stamboomforum

Forum logoLeeshulp, transcriptie, vertaling » Transcriptie verzocht testament Andries Le Pla en huisvrouw Annetge Wendels Amsterdam 13 juli 1707 [opgelost]


Profiel afbeelding

Hallo forumgenoten,

wie kan mij helpen met de transcriptie van het testament van mijn stamgrootouders Andries Le Pla en Annetge Wendels van 13 juli 1707 in Amsterdam?:

 1. In den name godes amen.
 2. In den jaeren van der geboorte
 3. onses heeren en saligmakers Jesu
 4. Christij 1707 den 13 july des voor-
 5. middags de clok omtrent half twaelff
 6. uren compareerden voor mij Joan-
 7. nes Backer openbaer no-
 8. taris bij den hove van holland ge-
 9. admitteerd op nominatie der
 10. stadt amsterdam ende ge-
 11. tuijgen nagenoemt.

___ ___ ___

Marge: 13 July 1707 des voormiddags de cloc omtrent halff twaalff uren

 1. In ygener persoon d'eersame Andries Le Pla en
 2. Annetge Wendels egteluijden wonende in de Tuynstraat
 3. mijn notaris bekentgemaakt gesont van lighamen met ons
 4. gaande en staande, en beyde ... spraak memorie en
 5. verstant wel hebbende en volkoment bij.. gebruijkende de
 6. welke etc:
 7. ernstdoelende haere zielen Godes genade en barmhertigheyt
 8. ... samen d'aarde ter begraaffenis ten andere ...
 9. casserende doot en bij desen te niet doende alle testamenten
 10. codicilles ofte... van sulx hebbende bij een tesamen of
 11. yder int bysonder voor dato deser gemaact of gepasseert
 12. ende op nieuwe disponerende hebben de erflaters in alle
 13. hunne goederen roernde onroerende actien credits
 14. en gereghtigheden en voorts alles ... wat de testateurs
 15. hebben, ende d'eerstaflijvige van hun beyde metter doot
 16. ont... en achterlaten sal, niets uytgesondert
 17. tot hunne enige en universele erfgenaam ge...
 18. en geinstitueert gelijc ... bij deses malcanders
 19. reciproc..., over, en weder ... en namentlijc d'
 20. eerststervende, de langstlevende van een beyde met
 21. magt en authoriteyt omme terstont met het over-
 22. lijden vande eerststervende alle desselfs goederen
 23. te mogen aanvaarden verhandelen vercopen
 24. verteren en eeuwig en erffelijk daar van
 25. disponeren soo de langstlevende verstaan sal
 26. te behoren sonder imants tegen seggen.
 27. Instituerende tot haar mede erfgenamen haar soon Wendel Lepla haar dogter
 28. Maria Lepla getrouwt met Jan de Brooij ende de kin-
 29. deren van haar overleden dogter Maria Lepla in haar
 30. leven huysvrouw van Jacob Dirksz
 31. en bij imants vooroverlijden der selver
 32. descendenten bij representatie in de naakte

___ ___ ___

 1. en blote legitime portie haar na scherpheyt van
 2. regten competerende adsignerende haar dogter
 3. Maria Lepla en de kinderen van haar overleden
 4. dogter Maria Lepla en voegende deselve in voldoening van de legitime porti toe de
 5. uytsetting die de testateurs aan hunne twe
 6. dogters gegeven hebben sonder dat de langstle-
 7. vende tot eenige opening van den boedelstaat
 8. of inventaris gevergt sal mogen werden.
 9. Stellende malcander tot eenige voogt of voogdesse
 10. over hun onmondige kints kinderen met uytsluy-
 11. ting van alle andere ... de Edele Heeren
 12. weesmeesteren en alle hoger en lager regteren
 13. met de rogatie van alle regten wetten of costuy-
 14. men ter contrarie.
 15. Ende de langstlevende der testateurs mede disponerende
 16. verclaart bij desen te prelegateren vooruyttemaken
 17. ende te bespreken aan haar gemelde soon Wendel
 18. Lepla en bij sijn vooroverlijden sijnde.... bij representatie
 19. haar testateurs huysje en erf en plaasje daar aan
 20. staande en leggende aan de noord sijde in den ege-
 21. lantierstraat waar in haar zoon vinden zal
 22. de egalisatie van de uytsetting die haar dogters
 23. (en niet haar soon) van de testateurs genoten hebben
 24. ende in alle de vordere goederen roerende onroerende
 25. actien crediten en geregtigheden en voorts alles
 26. meer wat de langstlevende van de testateurs na-
 27. laten sal niets uytgesondert heeft de langst-
 28. levende der testateurs tot sijn of haar erfgena-
 29. men genomineert en geinstitueert gelijk gedaan

___ ___ ___

 1. wert mitsdesen haar gemelde soon Wendel Lepla
 2. voor een derde part de kinderen die haar dogter Maria Lepla huysvrouw van Jan de Brooij jegen-
 3. woordig heeft en nog sal gecrijgen tezamen mede
 4. voor een derde part ende de kinderen van haar over-
 5. leden dogter Mara Lepla tezamen mede voor een
 6. derde part en bij imants vooroverlijden soo sullen
 7. yders descendenten bij repesentatie in de plaats
 8. komen.
 9. Dog indien haar dogter Maria Lepla huysvrouw
 10. van Jan de Brooij op het overlijden van de langst-
 11. levende der testateurs int leven was ende dat die
 12. de legitime portie begeerde te hebben waar in
 13. sij tot mede erfgenaam wert geinstitueert soo sal
 14. aan haar de legitime portie uyt haar kinde-
 15. ren goederen werden voldaan.
 16. Stellende daar op tot executeurs van dese testamente
 17. tot voogden over haar onmondige erfgenamen
 18. en tot administrateurs der goederen als de testateurs
 19. beyde sullen sijn overleden haar gemelde soon Wendel
 20. Lepla en ... Assuerus Lansvelt
 21. gevende aan deselve last en authoriteyt omme met
 22. het afsterven van de langstlevende der testateurs
 23. possessie van de goederen te nemen de langstlevende te
 24. laten begraven en alles te redden ende te liquideren
 25. en bij overlijden van een van de executeurs en voogden
 26. soo sal de langstlevende vermogen imant in des
 27. overleden plaats te eligeren bij acte notariaal
 28. de renten en incomsten die naar aftreck van alle lasten
 29. en belastingen van de kints ^kinderen^ goederen sullen komen
 30. overteschieten sullen de executeurs en voogden mogen

___ ___ ___

 1. emploieren tot beter opvoeding van haar kints kinderen
 2. ende dat alles met uytsluytinge van haar dogters
 3. mannen de Edele heeren weesmeesteren behoudens
 4. haar Edele respect en alle anderen 't zij vrunden of
 5. vremden die eenige toesigt voogdije of administra-
 6. tie mogten pretenderen met de rogatie van alle
 7. regten wetten of costuymen ter contrarie.
 8. Hetgeen voorschreven staat verclaaren de testateurs
 9. te weten haar testament en uyterste wil 't welc
 10. sij begeren dat standhouden en volcomen effect
 11. sorteren sal 't zij als een solemneel testament of
 12. als een codicil gifte etc.
 13. Versoekende hier af acte gedaan binnen Amsterdam
 14. ten huyse mijns notaris ter presentie van .....

^Maar sal haar doghters kint Giertie Jacobs als het comt

mondigh te worden ofte te trouwen....

Michael van der Zee 1581 - 11 okt 2021 — 19:06 (laatst bijgewerkt 11 okt 2021 — 20:18 door auteur)

In den name godes amen.
In den jaeren van der geboorte
onses heeren en saligmakers Jesu
Christij 1707 den 13 julij des voor-
middags de clok omtrent halff twaelff
uren compareerden voor mij Joan-
nes Backer openbaer no-
taris bij den hove van holland ge-
admitteerd op nominatie der
stadt amsterdam ende ge-
tuijgen nagenoemt.
- - - - -

Marge: 13 Julij 1707 des voormiddags de cloc omtrent halff twaalff uren

In ijgener persoon d'eersame Andries Le Pla en
Annetge Wendels eghteluijden wonende in de Tuijnstraat
mijn notaris bekentgemaact gesont van lighamen met ons
gaande en staande, en beijde haar gehoor spraak memorie en
[ver]stant wel hebbende en volcomentlijck gebruijkende de
welke etc:
Eerst bevelende haere zielen Godes genade en barmhertigheijt en[de]
haar lighamen d'aarde ter begraaffenis ten andere revocerende
casserende doot en bij desen te niet doende alle testamenten
codicillen of effect van sulx hebbende bij een tesamen of
ijder int bijsonder voor dato deser gemaact of gepasseert
ende op nieuwe disponerende hebben de testateurs in alle
hunne goederen roerende onroerende actien crediten
en gereghtigheden en voorts alles meer wat de testateurs
hebben, en[de] d'eerstaflijvige van hen beijde metter doot
ontruijmen en achterlaten sal, niets uijtgesondert
tot hunne eenige en universele erffgenaam genomineert
en geinstitueert gelijc sij doen bij desen malcanderen
reciproce, over, en wederover en namentlijc d'
eerststervende, de langstlevende van hen beijde met

magt en authoriteijt omme terstont met het over-
lijden vande eerststervende alle desselfs goederen
te mogen aanvaarden verhandelen vercopen
verteren en eeuwig en erffelijk daar van
disponeren soo de langstlevende verstaan sal
te behoren sonder imants tegen seggen.
Instituerende ^tot haar mede erfgenamen^ haar soon Wendel Lepla haar dogter
Maria Lepla getrouwt met Jan de Brooij ende de kin-
deren van haar overleden dogter Maria Lepla in haar
leven huijsvrouw van Jacob Dirksz
en bij imants vooroverlijden der selver
descendenten bij representatie in de naakte

Peter B - 11 okt 2021 — 19:15 (laatst bijgewerkt 11 okt 2021 — 19:48 door auteur)

Ha Peter, ik probeer eerst de gehele transcriptie te plaatsen. Zou je daar uiteindelijk op kunnen reageren?

Michael van der Zee 1581 - 11 okt 2021 — 19:54

en blote legitime portie haar na scherpheijt van
regten competerende adsignerende haar dogter
Maria Lepla en de kinderen van haar overleden
dogter Maria Lepla en voegende deselve ^in voldoening van de legitime portie^ toe de
uijtsetting die de testateurs aan hunne twe
dogters gegeven hebben sonder dat de langstle-
vende tot eenige opening van den boedelstaat
of inventaris gevergt sal mogen werden.
Stellende malcander tot eenige voogt of voogdesse
over hun onmondige kints kinderen met uijtsluij-
ting van alle andere vrunden de Edele Heeren
weesmeesteren en alle hoger en lager regteren
met de rogatie van alle regten wetten of costuij-
men ter contrarie.
Ende de langstlevende der testateurs mede disponerende
verclaart bij desen te prelegateren voor uijttemaken
ende te bespreken aan haar gemelde soon Wendel
Lepla en bij sijn vooroverlijden ^sijn descendenten^ bij representatie
haar testateurs huijsje en erf en plaatse daar aan
staande en leggende aan de noord sijde in den nege-
lantierstraat waar in haar zoon vinden zal
de egalisatie van de uijtsetting die haar dogters
(en niet haar soon) van de testateurs genoten hebben
ende in alle de vordere goederen roerende onroerende
actien crediten en geregtigheden en voorts alles
meer wat de langstlevende van de testateurs na-
laten sal niets uijtgesondert heeft de langst-
levende der testateurs tot sijn of haar erfgena-
men genomineert en geinstitueert gelijk gedaan

- - - - -

wert mitsdesen haar gemelde soon Wendel Lepla
voor een derde part de kinderen die haar dogter 
Maria Lepla huijsvrouw van Jan de Brooij jegen-
woordig heeft en nog sal gecrijgen tezamen mede
voor een derde part ende de kinderen van haar over-
leden dogter Mara Lepla tezamen mede voor een
derde part en bij imants vooroverlijden soo sullen
ijders descendenten bij repesentatie in de plaats
komen.
Dog indien haar dogter Maria Lepla huijsvrouw
van Jan de Brooij op het overlijden van de langst-
levende der testateurs uit leven was ende dat die
de legitime portie begeerde te hebben waar in
sij tot mede erfgenaam wert geinstitueert soo sal
aan haar de legitime portie uijt haar kinde-
ren goederen werden voldaan.
Stellende daar op tot executeurs van dese testamente
tot voogden over haar onmondige erfgenamen
en tot administrateurs der goederen als de testateurs
beijde sullen sijn overleden haar gemelde soon Wendel
Lepla en s[eigneu]r Assuerus Lansvelt
gevende aan deselve last en authoriteijt omme met
het afsterven van de langstlevende der testateurs
possessie van de goederen te nemen de langstlevende te
laten begraven en alles te redden ende te liquideren
en bij overlijden van een van de executeurs en voogden
soo sal de langstlevende vermogen imant in des
overleden plaats te eligeren bij acte notariaal
de renten en incomsten die naar aftreck van alle lasten
en belastingen van de kints ^kinderen^ goederen sullen komen
overteschieten sullen de executeurs en voogden mogen

- - - - -

emploieren tot beter opvoeding van haar kints kinderen
ende dat alles met uijtsluijtinge van haar dogters
mannen de Ed[ele] heeren weesmeesteren behoudens
haar Ed[elen] respect en alle anderen 't zij vrunden of
vremden die eenige toesigt voogdije of administra-
tie mogten pretenderen met de rogatie van alle
regten wetten of costuijmen ter contrarie.
Hetgeen voorschreven staat verclaaren de testateurs
te weten haar testament en uijtterste wil 't welk
sij begeren dat standhouden en volcomen effect
sorteren sal 't zij als een solemneel testament of
als een codicil gifte etc.
Versoekende hier af acte gedaan binnen Amsterdam
ten huijse mijns notaris ter presentie van s[eigneu]r
Assuerus Lansvelt die ooc [ver]claart de testateurs te kennen
en[de] diegenen te zijn die sij haar laten noemen  item
Hendrik Raman Laureus van Wijk mijns clercqus
als getuijgen haer so [ver]socht.

Maar sal haar doghters kint Giertie Jacobs als het comt
mondigh te worden oft te trouwen ^of andersindts^ uijt den gemenen boedel voor-
uijt hebben een gout oorijser een silvere beker ses silvere
lepels en een goude hoep dat door de vooghden bewaart sal worden
tot dat het kint mondig wort oft trouwt.

Peter B - 11 okt 2021 — 20:37 (laatst bijgewerkt 11 okt 2021 — 21:29 door auteur)

Dank Peter B.

Ik vroeg me af of het laatste stukje (Maar sal haar doghters kint etc.) ook een toevoeging is. De voorafgaande "T" lijkt ook op de vorige pagina te staan, of heeft dit een andere betekenis?

Michael van der Zee 1581 - 11 okt 2021 — 21:53

lijkt me inderdaad een teken dat de tekst daar moet worden ingevoegd

Peter B - 12 okt 2021 — 00:50


M.a.w., het laatste stukje tekst,:

Maar sal haar doghters kint Giertie Jacobs als het comt
mondigh te worden oft te trouwen ^of andersindts^ uijt den gemenen boedel voor-
uijt hebben een gout oorijser een silvere beker ses silvere
lepels en een goude hoep dat door de vooghden bewaart sal worden
tot dat het kint mondig wort oft trouwt.

moet dan worden ingevoegd op voorgaande pagina, boven de regel Dog indien haar dogter Maria Lepla huysvrouw etc.?

Michael van der Zee 1581 - 12 okt 2021 — 19:02Plaats een reactie

Om reacties (en nieuwe onderwerpen) te plaatsen op het Stamboom Forum dient u eerst in te loggen! Nog geen lid? Registratie is gratis en snel!


Inloggen Registreer nu