hem belasten acte van Decharge ten regarde van &ß overgeleverde quitan: ten behoude van hen deposanten inte stellen, omme deselve bij haer Ed: geexamineert sijnde, bij hem Warmenhuijsen gepasseert te waerden, in plaetse van t’welcke te [obedieren] is den &ß Warmenhuijse onvernoucht doorgegaen waerover sij deposanten haer wederom aen meergeleijden Rade verbougen daer over een groot misnoegen bijden selven Raet is betoont, Echter op gisteren verstaen hebbende dat bijden selven Warmhuijsen aen hem Req:t de voorn: quitan: van Acht Hondert gl: waren overgelevert hebben deselve gecasseert overgenomen haer resteren Acht Hondert gul: van Req:t ontfangen en haere voorß Assignatie van Sestien Hondert gul: met generale quitantie aen meergemelten req:t overgelevert, Eijndigende sij deposanten hiernaer haere depositie Presenteren t’geen &ß staet, des noot ende incas van recollement daertoe &socht sijnde, naerder met solemnele rede te bevestigen, Aldus gedaen, Ter presentie van D’heer Doctor Johannes Bougaert en P:r Hulsman, beijde mede woonende alhier als getuijgen,

M.A. de Paula Lopes

Het betreft mogelijk de tresorier Willem Ketting de jonge, of zijn opvolger, zijn schoonzoon Pieter Ardes, die niet eens meer fatsoenlijk over straat konden lopen zonder lastig gevallen te worden, door mensen, die nog geld tegoed hadden van de Prins.
Dit hele boek gaat er over: (LINK) Zie met name blz 48-49

Jan Clavaux


Hr. Clavaux, wat een bijzonder vondst! Ik zal het zeker doornemen. Ik ken de geschiedenis van de notaris Ketting toevallig weer heel goed. Bedankt hiervoor. Het was spijtig dat de Prins stierf. Roels & Cley hadden een mooie deal; 120.000,-! Uiteindelijk hielden ze, omdat de prins na een jaar al stierf, er maar zo'n 3000,- Car. guldens aan over.

M.A. de Paula LopesPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!