stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » verbetering transcriptie van echtscheidingsakte 1876 Antwerpen [opgelost]


Profiel afbeelding

betreft: 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-656S-P6Y?i=389&wc=Q82R-TP6%3A1007785401%2C1007995301&cc=2138481

Graag controle en verbetering van de volgende transcriptie:

Den achtentwintigsten der maand september van het jaar duizend achthonderd zesen
zeventig ten tien ure des morgens voor mij ondergetekenden Schepen der stad Antwerpen
behoorlijk gedelegeerden ambtenaar van den burgerlijken stand, verscheen
Elisabeth Cornelia van Dyck, zonder beroep, op vijftien december duizend
achthonderd vierendertig te Antwerpen geboren, aldaar gehuisvest, de welke
mij verklaard heeft dat, willende (?) doen overgaan tot ontbinding van het huwelijk
aangegaan te Antwerpen tusschen haar en Gustavus Joannes Eduardus
Duysters, op achtentwintig september duizend ahcthonderd tweeendertig
te Lier, provincie Antwerpen geboren, beroep en woonstede onbekend, zij bekomen
zij bekomen heeft op dertien mei dezes jaars een vonnis van de rechtbank aan eersten
aanleg, zitting houdende te Antwerpen waarbij zij gemachtigd is om de 
echtscheiding te doen uitspreken; gezien de aan mij ter hand gestelde expeditie van
voormeld vonnis met het exploit van toestemming in dato vierentwintig mei
daar op volgende door den deurwaarder Joseph Charlos (?) te Antwerpen gehuisvest;
gezien het certificaat van den griffier der zelfde rechtbank in dato dertig augustus
laatstleden waar uit blijkt dat er gene oppositie, noch appel tegen dit vonnis
bestaat; gezien acht (?) de dagvaarding aan hem gedaan om zich heden ten tien ure
des morgens ten stadhuize te bevinden ten einde de echtscheiding met Elisabeth
Cornelia van Dyck te kunnen uitspreken welke dagvaarding hem bekend (?) is 
geweest (?) op zestien dezer maand door den deurwaarder Joannes Ludovicus van 
Schorensteen (?) te Antwerpen gehuisvest alle verschillen (?) staatbaar (?) aan het cyster (?) zullen
gehecht (?) blijven de naar verloopen zijnde onaangemelde Gustavus Joannes 
Eduardus Duysters afwezig zijnde, verklaar ik ambtenaar voormeld en in
dezen naam der wet dat het huwelijk aangegaan alhier op achtentwintig augustus 
duizend achthonderd vijfenvijftig tusschen voorgemelde Gustavus Joannes Edu
ardus Duysters en Elisabeth Cornelia van Dyck ontbonden is krachtens de echt
scheiding toegestaan bij vonnis hiervore aangehaald. Waarvan akte in tegen
woordigheid van Schepen Jacobus Claude, procureur oud tweeenveertig jaar,
van Emilius Paulus Hermanus Biert, oud negenenveertig jaar, Joannes Ludovicus
Stevens, oud veertig jaar, alle drie alhier gehuisvest en van Alphonsus Josephus
Geelen, oud zevenentwintig jaar te Borgerhout gehuisvest, alle drie klerken bij het geven (?)
bestaan en na voorlezing deze hebben de comparanten in benoemd mij
getekend.

Henry Duisters

Pauwel

Ik denk eerder aan Joseph Charles. [Die naam komt in België vaker voor.]

willende lijkt mij goed

hem beteekend is geweest?

alle welke stukken aan het register zullen gehecht blijven?

klerken bij het gemeentebestuur?

Pauwel


Hallo Pauwel,

hartelijk dank voor je inzet

Henry

Henry DuistersPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!