stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Testament transcriberen uit 1676, graag Uw hulp. [opgelost]


Profiel afbeelding

Wie neemt zich de moeite en wil volgend testament voor mij transcriberen:

https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miq=1&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=516-1&mif2=D.%20WOERTMAN&miv

Ik hoop meer informatie over mijn oudst bekende voorvader te krijgen.

Bij voorbaat hartelijk dank,

Henk

Henk van de Bilt

waarschijnlijk willen anderen zich wel inspannen als u zelf eerst een poging waagt

r. boot

Op huijden compareerde voor mij Dirck Woertman …….. Steven Jacobs van de Bilt …….. en Ariaentje Cornelis…..ende getuijgen ……

En hier ben ik dan al aan het einde van mijn latijn!

Ik heb geen enkele ervaring met transcriberen en daarom ook in dit forum om hulp gevraagd.

De reactie van mevr./dhr Boot vind ik overbodig.

Met vriendelijke groeten.

Henk van de Bilt

jammer, dat u het zo snel opgeeft. Ik wil u best helpen, maar dan eerst graag een serieuze poging

m.v.g.

Ron Boot, Utrecht

r. boot

Om de teleurstelling wat te verzachten: in de acte staat eigenlijk niet zo veel: 

 

Steven Jacobs van de Bilt schepen in Abstede en Adriaentien Cornelis echtelieden, beiden gezond, en maken elkaar de lijftocht van hun goederen; prelegateren zijn voordochter Martina Stevens van der Bilt 100-0-0, na expiratie van de lijftocht. Willen dat zijn voorzoon Adriaen van der Bilt in bezit blijft van de hofstede waar zij op wonen. En nog wat bepalingen. 

 

Wellicht heeft u er wat aan.

r. boot

Het is geen kwestie van opgave maar onwetendheid van mijn kant.

Toch bedankt voor de hulp Ron!

Henk van de Bilt

Transcriptie:

"uijtgegeven op een zegel
somma 30 st[uijver]s

1. Op huijden compareerde voor mij Dirck
2. Woertman Not[ari]s etc[eter]a
3. Steven Jacobs van [de] Bilt Schepen van
4. Abstede, en Adriaentjen Cornelis echteluijden
5. ons Not[ari]s ende getuijgen well bekent, gesont
6. van lichaem en bij volcomen verstant als
7. bleecke ende verclaerden uijtrechte matri-
8. moniale lieffde ende affectie die sij
9. malcanderen waeren toedraegende den een den
10. anderen over ende weder gegeven ende gemaeckt
11. te hebben als sij doen bij desen de usufruct ende
12. lijftocht aen alle haere tegenwoordige ende
13. toecomende roerende en onroerende goederen
14. gelt, gout, silver, gemunt en ongemunt
15. actien en crediten niet uijtgenomen omme
16. alle t selve bijde langstlevende van hun
17. beijden genoten en geprofiteert te worden
18. in rechter lijftocht ende ten lijfftochten
19. recht het leven vande langstlevende
20. langh geduijrende, Ende comende tot
21. naeder dispositie verclaerden de Comp[aran]ten
22. voor eerst te prelegateren off legateren
23. aen ende ten behoeve van Martina Stevens
24. van de Bilt, voordochter van hem Comp[ara]nt de somme van hondert gul[den]s
25. om te hebben ende ontfangen nae expiratie van de lijftochte
26. en eerder niet, vorder is der Comp[aran]tens
27. eernstige will en begeeren dat Adriaen
28. Stevens sijn Comp[ara]nts voorzoon bij overlijden
29. van een van de Comp[ara]ten sall blijven behouden
30. en hebben het besith van de hoffstede daer
31. sij tegenwoordig op woonen, competerende de
32. gront het Convent van Sint[e] Servaes en daer
33. van het getimmer bepottinge en beplantinge
34. de comp[ara]nten is toebehorende voor alle
35. t welcke hij in den boedel off gemeene
36. deijlingen sall moeten brengen een somme
37. van seven hondert gul[den]s eens, daer beneffens
38. sall hij Adriaen Stevens oock hebben ende
39. behouden alle sodanige koeijbeesten als
40. bij 't overlijden in den boedel bevonden sullen

41. worden, en in plaets van intresse die
42. hij van de voors[creven] seven hondert gul[dens]
43. als mede van de somme die de beesten weerdich
44. sullen wesen "ter estimatie van eerlijcke luijden" sall den selven Adriaen Stevens
45. aen de langstlevende van de Comp[ara]nten
46. jaerlijcx en alle jaer haer leven langh ge-
47 duijrende moeten uijtekeren hondert gul[den]s
48. bovendien sall de langstlevende sijn off
49. haer leven langh hebben het gebruijck van
50. het opkamertjen in de voors[creven] huijsingen van
51. welcke conditie hij Adriaen Stevens aen-
52. stonts bij het overlijden van een van beijde
53. der Comp[ara]nten (de) langst (levende)
54. binnen een maent naer den tijd verclaringe
55. sall moeten doen # off hij t'selve alsoo wil aen-
veerden off niet En dat in erkentenisse van de goede
diensten die hij aen de boedel heeft gedaen
#
56. Ende ter alle t'gene
57. de Comp[ara]nten boven schult en dootschult metter
58. doot sullen comen te ontruijmen en nae te laten
59. verclaerden sij tot haer erffgen[aemen] te insti-
59. tueren die gene die volgens de wetten
60. van den lande haer erffgen[aemen]  moeten wesen
61. met seclusie van allen anderen en specilal[ijck]
62. de weeskamer uijtsluijtende Alle t'welcke
63. de Comp[ara]nten verclaren haer Testament
64. Codicill laeste en uijterste wille
65. te sijn t'welck volcomen effect sorteren
66. sal, soo als eenige dispositie best kan
67. bestaen dit all in cracht van Octroij
68. van den Ed[ele] Hove van Utrecht in date den
69. 20en Julij 1676 versoeckende hier van
70. acte die dese is, Aldus gedaen ende gepass[eert]
71, in Abstede ten huijse van de Comp[ara]nten ter
72. presentie van Cornelis Huijgen van Achter-
73. bergh ende Juriaen Cornelis Spickhorst
74. als getuijgen hier toe versocht op den 26 Julij
75. 1676

Dese letter ... is gestelt bij Steven Jacobs van de Bilt
T'merck  .... van Adriaentje Cornelis voorn[oem]t
Corn[elis] Huijgen van Achterbergh
Juriijaen Cornelissen van Spickhorst
mij present D. Woertman not[ari]s"
 

Tineke Tjoelker


Heel hartelijk bedankt Tineke!  Met uw hulp heb ik weer wat geleerd...

Henk 

Henk van de BiltPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu