stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Transcriptie / Verduidelijking Notarisakte Amsterdam 1672 [opgelost]


Profiel afbeelding

Beste mensen,

Zolang het namen zijn kom ik er redelijk uit. Wil je eens naar mijn transcriptie kijken van een gedeelte van een notarisakte uit Amsterdam 1672.

Ik heb :

" .... Geesje Roeloffs

weduwe van Adraen Hen  (????? ) in zijn leven

passementwercker  (????) , ten eenre ende

Pieter Hen de broeder van de voor (?) Adriaen Hen  ende

(?) Sara Hen woonende tot Rhenen int sticgt

van Uijtreght de rato(?) , de suster van de voor (?) Adraen

Hen ende Carel Hen de soon ende erffgenaem  van Lodewijck

Hen zal[ige]r de broeder was van de voor (?) Adriaen Hen

ende tesamen erffgenamen abintestato vande voor (?)

Adriaen Hen zal[ige]r ten anderen zijde .."

 

Graag verbeteringen en/ of aanvullingen.

HIER de link naar de akte 

Adriaen Hen    26-12-1672    

 Ik ben namelijk ook benieuwd naar wat ze overeengekomen zijn. Ik hoef daar geen transcriptie van maar lees ik goed dat de erfenis naar volle tevredenheid verdeeld is?

Ben benieuwd.

groet,

Wim

Wim Hobers

voorsijde  of voirscreven (= eerder genoemde)

Annemarie57

Ha Annemarie,

Dank je wel. Ik had dat vermoeden ook wel maar dan snap ik het niet bij Sara Hen de zus. Staat daar ook voor "voors" . Die zus is namelijk jiet eerder genoemd. Welke letter staat hier achter "voor"? Is dat een "s" of een "n"

Groet,

Wim

Wim Hobers

"[...] Geesje Roeloffs 
weduwe van Adriaen Hen in zijn leven 
passementwercker hier ter stede, ter eenre, ende 
Pieter Hen de broeder van de voors. Adriaen Hen ende
voor Sara Hen woonende tot Rhenen int sticht van 
Uijtreght de rato caverende, de suster van de voors. Adriaen 
Hen ende Carel Hen de soon ende erffgenaem van Lodewijck 
Hen zal[ige]r de broeder was van de voors. Adriaen Hen 
ende tesamen erffgenamen ab intestato van de voors.
Adriaen Hen zal[ige]r ter anderen zijde
[...]"

Peter B

@Peter b,

Dank je wel voor je snelle reactie. Kan je zonder transcriptie ook zeggen wat de kern van de rest van de akte is. Ik begrijp dat alles in goede vrede is opgelost maar misschien mis ik belangrijke info. 

Groet,

Wim

Wim Hobers

volgens mij komt de erfenis Geesje Roelofs toe met uitzinderingan van "soodanige goederen als zij erffgenaemen daer uijt expresselijck hebben bescheijden volgens notitie daervan"

"[...] ende verclaerden
zij luijden comparanten met malcanderen in minne ende
vrientschap geaccordeert verdragen ende overeengecomen
te zijn zulcx doende bij desen wegens de erffenisse ende
nalatenschap van de voors. Adriaen Hen zal[ige]r als namentlijcke
dat de voors. Geesje Roeloffs zal trecken ende genieten
ende in vollen eijgendom hebben ende behouden alle de
huijsraet ende
imboel mitsgaders actien ende crediten ende alle
andere goederen van den voors. boedel soo ende zulcx sij
deselvige int gemeen met haer voors. man zal[iger] heeft
gepossideert ende beseten ende tegenwooordich in wesen zijn
ende bevonden werden niets daervan uijtgesondert
als? dat daerentegen de gemelte Geesje Roeloffs
zal voldoen ende betalen alle de schulden ende
lasten van haer voorz. man zal[iger] ofte daermede den
voors. boedel ende goederen belast ofte beswaert zoude
mogen zijn geen uijtgesondert ofte gereserveert
zonder dat dienaengaende ijets tot laste van de
voors. laeste comparanten sal mogen werden geeijscht
---
ofte gesustineert, ende zal mede de gemelte
Geesje Roeloffs gehouden zijn gelijcke zij mitsdesen
belooft ende aenneemt aen de voors. laeste comparan-
ten te laten volgen ende verhantreijcken alle ende
soodanige goederen als zij erffgenaemen daer
uijt expresselijck hebben bescheijden volgens
notitie daervan zijnde &? onder verbandt wedersijts
als na rechten, zonder argelist, aldus gedaen
binnen Amstelredam ter presentie van Severijn
Beecke ende Gidion Venckel als getuijgen hier
over gestaen den 26. December 1672
"

Peter B

Hallo Peter,

Wat een mooi cadeau. Hartelijk dank. Meer dan ik vroeg maar ik ben er erg blij mee.

Groet,

Wim

Wim Hobers


Peter heeft je vraag al beantwoord zie ik. 

Annemarie57Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu