stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, ook Latijn » Hulp gevraagd bij lezen akte


Profiel afbeelding

Wie kan mij helpen met het lezen van deze akte? Het is een notariële akte van notaris Stempel te Bergen op Zoom van 7-10-1649. In de akte worden drie broers genoemd, Jan, Jeronimus (mijn voorvader) en Roeland Versande. 
Ik zou graag de strekking van de akte weten en of er iets over hun herkomst of verdere verwanten wordt gezegd. Ik ben voor de herkomst van de drie broers afhankelijk van notariële akten, aangezien de DTB geen enkele aanwijzing geven. 
 

Alvast mijn dank!

https://images.memorix.nl/wba/download/large/132931fd-c8ac-6dbf-4eb1-7b7066591b4e.jpg
https://images.memorix.nl/wba/download/large/2f96e306-f6a6-4614-1eb6-5ad3fb7c834d.jpg

André Sijnesael

01 Compareerden op heden den sevensten dach octobris, anno
02 xvic ende neghenenveertich, voor mij Govaert Stempel
03 openb[aer] notaris, bijden Ed: Raede van Brabandt, onder de
04 geunieerde provintien, in s'Gravenhaghe geadmitteert
05 tot Berghen opden Zoom residerende, 
M1 ende in presentie
M2 vande ghelooff-
M3 weerdighe ghe-
M4 tuijgen naergen[oemt],
05 Jeronimus Versande,
06 Roelandt Versande, ende Jan Versande, alle ghebroe-
07 ders jeghenwoordich binnen Berghen opden Zoom, voors
08 ende hebben ghesaementlijck, ende elck van hen int besonder
09 gheconstitueert, machtigh ghemaeckt, ende in haere stede
10 ghestelt, ghelijck zijlieden constitueren, machtigh maecken
11 ende in henne stede stellen midts desen d'heer Cornelius
12 Verhouven onderpastoir vande parochie van Ste Guericx
13 woonende tot Brussele, specialijck omme in haerlieder
14 constituanten naeme ende van haerentweghe te verhueren
15 ofte andersints te vercoopen, tot hunnen meesten dienste, sooden
16 ghelijck hij hr. constituant, tot meesten proffijte ende voordeel
17 vander weese, ouer welcke den voors geconstitueerde momboir
18 is, ende oock vande voors constituanten best geraeden sal
19 vinden, 
M1 naer ghelegentheijt
M2 seecker huijsinghe
M3 metter erve, daer
M4 annex behoorende gestaen ende
M5 geleghen tot hoo-
M6 laert aenden plaets
M7 ofte stijff? aenden
M8 kerck, aldaer 
M9 hem geconstitueerde
M10 bekent
19 daer van in cas van verhueringhe, behoorlijcke
20 huerschele te passeren, ende inghevalle van vercoopinge
21 redelijcke, ende betaemelijcke coopchele te maecken
22 op alsulcke conditien ende voor soodaenighe cooppenn[inge]n
23 als de voors geconstitueerde best sal
24 goedt duncken
25 den cooper, in cas van vercoopin-
26 ghe daer inne te doen goeden vesten ende erven, ende hen com-
27 paranten 
M1 elck voor haer
M2 contingent
27 daer van te laeten ontgoeden, ontvesten, ende onterven
28 met alle gerequireerde solemniteijten naer der
29 vierschaeren recht aldaer behoorende, de huerpenninghen
30 ofte andersindts cooppenninghen daer van comen te
31 ontfanghen, quitantie vanden ontfanck te verlijden
32 ofte te passeren, ende voorts meer desen aengaende
33 te doene, wes de saecken verheijsschen zullen
34 constituerende voorders de voors Roelandt Versande
/
01 int besonder noch den voors geconstitueerde
02 omme van zijnentweghe ende in zijnen constituants naeme te heijsschen
03 ende inne te voorderen van Guilliam Frijckaert woonende
04 tot Golaert voors alsulcken somme van
05 een hondert vijfftich ghuldens capitael mette verloopene in-
06 tresten van dien, als deselven, aen hem Roelandt
07 schuldich is, ouer coop van erffgoedt, den ge-
08 constitueerde bekendt, volghens den erffbrieff
09 daer van zijnde, sale daer aen te cortten, alle deugh-
10 delijck bewijs van betaelinghe, int noodt zij
11 daer om in rechte te ageren, alle executien op
12 persoon ende goederen te doen dirigeren, alle titulen
13 schrifturen ende documenten in rechte te exhiberen
14 inde saecke te concluderen, vonnisse te heijsschen
15 ende deselue ter behoorlijcker executie te stellen
16 desaborable sententie te acquiesceren, ende vanden lastel?
17 te reformeren, ofte appelleren, soo ende ghelijck hij
18 geconstitueerde best geraden sal vinden, procureur
19 een ofte meer ad lites tantum, te moghen substitueren
20 de penninghen te ontfangen, quitancie van ontfanck te verlijden,
21 ende voors meer generalijck ende specialijck, soo in
22 rechte, als daer buijten, soo voor de voors consti-
23 tuanten int ghemeen, als oock int besonder
24 te doene, ofte te verrichten, al tghene de
25 voors saecken vereijschen sullen, ende wes zij
26 constituanten, selffs aldaer present ende voor
27 ooghen zijnde, soude comen ofte moghen doen, pro-
28 mittentes et obligantes ut communie forma, salvo
29 computu, et reliquae, sonder argelist, aldus ghedaen
30 ende ghepasseert tot Berghen opden Zoom voors ter overstaen
31 van d'eersame Sijmon Clinckhamer, schoenmaecker ende borger alhier, ende Geeraert
32 Jaspers aen weijder beijde poorters deser stadt, als ghetuijghen et
33 signaverunt
34 quod attestor
35 Jeron Versanden
36 Roelant Versanden
37 hantmerck gestelt bij den voors
38 Jan Versanden
39 Sijmon Clijnchamer
40 Grart Jaspers

JP Ouweltjes

Mijn hartelijke dank voor deze volledige transcriptie!

André Sijnesael


Een paar kleine toevoegingen:

M7 - stijft - stift - klooster

2e blz. 04 - Oolant
2e blz. 32 - arbeijder

Het woord arbeider wordt ook vermeld door het West-Brabants archief. Het staat wat onduidelijk in de akte.

Tineke TjoelkerPlaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!