stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Wie kan mij helpen met de transcriptie van een notariële akte, Breda 1697? [opgelost]


Profiel afbeelding

Hallo forumgenoten,

Wie kan mij helpen met de transcriptie van een notariële akte uit Breda 1697? Mijn oudbetovergrootvader Charles Swijnborn (Swaanborn) wordt als getuige genoemd:

 1. Compareerden voor mij Johan Brackman
 2. openbaer Notaris(?) bij den Ed. Mog: Rade van
 3. Brabandt in s' Gravenhage geadmitteerdt
 4. tot Breda residerend (...) de getuiggen
 5. nader genoemt den [invoeging] Wel Ed: Hgb: Ridder Charles
 6. Graham (...) den welcken verclaerden
 7. (...) van soodanigen (...)
 8. (...), als tusschen den Cd: Heere
 9. Comparant ende den Hoo: Cd: Heere
 10. George Ramsay, Coronel van de Schotse
 11. Guarde ende Generaal Major van de
 12. Infanterie van Sijne Majesteyt van
 13. Groot Brittaegne ende Mevrouwe
 14. Anna Stropel Sijn Ho: Cdts Gemalin
 15. opgeright ende gepasseert is voor den
 16. Notaris Philipes Basteels
 17. ende (...) schuldich te wesen
 18. aen haer Ho: Edelen de somme van
 19. twee duysent Caroli guldens, te betaelen
 20. naer doode van den eersten Heere
 21. Comparant, sonder intrest, ende tot
 22. securiteyt, van de goede voldoeninge
 23. desen voors. somme van twee duysent
 24. gulden, verclaerden den Heere Compa-
 25. rant specialijck te verbinden sijn CDts
 26. huysinge ende erve gestaen ende gelegen
 27. binnen s'Hertogenbossche in de Deper-
 28. straete, edoch in gevalle (...) de gelegent-
 29. heyt van eersten Heere het huys etc. Comparant [waar te plaatsen?] te
 30. vercoopen ofte transporteerden [invoeging] was, soo sal sijn
 31. Ed: in dat (...) volstaen met
 32. den Ho: Cd: Heere Ramsay soodanighe
 33. ver..erberinge te doen door onden
 34. speciael hypotheecgh ofte suffisante cautie
 35. als tot securiteyt van het voors. capitael
 36. noodigh is wijders verclaerden den Heeren
 37. Comparant te ronstitueren ende volmachtich
 38. te maecken soo sijn Ed. doet mitsdessen
 39. speciael omme te compareren tot s' Herto-
 40. genbosch voorn(oe)mt ende aldaer voor Heeren
 41. ende Weth competent, dese ten eind
 42. van realisatie naer stiel [invoeging] ende nauw(.) gebruyk(...)
 43. andermael te laten passeren ende doen
 44. vernieuwen (...) etc. Aldus
 45. gedaen ende gepass(eer)t binnen Breda den
 46. 1e Maert 1697 (...) presentie van Monsr
 47. Franchois Beens Apathecarius alhier
 48. ende Charles Swijnburn als getuygen van
 49. geloven Acte.
 50. [get.]
 51. t hantmerck van Charles
 52. Swijnburn die verclaerden niet
 53. te connen schrijven.

Michael van der Zee 1581

regel 17 is blijkbaar bij het transcriberen weggevallen:

ende seeckere getuijgen tot Roptterdam

op den 22e februarij laetstleden wel

ende deuchdelijck schuldich te wesen.

regel 42: naer stiel ende manieren aldaer  gebruijckel.

regel 44: tussen de haakjes: Gelovende etc.

Ondertekening eerst door C. Graham en Beens

onderaan door notaris J. Brackman.

Gerrit van Heeswijk

Compareerden voor mij Johan Brackman
openbaer Notaris(?) bij den Ed. Mog: Rade van
Brabandt in s' Gravenhage geadmitteert
tot Breda residerende [ende] de getuijgen
nader genoemt den ^Wel Ed: geb:^ Heere Ridder Charles
Graham  den welcken verclaerden
involdoeninge van soodanigen mutuelen
contracte, als tusschen den Ed: Heere
Comparant ende den Hoo: Ed: Heere
George Ramsay, Coronel van de Schotse
Guarde ende Generaal Major van de
Infanterie van Sijne Majesteijt van
Groot Brittaegne ende Mevrouwe
Anna B(/R)oxel Sijn Ho: Edts Gemalin
opgeright ende gepasseert is voor den
Notaris Philips Basteels
ende seeckere getuijgen tot Rotterdam
op den 22en Februarij laestleden
ende deuchdelijck schuldich te wesen
aen haer Ho: Edelen de somme van
twee duijsent Caroli guldens, te betaelen
naer doode van den eersten Heere
Comparant, sonder intrest, ende tot
securiteijt van de goede voldoeninge
desen voors. somme van twee duijsent
gulden, verclaerden den Heere Compa-
rant specialijck te verbinden sijn Edts
huijsinge ende erve gestaen ende gelegen
binnen s'Hertogenbossche in de Peper-
straete, edoch in gevalle het de gelegent-
heijt ^was^ van [den] eersten Heere Comparant ^het huijs etc.^ te
vercoopen ofte transporteerden, soo sal sijn
Ed: in dat sal comen volstaen met
den Ho: Ed: Heere Ramsay soodanighe
verseeckeringe te doen door onder
speciael hypotheecqh ofte suffisante cautie
---
als tot securiteijt van het voors. capitael
noodigh is, wijders verclaerden den Heeren
Comparant te constitueren ende volmachtich
te maecken soo sijn Ed. doet mitsdessen
speciael omme te compareren tot s' Herto-
genbosch voorn[oem]t ende aldaer voor Heeren
ende Weth[ouders] competent, dese ten fine
van realisatie naer stiel ^ende manier^ aldaer gebruijckel[ijck]
andermael te laten passeren ende doen
vernieuwen gelovende etc. Aldus
gedaen en[de] gepass[eer]t binnen Breda den
1en Maert 1697 in presentie van Monsr.
Franchois Beens Apathecarius alhier
ende Charles Swijnburm als getuijgen van
geloven etc.

 

Peter B


Dank jullie wel!

Michael van der Zee 1581Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu